intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình AutoCAD: Phần 1 - Future Designe

Chia sẻ: Đinh Gấu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

114
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của "Giáo trình AutoCAD" trình bày những nội dung về: Tổng quan về Autodesk AutoCAD, những khả năng chính của AutoCAD, làm quen với AutoCAD, lệnh vẽ cơ bản. Giáo trình dành cho các bạn sinh viên đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình AutoCAD: Phần 1 - Future Designe

 1. GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2011 GIÁO TRÌNH AUTOCAD BIÊN SOẠN: FUTURE DESIGNER TRUNG TÂM MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA BIÊN SOẠN: FUTURE DESIGNER ONE JSC 125 BA TRIEU 2/19/2011
 2. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA Phần mềm AutoCAD là phần mềm thiết kế thông dụng cho các c h u yê n n g à n h c ơ k h í c h í n h xá c và xâ y d ự n g . B ắ t đ ầ u t ừ t h ế h ệ t h ứ 1 0 t r ở đ i p h ầ n m ề m A u t o CA D đ ã đ ư ợ c c ả i t i ế n m ạ n h m ẽ t h e o h ư ớ n g 3 c h i ề u và t a n g c ư ờ n g t h ê m c á c t i ệ n í c h t h â n t h i ệ n vớ i n g ư ờ i d u n g . A u t o CA D c ó m ố i q u a n h ệ r ấ t t h â n t h i ế t v ớ i c á c p h ầ n m ề m k h á c n h a u đ ể đ á p ứ n g đ ư ợ c c á c n h u c ầ u s ử d ụ n g đ a d ạ n g n h ư : Th ể h i ệ n , m ô p h ỏ n g t ĩn h , m ô p h ỏ n g đ ộ n g , b á o c á o , l ậ p h ồ s ơ b ả n v ẽ … Đ ố i vớ i c á c p h ầ n m ề m đ ồ h ọ a và mô p h ỏ n g A u t o CA D t ạ o l ậ p c á c k h ô i mô h ì n h b a c h i ề u v ớ i cá c c h ế đ ộ b ả n vẽ h ợ p l ý , l à m cơ s ở đ ể t ạ o c á c b ứ c ả n h mà u và h o ạ t c ả n h c ô n g t r ì n h . A u t o C A D c ũ n g n h ậ p đ ư ợ c c á c b ứ c ả n h và o b ả n v ẽ đ ể l à m n ề n c h o c á c b ả n v ẽ k ỹ t h u ậ t ma n g t í n h c h í n h xá c . Đ ố i vớ i c á c p h ầ n m ề m vă n p h ò n g ( Mi c r o s o f r O ff i c e ) , A u t o C A D xu ấ t b ả n v ẽ s a n g h o ặ c c h ạ y t r ự c t i ế p t r o n g c á c p h ầ n m ề m đ ó ở d ạ n g n h ú n g ( O L E ) . C ô n g t á c n à y r ấ t t h u ậ n t i ệ n c h o vi ệ c l ậ p c á c h ồ sơ thiết kế có kèm theo thuyết minh,hay trình bày bảo vệ trước hội đồng. Đ ố i vớ i c á c p h ầ n m ề m k h á c A u t o CA D t ạ o l ậ p b ả n đ ồ n ề n đ ể c ó t h ể p h á t t r i ể n t i ế p và b ổ xu n g cá c t h u ộ c t í n h p h i đ ị a l ý , n h ư t r o n g h ệ thống địa lý(GIS) N g o à i r a A u t o CA D c ũ n g c ó đ ư ợ c n h i ề u t i ệ n í ch m ạ n h , g i ú p t h i ế t k ế t ự đ ộ n g c á c t h à n h p h ầ n c ô n g t r ì n h t r o n g k i ế n t r ú c và xâ y d ự n g làm cho AutoCAD ngày càng đáp ứng tốt hơn như cầu thiết kế hiện nay Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 1
 3. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA NHỮNG KHẢ NẢNG CHINH CỦẢ ẢỦTOCẢD. C ó t h ể n ó i , k h ả n ă n g v ẽ và v ẽ c h í n h xá c l à ư u t h ế c h í n h c ủ a A u t o CA D. P h ầ n m ề m c ó t h ể t h ể h i ệ n t ấ t c ả n h ữ n g ý t ư ở n g t h i ế t k é trong không gian c ủa những công trình kỹ thuật.Sự tính toán của c á c đ ố i t ư ợ n g v ẽ d ự a t r ê n c ơ s ở c á c t ọ a đ ộ c á c đ i ể m và c á c p h ươ n g t r ì n h k h ố i p h ứ c t ạ p , p h ù h ợ p vớ i t h ự c t i ễ n t h i c ô n g c á c c ô n g t r ì n h xâ y d ự n g . A u t o CA D s ử a ch ữ a và b i ế n đ ổ i đ ư ợ c t ấ t c ả c á c đ ố i t ư ợ n g v ẽ r a . K h ả n ă n g đ ó n g à y c à n g m ạ n h và t h u ậ n t i ệ n ở c á c t h ế h ệ s a u . C ù n g v ớ i kh ả n ă n g b ố c ụ c m ớ i c á c đ ố i t ư ợ n g , A u t o C A D t ạ o đ i ề u kiện tổ hợp nhiều hình khối từ số ít các đối tượng ban đầu,rất phù h ợ p v ớ i ý t ư ở n g s á n g t á c t r o n g n g à n h xâ y d ự n g . A u t o CA D c ó c á c c ô n g c ụ t ạ o p h ố i c ả n h và h ỗ t r ợ vẽ t r o n g k h ô n g g i a n b a ch i ề u m ạ n h , g i ú p c á c g ó c n h ì n c h í n h xá c c ủ a c ô n g trình như trong thực tế. A u t o CA D c u n g c ấ p c á c c h ế đ ộ vẽ t h u ậ n t i ệ n , và c ô n g c ụ q u ả n l ý b ả n v ẽ mạ n h , l à m c h o b ả n v ẽ đ ư ợ c t ổ c h ứ c c ó k h o a h ọ c , m á y x ử l ý n h a n h , k h ô n g m ắ c l ỗ i , và n h i ề u n g ư ờ i c ó t h ể t h a m g i a t r o n g q u á trình thiết kế. C u ố i c ù n g , A u t o C A D c h o p h é p i n b ả n v ẽ t h e o đ ú n g t ỉ l ệ , và xu ấ t b ả n v ẽ r a m ọ i l o ạ i t ệ p k h á c n h a u đ ể t ươ n g t h í c h v ớ i n h i ề u t h ể l o ạ i phần mềm khác nhau. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 2
 4. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 1.Khëi ®éng AutoCAD: NhÊp ®óp chuét vµo biÓu t-îng AutoCAD trªn mµn h×nh hoÆc vµo Program/ AutoCAD. 2.CÊu tróc mµn h×nh: -Graphics area : lµ vïng ta thÓ hiÖn b¶n vÏ - UCSicon : biÓu t-îng hÖ täa ®é n»m d-íi gãc tr¸i mµn h×nh( bËt t¾t b»ng lÖnh ucsicon)cursor : con ch¹y -Startup line : dßng tr¹ng th¸i n»m phÝa d-íi mµn h×nh hiÓn thÞ :GRID, SNAP, ORTHO, OSNAP, MODEL, TILE -Coordinate display : hiÓn thÞ täa ®é con ch¹y(giao cña hai sîi tãc) -Command line: vïng dßng lÖnh -n¬i nhËp lÖnh trùc tiÕp -Menu bar : thanh ngang danh môc menu n»m trªn mµn h×nh -Toolbar : thanh c«ng cô . 3.C¸c lÖnh vÒ mµn h×nh:  -§æi mµu mµn h×nh: tool/preferences/ display-color  -Thay ®æi ®é dµi sîi tãc con ch¹y: : tool/preferences/pointer - cursor size Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 3
 5. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA  -BËt t¾t täa ®é con ch¹y -F6  -BËt t¾t thanh c«ng cô: View/ toolbar  -Shift + ph¶i chuét : gäi tr×nh ®¬n di ®éng  -ChuyÓn mµn h×nh ®å häa sang mµn h×nh v¨n b¶n : F 2  -§èi víi AutoCAD 14 cã c¸c c¸ch gäi lÖnh:  -Vµo lÖnh tõ bµn phÝm: dßng command line  -Gäi lÖnh tõ danh môc menu  -Gäi lÖnh tõ thanh c«ng cô  -Ph¶i chuét hoÆc nhÊn phÝm up arrow (mòi tªn h-íng lªn) ®Ó gäi l¹i lÖnh võa thùc hiÖn  -NhÊn phÝm esc ®Ó hñy bá lÖnh ®ang thùc hiÖn *L-u ý : trong khi lµm viÖc víi auto CAD lu«n ph¶i ®Ó ý c¸c dßng lÖnh command line vµ tr¶ lêi ®óng c¸c c©u hái cña dßng lÖnh.C¸c lÖnh n»m trong dÊu ngoÆc < > lµ lÖnh mÆc ®Þnh cña autoCAD, ta chØ cÇn enter ®Ó chÊp nhËn lÖnh ®ã.(hoÆc ph¶i chuét ) 4.C¸c lÖnh ®Þnh d¹ng b¶n vÏ *Më 1 b¶n vÏ míi: File/New Command :New Hép :create new drawing chän start from serathch chän metric tõ môc select default settting NhËp OK ®Ó lµm viÖc víi hÖ mÐt *§Þnh giíi h¹n b¶n vÏ : -Format / drawing limits: On/off/ < lower left corner> enter ( chÊp nhËn to¹ ®é gãc tr¸i cña trang giÊy) < 12.0000,9.0000> nhËp täa ®é gãc ph¶i cña b¶n vÏ Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 4
 6. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA VD : b¶n vÏ A4 , tû lÖ 1/100 ®¸nh 29700, 21000 Sau khi ®Þnh d¹ng xong , nhËp lÖnh Z enter dïng lùa chän A enter ®Ó quan s¸t toµn bé b¶n vÏ 5.Mét sè lÖnh vÏ c¬ b¶n : *LÖnh LINE : -VÏ ®o¹n th¼ng b»ng c¸ch nhËp ®IÓm ®Çu vµ cuèi -Draw/line BiÓu t-îng Command : L From point : NhËp täa ®é ®iÓm ®Çu To point : nhËp to¹ ®é ®IÓm tíi ,tiÕp tôc nhËp c¸c ®IÓm tiÕp ®Õn khi enter hoÆc ph¶I chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh. Muèn khÐp kÝn ®a tuyÕn vÏ b»ng lÖnh line thµnh 1 ®a gi¸c ta nhËp lÖnh close(c enter ) U(undo) : hñy bá 1 ®o¹n th¼ng võa vÏ tr-íc ®ã *LÖnh POLYGON: -VÏ ®a gi¸c ®Òu Draw/ polygon BiÓu t-îng Command :POL Number of sides : nhËp sè c¹nh cña ®a gi¸c Cã 3 c¸ch vÏ ®a gi¸c: Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 5
 7. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA -§a gi¸c ngo¹i tiÕp ®-êng trßn (circumscribed about circle ) Edge / < Center of polygon > : nhËp täa ®é t©m cña ®a gi¸c Inscribed in circle/ circumscribed about circle (I/C) : C enter Radius of circle : nhËp b¸n kÝnh ®-êng trßn néi tiÕp -§a gi¸c néi tiÕp ®-êng trßn (Inscribed in circle) Edge / < Center of polygon > : nhËp täa ®é t©m cña ®a gi¸c Inscribed in circle/ circumscribed about circle (I/C) : I enter Radius of circle : nhËp b¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp -§a gi¸c qua ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña 1 c¹nh (edge) Edge / < Center of polygon > : e enter First end point of edge : nhËp täa ®é ®iÓm ®Çu cña 1 c¹nh ®a gi¸c Second end point of edge : nhËp täa ®é ®iÓm cuèi cña 1 c¹nh ®a gi¸c *LÖnh RECTANGE: VÏ h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch ®-a täa ®é 2 ®iÓm gãc ®èi diÖn nhau cña h×nh ch÷ nhËt Draw /Rectange biÓu t-îng Command : REC C¸c lùa chän cña c¸ch vÏ h×nh ch÷ nhËt : Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ < first corner > -Chamfer : v¸t mÐp 4 gãc h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch nhËp kho¶ng c¸ch tõ gãc LÖnh : C -Fillet: bo trßn 4 gãc h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch nhËp b¸n kÝnh bo trßn Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 6
 8. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA LÖnh : F -Width: ®é réng cho nÐt vÏ h×nh ch÷ nhËt LÖnh : W -Elevation /thickness: ®Þnh cao ®é vµ ®é dµy trong vÏ 3D *LÖnh CIRCLE: -VÏ ®-êng trßn Draw /Circle biÓu t-îng Command : C Cã 5 c¸ch vÏ ®-êng trßn: -T©m vµ b¸n kÝnh ( center, radius) 3P / 2P / TTR/ < center point > :NhËp täa ®é hay chØ ra t©m ®-êng trßn Diameter / < Radius > : nhËp b¸n kÝnh hay täa ®é 1 ®iÓm trªn ®-êng trßn -T©m vµ ®-êng kÝnh ( center, Diameter) 3P / 2P / TTR/ < center point > :NhËp täa ®é hay chØ ra t©m ®-êng trßn Diameter / < Radius > : d enter -nhËp ®-êng kÝnh -§-êng trßn ®i qua 3 ®iÓm : 3P / 2P / TTR/ < center point > :3P enter First point :nhËp ®iÓm thø nhÊt Second point:nhËp ®iÓm thø hai Third point :nhËp ®iÓm thø ba -§-êng trßn ®i qua 2 ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña ®-êng kÝnh 3P / 2P / TTR/ < center point > :2P enter First point on diameter :nhËp ®iÓm ®Çu cña ®-êng kÝnh Second point on diameter :nhËp ®iÓm cuèi cña ®-êng kÝnh Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 7
 9. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA -§-êng trßn tiÕp xóc víi 2 ®èi t-îng vµ cã b¸n kÝnh R (TTR) 3P / 2P / TTR/ < center point > :TTR enter Enter tangent spec :chän ®èi t-îng thø nhÊt ®-êng trßn tiÕp xóc Enter second tangent spec :chän ®èi t-îng thø hai ®-êng trßn tiÕp xóc Radius: nhËp b¸n kÝnh 6.Truy b¾t ®iÓm b»ng tr×nh ®¬n di ®éng: -Shift + ph¶i chuét -END point : dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm ®Çu hoÆc cuèi cña :Line, spline, pline, mline vµ c¸c c¹nh cña ®a gi¸c, h×nh ch÷ nhËt. -Mid point : dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm gi÷a cña :Line, spline, pline, mline vµ c¸c c¹nh cña ®a gi¸c, h×nh ch÷ nhËt. -INTersection: dïng ®Ó truy b¾t giao ®iÓm cña hai ®èi t-îng. -QUAdrant : b¾t vµo ®iÓm gãc 1/4 cña circle, ellipse, arc. -CENter : dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm t©m cña circle, ellipse, arc. -TANgent : truy b¾t ®iÓm tiÕp xóc víi circle, ellipse, arc, spline. -PERpendicular : truy b¾t ®iÓm vu«ng gãc víi ®èi t-îng. -NODe : truy b¾t 1 ®iÓm -INSert : truy b¾t vµo ®iÓm chÌn dßng text vaf block -Nearest : truy b¾t vµo ®iÓm gÇn nhÊt LÖnh truy b¾t nµy chØ cã t¸c dông khi ®ang thùc hiÖn 1 lÖnh AutoCAD vµ mçi lÇn muèn thùc hiÖn 1 lÖnh truy b¾t ta ph¶i lÆp l¹i thao t¸c. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 8
 10. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 1.LÖnh ARC: -VÏ cung trßn -Draw / Arc BiÓu t-îng Command : A Arc Center/: a.Cung trßn qua 3 ®iÓm ( 3point) b.§iÓm ®Çu, t©m, ®iÓm cuèi ( start, center, end ) c.§iÓm ®Çu, t©m, ®iÓm cuèi ( start, center, end ) d.§iÓm ®Çu, t©m, gãc ë t©m ( start, center, angle ) e.§iÓm ®Çu, t©m, chiÒu dµi d©y cung( start, center, length of chord) f.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , b¸n kÝnh ( start, center, radius) g.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , gãc ë t©m ( start, center, angle ) h.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , h-íng tiÕp tuyÕn cña cung t¹i ®iÓm b¾t ®Çu ( start, center, direction ) arc Center/:c enter k.T©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi (center, start, end ) l.T©m, ®iÓm ®Çu, gãc ë t©m (center, start, angle) m.T©m, ®iÓm ®Çu, chiÒu dµi d©y cung (center, start, length) Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 9
 11. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 2.LÖnh POINT : -VÏ ®iÓm Command : PO -Point :chØ ®Þnh ®iÓm -Ta cã thÓ ®Þnh ®-îc c¸ch hiÓn thÞ ®iÓm b»ng c¸ch vµo Format / point style 3.LÖnh PLINE: -VÏ ®a tuyÕn lµ 1 ®èi t-îng ®ång nhÊt Draw/ polyline biÓu t-îng Command : PL From point: nhËp ®iÓm ®Çu Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/:nhËp ®iÓm cuèi C¸c lùa chän: -Arc : vÏ cung trßn Command: a enter Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/ : t-¬ng tù nh- lÖnh vÏ cung trßn. Muèn trë l¹i vÏ ®o¹n th¼ng gâ enter -Close : center khÐp kÝn ®a tuyÕn. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 10
 12. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 4.LÖnh ELLIPSE : Draw/ ellipse biÓu t-îng command :EL C¸c lùa chän: -Arc/Center/:nhËp ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña trôc thø nhÊt, ®iÓm cuèi b¸n trôc thø hai -Arc/Center/:c enter - vÏ ellipse qua t©m vµ hai ®iÓm cuèi hai b¸n trôc -Arc/Center/: a enter -vÏ cung ellipse .VÏ cung qua t©m hoÆc ®iÓm trªn cung. X¸c ®Þnh 2 b¸n trôc vµ hai ®iÓm ®Çu cuèi cung . 5.LÖnh DONUT : -VÏ h×nh vanh kh¨n Draw/ Donut Command :DO C¸c tham sè: inside dimeter : nhËp gi¸ trÞ ®-êng kÝnh trong outside dimeter : nhËp gi¸ trÞ ®-êng kÝnh ngoµi center of soughnut : nhËp täa ®é t©m cña donut 7.LÖnh FILL : -T« ®Æc ®èi t-îng ON/OFF : off- kh«ng t«, on- t« Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 11
 13. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 8.LÖnh thu phãng mµn h×nh ZOOM View/ zoom Command : Z -Realtime : gi÷ tr¸i chuét kÐo vÒ tr¸i thu nhá, vÒ ph¶i phãng to. Tho¸t khái esc -All: AutoCAD t¸i t¹o l¹i mµn h×nh sao cho mäi ®èi t-îng cña b¶n vÏ sÏ ®-îc thu vµo mµn h×nh vµ n»m trong giíi h¹n b¶n vÏ -Center : phãng to mµn h×nh quanh 1 t©m ®iÓm víi chiÒu cao cöa sæ -Dynamic : hiÖn lªn h×nh ¶nh cña toµn b¶n vÏ vµ trong h×nh vÏ cña khung cöa sæ hiÖn hµnh ta cã thÓ thay ®æi kÝch th-íc di chuyÓn khung cöa sæ ®éng vµ nÕu chÊp nhËn 1 ®iÓm nh×n nµo ®ã th× ta nhÊp phµi chuét -Window : phosng to mµn h×nh phÇn h×nh ¶nh x¸c ®Þnh bëi khung cöa sæ h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch x¸c ®Þnh 2 ®iÓm -Extents : phãng to toµn bé c¸c ®èi t-îng b¶n vÏ ®Õn kh¶ n¨ng lín nhÊt cã thÓ -Previous : phôc håi lÖnh zoom tr-íc ®ã -Scale : (X/XP ) phãng to thu nhá b»ng c¸ch nhËp tû lÖ Tho¸t khái lÖnh zoom ph¶i chuét hoÆc phÝm esc 9.LÖnh di chuyÓn mµn h×nh PAN: View/ pan Command : P Cho phÐp dÞch chuyÓn b¶n vÏ theo ý muèn mµ kh«ng thay ®æi ®é lín. Tho¸t khái lÖnh pan ph¶i chuét hoÆc phÝm ESC Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 12
 14. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA A.C¸c lÖnh vÒ lùa chän ®èi t-îng : -C¸ch chän tõng ®èi t-îng : nhÊp tr¸i chuét vµo tõng ®èi t-îng cÇn chän.c¸c ®èi t-îng nµy xuÊt hiÖn nÐt ®øt ®o¹n. -C¸ch chän ®èi t-îng theo khung bao : rª chuét tõ tr¸i sang ph¶i thµnh 1 khung bao quanh c¸c ®èi t-îng cÇn chän c¸c ®èi t-îng nµy xuÊt hiÖn nÐt ®øt ®o¹n.ChØ c¸c ®èi t-îng n»m trong khung chän míi ®-îc chän. -C¸ch chän ®èi t-îng theo khung c¾t : rª chuét tõ ph¶i sang tr¸i thµnh 1 khung bao quanh c¸c ®èi t-îng cÇn chän c¸c ®èi t-îng nµy xuÊt hiÖn nÐt ®øt ®o¹n.Nh÷ng ®èi t-îng ch¹m vµo khung chän ®Òu ®-îc chän. -C¸c lÖnh xãa vµ phôc håi ®èi t-îng: *LÖnh xãa : chän ®èi t-îng cÇn xãa vµo menu edit/ clear Command : E *LÖnh phôc håi : -Command :oops -phôc håi c¸c ®èi t-îng xãa b»ng lÖnh erase -LÖnh undo: Ctrl + Z -quay l¹i 1 thao t¸c tr-íc ®ã -LÖnh redo :Ctrl + Y- trë l¹i thao t¸c võa Undo B.C¸c lÖnh t¸c ®éng trùc tiÕp lªn ®èi t-îng: 1.LÖnh chuyÓn dêi c¸c ®èi t-îng : Modify / Move BiÓu t-îng : Command: M Dïng ®Ó chuyÓn dêi 1 hay nhiÒu ®èi t-îng th«ng qua ®iÓm chuÈn ®Õn 1 vÞ trÝ kh¸c trªn b¶n vÏ. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 13
 15. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA Select objects: chän ®èi t-îng cÇn di chuyÓn, sau ®ã tiÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh chän. Base point or displacement :chän ®iÓm chuÈn ®Ó dêi Second point or displacement : chän ®iÓm dêi ®Õn hay nhËp kho¶ng dêi 2.LÖnh xÐn ®èi t-îng TRIM: Modify / Trim Command : TR XÐn 1 phÇn ®èi t-îng b»ng c¸ch chän dao c¾t vµ phÇn cÇn c¾t Víi 1 dao c¾t : xÐn 1 phÇn cña ®èi t-îng Víi 2 dao c¾t : xÐn phÇn cña ®èi t-îng n»m gi÷a hai dao c¾t Select objects: chän ®èi t-îng lµm dao c¾t, sau ®ã tiÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh chän. /project / edge / undo : chän phÇn cÇn c¾t bá Ph¶i chuét kÕt thóc lÖnh 3.LÖnh kÐo dµi ®èi t-îng : modify / Extend Command: EX Dïng ®Ó kÐo dµi 1 ®èi t-îng ®Õn ch¹m vµo 1 ®èi t-îng kh¸c. Select boundary edge(s):(projmode=View,Edgemode=no extend) Select object:chän ®èi t-îng lµ ®-êng biªn, hay ®Ých cÇn kÐo tíi.Chän tiÕp hay ph¶i chuét ®Ó kiÓm nhËn. / project/ edge/ undo :chän ®èi t-îng cÇn kÐo dµi, ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 14
 16. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 4.LÖnh quay ®èi t-îng ROTATE: Modify / Rotate BiÓu t-îng Command: RO Dïng ®Ó quay 1 ®èi t-îng quanh 1 ®iÓm chuÈn gäi lµ t©m xoay. select object:chän ®èi t-îng cÇn xoay, ph¶i chuét ®Ó kiÓm nhËn. Base point : chän t©m xoay / reference : chän gãc quay hoÆc gâ R enter ®Ó ®-a gãc thanh chuÈn. 5.T¹o c¸c ®èi t-îng ®ång d¹ng OFSET Modify / Ofset Command: O Dïng ®Ó t¹o 1 ®èi t-îng míi ®ång d¹ng vµ c¸ch ®Òu ®èi t-îng gèc 1 kho¶ng ®Þnh tr-íc. Offset distance or through: ®-a kho¶ng c¸ch cÇn offset Select object to offset : chØ ®èi t-îng cÇn offset Side to offset ?: h-íng offset- chØ h-íng b»ng chuét tr¸i Select object to offset : tiÕp tôc chän ®èi t-îng cÇn offset hoÆc ph¶i chuét kÕt thóc lÖnh. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 15
 17. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 6.LÖnh sao chÐp ®èi t-îng COPY: modify / Copy Command: CP - CO Dïng ®Ó sao chÐp tõ ®èi t-îng ban ®Çu ra nhiÒu ®èi t-îng kh¸c Select object : chän ®èi t-îng cÇn sao chÐp.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp nhËn < Basepoint or displancement>/ multiple : chän ®iÓm chuÈn.NÕu muèn t¹o ra nhiÒu ®èi t-îng liªn tiÕp th× tr-íc khi chän ®iÓm chuÈn gâ M enter tõ bµn phÝm Second point or displancement: chän vÞ trÝ cÇn sao chÐp tíi 7.LÖnh ®èi xøng g-¬ng MIRROR: Modify / Mirror Command: MI Dïng ®Ó t¹o c¸c ®èi t-îng míi ®èi xøng g-¬ng víi c¸c ®èi t-îng ®-îc chän qua 1 hoÆc hai ®iÓm chän. Select object : chän ®èi t-îng ®Ó lÊy ®èi xøng.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp nhËn. First point or mirror line :diÓm thø nhÊt cña trôc ®èi xøng. Second point or mirror line :diÓm thø hai cña trôc ®èi xøng. Delete old object ?< N>:xãa ®èi t-îng ®-îc chän hay kh«ng? 8.LÖnh t¹o m¶ng ARRAY: Modify / Array Command: AR Dïng ®Ó t¹o c¸c ®èi t-îng thµnh tõng d·y( hµng vµ cét) hoÆc x¾p xÕp chóng xung quanh 1 điÓm. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 16
 18. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA Select object : chän ®èi t-îng ®Ó lÊy ®èi xøng.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp nhËn. T¹o m¶ng h×nh ch÷ nhËt: RECTANGULAR ARRAY Rectangular or polar array (P/R )< R > R Number of row (---) < 1> : cho sè hµng Number of column(|||) < 1> : cho sè cét Unit cell or distance between row(---): kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng Distance between columns (|||) :kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét M¶ng trßn : polar array Rectangular or polar array (P/R )< R > P enter Base / < specify center point or array > chän t©m cña m¶ng Number of items : sè ®èi t-îng cÇn t¹o Angle to fill (+=ccw : -=cw) gãc quay cÇn t¹o qua ®iÓm t©m Rotate object as they are copiod?< Y/N >:cã quay c¸c ®èi t-îng khi sao chÐp kh«ng Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2