intTypePromotion=3

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 5

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
314
lượt xem
167
download

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi sử dụng thực phẩm, bao bì thường bị thải bì ra và làm ô nhiễm môi trường. Để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường sống, phải lựa chọn bao bì sao cho thoả mãn tối đa các điều bì kiện sau đây : - Có khả năng tái sử dụng hoặc sử dụng vào nă nhữ những mục đích khác mà không bị thải ra môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 5

 1. 3.7 - Chøc n¨ng m«i tr­êng Sau khi sö dông thùc phÈm, bao b× th­êng bÞ th¶i th­êng ra vµ lµm « nhiÔm m«i tr­êng. §Ó gi¶m thiÓu gi¶m t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng sèng, ph¶i lùa chän chän bao b× sao cho tho¶ m·n tèi ®a c¸c ®iÒu sao kiÖn kiÖn sau ®©y : - Cã kh¶ n¨ng t¸i sö dông hoÆc sö dông vµo ng nh ng nh÷ng môc ®Ých kh¸c mµ kh«ng bÞ th¶i ra m«i tr­êng tr­êng
 2. 3.7 - Chøc n¨ng m«i tr­êng - Cã kh¶ n¨ng t¸i chÕ tøc lµ sau khi th¶i ra nã cã ng thÓ dïng lµm nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nghiÖp kh¸c. - Cã kh¶ n¨ng tù ph©n huû bëi t¸c ®éng cña m«i ng tr­êng tr­êng tù nhiªn, khi ph©n gi¶i kh«ng h×nhnh thµnh c¸c chÊt ®éc lµm « nhiÔm nguån n­íc, mÆt mÆt ®Êt vµ bÇu khÝ quyÓn. - Cã kh¶ n¨ng xö lý b»ng c¸c gi¶i ph¸p c«ng ng nghÖ nghÖ trong c¸c c¬ së xñ lý r¸c.
 3. 3.8 - Chøc n¨ng v¨n ho¸ Thùc Thùc phÈm th­êng ®­îc s¶n xuÊt t¹i chç dùa trªn viÖc khai th¸c nguån n«ng s¶n cã s½n cña ®Þa ph­¬ng. Mçi nguån n«ng s¶n ®­îc ®Æc tr­ng bëi khÝ hËu, ®Êt ®ai, tËp qu¸n canh t¸c, gièng c©y trång vµ vËt vËt nu«i, v× thÕ s¶n phÈm thùc phÈm th­êng cã thÕ nh nh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng vÒ v¨n ho¸ b¶n ®Þa ho¸ Do Do ®ã bao b× th­êng ®­îc t¹o d¸ng, trang trÝ theo th­êng truyÒn truyÒn thèng v¨n ho¸ cña mçi vïng vµ mçi d©n ho¸ téc.
 4. 3.8 - Chøc n¨ng v¨n ho¸ Th«ng tin trªn nh·n hµng còng ®­îc tr×nh bÇy b»ng nh ng«n ng«n ng÷ cña d©n téc, v× vËy bao b× thùc phÈm th­êng thùc mang mang nh÷ng nÐt v¨n hãa ®Æc tr­ng cho mçi doanh hãa nghiÖp, cho mçi vïng hoÆc cho mçi quèc gia nh»m giíi thiÖu víi ng­êi tiªu dïng trong n­íc vµ quèc tÕ nh nh÷ng nÐt ®éc ®¸o cña s¶n phÈm mµ m×nh lµm ra. nh Chøc Chøc n¨ng v¨n ho¸ mang l¹i cho s¶n phÈm thùc phÈm ho¸ nh ng nh÷ng ®Æc tr­ng riªng vµ trong nhiÒu tr­êng hîp nã t¹o t¹o nªn cho s¶n phÈm kh¶ n¨ng th«ng tin vµ maketing ng ®éc ®éc ®¸o.
 5. Ch­¬ng Ch­¬ng 4 VËt liÖu lµm bao b× thùc phÈm 4.1 - Nh÷ng yªu cÇu chung vÒ vËt liÖu lµm bao b× thùc thùc 4.1 phÈm phÈm - VËt liÖu lµm BBTP ph¶i phï hîp víi tõng lo¹i thùc phÈm VËt - Gi¸ trÞ cña BBTP ph¶i t­¬ng øng víi gi¸ trÞ cña thùc phÈm Gi¸ cÇn cÇn chøa ®ùng, vÒ nguyªn t¾c cÇn khèng chÕ ®Ó bao b× kh«ng lµm t¨ng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm mét c¸ch qu¸ ng møc møc nh»m lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi chung. - VËt liÖu cµng dÔ gia c«ng cµng tèt ®Ó cã thÓ chÕ t¸c bao b× bªn c¹nh xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm. - VLBB kh«ng lµm thay ®æi tÝnh chÊt ho¸ häc, lý häc vµ ®Æc VLBB biÖt biÖt lµ tÝnh chÊt c¶m quan cña thùc phÈm . - VLBB ph¶i kh«ng g©y nhiÔm ®éc cho thùc phÈm. VLBB
 6. 4.2 -VËt liÖu kim lo¹i 4.2 4.2.1 4.2.1 – Giíi thiÖu c¸c lo¹i bao b× b»ng kim lo¹i Bao b× b»ng kim lo¹i ®­îc sö dông nhiÒu trong c«ng b»ng nghiÖp ®å hép thÞt, c¸, rau qu¶, n­íc uèng. Ng­êi Ng­êi ta th­êng s¶n xuÊt bao b× kim lo¹i (BBKL) ë kim d¹ng d¹ng hép h×nh trô hoÆc h×nh hép ch÷ nhËt. nhËt. KÝch th­íc cña hép tuú thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm vµ tuú thuéc vµo thãi quen s¶n xuÊt cña tõng quèc gia. Tuy nhiªn ngµy nay do c«ng nghiÖp thùc phÈm ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ sù giao l­u quèc tÕ ngµy cµng më réng nªn ng­êi ta dÇn dÇn tiÕn tíi sù thèng nhÊt kÝch th­íc mang tÝnh tiªu chuÈn chuÈn ho¸ ®Ó cã thÓ sö dông nh÷ng m¸y ®ãng hép hiÖn ®¹i, ng c¸c c¸c lo¹i vËt liÖu ®· ®­îc s¶n xuÊt s½n vµ phï hîp víi nh÷ng ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i.
 7. 4.2 -VËt liÖu kim lo¹i 4.2 BBKL ®­îc chia thµnh 2 nhãm Hép Hép 3 phÇn: gåm 3 bé phËn ®¸y hép , th©n hép vµ n¾p hép. Hép 3 phÇn th­êng lµ c¸c lo¹i hép cã tû lÖ chiÒu cao h cña hép vµ ®­êng kÝnh d cña hép lín h¬n 1, h/d > 1 h/d Hép Hép 2 phÇn: Khi tû lÖ h/d < 1, Trong tr­êng h/d Trong hîp nµy ®¸y hép ®­îc lµm liÒn víi th©n hép vµ do ®ã lo¹i hép nµy chØ cã 2 bé phËn lµ n¾p vµ th©n th©n hép.
 8. 4.2.2 4.2.2- ¦u vµ nh­îc ®iÓm cña bao b× b»ng kim lo¹i VËt liÖu lµm hép : s¾t m¹ vµ hîp kim nh«m. VËt liÖu b»ng s¾t S¾t S¾t ®­îc c¸n thµnh tÊm t«n máng vµ ®­îc m¹ b»ng thiÕc ®Ó chèng gØ gäi lµ s¾t tr¾ng hoÆc s¾t t©y, bÒ dÇy cña líp m¹ kho¶ng 10 ®Õn 20 micron. BÒ dµy cña tÊm t«n tuú thuéc vµo thÓ tÝch hép cÇn lµm bao bao b×, tøc lµ phô thuéc vµo khèi l­îng thùc phÈm tøc chøa chøa trong ®ã. §Ó lµm thïng phuy ®é dÇy lµ : 0,8 -1,5 mm lµm §Ó lµm bidon, can ®é dÇy lµ : 0,5 - 0,8 mm lµm §Ó lµm hép s¾t ®é dÇy lµ lµm : 0,2 - 0,5 mm
 9. VËt VËt liÖu b»ng s¾t Thµnh phÇn gÇn ®óng cña s¾t ®Ó lµm bao b× : C¸c C¸c bon : 0,04 - 0,12 % L­u L­u huúnh : 0,015 - 0,05 % Phèt Phèt pho : 0,015 - 0,06 % §ång ång : 0,02 - 0,2 % Mangan Mangan : 0,2 - 0,6 % Silic : ®Õn 0,08 %
 10. Sắt mạ crôm và mạ thiếc Ngoµi Ngoµi líp m¹ thiÕc vµ cr«m, tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña thùc phÈm mµ ng­êi ta phñ thªm líp vÐc ni ®Ó chèng ¨n mßn ®Æc biÖt khi thùc phÈm mßn cã ®é Èm lín vµ ®é axÝt cao. Bªn ngoµi bao bì cã s¾t t©y cã thÓ dïng s¬n phñ víi môc ®Ých b¶o vÖ vµ trang trÝ. §Ó hµn mÝ ghÐp ng­êi ta sö hµn dông dông hçn hîp 97,5% ch× - 2,5% thiÕc, nhiÖt ®é 2,5% nãng chÈy lµ 390 – 400 0C 400
 11. VËt VËt liÖu b»ng s¾t Sơ đồ lớp mạ Lớp mạ crom hoặc thiếc Tấm sắt cần mạ
 12. VËt VËt liÖu b»ng nh«m VËt VËt liÖu nh«m ®­îc ph©n chia theo ®é tinh khiÕt - Hµm l­îng nh«m 99% lo¹i A4 - Hµm l­îng nh«m 99,5% lo¹i A5 - Hµm l­îng nh«m 99,8% lo¹i A8 - Hµm l­îng nh«m 99,9% lo¹i A99 - Hµm l­îng nh«m 99,998% lo¹i tinh khiÕt cao Nhôm càng tinh khiết, độ mềm dẻo càng cao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản