intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô-xe máy (Nghề: Công nghệ ô tô) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Chia sẻ: Hương Hoa Cỏ Mới | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô-xe máy với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ 4 kỳ, động cơ 2 kỳ; Cấu tạo và nguyên lý làm việc các hệ thống và bộ phận của xe mô tô; Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp, kiểm tra các hệ thống và bộ phận của xe mô tô; Giải thích được mục đích và ý nghĩa của bảo dưỡng và sửa chữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô-xe máy (Nghề: Công nghệ ô tô) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

 1. UY BAN NHAN DAN QU4N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU4T CONG NGH:¢ HUNG VUONG , ' GIAOTRINH Bio dtr01lg va sfra chfra mO tO-xe may ' Nghe: Cong ngh~ o to TRINH DO• TRUNG CAP TPHCM-2019
 2. LOI GIOI THI)::U Cong ngh¢ sua chua o to la m(Jt mang kiin thuc cho nhfmg nguai cong nhan sita chua o to tuong lai. Kiin thuc cua mo ilun se giup cho ngum h9c bu6'c adu tiip cq,n au(JC VO'i &Ji tu(Jng nghJ nghi¢p, tic i16 c6 thJ xac iljnh au(JC mlf,C ilich va tam thi h9c"t
 3. 1 MUCLUC . . I}~ fil\J.C Trang 1- Gi&i tbi?u vS mo dun ....................................................................... 1 2- Bai 1 - C§.u 41-0 xe gful. may ............................................................. 5 3- Bai 2: - Bao duong xe gful. may ........................................................ 8 4- Bai 3 - H? th6ng truySn d9ng ........................................................ 12 5- Bai 4 - H? th6ng chiSu sang .......................................................... 15 6- Bai 5 - H? th6ng danh lua ............................................................. 19 7- Bai 6 - H? th6ng khm d9ng ............................................................ 26 8- Bai 7 - Ca c§.u trµc k:huyu thanh truySn .......................................... 30 9- Bai 8 - H? th6ng khm d9ng ............................................................ 36 10- Bai 9 - Ca c§.u phan ph6i khi .............................................. 32 11- Bail 0 - H? th6ng nhien li?u .............................................. 36 12- Tai li?u tham khao ..................................................... .41
 4. 2 T .-. ~ A . VE MO DUN GIOI THIEU Vi tri, y nghia, vai tro mo dun: Bao du:ong va sica chua mo to - xe may la cong vi¢c thu:img xuyen cua ngu:ai th9' sica xe gdn may. Day la mo dun tv ch9n trong chu:ong trznh tlao tq,o nganh cong ngh¢ o to trznh tl9 trung cdp ngh§ tq,i tru:img TCN KTCN Hung Vu:ong. Ml}C tieu ciia mo dun: + Trinh bay duqc nhi~m V\l, cfiu ~o cua xe mo to + Giai thich dung nhung hi~n tuqng, nguyen nhan cac sai hong thuong g~p cuaxemoto + L\fa ch9n va SU d1,mg dung cac dl)Ilg Cl_l thao, lip, dl)Ilg C\l va thiSt bi kiSm tra + KiSm tra, bao duong va sua chua duqc nhung sai hong cua xe mo to dung quy trinh, dam bao ky thu~t va an toan + Chfip hanh dung quy trinh, quy ph?m trong nghS cong ngh~ mo to + Ren luy~n tinh ky lu~t, c~n th~n, ti mi cua h9c vien. Ml}C tieu thl}'C hi~n ciia mo dun: - Cfiu ~o va nguyen ly lam vi~c d9ng CO' 4 ky, d9ng CO' 2 ky - Cfiu ~o va nguyen ly lam vi~c cac h~ th6ng va b9 ph~ cua xe mo to - Su dl)Ilg cac dl)Ilg Cl_l thao, lip, kiSm tra cac h~ th6ng va b9 ph?fi cua xe mo to - Giai thich duqc ml_lc dich va y nghia cua bao duong va sua chfra - D9c duqc tai li~u huong dfui cham soc va bao duong xe cua nha chS t?O - ThlJc hi~n dung quy trinh cham soc va bao duong xe - KiSm tra, diSu chlnh cac ca cfiu, b9 ph~ tren xe d?t yeu du ky thu~t. - Mo ta dung d~c diSm cfiu ~o va nguyen ly lam vi~c cua h9p s6, ly hqp, b9 truySn xich va banh xe - Thao lip cac cac b9 ph~ cua h~ th6ng truySn d9ng dung quy trinh va' dam bao yeu cau ky th~t - KiSm tra va sua chfra cac chi tiSt cua h~ th6ng truySn d9ng. - Mo ta chinh xac sa d6 h~ th6ng, cfiu ~o va nguyen ly lam vi~c cua h~ th6ng chisu sang tren xe mo to . - Thao lip cac b9 ph~ cua h~ th6ng chiSu sang dung phuang phap va an toan - KiSm tra, sua chfra cac b9 ph~ cua h~ th6ng chiSu sang dung yeu cau ky th~t.
 5. 3 - Mo, ta dung d~c diSm c§u 4to va nguyen ly lam vi~c cu.ah~ th6ng danh lira tren xeganmay - Thao, Hip, kiSm tra va sira chua h~ th6ng danh lira tren xe mo to - Mo ta dung ~c diSm c§u 4to va nguyen ly lam vi~c cu.a h~ th6ng khoi d9ng trenxemoto - Thao, Hip, kiSm tra va sira chua h~ th6ng khoi d9ng tren xe mo to - Mo ta dung ~c diSm c§u 4to va nguyen ly lam vi~c cu.a ca c§u trµc khuyu thanh truysn tren xe mo to - Thao, lip, kiSm tra va sira chua ca c§u trµc khuyu thanh truySn tren xe mo to - Mo ta dung d~c diSm c§u 4to va nguyen ly lam vi~c cu.a ca du phan ph6i khi trenxemoto - Thao, lip, kiSm tra va sira chua ca d.u phan ph6i khi tren xe mo to Nqi dung chinh cua mo dun: 1. cAu t~o va nguyen ly lam vi~c d9ng ca 2. cAu t~o cac h~ th6ng va cac b9 ph~ cu.axe mo to 3. Thao, lip xe mo to 4. Quy trinh bao duong xe mo to 5. Tove hanh bao duong xe mo to 6.C~u 4to va nguyen ly lam vi~c cu.a ly hqp xe mo to 7. cAu 4to cac b9 p~ cu.ah~ th6ng chiSu sang, Sa d6 h~ th6ng va nguyen ly lam vi~c cu.ah~ th6ng chiSu sang 8. cAu 4to va nguyen ly lam vi~c cu.a h~ th6ng danh lira, h~ th6ng khoi d9ng trenxemoto Yeu ciu v~ danh gia hoan thanh mo dun 1. Ki~n thrrc: + Trinh bay dugc nhi~m V1,1, cfiu 4to, hi~n tugng, nguyen nhan sai hong va phuang phap kiSm tra bao duong cac b9 ph~ cu.ah~ th6ng + Giai thich dung nhung hi~n tugng, nguyen nhan sai hong Va phuang phap bao duong, kiSm tra va sira chua dugc nhung sai hong dung tieu chufui ky th~t + Cac nguyen nhan gay mAt an toan trong qua trinh han bi~n phap khic ph\LC + Cac bai kiSm tra viSt va tric nghi~m d~t yeu du 60% + Qua S\f danh gia cu.a giao vien, quan sat vien va ~p th@ giao vien. 2. Ky nang: + Su d\ltlg dung, hqp ly cac d\lllg C\l kiSm tra, bao duong va sira chua dam bao chinh xac va an toan + V~ d\lllg cac bi~n phap an toan m9t each dfty du va ltjp thoi To chuc nai lam vi~c hqp ly
 6. 4 + Chufui bi, b6 tri va sip xSp nai lam vi~c v~ sinh, an toan va hqp ly + Cac bai ~p, va cac bai kiSm tra viSt d?t yeu du ky th~t 70% va dung thm gian quy dinh + Cac qua trinh thvc hi~n, ap d1:1ng cac bi~n phap an toan lao d9ng va v~ sinh cong nghi~p d§.y du dung ky thu~t + Qua S\I nh~ xet, tv danh gia. cua h9c sinh, cua khach hang va cua h9i d6ng giao vien. + KSt qua bai thvc hanh d?t yeu cftu 70%. 3. Thai do: - Chfi.p hl\nh nghiem tuc cac quy dinh vS ky thu~t, an toan va tiSt ki~m trong bao duong, sua chfra. - C6 tinh thftn trach nhi~m hoan thanh cong vi~c dam bao ch§.t luqng va dung thai gian . - Cfin th~, chu dao trong cong vi~c luon quan tam dung, du khong de xay ra sai sot.
 7. 5 BAI t: cAu T~o XE GAN MAY I. cAu TAO CHUNG MOT XE GAN MAY M9t xe gfui may bao gom cac chi tiSt sau 1. S1ron xe: Ph§n kSt d.u CO' ban, thuong duqc lam bing thep ren ho~c thep 6ng, kSt n6i v6i h~ th6ng treo va la thanh ph~n CO' ban de cac h~ th6ng khac kSt n6i vao Lo(li c6 s6ng lung 2. He th6ng treo:(H~ th6ng nhun) Lo,1 hlnh tho! Lah~ th6ng SU d\]11g S\I lien kSt mSm (lo XO va b9 giam ch~n) giua suon xe va trµc banh xe. Nhb lam giam cac ch~n d9ng do banh xe tit~p nh~n tu m~t duong va tranh cho suon xe chiu cac tai va d~p trvc tiSp khi xe di chuy@n tren duong g6 gS,d&n x6c .
 8. 6 3. He th6ng truy~n dong: a) TruySn d
 9. 7 c) DiSu khiSn s6: DS thay d6i s6 cua h9p s6, tu d6 thay d6i dugc h;rc keo va v~n t6c cho xe. Tuy theo xe ma c6 thS su dl_lng ban d~p ho~c tay diSu khiSn d) DiSu khiSn thing: Giup ham t6c d9 cho xe ho~c dung xe l~i. e) DiSu khiSn lai: DS thay d6i hu6ng ch~y cho xe 6. He th6ng dien: a) H~ th6ng den, ken: * Den ch~y dem: Dung chiSu sang bu6i t6i * Den bao qm;o (signal): Bao hi~u d6i hu6ng quyo trai, quyo phai * Ken: Bao hi~u bfulg tiSng keu. * Den thfug: bao hi~u xe dang su dl_lllg thing. b) H~ th6ng s~c: Cung c~p dong di~n n~p cho binh ic-quy (accu). c) H~ th6ng d~: Giup kh&i d9ng d9ng ca bing mo-ta di~n d) H~ th6ng den va d6ng h6 ki~m tra: * D6ng h6 bao xang: Bao s6 lugng xang con trong binh * Den bao s6: Bao xe dang su dl_lllg s6 m~y cua hc)p s6. * Den bao quyo: Bao cho biSt h~ thdng den bao qm;o dang ho~t d9ng * Den bao pha c6t: Cho biSt dang su dl_lng den pha (chiSu xa) ho~c den c6t (chiSu gfui).
 10. 8 BAI 2: BAO DUONG XE GAN MAY 1. Cac khai ni~m CO' ban: - Thai gian thay nh6t dµm ky. - Hanh trinh tµ do cua phanh - Do chun xich tai. - ~luqngken - Hanh trinh day ga KiSm tra va bao duong dinh ky xe may phai dugc tiSn hanh theo lich bao duong trong Sa.ch hu6ng d~n su d\lng cua tung lo~i xe va phai tuan thu dung quy dinh nha san xufi.t. Vi~c kiSm tra bao duong dµih ky dugc xac dinh theo s6 km ho~c thang su d\lfig, tinh theo truong hgp nao dSn tru&c Tru&c khi ch~y xa, ngoai vi~c kiSm tra dinh ky dn c6 sv kiSm tra d~c bi~t t~i xuong Ngoai ra, tru&c khi ch~y xe c§n kiSm tra nhung diSm sau: coi, den, quay tay lai, den bao re (signal), phanh (thilng), ly hgp (ambraya), 16p (v6), kinh chiSu h~u, muc xang va d§.u nh6t may. D6i v&i ph§n d§.u xe, c6 9 bu6c bao g6m: Can hai vanh, san ch6ng gi hai vanh, san ch6ng gi g§.m xe, bao duong c6 phu6c, bao duong giam soc tru&c, bao duong phanh tru&c, chinh coi, bao duong day cong ta met, bao duong, D6i v&i ph§.n d9ng CO', cung c6 9 cong do~ nhu sau: bao duong chS hoa khi, xuc rua b§.u l9c khi, chinh chS d9 nhien li~u, v~ sinh bugi, can chinh xup pap, bao duong mo-ta dS, diSu chinh con, d6 them nu&c n~p iic quy, kiSm tra d§.u D6i v&i ph§.n d9ng ca, cfing c6 9 cong do~n nhu sau: bao duong chS hoa khi, xuc rua b§.u l9c khi, chinh chS d9 nhien li~u, v~ sinh bugi, can chinh xup pap, bao duong mo-ta dS, diSu chinh con, d6 them nu&c n~p ilc quy, kiSm tra d§.umay. 2. Quy trinh bao duong xe mo to
 11. 9 vi~c bao drr6'ng la luon cftn thi~t boi dam bao cac tinh nang cu.a xe fl tr~ng thai ttlt nhjt, tranh nhfrng brr hong nho tr& len l011 hon trong t«ong lai, d~ dam bao sv an toan cu.axe va chu xe. N~u chi~c xe d«Q'c bao drrong dung tieu chuin, tu6i thq cu.a xe co th~ tang, tinh kinh t~ nhien li~u ttlt hon, ho~t dqng tin c,y hon. Quy trinh d«Q'c thvc hi~n theo cac brr6'c sau : -Ltlp xe: ck duqc sir d1,1ng dung theo quy dµm, tu6i thQ cua m9t chiSc 16p ph1,1 thu9c rftt nhiSu vao each sir d1,mg va qua trinh v~n hanh. Luon giu ap suftt 16p dung theo tieu chuAn cua nha san xuftt. KiSm tra chan ch6ng dung, chan ch6ng nghieng, ch6 dS chan dam bao luon vung vang va duqc boi tran t6t. - Dqng cO': KiSm tra tiSng d9ng phat ra tu .d9ng ca nhim phat hi~n va ngan ch(m cac hong hoc trong d9ng ca. Ki~m tra tinh tr~ng ho~t d9ng cua bu-gi, d9ng ca ho~t d9ng t6t bu-gi lu6n co mau g~ch; nSu bu-gi co mau den, ho~c td.ng sang cho thfty d9ng ca ho~t d9ng kh6ng d~t hi~u qua t6i uu. Khoi thai
 12. 10 d9ng ca mau den, co thS nhien li~u khong chay hSt. Khoi thai mau trAng, co thS d§.u boi tran l9t vao bu6ng d6t, nhung hi~n tm;mg nay d6u biSu hi~n cac hong hoc cua d9ng ca, can di6u chinh, sua chua lqp thai dS tranh hu hong - Din may: Dau may co nhi~m V\l boi tran va lam mat d9ng ca, su d\lng dfiu boi tran cfin dung chi ddn cua nha san xu~t. D~u can dugc kiSm tra thuang xuyen dS dam bao d9ng ca luon co chS d9 v~ hanh t6t nh~t. - Hf th6ng difn: Theo thai gian, h~ th6ng di~n cua xe se kem dan do sue nong cua d9ng ca, ho~c do cac tac nhan ben ngoai (nu6c, 6-xy hoa... ). Vi~c kiSm tra h~ th6ng di~n nh~m bao dam kha nang n~p di~n cho Ac-quy, kha nang khai d9ng cua d9ng ca, h~ th6ng di~n danh lua h~t d9ng a tr~ng thai t6t nh~t, giup duy tri kha nang tiSt ki~m nhien li~u cua d9ng ca. -Ac-qui: Ac-quy co nhi~m V\l cung c~p di~n cho b9 ph~n khai d9ng (d6) va h~ th6ng den tin hi~u. KiSm tra, bao duang Ac-quy dS luon dam bao lugng dung dich, di~n thS cua binh theo tieu chufin. Ac-quy se ho~t d9ng 6n dinh va co tu6i thQ cao han. - Nhong-xich: KiSm tra h~ th6ng xich truySn d9ng. Xich la b9 ph~ d~ bi d~t cat barn vao, ddn t6i lam mon nhanh ch6ng dia va nhong. Luon dam bao d9 cang, d9 boi tran tieu chufin cua xich, d9 kin cua h9p xich. Ma xich ngoai ngl6t Ch6t xich - Phanh: KiSm tra h~ th6ng phanh. Sau m9t thm gian su d\lfig, ck v~ sinh ben trong dum xe dS tranh b\li barn qua day, giam hi~u qua khi phanh. D6i v6i phanh dia, b6 xung dau dung theo quy dinh cua nha san xu~t. H~ th6ng 6 bi ciing can dugc kiSm tra thuang xuyen, b6 sung ma boi tran phu hqp khi can thiet.
 13. 11 - Cb~ boa khi: KiJm tra va v~ sinh (rira) chS hoa khi dS duy tri kha nang chS hoa khi t6i Ull, gop phfin khong nho trong vi~c giam luqng nhien li~u tieu hao. V~ sinh binh xang dS tranh hi~n tugng dc;mg nu&c trong binh lau ngay co th@ dfui tm binh xang bi thung do ·gi set. V~ sinh h~ th
 14. 12 . B.A.I 3 : HE. THONG TRUYEN DONG Gioi thi~u: H~ th6ng truyen d9ng giup tuyen cong suit tu d9ng ca dSn banh xe Tren xe gin may h~ th6ng truyen d9ng bao g6m h9p s6, ly hp, b9 truyen xich va banhxe Muc tieu thU'c hien: - Mo ta dung ~c diSm ciu ~o va nguyen ly lam vi~c cu.a h9p s6, ly hp, b9 truyen xich va banh xe - Thao lip cac cac b9 ph~ cu.a h~ th6ng truyen d9ng dung quy trinh va dam bao yeu ciu ky thu~t - KiSm tra va sua chua cac chi tiSt cua h~ th6ng truyen d9ng. 1. H? th6ng truyin ilpng xe s6: Nhu da biSt. Xe s6 dung b9 ba banh rang tru&c (ta hay g9i la nhong); day xich tai (ta g9i la sen) va banh rang sau (ta g9i la dia). H~ th6ng sen nhong dfa c6 nguyen tic ho~t d9ng va ciu t~o kha dan gian. Nhong tru&c lam nhi~m V\l truyen Ive keo (lvc xoay) cua c6t may ra sen, sen lam nhi~m V\l tai Ive keo nay ra dfa sau va dia truyen Ive keo nay vao banh xe lam banh xe quay. D9 lan cua Ive va t6c d9 quay t~i ngu6n (nhong) dugc quySt dinh boi b9 li hqp (h9p s6) cua xe. Thong thuong cac xe ph6 thong c6 dung tich xy lanh (hay con g9i la phan kh6i) tu du6i 50 dSn 110cc c6 5 s6 ca ban( N 1 2 3 4 ), cac xe c6 phan kh6i 16n han se c6 nhieu cip s6 han (N 1 2 3 4 5 va doi khi 6). Cip s6 cang nho thi d9 16n Ive cang 16n, t6c d9 quay cang ch~m va ngugc l~i. Vi d1,1 s6 1 se tai m~ han s& 2 nhung t6c d9 se ch~m han. Phdn h9p s6 nay hdu nhu ta khong can thi~p dugc ( d6i vm xe zin). Do d6 ta se chuySn huang quan tam sang nhong sen dfa la chinh. Nhong sen dia thuong co cip d9 ty s6 rang nhit dinh thoa man yeu cdu nao do cua nguai dung. M9t s& ty s6 ph6 biSn vi d1,1 la 15 x 39; 14 x 36; v.v .... V6i ty s6 15 x 39 ta se c6 nhong c6 t6ng c9ng 15 rang va dfa c6 t6ng c9ng 3 9 rang. Ty s6 nay quySt dinh d9 16n Ive truyen/t6c d9 quay giua nhong va dfa. Ty s6 nay dugc tinh toan theo cong suit may C\l thS va dugc quySt dinh m~c dinh ban ddu boi nha san xuit xe may. Tuy nhien, ty s6 nay ta c6 thS can thi~p dugc dS cai thi~n d9 16n Ive - t6c d9 xe theo y mu6n chung ta. Ty s6 truyen = s6 rang dfa sau/s6 rang nhong tru6c Mau do la ty s6 truyen cho v~n t6c ch~m han nhung gia t6c cao han
 15. 13 Ty s6 truySn cang nho v~n t6c cang cao - gia t6c cang ch~m va nguqc l:;,i 2. Hf th8ng truyJn tlpng xe ga: Do b◊ truySn tg d9ng thay d6i ty s6 truySn theo tai tn;mg va t6c d9 nen tranh duqc tinh tr~ng d9ng ca bi r6c may, qua tai nhu xe s6 (ch~yep ga khi dang a s6 cao va t6c d(> xe thfip gay ra tiSng go may c(>c c(>c). - B9 truy@n d9ng dai em, khong c~n phai thucmg xuyen diSu chinh b9 truySn nhu xe truySn d(>ng b5ng xich tai. Cfiu t~o va ho~t d(>ng cua h~ th6ng truySn d(>ng tren xe tay ga. I. Cfiu t~o va sa d6 truySn Ive: II. Nguyen Ly Ho~t D(>ng: D9ng ca dang & chS d9 cftm chimg (garanty) L(1c nay t6c d9 d(\ng CO' con thfip, 11,,rc keo va chuySn d9ng cua d9ng CO' duqc truySn tir tq1c khuyu qua puli SO' cfip, day dai V, puli thu cfip va t6i C\,lm ma ma sat (ba bua con). Tuy nhien do Ive Ii tam cua C\lm ma sat nho chua thAng duqc Ive lo XO cua cac ma ma sat nen ma ma sat khong tiSp xuc vo-i VO n6i li hqp. Vi v~y , Ive keo va chuySn d9ng khong duqc truySn to-i banh xe sau,xe khong chuySn d9ng. D9ng ca dang &chS d9 Kh&i d(>ng va Thfip Khi tang t6c d9 d9ng ca len khoang 2700 ~ 3000 v/ph; Luc nay Iv Ii tamcua q1m ma sat du 16-n va thing duqc Ive lo XO keo nen cac ma ma sat vang ra va tiSp xuc v6i n6i li hqp. Nho· Ive ma sat giua cac ma ma sat va n6i ly hqp, nen Ive keo va chuySn d9ng duqc truySn qua b9 banh rang giam t6c t6i banh xe sau va xe bit dftu chuySn d9ng. T~i thai diSm nay, day dai V c6 vi trinim trong cung a puli SO' cfip va vi tri ngoai cung cua Puli thu cfip. Ti s6 truySn cua b9 truySn luc nay la 16n nhfit nen Ive keo & banh xe sau du 16n dS xe khai hanh tir tr~ng thaidirng va tang t6c len. D9ng ca dang & chS d9 t6c d9 trung binh TiSp t\lc tang t6c d9 d9ng ca len, dolvc Ii tam 16·n lam cac con Ian 6· puli sa cfip vang ra xa han ep ma puli sa c~p di d(>ng tiSn vS phia puli sa cfip c6 djnh va chen day -dai V ra xatam ho·n. Vi d9 dai day dai khong d6i nen phia puli thu cfip, day dai se di chuySn vao gftn tam cho d~n khi 116 can bing v6·i Ive ep cua lo xonen 16-n a puli thu c&p. Nhu V?Y, ti s6 truySn d9ng cua b9 truySn se giam dfm va t6c de) cua puli thu c:ip se tang dfrn len lam tang t6c d9
 16. 14 ci'.m xe. D(mg ca dang a chS d9 t6c d9 cao TiSp tµc tang t6c d9 d9ng CO' len cao, du&i tac d9ng Clla lµc li tam Ian, cac con lam se vang ra xa tam nh&t va ep ma puli sa c&p di d9ng l~li gfm nh&t v&i ma puli SO' c&p c6 djnh.Duang kinh ti Sp xuc cua day dai v v&i puli SO' c&p hk nay la l&n nh:lt va nguqc l~i, phia puli thu c&p day dai V c6 duang kinh nho nh:lt. Ti s6 truySn d9ng cua b9 truySn se d~t gia tri nho nh&t va t6c d9 puli thu c:lp se cao nh:lt. L(1c nay xe se c6 t6c d9 cao nh&t. D9ng ca dang a chS d9 tai nl;ing , leo d6c hol;ic len ga d9t ng9t Khi xe tai n~ng, leo d6c hol;ic tang t6c d
 17. 15 BAI 4: m: THONG cHIEu sANG Muc tieu: - Mo ta chinh xac SO' d6 h~ th&ng, d.u ~o va nguyen ly lam vi~c cu.a h~ th&ng chisu sang tren xe mo to - Thao Hip cac b
 18. 16 3 -- Cong tdc den : a - c&u tqo : gf>m c6 Cac nut diSu khiSn va chum day dfin di~n . ❖- Cac nut diSu khiSn : G6m . + - Nut tilt ma : - o :Vi tri tilt den. - P : Vi tri ma den suong mu . - H ho?c HL : Vi tri ma den cos pha . + - Nut d6i den : -Denpha: 0~ -Den cos :Q§ C - Cac day d§.n di~n : TT Nai noi vao Mau 1 - Ngu6n di~n 2 - Den cos 3 - Deri pha. 4 - Den lai + den dong ho . 5 - Den suong mu . 6 m - VJ TRi cAc cm TIET TREN XE : Ben chHfo sang dllng h6 Vi trf cac lol;li den tren xe Dream IV - NGUYEN LY HO~T D
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2