intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Autocad 2000

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

484
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Autocad là phần mềm của hãng autodesk dùng để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật hai chiều (2D: two dimensions), mô hình hóa hình học (thiết kế ba chiều 3D : three dimensions) và tạo hình ảnh thực vật thể ( tô bóng -Render). Tài liệu này viết cho các đối tượng từ trình độ mới bắt đầu học AUTOCAD và cũng là tài liệu tham khảo cho các bạn Sinh viên, Kỹ sư, Kiến trúc sư, hoạ viên và các cán bộ Kỹ thuật làm công tác vẽ và thiết kế trên máy vi tính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Autocad 2000

 1. Giáo trình AUTOCAD 2000
 2. CHÆÅNG 4 : AUTOCAD 2000 1 GIÅÏI THIÃÛU PHÁÖN MÃÖM AUTOCAD • AutoCAD laì pháön mãöm cuía haîng AutoDesk duìng âãø thæûc hiãûn caïc baín veî kyî thuáût hai chiãöu (2D : two dimensions), mä hçnh hoaï hçnh hoüc (thiãút kãú ba chiãöu - 3D : three dimensions) vaì taûo hçnh aính thæûc váût thãø (tä boïng - Render) ; • CAD laì chæî viãút tàõt cuía Computer Aided Design hoàûc Computer Aided Drafting (veî vaì thiãút kãú våïi sæû tråü giuïp cuía maïy tênh) ; • Pháön mãöm AutoCAD coï 3 âàûc âiãøm näøi báût : - Chênh xaïc ; - Nàng suáút cao nhåì caïc lãûnh sao cheïp, thæûc hiãûn baín veî nhanh ; - Dãù daìng trao âäøi dæî liãûu våïi caïc pháön mãöm khaïc. 2 CÁÚU TRUÏC MAÌN HÇNH AUTOCAD Sau khi khåíi âäüng AutoCAD seî xuáút hiãûn maìn hçnh våïi cáúu truïc nhæ sau : • Drawing Area : Vuìng âäö hoüa - laì vuìng thãø hiãûn baín veî. Maìu cuía maìn hçnh âäö hoüa âæåüc xaïc âënh båïi häüp häüi thoaûi Color (tæì Tools ⇒ Options ⇒ Display ⇒ Color) • Crosshairs : Hai såüi toïc theo phæång truûc X vaì truûc Y giao nhau taûi mäüt âiãøm. Chiãöu daìi hai såüi toïc âæåüc âënh båíi thanh træåüt Crosshairs size (tæì Tools ⇒ Options ⇒ Display) • Cursor : Con chaûy - laì mäüt ä hçnh vuäng maì toüa âäü âæåüc xaïc âënh hiãûn lãn taûi haình cuäúi maìn hçnh. Âäü låïn con chaûy âæåüc âënh båíi thanh træåüt Pickbox Size (tæì Tools ⇒ Options ⇒ Selection) • Menu Bar :Thanh trçnh âån - gäöm 12 muûc tæì File âãún Help ; • Standard ToolBar - Thanh cäng cuû chuáøn chæïa biãøu tæåüng cuía caïc lãûnh thæåìng duìng ; • ToolBar : Thanh cäng cuû - trong AutoCAD coï 24 ToolBar. Coï thãø tæì View ⇒ ToolBar, hoàûc keïo troí chuäüt âãún mäüt thanh cäng cuû báút kyì vaì nhàõp phêm phaíi ⇒ xuáút hiãûn shortcut menu cuía 24 ToolBar, nhàõp choün ToolBar naìo thç chuïng seî xuáút hiãûn trãn maìn hçnh ; • Draw Bar : Thanh cäng cuû veî • Modify Bar : Thanh cäng cuû chènh sæía. 74
 3. 3 CAÏC LÃÛNH THIÃÚT LÁÛP BAÍN VEÎ CÅ BAÍN 3.1 Âënh giåïi haûn baín veî (lãûnh Limits) ♦ Caïch goüi : Pull-down Menu Type in Phêm tàõt Format ⇒ Drawing Limits Limits ♦ Cäng duûng : xaïc âënh giåïi haûn baín veî trãn vuìng âäö hoaû bàòng caïch nháûp hai âiãøm : gäúc traïi phêa dæåïi vaì gäúc phaíi phêa trãn bàòng toüa âäü X, Y ; ♦ Specify lower left corner or [ON/OFF] : Enter ♦ Specify upper right corner : nháûp caïc giaï trë X, Y âãø âënh giåïi haûn baín veî khaïc nhau : - Nãúu Enter : baín veî kêch thæåïc A3 ; - Nãúu nháûp 594,420 : baín veî kêch thæåïc A2 ; - Nãúu nháûp 841,594 : baín veî kêch thæåïc A1 ; - Nãúu nháûp 1189, 841 : baín veî kêch thæåïc A0 ; ♦ Caïc læûa choün khaïc : - On : khäng cho pheïp veî ra ngoaìi vuìng giåïi haûn baín veî âaî âënh. Nãúu veî ra ngoaìi seî xuáút hiãûn doìng nhàõc Outside limits - Off : cho pheïp veî ra ngoaìi vuìng giåïi haûn baín veî âaî âënh. ♦ Sau khi âënh giåïi haûn baín veî ⇒ lãûnh Zoom ⇒ choün All âãø quan saït toaìn bäü baín veî. 3.2 Âënh âån vë baín veî (lãûnh Units) ♦ Caïch goüi : Pull-down Menu Type in Phêm tàõt Format ⇒ Units Ddunit ⇒ xuáút hiãûn häüp häüi thoaûi våïi caïc læûa choün ♦ Caïc læûa choün : • Length : Choün âån vë âo chiãöu daìi - Type (daûng) : Architectural, Decimal, Engineering, Fractional vaì Scientific. Theo TCVN ⇒ choün Decimal ; - Precision (âäü chênh xaïc) : nãn choün 0. 75
 4. • Angles : Choün âån vë âo goïc - Type (daûng) : Decimal degrees, Deg/min/sec, Grads, Radians, Surveyor’s units. Theo TCVN ⇒ choün Decimal degrees ; - Precision (âäü chênh xaïc) : nãn choün 0. ♦ Clockwise : Nãúu khäng choün thç chiãöu dæång cuía goïc laì chiãöu ngæåüc kim âäöng häö. ♦ Drawing units for DesignCenter blocks : Choün âån vë cho block trong DesignCenter ⇒ nãn choün Millimeters. ♦ Direction : Choün hæåïng ⇒ xuáút hiãûn häüp häüi thoaûi Direction Control ⇒ OK 3.3 Thiãút láûp chãú âäü veî bàòng lãûnh Dsettings ♦ Caïch goüi : Pull-down Menu Type in Phêm tàõt Tools ⇒ Drafting Setting Dsettings ⇒ xuáút hiãûn häüp häüi thoaûi våïi caïc læûa choün : ♦ Grid On : Gaïn chãú âäü GRID laì ON ; ♦ Snap On : Gaïn chãú âäü SNAP laì ON ; • Snap X spacing vaì Snap Y spacing : giaï trë khoaíng caïch bæåïc nhaíy con chaûy theo phæång X vaì Y. Caïc giaï trë naìy coï thãø giäúng nhau hoàûc khaïc nhau trãn maìn hçnh ; • Angle : xaïc âënh goïc quay cuía hai såüi toïc • X, Y : Toaû âäü âiãøm chuáøn. • Grid X spacing vaì Grid Y spacing : giaï trë khoaíng caïch læåïi theo phæång X vaì Y. Caïc giaï trë naìy coï thãø giäúng nhau hoàûc khaïc nhau trãn maìn hçnh ; • Snap Type & Style : Kiãøu vaì daûng Snap • Grid Snap : Toaû âäü læåïi vaì bæåïc nhaíy truìng nhau - Rectangular snap : bæåïc nhaíy âënh theo phæång X, Y - Isometric snap : Âënh chãú âäü veî hçnh chiãúu truûc âo 3.3.1 Lãûnh Snap ♦ Taïc duûng : Lãûnh Snap âiãöu khiãøn traûng thaïi con chaûy (cursor) laì giao âiãøm cuía hai såüi toïc (crosshair) nhàòm : - Xaïc âënh bæåïc nhaíy con chaûy ; 76
 5. - Xaïc âënh goïc quay cuía hai såüi toïc ; ♦ Coï thãø tàõt måí traûng thaïi SNAP bàòng caïch double click vaìo nuït SNAP trãn doìng traûng thaïi ; 3.3.2 Lãûnh GRID ♦ Taïc duûng : Lãûnh Grid taûo caïc âiãøm læåïi trong giåïi haûn baín veî. Khoaíng caïch giæîa caïc âiãøm læåïi theo phæång X, Y coï thãø giäúng hoàûc khaïc nhau. ♦ Coï thãø tàõt måí traûng thaïi GRID bàòng caïch double click vaìo nuït GRID trãn doìng traûng thaïi ; 3.4 Lãûnh ORTHO ♦ Taïc duûng : Thiãút láûp chãú âäü veî âæåìng thàóng theo phæång cuía caïc såüi toïc : Theo phæång truûc X - nàòm ngang vaì phæång truûc Y - thàóng âæïng. ♦ Caïch goüi : Pull-down Menu Type in Phêm tàõt Tools ⇒ Drafting Setting Ortho hoàûc Ddrmodes F8 hoàûc Ctrl+L ♦ Coï thãø tàõt måí chãú âäü Ortho bàòng caïch double click vaìo nuït ORTHO trãn doìng traûng thaïi ; 4 TRÇNH TÆÛ THÆÛC HIÃÛN BAÍN VEÎ ♦ Âãø thæûc hiãûn mäüt baín veî bàòng maïy tênh, ngoaìi viãûc biãút sæí duûng lãûnh, âiãöu quan troüng laì phaíi biãút : • Phán têch hçnh veî ; • Phæång phaïp taûo hçnh ; • Caïc kiãún thæïc vãö tiãu chuáøn kyî thuáût ♦ Thäng thæåìng âãø hoaìn thiãûn mäüt baín veî kyî thuáût hai chiãöu, phaíi thæûc hiãûn 4 bæåïc : • Veî hçnh hoüc hoàûc caïc hçnh chiãúu : Bao gäöm : Veî hçnh, veî âæåìng tám, veî màût càõt, ... • Ghi vàn baín vaì kêch thæåïc : Ghi caïc yãu cáöu kyî thuáût, caïc doìng chuï thêch vaì kêch thæåïc baín veî. • Quan saït baín veî : sæí duûng caïc lãûnh quan saït baín veî : Zoom, Pan, ... • In baín veî ra giáúy : Taûo kiãøu in (plot style) vaì sæí duûng caïc lãûnh Plot hoàûc Print âãø in. 77
 6. 5 NHÁÛP TOÜA ÂÄÜ, CAÏC PHÆÅNG THÆÏC BÀÕT ÂIÃØM VAÌ Autotrack 5.1 Hãû toüa âäü sæí duûng trong AutoCAD Âãø xaïc âënh vë trê âiãøm, âæåìng thàóng, màût phàóng vaì caïc âäúi tæåüng hçnh hoüc khaïc thç vë trê cuía chuïng phaíi âæåüc tham chiãúu âãún mäüt vë trê âaî biãút. Âiãøm naìy âæåüc goüi laì âiãøm tham chiãúu hoàûc âiãøm gäúc âo toaû âäü ; 5.2 Hãû toüa âäü Deïcarte • Âæåüc sæí duûng phäø biãún trong toaïn hoüc vaì âäö hoaû, xaïc âënh vë trê cuía caïc hçnh hçnh hoüc trong màût phàóng hoàûc khäng gian ba chiãöu ; • Hãû toüa âäü hai chiãöu (2D) âæåüc thiãút láûp båíi mäüt âiãøm gäúc toüa âäü (0,0) vaì 2 truûc : truûc hoaình X nàòm ngang vaì truûc tung Y thàóng âæïng ; Toüa âäü (x, y) cuía mäüt âiãøm coï thãø mang dáúu (+) hoàûc (-) tuyì thuäüc vaìo vë trê âiãøm so våïi caïc truûc vaì gäúc toüa âäü ; • Trong baín veî ba chiãöu (3D), phaíi nháûp thãm cao âäü Z 5.3 Hãû toüa âäü cæûc • âæåüc sæí duûng âãø xaïc âënh vë trê cuía mäüt âiãøm trong màût phàóng XY ; • chè âënh khoaíng caïch vaì goïc so våïi gäúc toüa âäü ; • goïc dæång laì goïc ngæåüc chiãöu kim âäöng häö. 5.4 Hãû toüa âäü gäúc vaì hãû toüa âäü cuía ngæåìi sæí duûng Trong baín veî AutoCAD täön taûi hai hãû toüa âäü : 5.4.1 Hãû toüa âäü gäúc WCS (World Coordinate System) • Laì hãû toüa âäü màûc âënh trong baín veî AutoCAD, coï thãø goüi laì hãû toüa âäü gäúc ; • Thäng thæåìng choün âiãøm gäúc traïi phêa dæåïi baín veî truìng våïi gäúc toüa âäü (0, 0, 0) cuía WCS ; • Biãøu tæåüng cuía WCS nàòm åí goïc traïi phêa dæåïi baín veî vaì coï chæî W. 5.4.2 Hãû toüa âäü cuía ngæåìi sæí duûng UCS (User Coordinate System) • Laì hãû toüa âäü maì ta taûo ra bàòng lãûnh UCS ; • coï thãø taûo vaì ghi nhiãöu UCS trong mäüt baín veî ; • giaï trë toüa âäü X, Y xuáút hiãûn trãn doìng traûng thaïi laì toüa âäü cuía con chaûy trong màût phàóng X, Y so våïi gäúc toüa âäü cuía UCS hiãûn haình. 78
 7. 5.4.3 Dåìi vaì quay goïc toüa âäü (Lãûnh UCS) • Lãûnh UCS cho pheïp dåìi vaì quay goïc toüa âäü nghéa laì taûo ra mäüt hãû toüa âäü måïi ; • Caïch goüi : - Command : UCS ↵ - Enter an option [New/Move/Ortho Graphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/ ?/World] : • Seî coï caïc læûa choün sau : - New : Taûo ra UCS måïi ⇒ Nháûp N ⇒ seî xuáút hiãûn : - Specify origin of new UCS or [Zaxis/3point/Object/Face/View/X/Y/Z] : (Nháûp toüa âäü âiãøm gäúc UCS måïi) - Prev : Tråí vãö UCS træåïc âoï - World : Tråí vãö toüa âäü gäúc. 5.5 Caïc phæång phaïp nháûp toüa âäü âiãøm vaìo baín veî hai chiãöu Phæång phaïp thäng duûng nháút laì nháûp toüa âäü tæång âäúi. 5.5.1 Toüa âäü tuyãût âäúi : Nháûp toüa âäü tuyãût âäúi X, Y cuía âiãøm theo gäúc toüa âäü (0, 0). 5.5.2 Toüa âäü cæûc Nháûp toüa âäü cæûc cuía âiãøm (D
 8. 5.5.5 Nháûp khoaíng caïch træûc tiãúp (Direct Distance Entry) Dist, direction - Nháûp khoaíng caïch tæång âäúi so våïi last point, âënh hæåïng bàòng cursor vaì nháún Enter . 5.5.6 Polar tracking Sæí duûng Polar tracking âãø nháûp toüa âäü âiãøm theo hæåïng âaî âënh træåïc. Chè cáön nháûp khoaíng caïch vaìo doìng nhàõc, coìn goïc nghiãng âæåüc màûc âënh sàón trãn häüp häüi thoaûi Drafting Setting, muûc Polar tracking. 5.6 Veî âoaûn thàóng vaì caïc phæång phaïp nháûp âiãøm Pull-down Menu Type in Phêm tàõt Draw ⇒ Line Line hoàûc L Draw • Chè cáön nháûp toüa âäü caïc âiãøm vaì âoaûn thàóng seî näúi caïc âiãøm naìy laûi våïi nhau ; • Caïch goüi : mäüt trong ba caïch : - Command : Line - Draw ⇒ Line - Nhàõp biãøu tæåüng Line trãn thanh cäng cuû Draw • Caïc doìng nhàõc : - Specify first point : Nháûp toüa âäü âiãøm âáöu tiãn - Specify next point or [Undo] : Nháûp toüa âäü âiãøm cuäúi cuía âoaûn thàóng. - Specify next point or [Undo/Close] : Tiãúp tuûc nháûp toüa âäü âiãøm cuäúi cuía âoaûn thàóng hoàûc Enter âãø kãút thuïc lãûnh Vê duû 1 : Sæí duûng toüa âäü tuyãût âäúi vaì tæång âäúi âãø veî hçnh bçnh haình coï kêch thæåïc : cao 80, caûnh âaïy 120. P4 90,130 P3 210,130 P4 @-120,0 P3 @40,80 80 50,50 P2 170,50 50,50 P2 @ 120,0 P1 P1 (choün báút kyì) 120 40 80
 9. Âáöu tiãn coï thãø sæí duûng lãûnh Limits âãø âënh giåïi haûn baín veî laì 420, 297 ; • Sæí duûng toüa âäü tuyãût âäúi : - Command : Line ↵ (hoàûc tæì Draw ⇒ choün Line) ; - Specify first point : 50,50 ↵ - Specify next point or [Undo] : 170,50 ↵ - Specify next point or [Close/Undo] : 210,130 ↵ - Specify next point or [Close/Undo] : 90,130 ↵ - Specify next point or [Close/Undo] : 50,50 ↵ - Specify next point or [Close/Undo] : ↵ - Command : • Sæí duûng toüa âäü tæång âäúi : - Command : Line ↵ (hoàûc tæì Draw ⇒ choün Line) ; - Specify first point : (Choün P1 báút kyì) ↵ - Specify next point or [Undo] : @120,0 ↵ - Specify next point or [Undo/Close] : @40,80 ↵ - Specify next point or [Close/Undo] : @120,0 ↵ - Specify next point or [Close/Undo] : @-40,-80 ↵ - Specify next point or [Close/Undo] : ↵ - Command : Vê duû 2 : Sæí duûng toüa âäü cæûc tæång âäúi âãø veî hçnh thoi coï caûnh bàòng 100 mm vaì goïc nhoün laì 600. @100
 10. - Specify next point or [Close/Undo] : ↵ Vê duû 3 : Nháûp khoaíng caïch træûc tiãúp âãø veî hçnh chæî nháût coï chiãöu daìi 120, chiãöu räüng 80 - Command : Line ↵ (hoàûc tæì Draw ⇒ choün Line) ; - Specify first point : (Choün P1 báút kyì) ↵ - Specify next point or [Undo] : 120 ↵ (keïo såüi dáy thung vãö phêa phaíi vaì nhàõp ↵) - Specify next point or [Undo/Close] : 80 ↵ (keïo såüi dáy thung vãö phêa trãn vaì nhàõp ↵) - Specify next point or [Close/Undo] : @120 ↵ (keïo såüi dáy thung vãö phêa traïi vaì ↵) - Specify next point or [Close/Undo] : @80 ↵ (keïo såüi dáy thung vãö phêa trãn vaì ↵) - Specify next point or [Close/Undo] : ↵ - Command : 5.7 Veî âæåìng troìn (lãûnh Circle) sæí duûng caïc phæång phaïp nháûp âiãøm Pull-down Menu Type in Drawbar Draw ⇒ Circle C Nhàõp biãøu tæåüng Circle Coï 5 phæång phaïp khaïc nhau âãø veî âæåìng troìn. Cuï phaïp nhæ sau : 5.7.1 Tám vaì baïn kênh • Veî âæåìng troìn bàòng phæång phaïp nháûp tám (Center) vaì baïn kênh R (Radius) • Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : Nháûp toüa âäü tám âæåìng troìn Specify radius of circle or [Diameter] : Nháûp baïn kênh cuía âæåìng troìn 5.7.2 Tám vaì âæåìng kênh • Veî âæåìng troìn bàòng phæång phaïp nháûp tám (Center) vaì âæåìng kênh D (Diameter) • Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : Nháûp toüa âäü tám âæåìng troìn Specify radius of circle or [Diameter] : Nháûp D Diameter : Nháûp giaï trë âæåìng kênh cuía âæåìng troìn ↵ 82
 11. 5.7.3 3 Points (3P) Veî âæåìng troìn âi qua 3 âiãøm. • Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : 3P First point : Nháûp âiãøm thæï nháút ↵ Second point : Nháûp âiãøm thæï hai ↵ Third point : Nháûp âiãøm thæï ba ↵ Command : ↵ 5.7.4 2 point Veî âæåìng troìn âi qua 2 âiãøm. Hai âiãøm âoï seî laì âæåìng kênh cuía âæåìng troìn. • Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : 2P First point on diameter : Nháûp âiãøm âáöu âæåìng troìn ↵ Second point on diameter : Nháûp âiãøm cuäúi âæåìng troìn ↵ 5.7.5 Âæåìng troìn tiãúp xuïc våïi hai âäúi tæåüng vaì coï baïn kênh R Veî âæåìng troìn tiãúp xuïc våïi 2 âäúi tæåüng cho træåïc (hai âæåìng thàóng, hai âæåìng troìn, mäüt âæåìng thàóng vaì mäüt âæåìng troìn) vaì coï baïn kênh R • Command : C ↵ Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : ttr ↵ Enter Targent Spec : Nhàõp choün âäúi tæåüng thæï nháút âæåìng troìn seî tiãúp xuïc ↵ Enter Second Targent Spec : Nhàõp choün âäúi tæåüng thæï hai âæåìng troìn seî tiãúp xuïc ↵ Radius : Nháûp giaï trë baïn kênh Vê duû 4 : Sæí duûng lãûnh Circle vaì toüa âäü tæång âäúi, toüa âäü cæûc tæång âäúi âãø veî ba âæåìng troìn coï âæåìng kênh 60 tiãúp xuïc våïi nhau. • Command : C ↵ Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : 50,50 ↵ (Choün tám O1 báút kyì) Specify radius of circle or [Diameter] : 30 ↵ • Command : C 83
 12. Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] :@60,0 (Nháûp toüa âäü tæång âäúi cuía tám P2 âæåìng troìn thæï hai) Specify radius of circle or [Diameter] : 30 ↵ • Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] :@60
 13. Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : 80
 14. • Tæì Toolbar ⇒ Object Snap • Tæì Standard ⇒ Choün Object Snap 6.3 Caïc phæång thæïc truy bàõt âiãøm : Trong AutoCAD 2000 coÏ táút caí 15 phæång thæïc truy bàõt âiãøm cuía âäúi tæåüng. Ta coï thãø sæí duûng caïc phæång thæïc truy bàõt âiãøm thæåìng truï hoàûc taûm truï. ÅÍ âáy seî giåïi thiãûu phæång thæïc truy bàõt âiãøm taûm truï. 1- CEN : Duìng âãø truy bàõt âiãøm tám cuía âæåìng troìn, cung, ellipse. Khi truy bàõt , ta cáön choün âäúi tæåüng cáön truy bàõt âiãøm tám. 2- QUAdrant : Duìng âãø truy bàõt caïc âiãøm cuía âæåìng troìn, ellipse hoàûc cung. Cho ä vuäng truy bàõt âãún gáön âiãøm cáön truy bàõt, chaûm våïi âäúi tæåüng vaì nhàõp phêm choün. Φ200 Vê duû 6 : Duìng phæång thæïc truy bàõt CEN vaì QUA âãø veî hçnh bãn Φ100 a- Veî âæåìng troìn C1 coï baïn kênh C1 R=100 Q1 O1 b- Veî âæåìng troìn C2 coï baïn kênh R=50 âi qua hai âiãøm O1 vaì Q1 • Command : C ↵ Φ60 Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : 2P First point on diameter : CEN ↵ of (Nhàõp choün âæåìng troìn C1 coï tám O1) Second point on diameter : QUA ↵ (Truy bàõt âiãøm Q1 cuía âæåìng troìn C1) c- Veî âæåìng troìn C3 âäöng tám våïi C2 vaì coï baïn kênh R=30 • Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : CEN ↵ of (bàõt tám O2 cuía âæåìng troìn C2) Specify radius of circle or [Diameter] : 30 ↵ 3- END : Duìng âãø truy bàõt âiãøm cuäúi cuía mäüt âæåìng thàóng, mäüt âa tuyãún (Spline), cung, phán âoaûn cuía âæåìng cong. Khi truy bàõt, ta cáön choün âiãøm gáön âiãøm cuäúi truy bàõt. Vç âæåìng thàóng vaì cung coï hai âiãøm cuäúi, do âoï AutoCAD seî truy bàõt âiãøm cuäúi naìo gáön giao âiãøm hai såüi toïc nháút 4- INSert : Duìng âãø truy bàõt âiãøm cheìn cuía doìng Text vaì Block (khäúi). Khi truy bàõt, ta nhàõp choün mäüt âiãøm báút kyì cuía doìng Text hoàûc Block 86
 15. 5- INTersection : Duìng âãø truy bàõt giao âiãøm cuía hai âäúi tæåüng. Khi truy bàõt, ta coï thãø choün láön læåüt hai âäúi tæåüng, nháút laì khi hai âäúi tæåüng naìy keïo daìi måïi giao nhau 6- MIDpoint : Duìng âãø truy bàõt âiãøm giæîa cuía mäüt âæåìng thàóng, mäüt âa tuyãún hoàûc mäüt cung. Choün mäüt âiãøm báút kyì thuäüc âäúi tæåüng. 7- NEArest : Duìng âãø truy bàõt âiãøm thuäüc âäúi tæåüng gáön giao âiãøm våïi hai såüi toïc nháút. Cho ä vuäng truy bàõt âãún chaûm âäúi tæåüng gáön âiãøm cáön truy bàõt vaì nhàõp phêm choün. 8- NODe : Duìng âãø truy bàõt âiãøm trãn mäüt âæåìng thàóng. Cho ä vuäng truy bàõt âãún chaûm âãún âiãøm vaì nhàõp phêm choün. 9- PERpendicular : Duìng âãø truy bàõt âiãøm vuäng goïc våïi âäúi tæåüng cáön choün. Cho ä vuäng truy bàõt âãún chaûm âäúi tæåüng vaì nhàõp phêm choün. Vê duû 7 : Sæí duûng lãûnh Line våïi caïc phæång thæïc truy bàõt âiãøm END, PER, MID, INT âãø veî hçnh sau : Trçnh tæû caïc bæåïc : P3 a- Veî tam giaïc P1P2P3 bàòng lãûnh Line P7 P5 60 b- Veî caïc âoaûn P3P4, P4P5, P5P6 : P1 P8 P4 P6 P2 240 Command : Line ↵ Specify first point : END ↵ of (Bàõt âiãøm P3) Specify next point or [Undo] : PER ↵ to (Bàõt âiãøm P4) Specify next point or [Undo/Close] : MID ↵ of (Bàõt âiãøm P5) Specify next point or [Undo] : PER ↵ to (Bàõt âiãøm P6) Specify next point or [Undo] : ↵ c- Veî caïc âoaûn P4P7, P7P8 : Command : Line ↵ Specify first point : INT ↵ of (Bàõt âiãøm P4) Specify next point or [Undo/Close] : MID ↵ of (Bàõt âiãøm P7) Specify next point or [Undo] : PER ↵ to (Bàõt âiãøm P8) Specify next point or [Undo] : ↵ 87
 16. 10- TANgent : Duìng âãø truy bàõt âiãøm tiãúp xuïc våïi mäüt âæåìng thàóng, mäüt âa tuyãún (Spline), cung, mäüt âæåìng troìn hoàûc mäüt ellipse. Cho ä vuäng truy bàõt âãún chaûm âäúi tæåüng gáön âiãøm cáön truy bàõt vaì nhàõp phêm choün. Vê duû 7: Duìng phæång Φ100 thæïc truy bàõt TAN âãø veî hçnh bãn : Φ60 Φ60 a- Veî hai âæåìng troìn nhoí Φ30 âäöng tám C1, C2 coï baïn kênh láön læåüt laì R1=15 vaì R2=30 • Veî âæåìng troìn C1 - Command : C - Specify center 120 point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] :50,50 (choün laìm tám O1 cuía 2 âæåìng troìn C1 vaì C2) - Specify radius of circle or [Diameter] : 15 ↵ • Veî âæåìng troìn C2 - Command : C - Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] :@ ↵ (Tám cuía âæåìng troìn C2 truìng våïi tám cuía âæåìng troìn C1) - Specify radius of circle or [Diameter] : 30 ↵ b- Veî hai âæåìng troìn låïn âäöng tám C3, C4 coï baïn kênh R3=30 vaì R4=50 • Veî âæåìng troìn C3 - Command : C - Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] :@ 120,0↵ (Âënh tám O2 theo O1) - Specify radius of circle or [Diameter] : 30 ↵ • Veî âæåìng troìn C4 - Command : C - Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] :@ ↵ (Tám cuía âæåìng troìn C4 truìng våïi tám cuía âæåìng troìn C3) - Specify radius of circle or [Diameter] : 50 ↵ c- Veî hai âoaûn thàóng P1P2 vaì P3P4 tiãúp xuïc våïi hai âæåìng troìn C2 vaì C3 88
 17. - Command : Line ↵ ; - Specify first point : TAN ↵ to (Choün âæåìng troìn C2 gáön âiãøm tiãúp xuïc) - Specify next point or [Undo] : TAN ↵ to (Choün âæåìng troìn C3 gáön âiãøm tiãúp xuïc) - Specify next point or [Close/Undo] : ↵ Tæång tæû, ta veî âæåìng thàóng P3P4. 11- FROm : • Phæång thæïc FROm cho pheïp âënh mäüt âiãøm laìm gäúc toüa âäü tæång âäúi (âiãøm tham chiãúu taûm thåìi - Temporary Reference Point) vaì tçm vë trê mäüt âiãøm theo gäúc toüa âäü tæång âäúi naìy. • Phæång thæïc naìy thæûc hiãûn theo hai bæåïc : - Xaïc âënh gäúc toüa âäü tæång âäúi taûi doìng nhàõc Base point (Nháûp toüa âäü hoàûc sæí duûng caïc phæång thæïc truy bàõt âiãøm åí trãn) - Nháûp toüa âäü tæång âäúi, toüa âäü cæûc tæång âäúi cuía âiãøm cáön tçm taûi doìng nhàõc Offset so våïi âiãøm gäúc toüa âäü tæång âäúi væìa xaïc âënh taûi bæåïc 1. Vê duû 8 : Duìng Phæång thæïc truy bàõt âiãøm FROm âãø 50 veî âoaûn thàóng P5P6 vaì P4 P6 P3 âæåìng troìn C1. a- Veî hçnh chæî nháût C1 P1P2P3P4 : coï chiãöu daìi 100 180, chiãöu räüng 100 bàòng O caïch nháûp khoaíng caïch træûc tiãúp ; 50 b- Veî âæåìng P5P6 : Command : Line ↵ ; P5 P2 P1 60 100 Specify first point: FROm↵ 180 Base point : END ↵ of (Truy bàõt P2) : @-100,0 ↵ (Âiãøm P5) Specify next point or [Undo] : FROm ↵ Base point : END ↵ of (Truy bàõt P3) : @-50,0 ↵ (Âiãøm P6) Specify next point or [Close/Undo] : ↵ 89
 18. c- Veî âæåìng troìn C1 : Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] :FROm↵ Base point : END ↵ of (Truy bàõt P1) : @60,50 ↵ (Toüa âäü âiãøm O) Specify radius of circle or [Diameter] : TAN ↵ to (Choün âoaûn thàóng P5P6) 12- APPint (APParent Intersection) : Duìng âãø truy bàõt giao âiãøm caïc âäúi tæåüng 3D trong mäüt phæång nhçn hiãûn haình (Current Viewpoint) maì thæûc tãú trong khäng gian chuïng khäng giao nhau 13- Temporary Track Point: Duìng âãø nháûp toüa âäü âiãøm bàòng phæång phaïp doì tçm qua mäüt âiãøm maì ta seî xaïc âënh laìm gäúc toüa âäü tæång âäúi. Âæåüc sæí duûng tæång tæû nhæ phæång thæïc FROm. Vê duû 9 : Veî âæåìng troìn baïn kênh R = 30 coï tám laì tám hçnh chæî nháût kêch thæåïc 120 × 80 P2 P3 a- Veî hçnh chæî nháût P1P2P3P4 : coï chiãöu Φ30 daìi 120, chiãöu räüng 80 bàòng caïch nháûp khoaíng caïch træûc tiãúp ; 80 b- Veî âæåìng troìn baïn kênh R = 30 : Command : C P1 P4 Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr 120 (tan tan radius)] : tt ↵ Specify temporary OTRACK point : END ↵ of (Truy bàõt P1) Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : @60,40 ↵ Specify radius of circle or [Diameter] : 30 ↵ 14- Paralell: Duìng âãø veî âæåìng thàóng song song våïi mäüt âæåìng thàóng coï sàón trãn baín veî. Vê duû 10 : Coï âæåìng troìn C1 tám C vaì âæåìng thàóng L1. Haîy veî tæì tám C cuía âæåìng troìn C1 mäüt âoaûn thàóng L2 coï chiãöu daìi 200 vaì song song våïi L1. L2 a- Veî âæåìng troìn tám C baïn kênh R = 100 ; b- Veî âæåìng thàóng L1 L1 C1 C c- Veî âoaûn thàóng L2 Command : Line ↵ ; 90
 19. Specify first point: CEN↵ of (Bàõt tám C cuía âæåìng troìn C1) Specify next point or [Undo] : PAR ↵ to (Keïo rã con troí âãún giao våïi âæåìng L1, khi âoï coï dáúu (//) xuáút hiãûn trãn L1, keïo con troí theo vë trê song song våïi L1, nháûp 200 laì chiãöu daìi âoaûn thàóng L2 cáön veî vaì ↵) Specify next point or [Undo] : ↵ 15- Extension: - Duìng âãø keïo daìi cung hoàûc âæåìng thàóng ; - coï thãø duìng kãút håüp våïi phæång thæïc Intersection hoàûc Apparent Intersection âãø xaïc âënh caïc giao âiãøm bàòng caïch keïo daìi caïc âæåìng Vê duû 11 : Veî âoaûn thàóng P3P4 sao cho âiãøm P4 nàòm trãn âæåìng P1P2 keïo daìi vaì caïch P2 mäüt âoaûn 80 âån vë. a- Veî tam giaïc vuäng P3 P3 P1P2P3 coï chiãöu cao 120, âaïy 60 ; b- Veî âoaûn thàóng P3P4 : Command : Line ↵ ; 120 120 Specify first point: END↵ of (Bàõt âiãøm P3) P1 P2 P1 P2 P4 Specify next point or 60 60 80 [Undo] : EXT ↵ of (Keïo ä vuäng truy bàõt ngang qua âæåìng P1P2, dáúu (+) seî xuáút hiãûn taûi âiãøm P2, rã con troí âãún vë trê keïo daìi âæåìng P1P2 ⇒ xuáút hiãûn âæåìng (-----) ⇒ Nháûp 80 vaì ↵) Specify next point or [Undo] : ↵ 91
 20. 7 CAÏC LÃÛNH VEÎ CÅ BAÍN 7.1 Caïc âäúi tæåüng veî 2D cuía AutoCAD • Thaình pháön nhoí nháút trong baín veî AutoCAD âæåüc goüi laì âäúi tæåüng (Object) ; • Mäüt âäúi tæåüng coï thãø laì âoaûn thàóng (Line), cung troìn (Arc), âæåìng troìn (Circle). Vê duû hçnh chæî nháût veî bàòng lãûnh Line bao gäöm 4 âäúi tæåüng ; • Thäng thæåìng, caïc lãûnh veî truìng tãn våïi âäúi tæåüng maì noï taûo nãn • Trong AutoCAD, caïc âäúi tæåüng 2D âæåüc taûo coï thãø laì caïc âæåìng hoàûc caïc hçnh ; • Caïc daûng âæåìng trong AutoCAD coï thãø chia ra : - Âæåìng thàóng : bao gäöm Line (âoaûn thàóng), Pline (Âa tuyãún gäöm nhiãöu âoaûn thàóng), Mline (caïc âæåìng thàóng song song), Ray (næía âæåìng thàóng), Xline (âæåìng thàóng), Sketch (laì táûp håüp gäöm nhiãöu âoaûn thàóng coï chiãöu daìi nhoí liãn tiãúp nhau) ; - Âæåìng cong : bao gäöm arc (cung troìn), arc of ellipse (cung ellipse - veî bàòng lãûnh Ellipse), polyline (táûp håüp caïc cung troìn tiãúp xuïc nhau), spline (âæåìng cong âi qua caïc âiãøm control point) ; • Caïc daûng hçnh hoüc âæåüc phán ra : - Hçnh caïc âæåìng kên khäng coï chiãöu räüng : Circle (âæåìng troìn), Ellipse, Polygon (âa giaïc âãöu), Rectang (hçnh chæî nháût), Point (daûng âiãøm) - Caïc hçnh daûng coï chiãöu räüng : Solid 2D, Pline (âa tuyãún coï chiãöu räüng), Donut (hçnh vaình khàn) • Ngoaìi ra, caïc âäúi tæåüng 2D cuía AutoCAD coìn coï thãø chia ra : - Âäúi tæåüng âån (Simple Object) laì caïc âäúi tæåüng khäng thãø phaï våî (Explode) ra thaình pháön nhoí hån, gäöm : Point, Line, Arc, Circle, Xline, Ray, ... - Âäúi tæåüng phæïc (Complex Object) laì caïc âäúi tæåüng coï thãø phaï våî (bàòng lãûnh Explode) nhiãöu âäúi tæåüng âån, gäöm : Polygon, Donut, Mline, Hatch (màût càõt), Dim (kêch thæåïc), Block (Khäúi), Ellipse, ... • Trong pháön naìy seî trçnh baìy caïc lãûnh veî cå baín nháút : Line, Circle, Arc, Point, Pline, Polygon, Rectang, Ellipse, Spline, ... 7.2 Veî cung troìn (lãûnh Arc) Pull-down Menu Type in Toolbars Draw ⇒ Arc A Draw 92
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2