intTypePromotion=1

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 4

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
305
lượt xem
157
download

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 14. Ngoài những nội dung bắt buộc phải 14. thể hiện trên nhãn hàng hóa, tùy theo yêu cầu và đặc thù riêng của từng hàng hóa, có thể ghi thêm các thông tin cần thiết khác nhưng không được trái với các quy định của pháp luật và của Quy chế này, đồng thời không được che khuất hoặc làm hiểu sai lệch những nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 4

 1. Mục Mục 1: Nội dung bắt buộc Điều 13. Xuất xứ của hàng hóa. Đối Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trên trên nhãn hàng hóa phải ghi tên nước xuất xứ.
 2. Mục Mục 2: Nội dung không bắt buộc Điều 14. Ngoài những nội dung bắt buộc phải Ngoài thể hiện trên nhãn hàng hóa, tùy theo yêu cầu và đặc thù riêng của từng hàng hóa, có thể ghi thêm các thông tin cần thiết khác nhưng không được trái với các quy định của pháp luật và của Quy chế này, đồng thời không được che khuất hoặc làm hiểu sai lệch những nội dung bắt buộc buộc ghi trên nhãn hàng hóa.
 3. Nh Nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n - Tr­íc khi s¶n xuÊt, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®¨ngng ký chÊt l­îng víi c¬ quan qu¶n lý tiªu chuÈn chÊt l­îng l­îng vµ ®¨ng ký nh·n hµng ë c¬ quan nhµ n­íc cã ng thÈm thÈm quyÒn ®Ó ®­îc b¶o ®¶m vÒ quyÒn së h÷u c«ng c«ng nghiÖp nghiÖp vµ ph¶i thùc hiÖn toµn bé nh÷ng chØ tiªu chÊt ng l­îng l­îng ®· ®¨ng ký. - Sù th«ng tin chÝnh x¸c vµ cô thÓ sÏ lµm t¨ng uy tÝn cña ng nhµ s¶n xuÊt vµ t¹o lßng tin l©u dµi cho kh¸ch hµng, tõ ®ã hµng ho¸ ®­îc tiªu thô víi sè l­îng æn ®Þnh vµ më më réng ®­îc thÞ tr­êng. - §Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng th«ng tin, nh·n hµng ph¶i viÕt ng b»ng b»ng ng«n ng÷ mµ ®¹i ®a sè ng­êi tiªu dïng ®äc vµ mµ hiÓu hiÓu ®­îc mét c¸ch t­êng tËn.
 4. 3.3 - Chøc n¨ng maketing H×nh thøc bao b× ( h×nh d¸ng, kÝch th­íc, mÇu nh s¾c, s¾c, trang trÝ trªn bao b×) hµi hoµ vµ ®ñ th«ng hµi tin cÇn thiÕt sÏ t¹o cho ng­êi tiªu dïng c¶m gi¸c dÔ chÞu, hÊp dÉn vµ tin t­ëng. §iÒu ®ã iÒu gãp phÇn qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nghiÖp vµ thùc hiÖn chøc n¨ng maketing cña ng bao bao b×. Nh÷ng bao b× tr×nh bÇy r­êm rµ, th«ng nh tin mËp mê sÏ lµm mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng. hµng.
 5. 3.4 - Chøc n¨ng sö dông §Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng sö dông ng­êi ta ng ph¶i ph¶i thiÕt kÕ bao b× theo c¸c yªu cÇu sau : - DÔ më vµ cã thÓ ®ãng l¹i khi dïng ch­a DÔ hÕt, hÕt, khã më ®èi víi trÎ em - DÔ lÊy ra b»ng c¸c dông cô th«ng th­êng DÔ nh­: dao ¨n, th×a, dÜa, èng hót, ®òa
 6. 3.4 - Chøc n¨ng sö dông - KÝch th­íc bao b× phï hîp ®Ó chøa ®ùng mét phï l­îng l­îng s¶n phÈm thÝch hîp víi nh÷ng ®èi t­îng ng tiªu tiªu dïng kh¸c nhau - Cã t¸c dông nh­ mét vËt chøa ®ùng khi sö Cã dông. - Cã kÝch th­íc phï hîp ®Ó cã thÓ dÔ dµng ®Æt Cã trong tñ b¶o qu¶n (tñ chøa thøc ¨n hoÆc tñ l¹nh hoÆc gia gia ®×nh) - Trong tr­êng hîp nhÊt ®Þnh, bao b× cã thÓ t¸i sö cã dông dông cho c¸c s¶n phÈm gia ®×nh
 7. 3.5 3.5- Chøc n¨ng ph©n phèi Bao b× cã t¸c dông ph©n chia thùc phÈm thµnh 3 nhãm : cã Bao Bao b× tiªu dïng, Bao b× trung gian, Bao b× vËn vËn chuyÓn. chuyÓn. 1 bao b× tiªu dïng t¹o ra mét ®¬n vÞ tiªu tiªu dïng. dïng. TËp hîp mét sè ®¬n vÞ tiªu dïng thµnh 1 bao b× trung trung gian – 1 ®¬n vÞ ®ãng gãi ®Ó cã thÓ chuyÓn ®Õn ®¬n tay tay ng­êi tiªu dïng. TËp hîp mét bao b× trung gian trung thµnh ®¬n vÞ vËn chuyÓn ®Ó ®­a hµng ho¸ ®Õn c¸c c¬ së dÞch vô th­¬ng m¹i. §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ph©n ng phèi phèi s¶n phÈm nhanh chãng, thuËn lîi bao b× thùc thùc phÈm phÈm ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau :
 8. 3.5 3.5- Chøc n¨ng ph©n phèi §èi víi bao b× tiªu dïng : - Ph¶i cã l­îng s¶n phÈm phï hîp víi ®èi t­îng ng­êi ng­êi tiªu dïng vµ thãi quen tiªu dïng + Khèi l­îng phï hîp + ThÓ tÝch phï hîp + H×nh d¸ng vµ kÝch th­íc phï hîp
 9. 3.5 3.5- Chøc n¨ng ph©n phèi - §èi víi bao b× trung gian : * Ph¶i cã kÝch th­íc phï hîp ®Ó cã thÓ xÕp s¾p hîp hîp lý vµ ®iÒn ®Çy bao b× vËn chuyÓn. * Ph¶i cã khèi l­îng (s¶n phÈm + bao b×) thÝch thÝch hîp ®Ó c¸c nh©n viªn th­¬ng m¹i dÔ dµng mang v¸c, xÕp ®Æt * Nªn cã khèi l­îng s¶n phÈm thÝch hîp ®Ó kh¸ch ªn hµng dÔ dµng mua trän gãi ( phï hîp víi tói tiÒn vµ nhu cÇu tiªu dïng cña c¸ nh©n hoÆc gia ®×nh) vµ dÔ dµng vËn chuyÓn b»ng c¸c ph­¬ng nh) tiÖn tiÖn c¸ nh©n.
 10. 3.5 3.5- Chøc n¨ng ph©n phèi - §èi víi bao b× vËn chuyÓn * Ph¶i cã kÝch th­íc vµ ®é bÒn c¬ häc phï hîp hîp víi c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn (c«ng (c«ng t¬ n¬, « t« vËn t¶i, tÇu) * Ph¶i cã khèi l­îng c¶ b× thÝch hîp víi Ph¶i thÝch viÖc viÖc bèc dì (b»ng con ng­êi hoÆc b»ng (b»ng thiÕt thiÕt bÞ)
 11. 3.6 - Chøc n¨ng s¶n xuÊt Trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, bao b× th­êng bÞ t¸c th­êng ®éng bëi c¸c yÕu tè kü thuËt nh­ : nhiÖt ®é cao hoÆc sù l¹nh ®«ng, ¸p suÊt cao hoÆc ch©n kh«ng, ®é Èm cña m«i tr­êng hoÆc cña s¶n phÈm, sù ¨n mßn ®iÖn ho¸, sù va ®Ëp c¬ häc mßn trong trong khi ®ãng kÝn bao b× hoÆc vËn chuyÓn trªn hoÆc d©y d©y chuyÒn. .v.v. v× thÕ ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ thÕ kinh kinh tÕ vµ kü thuËt bao b× ph¶i tho¶ m·n chøc ph¶i n¨ng s¶n xuÊt:
 12. 3.6 - Chøc n¨ng s¶n xuÊt * Bao b× ph¶i cã ®é bÒn c¬ häc phï hîp víi tÝnh n¨ng Bao ng cña cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ trªn d©y chuyÒn. * Ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ng c«ng nghÖ nh­ : - ¸p suÊt suÊt - NhiÖt ®é - §é Èm - Sù ¨n mßn .v.v. Sù mßn Khi Khi trªn d©y chuyÒn cã c¸c yÕu tè nµy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản