intTypePromotion=3

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 7

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
418
lượt xem
191
download

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dòn nên dễ vỡ - Chịu nhiệt và chịu áp lực kém - ánh sáng có thể xuyên qua bao bì nên có thể bì ảnh hưởng xấu tới chất lượng thực phẩm nhất là làm mất màu sản phẩm - Bao bì thường có khối lượng cao hơn các loại bì bao bì khác bì - Mảnh vỡ thuỷ tinh nguy hiểm cho con người và không tự phân huỷ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 7

 1. Nh­îc Nh­îc ®iÓm cña BBTT - Dßn nªn dÔ vì - ChÞu nhiÖt vµ chÞu ¸p lùc kÐm ChÞu - ¸nh s¸ng cã thÓ xuyªn qua bao b× nªn cã thÓ nªn ¶nh h­ëng xÊu tíi chÊt l­îng thùc phÈm nhÊt lµ lµ lµm mÊt mµu s¶n phÈm - Bao b× th­êng cã khèi l­îng cao h¬n c¸c lo¹i th­êng bao kh¸c bao b× kh¸c - M¶nh vì thuû tinh nguy hiÓm cho con ng­êi vµ M¶nh kh«ng kh«ng tù ph©n huû
 2. 4.4 4.4 VËt liÖu gèm sø 4.4.1 Giíi thiÖu bao b× gèm sø (BBGS) - Gèm sø ®­îc coi lµ vËt liÖu truyÒn thèng, Gèm ®­îc ®­îc sö dông tõ xa x­a - VËt liÖu gèm-sø bao gåm ®Êt nung th« s¬, sø gèm cã tr¸ng men vµ sø ®­îc chÕ t¹o thµnh thµnh c¸c lo¹i nh­ : lä, b×nh, chËu, chum nh, v¹i, ang, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i lä sø cao cÊp dïng dïng cho c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao.
 3. 4.4.1 4.4.1 Giíi thiÖu bao b× gèm sø - Bao b× b»ng gèm sø phÇn lín ®­îc sö dông cho b»ng c¸c lo¹i thùc phÈm : + Thùc phÈm d¹ng láng, d¹ng ®Æc : m¾m, n­íc n­íc m¾m, n­íc chÊm c¸c lo¹i, r­îu .v.v. + Thùc phÈm d¹ng kh« : chÌ , cµ phª, thuèc l¸ - Gèm sø dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c vËt chøa ®ùng trong Gèm qu¸ qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn thùc phÈm. - Thµnh phÇn ho¸ häc cña gèm sø rÊt ®a d¹ng tuú Thµnh theo kinh nghiÖm vµ truyÒn thèng s¶n xuÊt cña tõng tõng vïng
 4. 4.4.2 4.4.2 ¦u vµ nh­îc ®iÓm BBGS ¦u ®iÓm + C«ng nghÖ chÕ t¹o BBGS ®¬n gi¶n, cã thÓ thùc C«ng hiÖn hiÖn t¹i nh÷ng vïng cã tr×nh ®é kü thuËt thÊp + Cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn ng + Cã kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt vµ chÞu nhiÖt tèt, ng chèng chèng xuyªn thÊm tèt. + Trong nhiÒu tr­êng hîp BBGS cã thÓ trë thµnh Trong t¸c t¸c phÈm mü nghÖ mang tÝnh ®Æc thó v¨n ho¸ho¸ cña cña tõng vïng
 5. 4.4.2 4.4.2 ¦u vµ nh­îc ®iÓm BBGS Nh­îc ®iÓm + BBGS dÇy vµ nÆng + KÝch th­íc rÊt khã chuÈn ho¸ nªn khã øng KÝch dông dông trong d©y chuyÕn ®ßng gãi c«ng nghiÖp + Dßn, dÔ vì, kh«ng chÞu ¸p lùc + Thµnh phÇn ho¸ häc cña BBGS kh«ng æn ®Þnh Thµnh nªn khã kiÓm so¸t vÒ mÆt ®éc tè häc, nhÊt lµ c¸c c¸c kim lo¹i nÆng
 6. 4.5 -VËt liÖu xenlulo 4.5.1 4.5.1 - Giíi thiÖu - Bao b× lµm tõ vËt liÖu xenlulo gäi t¾t lµ bao b× giÊy giÊy (BBG) ®­îc ph¸t triÓn m¹nh cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp giÊy vµ xenlulo xenlulo - Sîi xenlulo ®­îc khai th¸c tõ thùc vËt (tre, nøa, Sîi gç, r¬m, r¹, b· mÝa .v.v.) vµ ®­îc xeo thµnh c¸c mµng máng, tõ c¸c mµng máng ng­êi ta t¹o t¹o nªn nguyªn liÖu lµm bao b× cã ®é dÇy vµ cã kÝch th­íc kh¸c nhau tuú theo ®èi t­îng sö dông dông
 7. 4.5.1 - Giíi thiÖu Cã Cã thÓ ph©n chia vËt liÖu xenlulo thµnh 2 d¹ng  chÝnh lµ giÊy vµ c¸c t«ng. GiÊy chñ yÕu dïng ®Ó lµm mµng bao gãi cßn c¸c t«ng chñ yÕu dïng lµm c¸c hép hoÆc thïng chøa ®ùng c¸c s¶n phÈm thùc phÈm ®Ó t¹o nªn c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ (®¬n vÞ tiªu dïng, ®¬n vÞ ph©n phèi vµ vµ ®¬n vÞ vËn chuyÓn)  BBG ®­îc sö dông rÊt ®a d¹ng vµ phong phó BBG trong trong nhiÒu ngµnh CNTP
 8. 5.5.2 - ¦u nh­îc ®iÓm cña BBG ¦u ®iÓm + Sö dông ®a d¹ng Sö + RÎ tiÒn, dÔ thÝch øng ®­îc víi nhiÒu s¶n phÈm thùc RÎ phÈm phÈm + DÔ in Ên t¹o nªn sù ®a d¹ng, phong phó vµ hÊp dÉn DÔ cho cho s¶n phÈm + Bao b× b»ng c¸c t«ng ngµy cµng th«ng dông do cã b»ng nhiÒu ­u ®iÓm nh­ : nhÑ, bÒn, dÔ trang trÝ, chèng ®­îc va ch¹m c¬ häc nªn b¶o vÖ ®­îc s¶n phÈm nhÊt lµ c¸c s¶n s¶n phÈm cã bao b× b»ng thuû tinh, kim lo¹i, dÔ chÕ b»ng t¹o t¹o c«ng nghiÖp hµng lo¹t, tiªu chuÈn ho¸ + Cã kh¶ n¨ng t¸i chÕ vµ t¸i sö dông
 9. 5.5.2 - ¦u nh­îc ®iÓm cña BBG Nh­îc ®iÓm + Kh¶ n¨ng chèng xuyªn thÊm kÐm + Kh«ng chÞu ®­îc m«i tr­êng Èm, khi bÞ Èm ®é Kh«ng bÒn bÒn c¬ häc gi¶m ®i nhanh chãng
 10. 4.6 -VËt liÖu chÊt dÎo 4.6.1- Giíi thiÖu c¸c lo¹i bao b× chÊt dÎo (BBCD) - ChÊt dÎo lµ vËt liÖu míi ®­îc dïng lµm bao b× thùc thùc phÈm nh­ng cã nhiÒu øng dông vµ ngµy cµng ph¸t triÓn triÓn nhanh chãng nhê nh÷ng ®Æc tÝnh quý b¸u cña ng lo¹i vËt liÖu nµy - C¸c nhµ ho¸ häc tæng hîp h÷u c¬ ®· cã nhiÒu c«ng c¬ tr tr×nh nghiªn cøu vµ t¹o nªn nhiÒu lo¹i bao b× míi cã míi nh ng nh÷ng tÝnh chÊt rÊt phï hîp ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm vµ rÊt Ýt hoÆc kh«ng lµm thùc phÈm bÞ nhiÔm ®éc. Trong Trong nhiÒu tr­êng hîp BBCD ®· thay thÕ bao b× truyÒn truyÒn thèng lµm b»ng thiñy tinh, kim lo¹i, gèm sø .v.v. .v.v.
 11. BBCD cã thÓ ®­îc gia c«ng tõ c¸c c¸c lo¹i chÊt dÎo sau ®©y : + PS - Polystyren PS + PE - Polyetylen PE + PP - Polypropylen PP + PE - Polyetylen terephtalat PE + PA - Polyamit PA + PVC - Polyvynyl clorrua PVC + PVDC - Polyvinylliden clorrua PVDC + EVOH – Etylen-Vinylic EVOH + PAN – Polyacrylonitrin PAN + ChÊt ®ång trïng hîp Acrylic-imit
 12. TÝnh TÝnh chèng xuyªn thÊm §Ó cã thÓ sö dông chÊt dÎo nµo ®ã lµm bao b× b¶o b¶o qu¶n thùc phÈm, ng­êi ta cÇn ph¶i hiÓu biÕt biÕt rÊt chu ®¸o vÒ kh¶ n¨ng chèng xuyªn ng thÈm cña tõng lo¹i vËt liÖu trong ®ã ng­êi ta quan quan t©m tíi kh¶ n¨ng chèng xuyªn thÊm ng n­íc vµ h¬i n­íc, chèng xuyªn thÊm oxy (O (O2), c¸c b« nÝch (CO2), khÝ nit¬ (N2) vµ c¸c vµ chÊt dÔ bay h¬i kh¸c ®Æc biÖt lµ c¸c chÊt th¬m, th¬m, chÊt cã mïi l¹ .v.v.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản