intTypePromotion=3

Giáo trình bệnh cây đại cương part 10

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
83
lượt xem
18
download

Giáo trình bệnh cây đại cương part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình bệnh cây đại cương part 10', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình bệnh cây đại cương part 10

 1. Cã lo¹i thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh chØ chuyªn ký sinh ë bé phËn rÔ c©y trång nh− hä orobanchaceae, Scrophilariaceae. Cã lo¹i chØ ký sinh trªn c¸c bé phËn th©n c nh cña c©y ký chñ nh− c¸c lo i t¬ hång (Cuscutaceae) v tÇm göi. Tuy nhiªn, còng cã lo¹i võa cã thÓ ký sinh ë rÔ, võa cã thÓ ë th©n c nh nh− Santalaceae. C©y trång khi bÞ ký sinh th× Ýt cã nh÷ng biÕn ®æi lín vÒ mÆt h×nh th¸i, nÕu cã th× chØ ë vÞ trÝ m c©y ký sinh tiÕp gi¸p b¸m chÆt v c©y ký chñ cã hiÖn t−îng thay ®æi næi u s−ng nh−ng vÒ mÆt sinh tr−ëng th× bÞ øc chÕ m¹nh biÓu hiÖn ra ngo i: c©y lín chËm, yÕu ít, l¸ bÞ kh« rông, qu¶ rông hoÆc ë trªn c¸c c nh bÞ ký sinh kh«ng cã qu¶, mét sè ®o¹n th©n c nh hoÆc to n c©y dÇn dÇn bÞ kh« óa chÕt. II. T¸c ®éng g©y h¹i cña thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh víi c©y trång T¸c ®éng cã h¹i c¬ b¶n cña thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh ®èi víi c©y ký chñ kh«ng ph¶i l t¸c ®éng cña c¸c ®éc tè, còng kh«ng ph¶i l nã ® chiÕm ®o¹t hÕt tÊt c¶ nh÷ng vËt chÊt dinh d−ìng cña c©y ký chñ, m chñ yÕu l phÇn lín n−íc trong c©y bÞ chiÕm ®o¹t l m cho c¸c chøc n¨ng sinh lý v t¸c dông ®ång ho¸ cña c©y trång bÞ ph¸ ho¹i. Mét sè lo¹i thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh chñ yÕu ph¸ ho¹i trªn c¸c c©y n«ng l©m nghiÖp, c©y ¨n qu¶ th−êng thÊy ë n−íc ta l nh÷ng lo¹i thuéc hä Loranthaceae v Cuscutaceae. C¸c lo¹i c©y tÇm göi nh− : Loranthus chinensis D.C, Loranthus parasiticus (Linn) Merr, Loranthus sampsoni Hance th−êng sèng ký sinh trªn th©n, c nh c¸c c©y chÌ, ® o, mÝt, chanh, b−ëi v c¸c c©y gç rõng. §ã l nh÷ng lo¹i cã l¸ xanh, d¹ng h×nh c©y bôi nhá, cã hoa qu¶ v h¹t. H¹t chÝn r¬i v i do giã, chim chãc m lan truyÒn ®i xa, b¸m trªn th©n, c nh c©y gÆp ®iÒu kiÖn tèt, Èm −ít sÏ n¶y mÇm ®©m rÔ tiÕt ra dÞch nhên ph©n gi¶i m« biÓu b× c©y, mäc ra c¸c vßi hót (rÔ gi¶) x©m nhËp v o tÇng vá c©y råi ®©m nh¸nh t¹o th nh mét chïm “rÔ gi¶” lan réng trong líp vá c©y, vÒ sau l¹i tiÕp tôc ®©m ra nh÷ng vßi hót míi chäc qua tÇng m« sinh tr−ëng v o tíi m¹ch gç. Tõ ®ã trë ®i nh÷ng vßi hót n y ph©n ho¸ th nh nh÷ng m¹ch dÉn nèi th«ng víi m¹ch dÉn cña c©y ký chñ do ®ã m hót ®−îc c¸c vËt chÊt v« c¬ v n−íc do c©y ký chñ hót tõ ®Êt v c©y tÇm göi còng lín dÇn lªn tõ mÇm th nh th©n l¸ xanh tèt. Nh÷ng lo¹i thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh ho n to n th−êng gÆp trªn c¸c lo¹i c©y c¶i b¾p, c©y cóc tÇn, v¶i, nh n, c©y chÌ l nh÷ng lo¹i t¬ hång Cuscuta v Cassytha. §ã l nh÷ng lo¹i c©y kh«ng cã l¸ xanh, kh«ng cã rÔ, chØ cã th©n nhá l lo¹i th©n d©y leo, mÇu h¬i v ng hoÆc hång nh¹t, cã qu¶ v h¹t. H¹t qua mét thêi gian tÜnh cã thÓ n¶y mÇm ë trong ®Êt mäc ra mét ®o¹n mÇm m ®©m xuèng ®Êt b¸m chÆt trªn c¸c h¹t ®Êt, cßn ®o¹n ®Çu phÝa trªn v−¬n lªn ra xung quanh ®Ó t×m b¸m v o c©y ký chñ. Khi ® gÆp c©y ký chñ v leo quÊn xung quanh th©n thi lËp tøc mäc ra c¸c vßi hót (d¹ng rÔ cäc) xuyªn v o trong m« th©n c©y, chäc th«ng tíi c¸c bã m¹ch dÉn cña c©y ký chñ ®Ó b¾t ®Çu hót c¸c chÊt dinh d−ìng v n−íc. Lóc n y ®o¹n d©y phÝa d−íi cña t¬ hång co teo l¹i, t¸ch l×a khái mÆt ®Êt v tõ ®ã ta chØ cßn thÊy nh÷ng th©n d©y t¬ hång leo quÊn ch»ng chÞt l¬ löng ë trªn c©y ký Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 154
 2. chñ. D©y t¬ hång ph¸t triÓn rÊt nhanh, cã thÓ bß leo tõ c©y n y sang c©y kh¸c. Do ®ã cã thÓ thÊy tõng chßm lín c©y bÞ t¬ hång ph¸ ho¹i, l m cho c©y trång sinh tr−ëng yÕu, kh« v ng, ®ång thêi d−íi t¸c ®éng cña chóng cã thÓ l m th nh c¸c u s−ng trªn chç bÞ h¹i. C¸c lo¹i thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh mÆc dï so víi c¸c lo¹i bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c th× Ýt phæ biÕn v Ýt t¸c h¹i h¬n nh−ng trong mét chõng mùc n o ®ã còng cã thÓ g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i nhÊt ®Þnh. VËy tuú theo tr−êng hîp cô thÓ m ph¶i tiÕn h nh c¸c biÖn ph¸p trõ diÖt. CÇn c¾t bá nh÷ng c©y tÇm göi trªn th©n c nh. §èi víi nh÷ng chç bÞ t¬ hång ph¸ ho¹i cÇn gì bá ®i, thu s¹ch ®em ®èt kh«ng ®Ó sãt l¹i nh÷ng mÈu th©n. CÇn c y ®Êt s©u ®Ó vïi lÊp c¸c h¹t t¬ hång xuèng líp ®Êt s©u l m cho mÊt søc n¶y mÇm. Trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt nªn dïng c¸c lo¹i ho¸ chÊt ®Ó trõ phun Acsenit natri 30 kg/ha ho trong 500 - 750 lÝt n−íc, phun dung dÞch 4% Dinitrophenolat amon, phun dung dÞch Pentachlorephenolat natri 30 kg/ha ho trong 600 - 1000 lÝt n−íc, hoÆc dïng mét v i lo¹i thuèc trõ cá kh¸c. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 155
 3. Phô lôc (thuèc b¶o vÖ thùc vËt) Tªn ho¹t chÊt v tªn th−¬ng m¹i mét sè thuèc cã t¸c dông trõ c«n trïng chÝch hót (RÖp, rÇy, bä phÊn, bä trÜ, vv...) m«i giíi truyÒn bÖnh virus h¹i c©y trång: Acephate (TTM: Anitox 50SC; Binhmor 40EC; Lancer 4G, 40EC; Monster 40EC, 75WP; orthene 97Pellet; Viaphate 40EC, 75BHN). Acetamiprid (TTM: Domosphi 20EC; Mopride 20WP; Mospilan 3EC, 20SP; Otoxess 200SP). Acrinathrin (TTM: Rufast 3 EC). Alpha-cypermethrin (TTM: Alphacide 50EC; 100EC; Bestox 5 EC; Fastac 5EC; Fastocide 5 EC; Motox 205EC, 5EC, 10EC; Vifast 5ND, 10SC;). Amitraz (TTM: Mitac 20 EC). Beta-cyfluthrin ( TTM: Buldock 025 EC). Buprofezin (TTM: Aklaut 10 WP, Aperlaur 10 WP; Apolo 10WP, 25 WP; Applaud 10WP, 25 SC; Butal 10 WP; Butyl 10 WP, 40WDG, 400 SC; Difluent 10WP, 25 WP; Encofezin 10 WP, 25 WP; Map-Judo 25 WP; Profezin 10 WP; Ranadi 10 WP; Viappla 10 WP): Carbaryl ( TTM: Sevin 43 FW, 85 S; Sebaryl 85 BHN). Carbosulfan (TTM: Carbosan 25 EC; mashal 200 SC). Chlorpyrifos ethyl (TTM: Chlorban 20 EC, 48 EC; Virofos 20EC). Deltamethrin (TTM: Decis 2.5 EC). Diafenthiuron (TTM: Pegasus 500SC). Diazinon (TTM: Agrozinon 60EC; Basudin 10 G, 50 EC; Diaphos 10 G, 50 EC; Diazol 10 G, 60 EC; Kayazinon 40 EC, 50 EC, 60 EC; Vibasu 40 ND, 50ND). Dimethoate (TTM: Arriphos 40 E C; Bi-58 40EC; Bian 40 EC, 50EC; Binh -58 40 EC; Bini 58 40 EC; Bitox 40 EC, 50 EC; §imecie 40 EC; Dimenat 40 EC; Dithoate 40 EC; Fezmet 40 EC; Forgon 40 EC, 50 EC; Nugor 40 EC; Pyxoate 44 EC; Tigithion 40 EC, 50 EC; Vidithoate 40 ND; Watox400EC). Esfenvalerat (TTM: Alphago 5EC; Sumisana 5EC). Etofenprox (TTM: Trebon 10EC, 20 WP, 30 EC). Fenobucarb (TTM: Anba 50 EC; Bascide 50 EC; Bassan 50 EC; Bassatigi 50ND; Dibacide 50 EC; Excel Basa 50ND; Forcin 50 EC; Hopkill 50 ND; Hoppecin 50 EC; Nibas 50 ND;Pasha 50 ND; Super kill 50 EC; Tapsa 50 EC; Triray 50 EC; Vibasa 50 ND; Vitagro 50EC). Fenpropathrin (TTM: Daniton 10 EC). Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 156
 4. Fenthion ( TTM: Lebaycide 50 EC, 500 EC; Sunthion 50 EC). Fenvalerat (TTM: Dibatox 10 EC, 20 EC; Encofenva 20 EC, Fantasy 20 EC; Pyvalerate 20 EC; Sagomycin 10 EC, 10 ME, 20 EC; Sanvalerate 200 EC; Sumicidin 10 EC; Sudin 20 EC). Imidacloprid (TTM: Admire 050 EC; Admitox 050 EC; Amico 10 EC; Armada 50EC; Gaucho 70 WS, 020FS, 600FS; Confidor 100SL, 700 WG; Conphai 10 WP, 15 WP, 000S; Just 050 EC; Miretox 10 WP; Midan 10 WP; Sahara 25 WP; Sectox 10 WP; Yamida 10 WP). Soprocarb (TTM: Capcin 20 EC, 25 WP; Mipcide 20 EC, 50 WP; Tigicarb 20 EC, 25 WP; Vimipc 20 ND, 25 BTN). Methidathion (TTM: Supracide 40 EC; Supathion 40 EC). Nereistoxin (TTM: Binhdan 10 H, 18 SL, 95 WP; Dibadan 18 SL, 95 WP; Vithadan 18 SL, 95 WP). Phenthoate (TTM: Elsan 50 EC; Nice 50 EC; Rothoate 50 EC). Phosalone (TTM: Pyxolone 35 EC; Saliphos 35 EC). Pirimicarb (TTM: Ahoado 50 WP). Profenofos (TTM: Binhfos 50 EC; Selecron 500 EC). Pyridaphenthion (TTM: Ofunack 40 EC). Silafluofen (TTM: Silatop 7 EW, 20 EW). Thiamethoxam (TTM: Actara 25 WG). Triazophos (TTM: Hostathion 20 EC, 40 EC). Ghi chó: TTM: Tªn th−¬ng m¹i cña thuèc. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 157
 5. Tµi liÖu tham kh¶o * T i liÖu trong n−íc 1. Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn N«ng th«n, 2005. Danh môc thuèc B¶o vÖ thùc vËt ®−îc phÐp sö dông, h¹n chÕ sö dông v bÞ cÊm sö dông ë ViÖt Nam n¨m 2005. 2. Vò TriÖu M©n, Lª L−¬ng TÒ (chñ biªn), 1998 (t¸i b¶n 2001). BÖnh c©y N«ng nghiÖp. NXB N«ng nghiÖp. 3. Lª L−¬ng TÒ, Vò TriÖu M©n, 1999. BÖnh vi khuÈn v virus h¹i c©y trång. NXB Gi¸o dôc. 4. Vò TriÖu M©n, 2003. ChÈn ®o¸n nhanh bÖnh h¹i thùc vËt. NXB N«ng nghiÖp. 5. NguyÔn TrÇn O¸nh, NguyÔn V¨n Viªn, 1996. “Gi¸o tr×nh Hãa b¶o vÖ thùc vËt”, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I. 6. Lª V¨n Th−îng, 1982. Nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt døa trªn ®Êt ®åi v ®Êt phÌn. LuËn ¸n PTS N«ng nghiÖp, 1982. 7. Lª Tr−êng, NguyÔn TrÇn O¸nh, § o Träng ¸nh, 2005. “Tõ ®iÓn sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ë ViÖt Nam". 8. Vò H÷u Yªm, Lª V¨n H¸ch, L−u Hång Nga, NguyÔn ThÞ S¸p, NguyÔn TiÕn Dòng, 1980. ¶nh h−ëng cña magiª trong ®Êt v trong c©y ®Õn bÖnh hÐo l¸ døa trong vô rÐt v biÖn ph¸p kh¾c phôc. B¸o c¸o Khoa häc Kü thuËt N«ng nghiÖp - Tr−êng §HNN I. NXB N«ng nghiÖp, 1980, trang 52-59. 9. Vò H÷u Yªm, 1982. ChÕ ®é ph©n bãn cho døa trªn vïng ®Êt ®åi phï sa cæ b¹c mÇu. LuËn ¸n PTS n«ng nghiÖp, 1982. 10. Vò H÷u Yªm, Lª L−¬ng TÒ, 1987. Vai trß cña Bo trong th©m canh døa. Th«ng tin Khoa häc kü thuËt tr−êng §HNN 1 sè 1/1987, trang 1-12. T i liÖu ngo i n−íc 11. CDS Tomlin., 2000, The Pesticide Manual, Published by British Crop Protection Council. 12. Brow J.F and H.J.Ogle, 1997, Plant pathogens and plant disease, APPS Edited by Australia plant pathology society. 13. George N. Agrios, 1997, Plant pathology, Fourth edition, Academic Press. 14. Hooper D.J, 1986, Extraction of free living stages from soil laboratory methods for work with plant and soil nematodes London, pp 5-30. 15. Mathews Ref, 1991, Plant Virology, Third edition, Academic Press, INC Sandiago. Newyor, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 158
 6. 16. Mehan V.K, S.B Liao, Y.J Tan, A.C Hayward, 1994, Bacterial wilt of groundnut, No 35, ICRISAT, India, 23p. 17. H. David Thurston, 1998, Tropical plant disease, Second edition, APS Press. 18. A.Hadidi, P.K Khetarpal and H. Koganezawa, 1998, Plant virus disease control, APS Press. 19. Miguel Ulloa and Richard T. Hanlin, 2000, Illustrated dictionary of mycrologys, APS Press. 20. N.W Shaad, J.B Jones and W. Chun, 2001, Plant pathogenic Bacteria, Third edition, APS Press. 21. Rajendra Prasad- James F. Power, 1997, Soil fertility management for sustainable agriculture- CRC Press-Lewis Publishers, 1997. 22. Achim Dobermann and Thomas Fairhurt, 2000, Rice nutrient disorders and nutrient management, IRRI. 22. Nyle C. Brady & Ray R. Weil., 2002, Nature and properties of soils, The 13th edition., Prentice Hall, 2002. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 159
 7. Môc lôc 1 Ch−¬ng I. Kh¸i niÖm chung vÒ bÖnh c©y I. BÖnh c©y v s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 1 1.1. LÞch sö khoa häc bÖnh c©y 3 1.2. Nh÷ng thiÖt h¹i kinh tÕ do bÖnh c©y 5 1.3. §èi t−îng nghiªn cøu cña khoa häc bÖnh c©y 6 1.4. Nh÷ng biÕn ®æi cña c©y sau khi bÞ bÖnh 7 1.5. §Þnh nghÜa bÖnh c©y 8 1.6. C¸c triÖu chøng do bÖnh c©y g©y nªn 9 II. §Æc tÝnh cña ký chñ v ký sinh g©y bÖnh c©y 9 2.1. Sù t¸c ®éng cña vi sinh vËt g©y bÖnh v o c©y 11 2.2. Ph©n chia tÝnh ký sinh 11 2.3. Qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ cña tÝnh ký sinh 12 2.4. Kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña vi sinh vËt g©y bÖnh c©y 13 2.5. Ph¹m vi g©y bÖnh cña vi sinh vËt g©y bÖnh c©y 14 2.6. Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ ký chñ 14 III. ChÈn ®o¸n bÖnh c©y 13 3.1. Môc ®Ých 15 3.2. C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó chÈn ®o¸n bÖnh c©y 15 3.3. Kh¸i qu¸t vÒ c¸c b−íc chÈn ®o¸n bÖnh c©y 15 3.4. C¸c ph−¬ng ph¸p chÈn ®o¸n bÖnh c©y 15 21 Ch−¬ng II. Sinh th¸i bÖnh c©y 2.1. D¹ng tån t¹i v vÞ trÝ tån t¹i cña nguån bÖnh 23 2.2. Qu¸ tr×nh x©m nhiÔm cña vi sinh vËt g©y bÖnh c©y 25 2.3. Chu kú x©m nhiÔm cña bÖnh 27 2.4. C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t sinh bÖnh c©y v dÞch bÖnh c©y 27 2.5. BÖnh c©y v m«i tr−êng 29 28 Ch−¬ng III. Ph−¬ng ph¸p phßng trõ bÖnh c©y 3.1. Môc ®Ých 30 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 160
 8. 3.2. Nh÷ng nguyªn t¾c x©y dùng biÖn ph¸p phßng trõ 30 3.3. C¸c biÖn ph¸p phßng trõ bÖnh c©y 31 48 Ch−¬ng IV. BÖnh do m«i tr−êng 4.1. §Æc ®iÓm chung 50 4.2. Nh÷ng bÖnh cã nguån gèc tõ ®Êt v ph©n bãn 50 4.3. BÖnh do chÕ ®é n−íc 54 4.4. BÖnh do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt 55 4.5. BÖnh do chÊt ®éc, khÝ ®éc g©y ra 56 4.6. Sù liªn quan gi÷a bÖnh do m«i tr−êng v bÖnh truyÒn nhiÔm 56 55 Ch−¬ng V. NÊm g©y bÖnh c©y 5.1. §Æc ®iÓm chung cña nÊm 57 5.2. H×nh th¸i v cÊu t¹o cña sîi nÊm 57 5.3. BiÕn th¸i cña nÊm 58 5.4. Dinh d−ìng ký sinh v trao ®æi chÊt cña nÊm 59 5.5. Sinh s¶n cña nÊm 61 5.6. Chu kú ph¸t triÓn cña nÊm 67 5.7. X©m nhiÔm v truyÒn lan cña nÊm 69 5.8. Ph©n lo¹i nÊm g©y bÖnh c©y 72 83 Ch−¬ng VI. Vi khuÈn g©y bÖnh c©y I. LÞch sö nghiªn cøu v t¸c h¹i cña vi khuÈn h¹i c©y 85 II. H×nh th¸i v cÊu t¹o cña vi khuÈn 85 III. §Æc ®iÓm sinh s¶n cña vi khuÈn g©y bÖnh h¹i c©y 86 IV. §Æc tÝnh sinh lý v sinh ho¸ vi khuÈn 86 V. TÝnh biÕn dÞ di truyÒn vi khuÈn 91 VI. Nguån gèc v tiÕn ho¸ cña tÝnh ký sinh vi khuÈn g©y bÖnh c©y 93 VII. Ph©n lo¹i vi khuÈn g©y bÖnh c©y 94 VIII. TriÖu chøng bÖnh vi khuÈn 97 IX. §Æc ®iÓm x©m nhiÔm v truyÒn lan cña vi khuÈn 98 1. TÝnh chuyªn ho¸ ký sinh 98 2. §Æc ®iÓm x©m nhiÔm g©y bÖnh 98 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 161
 9. 3. §Æc ®iÓm truyÒn lan cña vi khuÈn 99 X. Nguån bÖnh vi khuÈn 100 XI. ChÈn ®o¸n bÖnh vi khuÈn 101 1. Ph−¬ng ph¸p chÈn ®o¸n dùa v o triÖu chøng bÖnh 101 2. Ph−¬ng ph¸p vi sinh 101 3. Ph−¬ng ph¸p sinh ho¸ 102 4. Ph−¬ng ph¸p huyÕt thanh 102 XII. Phßng trõ tæng hîp bÖnh vi khuÈn 103 1. Nguyªn t¾c ®Ó x©y dùng biÖn ph¸p phßng trõ bÖnh do vi khuÈn 103 2. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu th−êng ®−îc ¸p dông ®Ó phßng trõ bÖnh do vi khuÈn g©y ra 103 103 Ch−¬ng VII. Virus g©y bÖnh c©y I. LÞch sö nghiªn cøu bÖnh virus h¹i thùc vËt 105 II. Nh÷ng thiÖt h¹i cña bÖnh virus ë thùc vËt 105 2.1. Nh÷ng thiÖt h¹i chung cña bÖnh virus thùc vËt 105 2.2. ThiÖt h¹i cña bÖnh virus ë ViÖt Nam. 106 III. §Æc tÝnh chung cña virus h¹i thùc vËt 107 IV. TriÖu chøng bÖnh virus h¹i thùc vËt 108 V. H×nh th¸i v cÊu t¹o cña virus thùc vËt 110 5.1. H×nh th¸i 110 5.2. CÊu t¹o 111 VI. Sù x©m nhiÔm v tæng hîp virus míi. 112 6.1. Sù x©m nhiÔm cña virus 112 6.2. Sù t¸i sinh virus 113 6.3. Sù di chuyÓn cña virus trong tÕ b o c©y. 114 VII. Ph©n lo¹i virus thùc vËt 114 VIII. Sù truyÒn bÖnh virus thùc vËt 117 8.1. Sù truyÒn bÖnh virus kh«ng nhê m«i giíi. 117 8.2. Sù truyÒn bÖnh virus b»ng m«i giíi 118 IX. Phßng trõ bÖnh virus h¹i thùc vËt 121 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 162
 10. 9.1. C¸c biÖn ph¸p phßng trõ bÖnh virus h¹i thùc vËt 121 9.2. ChÈn ®o¸n v phßng trõ bÖnh virus h¹i thùc vËt 123 122 Ch−¬ng VIII. Phytoplasma g©y bÖnh c©y I. LÞch sö nghiªn cøu 124 II. TriÖu chøng v t¸c h¹i cña bÖnh 124 III. Nguyªn nh©n g©y bÖnh 124 IV. ChÈn ®o¸n v phßng trõ 125 124 Ch−¬ng IX. Viroide g©y bÖnh c©y I. LÞch sö nghiªn cøu 126 II. TriÖu chøng, t¸c h¹i 126 III. Nguyªn nh©n g©y bÖnh 126 IV. ChÈn ®o¸n v phßng trõ 127 126 Ch−¬ng X. TuyÕn trïng thùc vËt I. §¹i c−¬ng vÒ tuyÕn trïng thùc vËt 126 II. CÊu t¹o gi¶i phÉu tuyÕn trïng thùc vËt 127 1. H×nh d¹ng tuyÕn trïng 129 2. CÊu tróc c¬ thÓ tuyÕn trïng 130 III. Tãm t¾t ph©n lo¹i c¸c bé tuyÕn trïng thùc vËt 130 IV. Sinh th¸i häc tuyÕn trïng thùc vËt 131 1. Sinh s¶n v ph¸t triÓn cña tuyÕn trïng thùc vËt 133 2. ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr−êng ®èi víi tuyÕn trïng thùc vËt 133 3. C¸c kiÓu x©m nhËp v ký sinh cña tuyÕn trïng ë thùc vËt 134 V. C¸c nhãm tuyÕn trïng ký sinh g©y h¹i quan träng ë thùc vËt 133 VII. C¬ së phßng trõ tuyÕn trïng 143 1. Ng¨n ngõa 145 2. Lu©n canh 146 3. BiÖn ph¸p canh t¸c 146 4. C¸c biÖn ph¸p vËt lý 146 5. Chän gièng kh¸ng v gièng chèng chÞu bÖnh 146 6. BiÖn ph¸p sinh häc 147 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 163
 11. 7. BiÖn ph¸p hãa häc 148 148 Ch−¬ng XI. Protozoa g©y bÖnh c©y I. Sù ph¸t hiÖn v t¸c h¹i cña bÖnh 150 II. §Æc ®iÓm chung cña Protozoa v ph©n lo¹i protozoa h¹i thùc vËt 150 151 Ch−¬ng XII. Thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh I. Kh¸i niÖm chung vÒ thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh 153 II. T¸c ®éng g©y h¹i cña thùc vËt th−îng ®¼ng ký sinh víi c©y trång 154 T i liÖu tham kh¶o 158 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương --------------------------------------------------- 164
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản