intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Anh văn chuyên ngành quản trị doanh nghiệp (English for business management)

Chia sẻ: Huyền Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

33
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của giáo trình nhằm giúp sinh viên: Sử dụng được những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến tài chính và kế toán; sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp hay dùng trong tiếng Anh chuyên ngành như: thể bị động, mệnh đề quan hệ, câu mong ước, câu điều kiện, tính từ so sánh, liên từ, câu mục đích, giới từ; đọc, hiểu và dịch được một số tài liệu liên quan đến chuyên ngành tài chính và kế toán từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Anh văn chuyên ngành quản trị doanh nghiệp (English for business management)

 1. Trang 1 MỤC LỤC UNIT 1: THE BASIC ECONOMIC PROBLEMS – NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN................................... 13 1.1 READING: THE BASIC ECONOMIC PROBLEMS ......................................................................... 13 1.2 EXERCISES ................................................................................................................................... 17 1.2.1 Answer following questions about the reading above........................................................ 17 1.2.2 Read carefully the statements below and choose the best choice for each. ..................... 17 1.2.3 Group activities ..................................................................................................................... 18 2 UNIT 2: MACROECONOMICS – KINH TẾ HỌC VĨ MÔ ................................................................. 21 2.1 READING: MACROECONOMICS ................................................................................................ 22 2.2 EXERCISES ................................................................................................................................... 25 2.2.1 Read the texts above carefully the answer the following questions? ................................ 26 2.2.2 Choose the best answer for each statement or question below? ...................................... 26 3 UNIT 3: FISCAL AND MONETARY POLICY – CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH & TIỀN TỆ ...................... 28 3.1 FISCAL AND MONETARY POLICY ................................................................................................ 29 3.2 EXERCISES ................................................................................................................................... 31 3.2.1 Read the texts above and answer the following questions? .............................................. 31 3.2.2 Group activites ...................................................................................................................... 31 3.2.3 HOME READING .................................................................................................................... 32 AFFECTS OF FISCAL POLICY ..................................................................................................... 32 4 UNIT 4 GDP and GNP- TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI và TỔNG SẢN PHẨM QUỐC DÂN ... 37 4.1 READING – GDP and GNP ........................................................................................................... 37 4.2 EXERCISES ................................................................................................................................... 42 4.2.1 Read the text and answer following questions ................................................................... 42 4.2.2 Fill the table of comparison between GDP and GNP ........................................................... 42 4.2.3 Tests and Exercises................................................................................................................ 44 5 UNIT 5: MICROECONOMICS – KINH TẾ HỌC VI MÔ .............................................................. 46 5.1. READING: MICROECONOMICS.................................................................................... 47 5.2. EXERCISES ................................................................................................................................... 50 5.2.1. Work in group to discuss about the following questions .................................................... 50 5.2.2. Suggestion for answerrings .................................................................................................. 51 6 UNIT 6: ACCOUNTING – KẾ TOÁN ......................................................................................... 53 6.1. READING: ACCOUNTING ....................................................................................................... 53 6.2. EXERCISES ................................................................................................................................... 57 6.2.1. Match the a statement on the left with a term on the right............................................... 57 English for business management
 2. Trang 2 6.2.2. Circle the best answer or write the suitable word for each of the following questions .... 58 7 UNIT 7 SUPPLY AND DEMAND (PART I) ................................................................................. 60 7.1. READING: SUPPLY AND DEMAND (PART I) ............................................................................... 60 7.2. EXERCISES ................................................................................................................................... 64 8.1. Read the following statements or questions and choose the best answer for each. ........ 64 8 UNIT 8: SUPPLY AND DEMAND (PART II).................................................................................. 69 8.1. READING: SUPPLY AND DEMAND (PART II) ............................................................................. 69 8.2. EXERCISES ................................................................................................................................... 72 8.2.1. Read the following statements or questions and choose the best answer for each. ........ 72 9 UNIT 9: WHAT IS INTERNATIONAL ECONOMICS? – KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ LÀ GÌ?................ 76 9.1. READING: WHAT IS INTERNATIONAL ECONOMICS ................................................................ 77 9.2. EXERCISES ................................................................................................................................... 79 9.2.1. Answer the quizs below (some of them requires your opinion responses, others needs your selecting multiple choices, and some others ask you if it is true or false) ................. 79 9.2.2. EXTRA READINGS .................................................................................................................. 81 10 UNIT 10 : INFLATION – LẠM PHÁT ........................................................................................ 83 10.1 READING: INFALTIONS .............................................................................................................. 84 10.2 EXERCISES ................................................................................................................................... 88 10.2.1 Quiz of knowledge about inflation ....................................................................................... 88 11 UNIT 11 INFLATION AND GROWTH- LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG ................................... 93 11.1. READING: INFLATION AND GROWTH ........................................................................................ 93 11.2. EXERCISES ................................................................................................................................... 96 11.2.1. Answer the following questions ........................................................................................... 96 11.2.2. Choose the best answer for each of the following questions or statements ..................... 97 12 Unit 12: HOW DO EXCHANGE RATES FUNCTION? – TỶ GIÁ TRAO ĐỔI ( TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI) CÓ CHỨC NĂNG NHƯ THẾ NÀO? ............................................................................................. 103 12.1. READING: HOW DO EXCHANGE RATES FUNCTION? ............................................................... 104 12.2. EXERCISES ................................................................................................................................. 105 12.2.1. Choose the best answer for each question or statement below: ....................................... 105 13 Unit 13 LETTER OF CREDIT- THƯ TÍN DỤNG .................................................................... 109 Giới thiệu ................................................................................................................................................ 109 13.1. READING LETTER OF CREDIT .................................................................................................. 109 13.2. EXERCISES ................................................................................................................................. 111 13.2.1. Circle the best answer for each statement or question: ................................................... 111 14 UNIT 14: HOW DOES INFLATION AFFECT ECONOMIES? LẠM PHÁT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ NHƯ THẾ NẢO? .................................................................................................. 115 English for business management
 3. Trang 3 14.1 READING:HOW DOES INFLATION AFFECT ECONOMIES? ........................................................ 115 14.2 EXERCISES ................................................................................................................................. 119 15 UNIT 15 : WORLD POPULATION GROWTH ............................................................................. 121 15.1 READING: WORLD POPULATION GROWTH. ............................................................................ 121 15.2 EXERCISES ................................................................................................................................. 123 15.2.1 Choose the best choice for each question or statement below ........................................ 123 English for business management
 4. Trang 4 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Mã số môn học: MH 10 Thời gian của môn học: 60h (Lý thuyết: 40h; Thực hành: 20h) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: - Vị trí: Là một trong những môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung. - Tính chất: + Là công cụ tạo điều kiện cho đất nước hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, hoà nhập kinh tế thị trường thế giới, tiếp cận với những thông tin khoa học kỹ thuật và các nền văn hoá trên thế giới, đồng thời giới thiệu nền văn hoá Việt Nam với thế giới. + Tiếng Anh chuyên ngành đặc biệt quan trọng, vì nó giúp người học nâng cao chuyên môn thông qua đọc, dịch tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh. II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: - Kiến thức: + Sử dụng được những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến tài chính và kế toán. + Sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp hay dùng trong tiếng Anh chuyên ngành như: thể bị động, mệnh đề quan hệ, câu mong ước, câu điều kiện, tính từ so sánh, liên từ, câu mục đích, giới từ… - Kỹ năng: Đọc, hiểu và dịch được một số tài liệu liên quan đến chuyên ngành tài chính và kế toán từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt. - Thái độ: Người học có thái độ học tập nghiêm túc, cố gắng tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất để sau này vận dụng kiến thức đã học vào dịch tài liệu chuyên ngành nhằm nâng cao chuyên môn trong công việc. III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian (giờ) Tổ Lý Thự Kiể Số Tên chương mục ng thuyế c m TT số t hàn tra h 1 The basic economic problems 4 3 1 vocabulary English for business management
 5. Trang 5 Reading exercises 2 Macroeconomics 4 3 1 Vocabulary Reading Exercises 3 Fiscal ang monetary policy 3 2 1 Vocabulary Reading Exercises 4 GDP and GNP 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 5 Microeconomics 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises Test 1 1 1 6 Accounting 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 7 Supply and Demand (I) 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 8 Supply and Demand (II) 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 9 What is international economics? 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 10 Inflation 3 2 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises Test 2 1 1 English for business management
 6. Trang 6 11 Inflation and Growth 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 12 How do exchange rates function? 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 13 Letter of credit 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 14 How does inflation affect economies? 3 2 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises Test 3 1 1 15 World population growth 4 3 1 Vocabulary Reading Comprehension Exercises 22 Test 4 1 1 Tổng cộng 60 41 15 4 2. Nội dung chi tiết: Unit 1: Basic economic problems Mục tiêu: - Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến nền kinh tế; - Đọc, hiểu và dịch được tài liệu liên quan đến nền kinh tế, nền kinh tế thị trường, nền kinh tế kế hoạch; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Translate into Vietnamese: What is economics? Unit 2: Macroeconomics Mục tiêu: - Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến kinh tế vĩ mô. English for business management
 7. Trang 7 - Đọc, hiểu và dịch được các tài liệu liên quan đến, kinh tế vĩ mô. - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3.Exercises Bài tập thực hành: Translate into Vietnamese: What is Macroeconomics? Unit 3: Fiscal and monetary policy Mục tiêu: - Sử dụng được những thuật ngữ liên quan đến chính sách tài chính và tiền tệ; - Đọc, hiểu và dịch được tài liệu liên quan đến tài chính và tiền tệ; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2.Reading Comprehension 3.Exercises Bài tập thực hành: Translate into Vietnamese: Fiscal and monetary policy Unit 4: GDP and GNP Mục tiêu: - Sử dụng được những thuật ngữ liên quan đến Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quôc dân (GNP). - Đọc hiểu và dịch được tài liệu liên quan đến GDP và GNP. - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Unit 5: Microeconomics Mục tiêu: - Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến kinh tế vi mô; - Đọc, hiểu ngôn ngữ trong kinh tế học vi mô; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Do exercises: English for business management
 8. Trang 8 Test1 Unit 6: Accounting Mục tiêu: - Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến kế toán; - Đọc, hiểu và dịch được nhưng sổ sách, chứng từ và báo cáo kế toán - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Do exercises Unit 7: Supply and Demand (I) Mục tiêu: - Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến cung và cầuvimô; - Đọc hiểu và dịch được tài liệu liên quan đến khái niệm cung và cầu. Làm bài tập phân biệt được cung và cầu; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Do exercises to distinguish supply and demand Translate into Vietnamese. Unit 8: Supply and demand (II) Mục tiêu: - Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến cung và cầuvĩ mô; - Đọc hiểu và dịch được tài liệu liên quan đến cung và cầu; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Translate into Vietnamese: supply and demand (II). Unit 9: What is international economics? Mục tiêu: - Sử dụng các thuật ngữ liên quan đến ki nh tế quốc tế; - Đọc hiểu, dịch được các tài liệu liên quan đến kinh tế quốc tế; English for business management
 9. Trang 9 - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: translate into Vietnamese the reading. Unit 10: Inflation Mục tiêu: - Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến lạm phát; - Đọc hiểu, dịch được tài liệu liên quan đến lạm phát; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Do exercises. Test2 Unit11: Inflation and growth Mục tiêu: - Sử dụng các thuật ngữ liên quan đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế - Đọc hiểu và dịch được tài liệu liên quan đến tăng trưởng kinh tế; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Translate into Vietnamese. Unit 12: How do exchange rates functions? Mục tiêu: - Sử dụng các thuật ngữ liên quan đến tỷ giá traođổi(tỷ giá hốiđoái); - Đọc dịch được tài liệu liên quan đến tỷ giá traođổi ; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises English for business management
 10. Trang 10 Bài tập thực hành: dịch sang tiếng Việt bài đọc trong sách. Unit 13: Letter of Credit Mục tiêu: - Sử dụng các thuật ngữ liên quan đến thưtín dụng; - Đọc dịch được tài liệu liên quan đến thưtín dụng; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Do exercises. Unit 14: How does inflation affect economies? Mục tiêu: - Sử dụng được các thuật ngữ liên quan đến ánh hưởng của lạm phát đối với nền kinh tế; - Đọc hiểu và dịch được tài liệu liên quan đến kinh tế lạm phát; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học. Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Do exercises; Translate into Vietnamase: Functions of the stock exchange. Test 3 Unit 15: world population growth Mục tiêu: - Sử dụng được thuật ngữ liên quan đến tăng trưởng dân số thế gi ới ; - Đọc hiểu và dịch được tài liệu liên quan đến tăng trưởng dân số thế giới; - Nghiêm túc, cùng hợp tác với giáo viên để hoàn thành bài học Nội dung: 1. Vocabulary 2. Reading Comprehension 3. Exercises Bài tập thực hành: Translate into Vietnamese: Accouting. Test 4 English for business management
 11. Trang 11 IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH - Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo - Từ điển Anh-Việt, từ điển chuyên nghành (thuật ngữ chuyên nghành) - Máy tính, máy chiếu, phòng học chuyên dụng V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: - Kiểm tra các nội dung sau: + Những vấn đề kinh tế cơ bản + Kinh tế thị trường, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô; + Cung cầu; + Chính sách tàichính tiền tệ; + lạm phát và tăng trưởng ki nh tế;; + Kế toán; + Dân số; + Thư tín dụng và thanh toán quốc tê; - Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức : Viết: Dịch sang tiếng Việt làm bài tập về từ vựng liên quan đến bài dịch. - Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết: Dịch sang tiếng Việt, làm bài tập về từ vựng liên quan đến bài dịch VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là : 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: - Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm. - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Những nội dung đã học thông qua 4 vấn đề: - Vocabulary - Dialogue - Reading Comprehension 4. Tài liệu cần tham khảo: - Karl E. Case and Ray C. Fair, Principles of Economics, Pearson Education, Inc., 8th edition, 2007. English for business management
 12. Trang 12 - N. Gregory Mankiw, Economics: Principles and Applications, India edition by South Western, a part of Cengage Learning, Cengage Learning India Private Limited, 4th edition, 2007. - Joseph E. Stiglitz and Carl E. Walsh, Economics, W.W. Norton & Company, Inc., New York, International Student Edition, 4th edition, 2007. English for business management
 13. Trang 13 UNIT 1 - THE BASIC ECONOMIC PROBLEMS NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN Giới thiệu Ngày nay với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, mỗi xã hội và mỗi nền kinh tế đều cần nỗ lực vận động và phát triển để theo kịp với tốc độ biến đổi của khoa học kỹ thuật và văn minh xã hội, trong đó vai trò quan trọng phải kể đến đó là kinh tế. Mỗi một quốc gia có một nền kinh tế riêng và màu sắc riêng để tạo nên bức tranh kinh tế toàn câu sinh động, nhưng suy cho cùng thì chúng đều phát triển theo một quy luật chung. Nghĩa là cùng giải quyết những vấn đề chung mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng gặp phải – những vấn đề đó được gọi là những vấn đề kinh tế cơ bản ( The basic economic problems) Sự hiểu biết thấu đáo những vấn đề kinh tế cơ bản sẽ giup cho, không chỉ những sinh viên kinh tế, mà tất cả mọi người, có một cách nhìn đúng đắn và khả năng quyết định các hinh vi kinh tế của mình một cách khoa học và hiệu quả hơn. Người học được trang bị tốt kiến thức này sẽ có nền tảng để học tập các môn chuyên ngành kinh tế khác một cách hệ thống và logic hơn. Chính vì lý do đó mà chúng tôi quyết định đưa bài học này vào vị trí đầu tiên của cuồn giáo trình này. Mục tiêu: - Trình bày được các khái niệm những vấn đề kinh tế cơ bản; - Phân tích được phân tích được nhu cầu không giới hạn của con người và nguồn vật chất có hạn để đáp ứng nhu cầu vô hạn đó; - Giải thích được sư khác biệt giữa nhu cầu cơ bản và nhu cầu nâng cao của con người; - Rút ra được bài học hay kết luận gì từ bài học, và đóng góp ý kiến thêm để xây dựng một kiến thức hoàn chỉnh hơn. Nội dung chính 1.1.READING: THE BASIC ECONOMIC PROBLEMS English for business management
 14. Trang 14 Figure 1.1 The basic economic problem The economic problem, sometimes called the basic, central or fundamental economic problem, is one of the fundamental economic theories in the operation of any economy. It asserts that there is scarcity, or that the finite resources available are insufficient to satisfy all human wants and needs. The problem then becomes how to determine what is to be produced and how the factors of production (such as capital and labor) are to be allocated. Economics revolves around methods and possibilities of solving the economic problem. Economic problem arises mainly due to two reasons- (i) human wants are unlimited (ii) means to satisfy human wants are scarce. The economic problem is most simply explained by the question "how do we satisfy unlimited wants with limited resources?" The premise of the economic problem model is that wants are constant and infinite due to constantly changing demands (often closely related to changing demographics of the population). However, resources in the world to satisfy human wants are always limited to the amount of natural or human resources available. The economic problem, and methods to curb it, revolves around the idea of choice in prioritizing which wants can be fulfilled and how do we know what to produce for the economy. Opportunity cost and Production Possibility Frontier or Production Possibility Curve The main theory to decipher what and how to prioritise these wants and needs is to look at the opportunity cost (looks at what good must be prioritised first according to needs and how efficiently that the good can satisfy infinite wants). A good way to look at this is the production possibility frontier (PPF) or PPC, this isolates two goods in an economy produced at any one given time to show the effect of what English for business management
 15. Trang 15 would happen if one changed according to the other and also the effects of new technology and new resources. For example, say that we have isolated two goods, food and clothing, and we look at what would appen if there was increased production of food (there is an opportunity cost of clothes so clothes would go down as food goes up), this varies according to what effects there are including new technology and new resources. Needs are material items people need for survival, such as food, clothing, housing and ware. Until the Industrial Revolution, the vast majority of the worlds population struggled for access to basic human needs and need are also those thing without which we cannot live. While the basic needs of survival are important in the function of the economy, wants are the driving force which stimulates demand for goods and services. In order to curb the economic problem, economists must classify the nature and different wants of consumers, as well as prioritize wants and organize production to satisfy as many wants as possible. One assumption often made in mainstream neoclassical economics (and the methods which attempt to solve the economic problem) is that humans inherently pursue their self-interest and the market mechanism best satisfies the various wants different individuals might have. These wants are often classified into individual wants, which depend on the individual's preferences and purchasing power parity, and collective wants, those of entire groups of people. Things such as food and clothing can be classified as either wants or needs, depending on what type and how often a good is requested. Wants are effective desires for a particular product, or something which can only be obtained by working for it. The economic problem fundamentally revolves around the idea of choice, which ultimately must answer the problem. Due to the limited resources available, producers must determine what to produce first to satisfy demand. Consumers are considered the biggest influences of this choice, and the goods which they want must also fit within their budgets and purchasing power parity. Different economic models place choice in different hands. The choice with regard to which goods and in what quantities are to be produced. Problem of scarcity leads to the origin of the problem of choice of best possible pattern of allocation of resources. The economic problem can be divided into different parts. They are given as below. 1. Problem of allocation of resources: The problem of allocation of resources arises due to the scarcity of resources. That is why the question of scarcity goods for production implies which wants should be satisfied and which should be left unsatisfied. The problem of allocation of resources deals with the question of what to produce and how much to produce. English for business management
 16. Trang 16 If the society decides to produce a definite commodity in volume, it has to withdraw some resources from the production of other goods. More production implies more resources. More production of a desired commodity can be made possible only by reducing the quantity of resources used in the production of other goods. Resources being scarce if the society decides to produce one good, the production of some other goods would have to be cut down. The problem of allocation deals with, the question whether to produce capital goods or consumer goods. If the community decides to produce capital goods, resources will have to be withdrawn from the production of consumer goods. In the long run the investment on capital goods will augment the production of consumer goods. In an economy both capital as well as consumer goods is of equal importance. So the decision is to make social adjustment between the productions of the two. 2. The problem of all economic efficiency: Resources should be most efficiently used as it is scarce. Thus it is essential to know if the production and distribution of national product made by an economy is efficient. The production becomes efficient only if the productive resources are so utilised that any reallocation does not produce more of one good without reducing the output of any other good. By efficient distribution means that any redistribution of goods cannot make some one better off without making anyone else worse off. The inefficiencies of production and distribution exist in all types of economies. The welfare of the people can be increased if these inefficiencies are ruled out. Some cost will have to be incurred to remove these inefficiencies. If the cost of removing these inefficiencies of production and distribution is more than the gain, then it is not worthwhile to remove them. 3. The problem of full-employment of resource: In view of the scarce resources a very pertinent questions may arise in the mind that whether all available resources are fully utilised. A community should achieve maximum satisfaction by using the scarce resources in the best possible manner. There should not be wrong use of resources or it should not be allowed to go waste. But in capitalist economy the available resources are not fully utilised. In times of depression there are many willing workers to work but they go without employment. It supposes that the scarce resources are not fully utilised in a capitalist economy. 4. The problem of economic growth: If the productive capacity of the economy grows, it will be able to produce progressively more goods as a result of which the living standard of the people will English for business management
 17. Trang 17 rise. The increase in productive capacity of an economy is called economic growth. There are various factors affecting economic growth. The problems of economic growth have been discarded by numerous growth models. Some of these growth models are Harrod-Domar model, neoclassical growth models of Solo and Swan, Cambridge growth models of Kaldor and Joan Robinson etc. This part of economic problem is studied in the economies of development. Thus an economy has to solve a number of problems. But the basic cause behind all these problems is resource scarcity. 1.2.EXERCISES 1.2.1.Answer following questions about the reading above 1.2.1.1 What is the basic economic problem? 1.2.1.2 What is the cause of scarcity? 1.2.1.3 What is the difference between needs and wants? Give examples of goods people demand as needs and wants 1.2.1.4 What do people and businesses do when resources become scarce? 1.2.1.5 What are four factors of production? 1.2.1 Read carefully the statements below and choose the best choice for each. 1.2.2.1 The problems people encounter in the society while attempting to satisfy their numerous wants with the limited resources available is called a. Capital b. basic economic problems c. basic financial problem d. technological advancement. Answer: basic economic problems 1.2.2.2 One of the following is a factor that determines what to produce in a society. a. Availability of resources b. unlimited wants English for business management
 18. Trang 18 c. production function d. quality of labour. Answer: Availability of resources 1.2.2.3 The optimum use or the combination of factors of production to achieve higher output at a reasonable cost is known as a. Effective production b. division of labour c. efficient use of resources d. specialization. Answer: efficient use of resources 1.2.2.4 The following are the basic economic problems except a. How to produce b. what to produce c. intensive use of labour d. for whom to produce. Answer: intensive use of labour 1.2.2.5 Factors that determine how to produce includes one of the following a. Relative cost of factors of production b. consumers income c. availability of resources d. market demand. Answer: Relative cost of factors of production 1.2.2 Group activities 1.2.3.1 Activity 1: True or false Statement True or false 1. Farming is a primary sector business ____________ 2. The NHS is a private organisation ____________ 3. A hairdressing salon is a secondary sector business ____________ 4. Thomas C o o k holidays is tertiary sector business ____________ English for business management
 19. Trang 19 5. Opportunity cost occurs because of the basic economic ____________ problem 6. Oil is a scarce resource ____________ 7. Our wants are scarce ____________ 8. Capital is money ____________ 1.2.3.2 Activity 2: Crossword game ACROSS 1. The basic economic problem is about _________resources. (6) 3. The basic economic problem is about________wants. (8) 5. Next best alternative foregone. (1 1,4) 7. Sector of industry which provide services. (8) 8. Human input into the production process. (6) 14. Someone who risks their ideas and money when starting a business. (12) 15. Scarce resources means that these have to be made. (7) 13. What has to be met for basic survival. (S) English for business management
 20. Trang 20 DOWN 2. Machinery is an example of this. (7) 4. Type of economy where both the government and private firms allocate resources. (S) 6. The sector of industry which includes extraction of raw material. (7) 9. When an individual, group or country produce what they are best at. (14) 10. What to produce is a question asked when________resources. (10) 11. Natural resources on the planet. (4) 12. Organizations owned and run by individuals or groups are called this. (7) 13. Organizations owned and run by the government are in this sector of the economy. (6) English for business management
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2