intTypePromotion=1

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 8

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
387
lượt xem
185
download

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với một chất dẻo định trước, nếu khả năng chống nă thấm khí tốt thì ngược lại khả năng chịu ẩm, thì nă khả năng gia công sẽ kém hơn. nă hơn. Trong công nghiệp làm bao bì bằng chất dẻo, bì người ta thường tạo nên các màng nhiều lớp bằng các loại vật liệu khác nhau nhằm tận dụng được ưu thế “ rào cản “ của từng loại. Số lớp có thể là 2,3,4,5,6 nhằm tạo nên bao bì phù bì hợp với từng loại thực phẩm. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 8

 1. B¶ng B¶ng so s¸nh kh¶ n¨ng chèng ng xuyªn xuyªn thÊm cña vËt liÖu chÊt dÎo Khả năng chèng xuyªn thÊm VËt liÖu chÊt dÎo Đèi víi khÝ O2, Đèi víi h¬i n­íc CO2, N2 PS , PE , PP KÐm RÊt tèt Trung binh PET , PA , PVC Trung binh PVDC , EVON , Tèt KÐm PAN , ChÊt ®ång trïng hîp Acrylic-imit
 2. Bao bì chÊt dÎo chÊt Víi mét chÊt dÎo ®Þnh tr­íc, nÕu kh¶ n¨ng chèng ng thÊm thÊm khÝ tèt th× ng­îc l¹i kh¶ n¨ng chÞu Èm, ng kh¶ kh¶ n¨ng gia c«ng sÏ kÐm h¬n. Trong Trong c«ng nghiÖp lµm bao b× b»ng chÊt dÎo, b»ng ng­êi ta th­êng t¹o nªn c¸c mµng nhiÒu líp b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau nh»m tËn dông ®­îc ­u thÕ “ rµo c¶n “ cña tõng lo¹i. Sè líp líp cã thÓ lµ 2,3,4,5,6 nh»m t¹o nªn bao b× phï phï hîp víi tõng lo¹i thùc phÈm.
 3. Bao bì chÊt dÎo chÊt Nh÷ng bao b× nhiÒu líp ®­îc s¶n xuÊt ngµy cµng nhiÒu  nhiÒu nhiÒu ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chèng Èm, chèng thÊm ng khia, khia, chèng thÊm VSV, ®ång thêi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ng dÔ gia c«ng. Ngµy nay ng­êi ta cßn s¶n xuÊt ®­îc c¸c lo¹i lo¹i bao b× b»ng chÊt dÎo cã tÝnh chÞu nhiÖt cao trªn b»ng 260 0C, cã thÓ thanh trïng ë nhiÖt ®é cao nh­ c¸c bao b× kim lo¹i hoÆc dun nãng trong c¸c lß h©m nãng thøc kim ¨n. - BBCD ®­îc chÕ t¹o d­íi d¹ng chai, lä, hép, khay, BBCD  mµng máng .v.v. ë tr¹nh th¸i mÒm, b¸n cøng hoÆc cøng cøng vµ ®­îc sö dông lµm bao b× cho hÇu hÕt c¸c lo¹i cho thùc phÈm
 4. 4.6.2 - ¦u vµ nh­îc ®iÓm cña BBCD ¦u ®iÓm + Cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn cao, cã tÝnh chèng xuyªn thÊm cao Cã ng mßn + DÔ gia c«ng vµ chÕ t¹o c«ng nghiÖp trªn quy m« lín, trªn c¬ cë tiªu tiªu chuÈn ho¸ + Cã thÓ ghÐp kÝn bao b× b»ng nhiÖt mét c¸ch ®¬n gi¶n + Khèi l­îng bao b× rÊt nhÑ rÊt + Cã thÓ t¹o d¸ng bao b× ®a d¹ng vµ t©ng trÝ phï hîp víi tõng lo¹i Cã ®a thùc phÈm + Cã thÓ t¹o nhiÒu lo¹i bao b× trong suèt vµ cã mÇu chèng ®­îc Cã trong bøc bøc x¹ tö ngo¹i + Mét sè vËt liÖu chÊt dÎo cã thÓ t¸i chÕ hoÆc t¸i sö dông + Cã thÓ thùc hiÖn trªn d©y chuyÒn ®ãng gãi tù ®éng víi c­êng Cã ®é ®é cao
 5. 4.6.2 - ¦u vµ nh­îc ®iÓm cña BBCD Nh­îc ®iÓm + Mét sè chÊt dÎo cã ®éc tÝnh dÔ g©y ®éc cho Mét thùc phÈm + Mét sè chÊt dÎo kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸i sö dông Mét ng vµ vµ t¸i chÕ nªn g©y « nhiÔm m«i tr­êng + Gi¸ thµnh cßn kh¸ cao so víi vËt liÖu truyÒn Gi¸ thèng thèng ®Æc biÖt c¸c bao b× b»ng chÊt dÎo chÞu b»ng nhiÖt nhiÖt
 6. 4.7 -VËt liÖu hçn hîp VËt liÖu hçn hîp ®­îc h×nh thµnh do kÕt qu¶ nghiªn cøu nh vµ vµ ®­a vµo øng dông c¸c lÜnh vùc : - C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c vËt liÖu truyÒn thèng nh­ : vËt liÖu xenlulo, vËt liÖu b»ng kim lo¹i ®Æc biÖt lµ b»ng nh«m. Mçi lo¹i vËt liÖu trªn cã ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm. VËt liÖu hçn hîp tËn dông ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh­îc ®iÓm vµ t¹o nªn mét hµng lo¹t bao b× thùc phÈm míi cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n. - C«ng nghÖ tæng hîp c¸c chÊt keo dÝnh - C«ng nghÖ ®ãng gãi v« khuÈn
 7. 4.7.1 4.7.1 Giíi thiÖu c¸c lo¹i bao b× b»ng vËt liÖu hçn hîp (BBHH) Chøc năng ChÊt liÖu lµm mµng Mµng parrafin Chèng Èm vµ chèng xuyªn thÊm khÝ Chèng Èm, t¹o ®é mÒm cho bao b×, t¹o khả Mµng chÊt dÎo (chñ yÕu lµ PE) năng hµn kÝn bao b×, t¹o mÆt bãng trang trÝ Mµng kim lo¹i (chñ yÕu lµ Chèng Èm vµ chèng xuyªn thÊm khÝ mµng nh«m) Mµng xenlulo T¹o nÒn ®Ó in nh·n hµng vµ trang trÝ, t¹o khung ®Ó ®Þnh d¹ng cho bao bi, tăng ®é bÒn Mµng keo G¾n kÕt c¸c líp mµng t¹o thµnh tÊm máng nhiÒu líp
 8. 4.7.1 4.7.1 Giíi thiÖu c¸c lo¹i bao b× b»ng vËt liÖu hçn hîp (BBHH) Tuú Tuú theo tõng lo¹i s¶n phÈm thùc phÈm mµ ng­êi ta phèi hîp c¸c líp mµng víi nhau mét c¸c hîp lý lý ®Ó t¹o thµnh bao b× : * C¸c t«ng / parrafin * C¸c t«ng / mµng chÊt dÎo * Mµng giÊy / mµng chÊt dÎo * Mµng chÊt dÎo / mµng giÊy / mµng chÊt dÎo * Mµng chÊt dÎo / mµng kim lo¹i
 9. 4.7.1 4.7.1 Giíi thiÖu c¸c lo¹i bao b× b»ng vËt liÖu hçn hîp (BBHH) * Mµng chÊt dÎo / mµng kim lo¹i / mµng chÊt dÎo dÎo * Mµng chÊt dÎo / mµng giÊy (c¸c t«ng) / mµng Mµng kim kim lo¹i / mµng chÊt dÎo * Mµng chÊt dÎo / mµng giÊy (c¸c t«ng) / mµng Mµng chÊt chÊt dÎo / mµng kim lo¹i / mµng chÊt dÎo C¸c C¸c mµng nµy ®­îc g¾n kÕt víi nhau b»ng keo, hoÆc b»ng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt kh¸c nh­ m¹, phun phun phñ, c¸n nãng, .v.v.
 10. 4.7.2 - ¦u vµ nh­îc ®iÓm cña BBHH 4.7.2 - ¦u ®iÓm + Ph¸t huy c¸c ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc ®­îc vÒ c¬ Ph¸t b¶n b¶n c¸c nh­îc ®iÓm cña c¸c lo¹i bao b× b»ng b»ng vÊt vÊt liÖu truyÒn thèng + Khèi l­îng bao b× nhá + Chèng Èm , chèng thÊm khÝ tèt + Cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t trªn d©y chuyÒn c«ng Cã nghÖ nghÖ bao b× hiÖn ®¹i víi n¨ng suÊt lín, møc ®é ng tiªu tiªu chuÈn ho¸ cao
 11. 4.7.2 - ¦u vµ nh­îc ®iÓm cña BBHH 4.7.2 - Nh­îc ®iÓm Nh­îc + Kh«ng cã kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt ®é cao nªn Kh«ng ng kh«ng kh«ng thÓ lµm bao b× cho c¸c s¶n phÈm thùc cho phÈm phÈm cÇn thanh trïng ë nhiÖt ®é cao + BBHH phÇn lín chØ ¸p dông trªn d©y chuyÒn BBHH ®ãng gãi v« khuÈn
 12. Ch­¬ng Ch­¬ng 5 Nh÷ng nguy c¬ lµm h­ háng thùc phÈm ng khi khi chøa ®ùng trong bao b× 5.1 Nh÷ng nguy c¬ tõ m«i tr­êng xung quanh 5.1.1 5.1.1 NhiÖt ®é cña m«i tr­êng NhiÖt ®é cña m«i tr­êng ¶nh h­ëng ®Õn - §é khuÕch t¸n - §é hoµ tan - §é xuyªn thÊm cña c¸c chÊt xuyªn - Kh¶ n¨ng ho¹t déng cña hÖ vi sinh vËt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản