intTypePromotion=3

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 6

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
344
lượt xem
175
download

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ưu điểm cơ bản của bao bì sắt tây (BBST) bì - Có độ dẻo cao nên dễ cán tạo thành tấm mỏng có độ dầy nhất định để cấu trúc nên bao bì bì dạng hộp - Có khả năng chống xuyên thấm rất tốt nă - Có độ bền cơ học cao; chịu uốn chịu kéo tốt tạo thuận lợi cho quá trình gia công như dập trì uốn hoặc gấp mép - Có khả năng chịu được nhiệt độ cao nên đáp nă ứng được cho các sản phẩm cần thanh trùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 6

 1. VËt VËt liÖu b»ng nh«m Nh«m Nh«m ®­îc gia c«ng thµnh mµng máng, trªn bÒ mÆt mµng nh«m th­êng xuÊt hiÖn c¸c lç nhá cã cã ®­êng kÝnh tõ 1 ®Õn 80 micron ( trung b×nh nh lµ 40 micron). Sè l­îng lç tuú thuéc vµo ®é dÇy dÇy cña mµng nh«m
 2. VËt VËt liÖu b»ng nh«m Sè lç trªn 1 m2 Đé dÇy cña l¸ nh«m (micron) 9 260 12 230 15 210 20 170 25 0 Nh­ vËy khi l¸ nh«m cã ®é dµy trªn 25 micron ®é xuyªn thÊm cña nã b»ng kh«ng
 3. ¦u ¦u ®iÓm c¬ b¶n cña bao b× s¾t t©y (BBST) - Cã ®é dÎo cao nªn dÔ c¸n t¹o thµnh tÊm máng Cã cã cã ®é dÇy nhÊt ®Þnh ®Ó cÊu tróc nªn bao b× d¹ng hép - Cã kh¶ n¨ng chèng xuyªn thÊm rÊt tèt - Cã ®é bÒn c¬ häc cao; chÞu uèn chÞu kÐo tèt Cã t¹o t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh gia c«ng nh­ dËp nh uèn hoÆc gÊp mÐp - Cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao nªn ®¸p ng øng øng ®­îc cho c¸c s¶n phÈm cÇn thanh trïng
 4. ¦u ¦u ®iÓm c¬ b¶n cña bao b× s¾t t©y (BBST) Cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc ¸p suÊt cao nªn cã thÓ -- dïng cho c¸c s¶n phÈm cÇn n¹p khÝ víi ¸p suÊt nhÊt ®Þnh - N¾p, th©n vµ ®¸y hép hoµn toµn cã thÓ gia c«ng b»ng c¸c m¸y chÝnh x¸c nªn kÝch th­íc hép th­êng ®¹t ®é chÝnh x¸c cao do ®ã bao b× b»ng s¾t ®¸p øng cho d©y chuyÒn ®ãng gãi cã n¨ng suÊt cao - Khèi l­îng 1 hép t­¬ng ®èi nhÑ so víi khèi l­îng cña s¶n phÈm
 5. Nh­îc Nh­îc ®iÓm c¬ b¶n cña bao b× s¾t t©y (BBST) - RÊt dÔ bÞ oxy hãa nªn ph¶i t¹o líp m¹ thiÕc, ngoµi ra RÊt ph¶i ph¶i t¹o mµng phñ b¶o vÖ b»ng vÐc ni hoÆc b»ng s¬n - So víi nh«m, BBST th­êng dÇy h¬n nªn khèi l­îng 1 So BBST BBST cã cïng kÝch th­íc nÆng h¬n nhiÒu - §é dÎo cña s¾t kÐm nh«m nªn khã gia c«ng vµ khã t¹o dÎo hép hép cã ®é s©u nh­ hép nh«m - PhÇn lín th©n hép b»ng s¾t t©y ®­îc t¹o b»ng c¸ch PhÇn ghÐp ghÐp mÝ hoÆc hµn nªn rÊt dÔ cã kh¶ n¨ng kh«ng hoµn ng toµn toµn kÝn, lµm t¨ng ®é xuyªn thÊm
 6. ¦u ¦u ®iÓm c¬ b¶n cña bao b× nh«m (BBN) - Cã ®é dÎo rÊt cao nªn dÔ dµng c¸n hoÆc miÕt t¹o thµnh mµng rÊt máng ®Ó cÊu tróc nªn bao b× d¹ng hép hoÆc giÊy trùc tiÕp gãi s¶n phÈm. V× cã ®é dÎo rÊt cao nªn hîp kim nh«m cã thÓ gia c«ng thµnh hép cã th©n liÒn víi ®¸y vµ chiÒu dµi cña th©n hép kh¸ lín - Cã kh¶ n¨ng chèng xuyªn thÊm rÊt tèt - Cã ®é bÒn c¬ häc cao; chÞu uèn chÞu kÐo tèt t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh gia c«ng nh­ dËp uèn hoÆc gÊp mÐp - Cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao nªn ®¸p øng ®­îc cho c¸c s¶n phÈm cÇn thanh trïng
 7. ¦u ¦u ®iÓm c¬ b¶n cña bao b× nh«m (BBN) - Cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc ¸p suÊt cao nªn cã thÓ dïng cho c¸c s¶n phÈm cÇn n¹p khÝ víi ¸p suÊt nhÊt ®Þnh - Trªn bÒ mÆt hîp kim nh«m lu«n lu«n lu«n tù h×nh thµnh mét líp máng oxyt cã kh¶ n¨ng chèng oxy ho¸ rÊt tèt nªn BBN kh«ng bÞ han gØ - N¾p, th©n liÒn ®¸y hép hoµn toµn cã thÓ gia c«ng b»ng c¸c m¸y chÝnh x¸c nªn kÝch th­íc hép ®¹t ®é chÝnh x¸c cao do ®ã BBN ®¸p øng cho d©y chuyÒn ®ãng gãi cã n¨ng suÊt cao - Khèi l­îng riªng cña nh«m rÊt nhá nªn BBN cã khèi l­îng rÊt nhÑ
 8. Nhược ®iÓm c¬ b¶n cña bao b× nh«m (BBN) Nhược - Tuy kh«ng bÞ han gØ nh­ s¾t nh­ng hîp kim Tuy nh«m còng dÔ bÞ ¨n mßn ho¸ häc nªn cÇn ph¶i mßn sö dông líp chèng ¨n mßn b»ng vÐc ni hoÆc mßn s¬n s¬n - Nh«m ®¾t h¬n s¾t nªn gi¸ thµnh cao - Do cã ®é dÎo cao nªn BBN rÊt dÔ bÞ biÕn d¹ng Do khi khi bÞ t¸c ®éng c¬ häc tõ bªn ngoµi hép
 9. Vật Vật liệu kim loại VËt VËt liÖu kim lo¹i ®­îc øng dông kh¸ phæ biÕn ®Ó lµm lµm bao b× ë d¹ng hép trong c«ng nghiÖp thÞt, d¹ng c¸, a, c¸, s÷a, rau qu¶, n­íc uèng hoÆc ®­îc sö dông ®Ó ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm ë d¹ng kh« nh­ chÌ, cµ cµ phª, b¸nh kÑo Mµng Mµng nh«m ®­îc sö dông ®Ó trùc tiÕp bao gãi thùc phÈm
 10. 4.3 -VËt liÖu thuû tinh Thuû Thuû tinh lµ vËt liÖu ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn trong CNTP CNTP - Thùc phÈm láng : R­îu, s©m panh, r­îu nÆng, bia, Thùc n­íc n­íc kho¸ng, n­íc gi¶i kh¸t kh«ng cån, s÷a, dÇu ¨n, a, n, sir«, sir«, dÊm, .v.v. bao b× thuû tinh chiÕm h¬n 50% thÞ thuû phÇn phÇn boa b× thùc phÈm láng - §å hép : rau, hoa qu¶, patª, thÞt... - C¸c lo¹i gia vÞ ... - Thùc phÈm cho trÎ em - S¶n phÈm tõ s÷a : s÷a chua - Cµ phª hoµ tan - Thøc ¨n chÝn Thøc Bao b× thuû tinh ®­îc gia c«ng d­íi d¹ng chai, lä, hép
 11. Nguyªn Nguyªn liÖu cho 1000 Kg thuû tinh C¸t 682,96 Xót 208,41 XØ 30,14 Kho¸ng phonolit 48,73 V«i 190,46 Sulphat natri 8,59 Cromit 5,96 Thuû tinh vôn 384,70 Tæng céng : 1.559,95
 12. ¦u ¦u ®iÓm cña bao b× thuû tinh - Cã kh¶ n¨ng chèng xuyªn thÊm rÊt tèt ng - Kh«ng bÞ han rØ vµ hÇu nh­ kh«ng bÞ ¨n Kh«ng mßn mßn - Cã thÓ nh×n thÊy thùc phÈm ®­îc chøa ®ùng thÊy bªn bªn trong bao b× - PhÇn lín BBTT cã kh¶ n¨ng t¸i sö dông vµ ng t¸i t¸i chÕ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản