Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
145
lượt xem
53
download

Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG V AN TOÀN ĐIỆN V.1. TÁ C HẠI CỦ A DÒNG ĐIỆ N ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI Cơ thể ngườ i như vậ t dẫ n điện , vì vậy khi người chạm phả i vậ t dẩn điện có điện áp 1000V hoặ c trong vùn g nguy hiểm củ a điện áp lớn hơn 1000V sẽ xuấ t hiện dòn g điện qua ngườ i .Tuỳ theo cường độ dòng điện qua người mà cơ thể ngườ i có thể bị các tác hại sau : Điệ n làm bị thương Điệ n giật V.1.1 Điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 5

  1. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp CHÖÔNG V A N TOAØN ÑIEÄN V.1. TAÙ C HAÏI CUÛ A DOØNG ÑIEÄ N ÑOÁI VÔÙI CÔ THEÅ NGÖÔØI Cô theå ngöôø i nhö vaä t daã n ñieän , vì vaäy khi ngöôøi chaïm phaû i vaä t daån ñieän coù ñieän aùp 1000V hoaë c trong vuøn g nguy hieåm cuû a ñieän aùp lôùn hôn 1000V seõ xuaá t hieän doøn g ñieän qua ngöôø i .Tuyø theo cöôøng ñoä doøng ñieän qua ngöôøi maø cô theå ngöôø i coù theå bò caùc taùc haïi sau :  Ñieä n laøm bò thöông  Ñieä n giaät V.1.1 Ñieän laøm bò thöông Ñieä n laøm bò thöông khi doøng ñieän qua ngöôø i lôù n . Khi cô theå ngöôø i hoaë c moät phaà n cô theå ngöôø i nhö tay chaúng haïn ôû trong vuøng nguy hieåm cuû a ñieän aùp cao seõ coù doøng ñieän lôùn phoùng qua ngöôø i , cô theå ngöôø i seõ bò boûng , chaùy , neáu sau ñoù bò giaät ngaõ hoaëc ngaõ töø treân cao coøn coù theå bò caùc chaán thöông khaùc . Caùc chaán thöông naëng coù theå töû vong M . HC T TP V.1.2 Ñ ieän giaä t SPK g ÑH chaïm phaû i nguoàn ñieän coù ñieän aùp ñeán Ñieä n giaä t khi cô theå hoaëc moä t phaàn cuûa øn theå röô cô veà T äc vaø thôøi gian tieá p xuù c maø ngöôø i coù theå bò co giaä t , teâ lieät 1000V , tuyø theo cöôøng ñoä doøng ñieäo thu n uyeàn y boûng vaø coù theå daån ñeán töû vong . q hoâ haáp , tim ngöøng ñaäp hoaë c chaù Baûn V.2 NHÖÕNG YEÁU TOÁ LIEÂN QUAN ÑEÁN TAÙ C HAÏI CUÛ A DOØNG ÑIEÄ N ÑOÁI VÔÙI CÔ THEÅ NGÖÔØI Taùc haï i cuû a doøng ñieän ñoái vôù i cô theå ngöôøi lieân quan ñeán nhieàu yeáu toá nhö: Ñieä n trôû ngöôø i ( ñaë c ñieåm cuûa ngöôø i bò ñieän giaä t ) - Loaïi vaø trò soá doøng ñieän qua ngöôùi - Thôøi gian doøng ñieä n qua ngöôøi - Taàn soá doøng ñieän qua ngöôø i - Ñöôøng ñi cuû a doøng ñieän qua ngöôøi - Moâi tröôøn g xunh quanh - V.2.1 . Loaïi vaø trò soá doø ng ñieän Baûng sau ñaây cho thaáy taùc haï i cuû a doøn g ñieän ñoái vôù i cô theå ngöôøi phuï thuoäc vaøo loaï i vaø trò soá doøng ñieän : V.2.2 Taàn soá doø ng ñieän qua ngöôøi Taàn soá doøng ñieän nguy hieåm nhaá t laø 50 HZ , chính laø taàn soá doøng ñieän maø ta ñang duøn g . Taàn soá doø ng ñieän töø 1000 HZ trôû leâ n ít nhuy hieåm hôn . .Nhung khi taàn soá töø 500000 HZ trôû leân thì taù c haï i veà ñieän trôû thaø nh taùc haï i veà nhieä t ( khoâng bò ñieän giaä t nhöng gaây nhieä t phaù huyû , laøm roá i loaïn teá baøo cô theå , gaây boûng ) . Trang 41 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  2. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Baûng 1.3 : Trò soá doøng ñieän vaø möù c ñoä taùc haï i ñoái vôùi cô theå ngöôøi Trò soá doøng taùc haïi cuûa doøng ñieän ñoái vôùi cô theå ngöôø i ñieän ( mA ) Doøng ñieä n xoay chieàu taàn soá soá 50HZ Doøng ñieä n moä t chieàu - Baét ñaàu coù caûm giaù c ngoùn tay run nheï 0.6  1.5 - Chöa coù caûm giaùc - Ngoùn tay bò teâ 23 - Ngöù a , caûm thaáy noùng 5  10 - Khoù ruù t ñöôïc tay khoûi vaä t mang ñieän , caùnh - Noùng taêng leâ n tay caûm thaáy ñau nhieàu . traïn g thaù i naøy coù theå chòu ñöôïc 5  10 giaây - Khoâ ng theå ruù t tay khoû i vaä t mang ñieän ñau 20  25 taêng leâ n , khoù thôû . Traïng thaùi naøy chæ chòu - Noù ng taêng leân baé t tay bò co ñöôïc khoâng quaù 5 giaây - Baét tay bò co laïi , khoù CM - Teâ lieä t hoâ haá p , baét ñaà u rung taâm thaát 50  80 . Hthôû T TP SPK g ÑH øn keù T öô - Teâ lieä t hoâ haáp , neáu veà o rdaøi 3 giaây thì taâm 90  100 äc , thuo - Teâ lieä t hoâ haá p thaát rung maïnh àn teâ lieät tim uye q Baûn - Chæ keùo daø i 0.1 giaây ñaõ teâ lieä t hoâ haáp vaø tim , 300 vaø lôùn caù c toå chöùc cô theå bò phaù huyû vì taùc duïng cuûa hôn nhieä t . Qua baûng treân cho thaá y trò soá doøn g ñieä n töø 10  20 mA ( xoay chieàu ) hoaëc 50  80 mA ( moät chieàu ) baét ñaàu gaây nguy hieåm cho ngöôøi . V.2.3 Ñieän trôû ngöôø i Ñieä n trôû cuûa ngöôøi khoâng phaû i laø moä t ñaïi löôïng coá ñònh , noù thay ñoåi trong phaïm vi khaù lôùn töø 1000 ñeán 100000  tuyø theo ñaë t ñieåm cuû a ngöôø i bò ñieän giaä t vaø vò trí cô theå tieáp xuùc vôù i nguoà n ñieän , trong ñoù yeáu toá chuû yeáu quyeá t ñònh ñieän trôû ngöôø i laø : Chieàu daøy lôùp söøng cuû a da - Tình traïng da - V.2.4 Thôøi gian doøng ñieä n qua ngöôø i Thôø i gian doøng ñieän qua ngöôø i caøng laâ u thì ñieän trôû ngöôø i caøn g giaûm vaø theo ñònh luaät OÂm , doøng ñieä n qua ngöôøi caøn g taê ng thì taùc haïi ñoá i vôùi ngöôøi caøn g lôùn . Vì vaäy khi ngöôø i bò ñieän giaät , vieä c caáp cöùu taùch ngöôø i ra khoûi nguoà n ñieän caøng laâu caøng toá t . V.2.5 Ñöôøng ñi cuûa doøng ñieän qua ngöôø i Neáu doøng ñieän ñi qua caùc boä phaän nhö tim , phoåi thì möù c ñoä nguy hieåm lôùn hôn . Vì vaäy ngöôøi ta thöôø ng laáy phaân löôïn g cuû a doøng ñieän qua tim ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä nguy hieåm cuûa ñöôøn g ñi doøng ñieän qua ngöôøi Trang 42 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  3. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Baûng 2.3 : Phaân löôïng doøng ñieä n qua tim Ñöôøng ñi cuû a doø ng ñieä n qua Phaâ n löôïng doøng ñieä n qua tim ngöôø i 3,3 Tay qua tay - 6,7 Tay phaûi qua chaân - 3,7 Tay traùi qua chaân - 0,4 Chaân qua chaân - 6,8 Ñaàu qua chaân - 7,0 Ñaàu qua tay - Qua baûng treân ta thaáy khi doøng ñieän ñi töø ñaàu qua tay , ñaàu qua chaâ n , tay phaûi qua chaân laø nguy hieåm nhaát . HCM Doøng ñieän ñi töø chaân qua chaân ít nguy hieåm hôn nhöngKTi TP. gaây haä u quaû khaùc coù theå nguy laï deå P hieåm hôn vì tröôø ng hôïp naø y ngöôøi bò naï n raá t deå bò ngaõ . H S gÑ ôøn à Trö äc ve thuo V.2.6 Tính chaá t moâi tröôøng uyeàn m giaûm ñieän trôû cuûa ngöôø i vaø ñoä caùch ñieän cuû a thieát bò ñieän Moâi tröôøng noùng , aåm aûn qi seõ laø B , buï neân seõ laøm taên g nguy cô bò ñieän giaät , gaây taù c haï i ñoá i vôùi cô theå ngöôøi . V.3 PHAÂN TÍCH ÑOÄ NGUY HIEÅM KHI TIEÁP XUÙ C VÔÙI ÑIEÄN Trong tröôøng hôïp daây ñieän bò ñöù t rôi xuoáng ñaát hoaëc moä t söï coá naøo ñoù treân daây noá i ñaá t seõ xuaát hieän doøng ñieän töø maïng ñieän truyeàn vaøo ñaát , vôù i giaû thieát ñaá t laø ñoàng nhaát vaø ñaúng höôù ng , thì doøng ñieän taûn ra trong ñaát , seõ phaân boå ra caùc höôù ng vaø ñieän theá taïi caùc ñieåm xunh quanh vaä t noá i ñaá t ñöôï c moâ taû theo moâ hình döôùi ñaây : Thöï c teá cho thaáy ñieän theá lôùn nhaát ôû taï i ñieåm daây noá i xuoáng ñaát vaø giaûm daà n trong phaïm vi baùn kính 20 meù t , trong ñoù 68% ñieän aùp rôi trong baù n kính 1meù t . Khi ngöôø i ñi vaø o vuùng coù doøng ñieän taûn trong ñaá t giöõ a hai chaân ngöôø i coù ñieän aùp böôù c . Nhieàu tröôøng hôïp ngöôø i hoaëc gia suù c vaøo vuøng doøng ñieän taûn trong ñaá t ñaõ bò ñieän giaä t daãn ñeán töû vong . Vì vaäy khoâng ñöôï c ñeå ngöôø i vaø gia suù c vaøo khu vöï c naøy . U b : laø ñieän aùp böôù c U1 : laø ñieän aùp taïi chaân 1 U2 : laø ñieän aùp taïi chaân 2 Ñieä n aù p böôù c Ub = U2 - U1 Trang 43 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  4. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp v 2 v b v 1 2 1 18 - 3 0m 15 - 3 0m M . HC T TP PK ÑH S ôøng à Trö äc ve huo eàn t quy Baûn Hình 1 : Sô ñoà doø ng ñieän taûn trong ñaát vaø ñieän aù p böôù c V.4 CAÙC BIEÄ N PHAÙ P ÑEÀ PHOØNG TAI NAÏN ÑIEÄN GIAÄ T V.4.1. Caùc bieän phaùp kyõ thuaät Caùc bieä n phaùp kyõ thuaät baûo veä choáng ñieän giaät ôû thieá t bò ñieän ñeán 1000V ñöôï c thöïc hieän theo tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5556 – 1991 4.1.1 Caùc bieä n phaùp baû o veä traù nh tieáp xuùc vôùi caùc boä phaä n mang ñieän ñang vaän haøn h Caùc h ñieän cuûa caùc thieá t bò ñieä n : 1.1.1 1.1.1.1. Tieâ u chuaån caùch ñieä n : Caùch ñieä n ñöôïc ñaët tröng baèng ñieän trôû caùch ñieän giöõ a phaàn mang ñieän vôùi voû cuû a thieá t bò ñieän . Trò soá ñieän trôû caù ch ñieän phuï thuoäc vaøo ñieän aùp cuûa maïng ñieän .Theo tieâu chuaån an toaøn ñoá i vôùi ñieän aùp ñeán 1000V trò soá doøng ñieän roø khi ngöôøi chaïm vaøo voû thieát bò ñieän khoâng ñöôï c lôù n hôn 0.001A . Theo ñònh luaät Oâm ñieän trôû caù ch ñieän laø : Rcd = U/ I Rcd : laø ñieän trôû caù ch ñieän cuû a thieá t bò ñieän U : laø ñieän aùp cuûa maï ng ñieän I : laø doøng ñieän roø tieâu chuaån Trang 44 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  5. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp 1.1.1.2. Kieåm tra caùch caùch ñieän : Caùc thieá t bò ñieän ñeàu phaûi ñöôï c kieåm tra caùch ñieän ñònh kyø töø 1 ñeán 2 laàn trong moät naêm hoaëc nhieà u hôn tuyø theo moâ i tröôøng ñaët thieát bò do nhaø cheá taïo hoaëc do ngöôø i söû duïn g quy ñònh . Che chaén baûo veä : 1.1.2 Che chaén baûo veä laø bieä n phaùp khoaûng caù ch baûo ñaûm khaû naêng loaï i tröø tieá p xuù c cuï c boä ngaãu nhieân giöõ a boä phaän mang ñieän voùi ngöôø i . Che chaé n baûo veä coù theå thöï c hieän döôù i caù c daïng taàm chaén , thanh chaén daâ y chaén , tay vin hay löôù i chaén . Che chaé n baûo veä cuõng coù theå ñöôï c laøm coá ñònh hay ñaë t taïm thôøi tuyø theo tính chaá t cuûa coâng trình vaø coâng vieä c . Tuy nhieân baát kyø hình thöù c naø o che chaé n baûo veä cuõn g phaû i ñöôï c laøm chaéc chaén . Trong nhöõ ng tröôøng hôïp ñeå taêng cöôøng möùc ñoä an toaøn coøn phaûi ñaë t theâm bieån baùo hoaëc phaû i cöû ngöôø i canh gaù c , caûnh giôùi . Treo cao 1.1.3 Nhöõng thieá t bò ñieän khoâng theå che chaén ñöôï c nhö ñöôøngPdaây M n thanh daån cuû a caàu truï c . HC traà TT SPK g ÑH thì phaûi treo cao ñeå ngöôø i vaø xe coä khoân g theå chaïm vaøo ñöôï c . Döôùi ñaây laø ví duï veà khoaûng ôøn àT ö caùch treo cao tính töø saøn laøm vieäc hoaëc maëtrbaèng nôi xe coä qua laï i cuû a moä t soá thieá t bò ñieä n äc ve uo - Thanh daãn ñieän cuû a caàyeàn th u truï c 3,5m u aûn q - Daây daãn dieän oå B khoâ ng coù ngöôøi vaø xe coä qua laïi nôi 3,5m - Daây daãn ñieän ôû nôi coù xe 6m 1.1.4. Duø ng ñieän aùp an toaø n Ñieä n aùp an toaøn laø ñieän aùp thaáp khoâ ng gaây nguy hieåm khi ngöôø i chaïm phaû i caù c phaàn töû mang ñieän : 1.1.4 .1. Ñieän aùp an toaøn ñöôïc phaâ n loaïi theo möùc ñoä nguy hieåm ôû nôi laøm vieäc cuûa tieâ u chuaå n Vieä t Nam . - Nôi laøm vieä c ít nguy hieåm veà ñieä n , ñieän aùp 36V ñöôï c coi laø ñieän aùp an toaøn - Nôi laøm vieä c nguy hieåm veà ñieän , ñieän aùp an toaø n laø 24V - Nôi ñaët bieät nguy hieåm veà ñieän , ñieän aùp an toaøn laø 12V 1.1.4.2. Nguoàn cung caáp ñieän aùp an toaø n laø : Nguoàn cung caá p ñoä c laäp coù ñieän aùp thaáp nhö : pin , aêc quy , maùy phaùt ñieän aùp thaáp - - Nguoàn cung caáp laáy töø maïng ñieän nguy hieåm nhöng khoâ ng lieân heä tröï c tieáp veà ñieän vôù i maïng ñieä n . - Nguoàn cung caáp laáy töø maïng ñieän nguy hieåm vaø lieân heä vôùi maïng ñoù nhöng bieän phaù p caù ch ñieän vaø sô ñoà ñaûm baû o ñieän aùp treân caùc cöï c ñaàu ra khoâng vöôït quaù trò soá giôù i haïn an toaøn.Ví duï chænh löu , maùy bieán aùp an toaø n . Trang 45 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  6. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp 1.2 . B ieä n phaùp baûo veä khi tieáp xuùc caùc boä phaän khoâ ng mang ñieä n nhöng khi söï coá coù ñieä n aù p nguy hieåm 1.2.1 Noái khoâ ng baû o veä Noái khoân g baûo veä ñuôïc thöïc hieän ñoá i vôù i maïng ñieän ba pha 4 daây coù trung tính nguoàn noá i ñaát tröï c tieá p . Ñeå ñaûm baûo an toaø n cho ngöôø i khi coù söï coá chaïm ñieän ra voû thieát bò , voû cuûa thieát bò ñieän phaûi noá i vôù i daây khoâng cuû a maïng ñieän Nguyeâ n lyù baûo veä laø taïo ra doøng ñieä n chaäm naïch ñuû lôùn laøm noå ( ñöùt ) caàu chaûy hoaë c taù c ñoäng vaøo thieát bò caét nhanh maï ch ñieän : Moät soá vaán ñeà caàn löu yù : Caàu chaûy cuû a thieát bò phaûi ñuùng tieâu chuaån kyõ thuaä t. - Daây khoân g phaûi ñöôï c noá i ñaát laëp laò . - M + Qua moã i ñoaïn 250m cuû a daây truï c . HC T TP PK ÑH S + Qua moã i ñoaïn 200m cuû a nhaùnh reõ . ö” øng ô r + Ñieãm cuoá i cuû a ñöôø ng daây “ khoâTg veà n uoäc th i yeàn Töøng thieát bò ñöôï c noáqukhoâng tröï c tieáp vôù i daây “ khoâng “ khoâng noá i qua thieá t bò khaù c - Baûn A 0 B C 0 R
  7. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp A 0 B C 0 Rñ n Hình 3 : Sô ñoà nôù i ñaá t baûo veä thieá t bò ñieä n coù daâ y trung tính caù ch ly M . HC T TP 1.2.3 Caé t ñieän baûo veä SPK g ÑH ôøn Caét ñieän baûo veä laø bieän phaùp töï ñoä ng caé t thieá t bò ñieän coù söï coá ñieän chaïm voû ra khoû i löôù i ñieän à Trö äc ve thuo uyeàn q Baûn R nd Hình 4: Sô ñoà nguyeân lyù caét baûo veä Khi coù ñieän aùp chaïm voû ñoäng cô (1) , treân daây noá i ñaá t (4) xuaá t nieän doø ng ñieä n ñi xuoáng ñaát , nam cham (5) seõ hoaï t ñoäng , Caàn (2) khoâng coøn bò giöõ , loø xo (3) caét maïch ñieän ñoäng cô ( 1) Caét ñieän baûo veä coù theå thöï c hieän theo nguyeâ n lyù ñieän aùp hoaë c doøng ñieä n vôùi yeâ u caàu ñieän aùp treân voû ñoän g cô khoaûn g 40V ( ñieän aùp an toaøn ) thì cô caáu phaûi taùc ñoäng Trang 47 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  8. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp 1.2.3 Caâ n baèng ñieän theá Trong tröôø ng hôï p söû a chöû a hoaë c kieåm tra thieá t bò ñieän maø khoâng theå caét ñöôï c ñieän thì coù theà duøng caân baèng ñieän theá . Nguyeân lyù cuû a phöông phaù p naøy laø caùch ly ngöôøi vôù i ñaá t vaø caùc vaät coù ñieän theá khaù c vôù i ñieä n theá khi laøm vieäc , taïo ñieän theá treâ n ngöôø i baè ng ñieän theá khi laøm vieä c , haï n cheá ñeán möù c thaáp nhaát doøng ñieän kheùp maïch qua ngöôøi ( trong giôùi haï n an toaøn ) . 1 Ulv 4 2 M Vlv . HC T TP PK ÑH S 3 ôøng à Trö äc ve huo eàn t q!uy t mang ñieän aùp - nôi laøm vieäc . Vaä Baûn 2. Saøn thao taùc 3. Gheá caùch ñieän 4. Daây noùi caân baèng ñieän theá Hình 5 : sô ñoà nguyeân lyù caân baèng ñieän theá Thöï c nghieäm cho thaáy khi ngöôø i ñöùng treân gheá caù ch ñieän 35KV chaïm vaøo ñieän aùp 500V thì khoâng thaáy coù caûm giaù c gì , khi chaïm vaøo ñieä n aùp 1000V môù i baét ñaà u coù caûm giaùc . Kyõ thuaä thieän nay ñaõ cho pheùp söû a chöûa ñöôø ng daây ñieän coù ñieän aùp 220KV maø khoân g caà n caét ñieän . Doøng ñieän ñi qua ngöôøi lôùn nhaá t khi duøn g bieän phaùp caân baèng ñieän theá laø luùc ngöôø i baé t ñaàu chaïm tay vaøo vaät mang ñieän vaø ruù t tay ra khoû i vaä t mang ñieän ( khi söõ a chöûa ñöôøng daây 110KV doøng ñieän naøy khoaûn g 400mA ) Nhöng vôù i khoaûng thôø i gian ngaén töø 0,1 ñeán 1,5 micro giaâ y ( phaàn trieäu giaây ) neân khoâng gaây nguy hieåm ñoá i vôù i ngöôø i . Coøn khi laøm vieäc thöôø ng thì doøng ñieän tieáp xuùc thöôøng raát nhoû . 1.3 Phöông tieän duïng cuï laøm vieäc , trang bò phöông tieän caù nhaân Trang bò phöông tieän duïng cuï laøm vieäc vaø baûo veä caù nhaân laø bieän phaùp cuoá i cuø ng cuûa bieän phaùp kyõ thuaät trong vieäc phoøn g ngöø a , haïn cheá tai naïn khi laép ñaët , söûa chöõ a , vaän haønh caù c thieá t bò ñieän caùc loaï i phöông tieän duïng cuï laøm vieäc vaø baû o veä caù nhaïn chuû yeáu goàm : Saøo caù ch ñieän - Kieàm caù ch ñieän - Buùt thöû ñieän - Trang 48 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  9. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Gheá caù ch ñieän - Thaûm caù ch ñieän - Uûng caù ch ñieän - Gaêng tay caù ch ñieän - Caùc duïng cuï coù caàm tay caùch ñieän - Daây an toaøn - Quaà n , aùo , giaày , muõ , kính … - Moãi loaï i trang bò , phöông tieän coù coâ ng duï ng rieân g vaø söû duïng vôù i töøng coân g vieä c , töøng caáp ñieän aùp ñaõ ñöôï c xaùc ñònh . Vì vaäy ngöôøi lao ñoäng phaû i tuaân thuû nghieâm ngaët vieä c söû duï ng vaø phaû i ñöôï c baûo quaûn chu ñaùo , phaû i ñöôï c ñònh kyø kieåm tra veà ñoä beàn , veà ñoä caùch ñieän caù c duïng cuï phöông tieän laøm vieä c vaø baûo veä caù nhaân theo quy ñònh cuû a nhaø cheá taïo vaø tieâu chuaån Vieä t M Nam . HC T TP SPK g ÑH 4.1.2. B ieän phaùp toå chöùc lao ñoä ng ôøn à Trö äc ve 2.1. Yeâ u caà u veà nhaân söï thuo Chæ nhöõ ng ngöôø i ñuûn qutuoåàn trôû leân , ñuû tieâu chuaån söù c khoeû quy ñònh cuû a boä y teá hoaë c quy 18 ye i aû ñònh cuûa ngaønh ñieä n ,Bkhoâng bò caù c beä nh thaàn kinh , tim maï ch , caù c beänh ngoaøi da (maõ n tính ) vaø ñaõ qua ñaøo taï o ôû caù c ñôn vò coù chöù c naê ng ñaøo taïo chuyeân moâ n veà ñieän , ñöôïc caáp chöùng chæ ñaøo taïo môù i ñöôï c laøm caùc coâng vieä c coù lieân quan ñeán ñieä n . Ngöôø i lao ñoäng laøm caùc coâng vieä c lieân quan ñeán ñieän phaûi thaønh thaï o veà coâng taùc caáp cöùu ngöôø i bò ñieän giaät . Ngöôø i söû duï ng lao ñoä ng phaûi ra vaên baûn boå nhieäm vaø quy ñònh roõ chöù c naê ng nhieäm vuï ñoá i vôùi ngöôøi quaûn lyù kyõ thuaät an toaøn veà ñieän cuû a ñôn vò vaø caáp theû an toaøn ñoá i vôù i ngöôø i lao ñoäng laøm caùc coâ ng vieä c lieân quan ñeán ñieän . 2.2. Yeâu caà u an toaøn trong coâng vieä c Chæ ñöa vaøo söû duïng nhöõng thieá t bò , coâ ng cuï ñaûm baûo kyõ thuaät an toaøn - Ngöôø i söû duïng lao ñoäng phaûi boá trí ít nhaát 2 ngöôø i khi toå chöù c laøm caùc coâ ng vieä c sau ñaây : - + Vaän haønh maùy phaùt ñieän , traïm phaân phoái ñieän + Thaùo laé p , söõa chöõ a thieát bò ñieän treân maï ng ñieän , treân caùc maùy coâng taùc . + Thaùo laé p daây daån ñieän vaø phuï kieän ñöôøng daâ y daãn ñieän treân töôøng , treân coä t , trong caùc haàm caùp , möông caù p . Nhöøng ngöôø i laøm coâng vieä c veà ñieän coù nghóa vuï tuaân thuû cheá ñoä laøm vieä c theo phieáu coâng taùc , tuaâ n thuû quy trình laøm vieäc an toaøn , söû duïn g baûo quaûn duïng cuï laøm vieäc , trang thieát bò baûo veä caù nhaân , chæ coù ngöôø i chæ huy tröï c tieáp môù i ñöôï c ra leän h laøm vieäc Tröôù c khi laøm vieäc ngöôø i chæ huy phaû i höôùng daån tröï c tieáp taïi nôi laøm vieäc veà noä i dung coân g vieä c , nhöõng nguy hieåm coù theå xaûy ra vaø caùc bieän phaùp an toaøn caàn thieát . Trang 49 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản