intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình bồi dưỡng kỹ sư định giá xây dựng

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

2
551
lượt xem
282
download

Giáo trình bồi dưỡng kỹ sư định giá xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức đơn giá xây dựng công trình Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình bồi dưỡng kỹ sư định giá xây dựng

 1. GIÁO TRÌNH: B I DƯ NG NGHI P V K SƯ ð NH GIÁ XÂY D NG Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 1
 2. M cl c Trang Chuyên ñ 1: Qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình theo quy ñ nh hi n hành I. Nh ng n i dung cơ b n c a h th ng pháp lu t có liên quan ñ n ñ u tư xây d ng công trình (Lu t Xây d ng, Lu t ð u tư, Lu t ð u th u, 15 Lu t ð t ñai) 1. Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t Xây d ng 15 1.1 Ph m vi, ñ i tư ng và k t c u c a Lu t Xây d ng 15 1.2. Ho t ñ ng xây d ng 15 1.3. N i dung qu n lý nhà nư c v xây d ng 18 2. Nh ng n i dung cơ b n c a c a Lu t ð t ñai liên quan t i ho t 18 ñ ng xây d ng 2.1. Ph m vi ñi u ch nh và ñ i tư ng áp d ng c a Lu t 18 2.2. V quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t 18 2.3. V giao ñ t, cho thuê ñ t, chuy n m c ñích s d ng ñ t ñ th c hi n 18 d án ñ u tư xây d ng công trình 2.4. Tài chính v ñ t ñai và giá ñ t 19 2.5. Thu h i ñ t, b i thư ng, tái ñ nh cư liên quan t i d án ñ u tư xây 19 d ng công trình 2.6. Qu n lý nhà nư c v ñ t ñai 19 3. Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t ð u tư liên quan ñ n ho t ñ ng 19 xây d ng 3.1. Ph m v ñi u ch nh và ñ i tư ng áp d ng c a Lu t 19 3.2. Hình th c ñ u tư 19 3.3. Th t c v ñ u tư khi tri n khai d án 19 3.4. Qu n lý nhà nư c v ñ u tư 20 4. Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t ð u th u liên quan t i ho t ñ ng 20 xây d ng 4.1. Ph m vi ñi u ch nh và ñ i tư ng áp d ng 20 4.2. Quy ñ nh chung v ñ u th u 20 4.3. Các ch th tham gia ñ u th u 20 4.4. N i dung qu n lý nhà nư c v ñ u th u 20 II. Trình t l p, th m ñ nh, phê duy t d án ñ u tư xâyd ng công 20 trình 1. ð i v i d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A, B, C 20 1.1. Xác ñ nh ch ñ u tư xây d ng công trình 20 1.2. Báo cáo ñ u tư xây d ng công trình 21 21 1.3. L y ý ki n ch p thu n v quy ho ch 1.4. L p dư án ñ u tư xây d ng công trình 21 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 2
 3. 1.5. Th m ñ nh d án ñ u tư xây d ng công trình 21 1.6. Phê duy t d án ñ u tư xây d ng công trình 21 2. L p th m ñ nh Báo cáo Kinh t - K thu t xây d ng công trình 21 21 2.1. Ph m vi áp d ng các công trình l p Báo cáo Kinh t - K thu t 2.2. N i dung Báo cáo Kinh t - K thu t xây d ng công trình 2.3. Th m ñ nh, phê duy t Báo cáo Kinh t - K thu t xây d ng công trình 22 3. ði u ch nh d án ñ u tư xây d ng công trình 22 3.1. Các trư ng h p ñư c ñi u ch nh 22 3.2. Th m quy n ñi u ch nh và t ch c ñi u ch nh 22 III. T ch c qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình 22 1. Các hình th c qu n lý d án 22 1.1. Trư ng h p ch ñ u tư tr c ti p qu n lý d án 22 1.2. Trư ng h p thuê tư v n qu n lý d án 22 2. Các yêu c u n i dung v qu n lý d án 22 2.1. Qu n lý kh i lư ng, qu n lý chi phí 22 2.2. Qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình 22 2.3. Qu n lý ti n ñ thi công xây d ng công trình 22 2.4. Qu n lý an toàn lao ñ ng trên công trư ng xây d ng 22 2.5. Qu n lý môi trư ng xây d ng 22 IV. Qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình 23 1. Nguyên t c qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình 23 2. Qu n lý t ng m c ñ u tư 23 3. Qu n lý d toán công trình 23 4. Qu n lý ñ nh m c xây d ng 23 5. Qu n lý giá xây d ng công trình 23 6. Qu n lý ch s giá xây d ng 23 7. Qu n lý h p ñ ng xây d ng 23 8. Qu n lý thanh toán, quy t toán v n ñ u tư 23 V. ði u ki n năng l c các ch th tham gia quá trình ñ u tư xây d ng 23 công trình 1. Các quy ñ nh chung v ñi u ki n năng l c ñ i v i t ch c và cá 23 nhân khi tham gia ho t ñ ng xây d ng 2. ði u ki n năng l c hành ngh xây d ng ñ i v i cá nhân tham gia 24 ho t ñ ng xây d ng 2.1. ði u ki n c p ch ng ch hành ngh 24 2.2. ði u ki n năng l c và ph m vi ho t ñ ng c a cá nhân trong ho t ñ ng 24 xây d ng 3. ði u ki n năng l c và ph m vi ho t ñ ng xây d ng c a t ch c 24 3.1. ði u ki n năng l c khi l p d án 24 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 3
 4. 3.2. ði nñ c tư v n qu n lý d án 24 u ki iv it ch 3.3. ði nñ 24 u ki iv it ch c kh o sát xây d ng 3.4. ði nñ 25 u ki iv it ch c thi t k xây d ng 3.5. ði nñ 25 u ki iv it ch c thi công xây d ng 3.6. ði nñ 25 u ki iv it ch c giám sát thi công xây d ng 3.7. ði u ki n ñ i v i t ch c tư v n qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công 25 trình Chuyên ñ 2: T ng quan v công tác ñ nh giá xây d ng 26 I. M t s lý lu n chung v giá xây d ng 26 1. Khái ni m giá xây d ng công trình 26 2. ð c ñi m c a th trư ng xây d ng, s n ph m xây d ng và công 26 ngh xây d ng tác ñ ng ñ n giá xây d ng 2.1. ð c ñi m th trư ng xây d ng 26 2.2. ð c ñi m c a s n ph m xây d ng 26 2.3. ð c ñi m c a công ngh xây d ng 26 3. Vai trò c a ch ñ u tư, t ch c tư v n và nhà th u xây d ng trong 26 ñ nh giá xây d ng 3.1. Vai trò c a ch ñ u tư. 26 3.2. Vai trò c a t ch c tư v n 27 27 3.3. Vai trò c a nhà th u xây d ng II. N i dung cơ b n c a giá xây d ng và các d li u ch y u hình 27 thành giá xây d ng công trình 1. N i dung cơ b n c a giá xây d ng 27 2. Các d li u ch y u hình thành giá xây d ng công trình 27 III. N i dung nghi p v ñ nh giá xây d ng 28 Chuyên ñ 3: Phương pháp xác ñ nh t ng m c ñ u tư và ñánh giá hi u qu 29 ñ u tư d án ñ u tư xây d ng công trình I. Phương pháp xác ñ nh t ng m c ñ u tư c a d án 29 1. M t s v n ñ chung v t ng m c ñ u tư 29 1.1. Khái ni m và vai trò c a t ng m c ñ u tư 29 1.2. N i dung và cơ c u các thành ph n chi phí c a t ng m c ñ u tư 29 1.3. Nguyên t c xác ñ nh t ng m c ñ u tư 29 29 1.4. Yêu c u c a công vi c tính toán 2. M t s phương pháp xác ñ nh t ng m c ñ u tư 29 2.1. Phương pháp xác ñ nh TMðT theo thi t k cơ s c a d án ñ u tư 29 2.2. Phương pháp xác ñ nh TMðT theo ch tiêu công su t ho c năng l c 30 khai thác c a d án Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 4
 5. 2.3. Phương pháp xác ñ nh TMðT theo s li u c a các công trình xây 30 d ng tương t ñã th c hi n 2.4. Phương pháp h n h p ñ xác ñ nh t ng m c ñ u tư 30 3. Phân tích m c ñ áp d ng c a các phương pháp 30 II. Phương pháp xác ñ nh hi u qu ñ u tư c a d án 30 1. Khái ni m ho t ñ ng ñ u tư và hi u qu ñ u tư c a d án 30 1.1. Khái ni m v ho t ñ ng ñ u tư 30 1.2. Các ñ c trưng cơ b n c a ho t ñ ng ñ u tư 30 1.3. Hi u qu c a d án ñ u tư 30 1.4. Phân tích ñánh giá hi u qu d án 31 2. Xác ñ nh các y u t làm căn c phân tích, tính toán kinh t - tài 31 chính d án 2.1. T ng m c ñ u tư 31 2.2. L p k ho ch ñ u tư 31 2.3. L p k ho ch ho t ñ ng 31 31 2.4. K ho ch kh u hao và x lý các kho n thu h i 2.5. V n lưu ñ ng 31 32 2.6. K ho ch tr n 3. Xác ñ nh các ch tiêu ñánh giá hi u qu kinh t - tài chính d án 32 3.1. Báo cáo tài chính trong phân tích, ñánh giá hi u qu d án 32 3.2. Xác ñ nh các ch tiêu kinh t - tài chính d án ñ u tư 32 4. Phân tích và ñánh giá các ch tiêu kinh t - xã hôi c a d án ñ u tư 32 5. So sánh các k t qu và l a ch n phương án 32 III. Phương pháp phân tích, ñánh giá r i ro và hi u qu c a d án 32 1. M t s lý lu n chung v phân tích r i ro 33 33 1.1. Khái ni m r i ro 33 1.2. Nh n d ng và phân lo i r i ro 1.3. ðo lư ng r i ro và bi n pháp h n ch r i ro 33 2. M t s phương pháp phân tích, ñánh giá r i ro c a d án 33 2.1. Phương pháp phân tích ñ nh y 33 2.2. Phương pháp phân tích ñi u ch nh trư ng h p 33 2.3. Phương pháp mô ph ng 33 3. Ví d minh h a phân tích, ñánh giá r i ro ñ i v i hi u qu ñ u tư 34 c a d án xây d ng IV. Phương pháp xác ñ nh su t v n ñ u tư 34 1. M t s v n ñ chung v su t v n ñ u tư 34 1.1. Khái ni m, ý nghĩa và vai trò c a su t v n ñ u tư 34 1.2. N i dung kinh t c a ch tiêu su t v n ñ u tư 34 1.3. Phân lo i su t v n ñ u tư 34 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 5
 6. 2. Phương pháp và các bư c ti n hành tính toán su t v n ñ u tư xây 34 d ng công trình 2.1. M t s quan ñi m cơ b n 34 2.2. Các căn c tính toán su t v n ñ u tư 34 2.3. Các bư c ti n hành xác ñ nh su t v n ñ u tư 34 V. Phương pháp xác ñ nh ch s giá xây d ng 35 1. Khái ni m, ý nghĩa, t m quan tr ng c a ch s giá 35 2. Phân lo i ch s giá xây d ng 35 35 2.1. Ch s giá xây d ng công trình 2.2. Các ch s giá xây d ng theo cơ c u chi ph i 35 35 2.3. Các ch s giá xây d ng theo y u t chi ph i 3. Nguyên t c và phương pháp xác ñ nh ch s giá xây d ng công trình 36 36 3.1. Nguyên t c tính toán chung 3.2. Các căn c xác ñ nh ch s giá xây d ng 36 3.3. Phương pháp xác ñ nh ch s giá xây d ng công trình 36 VI. Phương pháp xác ñ nh ñ dài th i gian xây d ng 36 1. Vai trò và ý nghĩa c a ñ dài th i gian xây d ng 36 2. Các phương pháp xác ñ nh ñ dài th i gian xây d ng công trình 37 Chuyên ñ 4: Phương pháp xác ñ nh ñ nh m c, ñơn giá xây d ng công trình 38 I. Phương pháp l p ñ nh m c xây d ng công trình 38 1. H th ng ñ nh m c xây d ng 38 1.1. ð nh m c kinh t - k thu t 38 1.2. ð nh m c t l 39 2. Phương pháp l p ñ nh m c d toán xây d ng công trình 39 2.1. Trình t l p ñ nh m c d toán xây d ng công trình 39 2.2. L p ñ nh m c d toán m i cho công tác xây d ng chưa có ñ nh m c 39 2.3. V n d ng có ñi u ch nh các ñ nh m c d toán công tác xây d ng ñã 40 có 2.4. áp d ng ñ nh m c d toán công tác xây d ng ñã có 41 3. Nh ng tài li u c n thi t ph c v l p ñ nh m c d toán xây d ng công 41 trình II. Phương pháp xác ñ nh ñơn giá xây d ng công trình 41 1. Khái ni m, yêu c u và phân lo i ñơn giá xây d ng công trình 41 1.1. Khái ni m ñơn giá xây d ng công trình 41 1.2. Yêu c u ñ i v i ñơn giá xây d ng công trình 41 1.3. Phân lo i ñơn giá xây d ng công trình 41 2. Phương pháp l p ñơn giá xây d ng công trình 41 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 6
 7. 2.1. ð i v i ñơn giá chi ti t xây d ng công trình 41 2.2. ð i v i ñơn giá t ng h p xây d ng công trình 44 III. Phương pháp xác ñ nh giá ca máy, giá thuê máy và thi t b thi 44 công công trình 1. M t s lý lu n chung v giá ca máy, giá thuê máy và thi t b xây 44 d ng công trình 44 1.1. Khái ni m máy và thi t b thi công 1.2. Khái ni m và vai trò c a giá ca máy, giá thuê máy và thi t b xây d ng 45 công trình 2. Phương pháp xác ñ nh giá ca máy và thi t b xây d ngcông trình 45 2.1. Trình t xác ñ nh 45 2.2. Phương pháp xác ñ nh giá ca máy m i ñ i v i các lo i máy và thi t b 45 chưa có giá ca máy 3. Phương pháp xác ñ nh giá thuê máy và thi t b xây d ng công trình 46 3.1. Trình t xác ñ nh 46 3.2. N i dung và phương pháp xác ñ nh giá thuê máy và thi t b xây d ng 46 công trình 4. Các ví d tính toán giá ca máy và giá thuê máy và thi t b xây d ng 47 công trình IV. Phương pháp xác ñ nh chi phí tư v n ñ u tư xây d ng công trình 47 1. M t s v n ñ chung liên quan ñ n chi phí tư v n ñ u tư xây d ng 47 công trình 1.1. Khái ni m v ho t ñ ng tư v n ñ u tư xây d ng công trình 47 1.2. Phân lo i ho t ñ ng tư v n 47 1.3. N i dung chi phí tư v n ñ u tư xây d ng công trình 47 1.4. Các quy ñ nh hi n hành liên quan ñ n qu n lý chi phí tư v n 47 2. Phương pháp xác ñ nh chi phí tư v n 48 2.1. Xác ñ nh theo ñ nh m c chi phí tư v n (t l %) ñư c công b 48 2.2. Xác ñ nh theo d toán 48 3. S d ng các phương pháp trên ñ xác ñ nh chi phí tư v n trong 49 t ng m c ñ u tư, d toán công trình 3.1. Xác ñ nh chi phí tư v n trong t ng m c ñ u tư c a d án 49 3.2. Xác ñ nh chi phí tư v n trong d toán công trình 49 Chuyên ñ 5: phương pháp ño bóc kh i lư ng và ki m soát chi phí 50 I. Phương pháp ño bóc kh i lư ng 50 1. Khái ni m v ño bóc kh i lư ng xây d ng và vai trò c a vi c ño bóc 50 kh i lư ng trong vi c ñ nh giá xây d ng 50 1.1. Khái ni m 1.2. Vai trò c a vi c ño bóc kh i lư ng trong vi c ñ nh giá xây d ng 50 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 7
 8. 2. Phương pháp ño bóc kh i lư ng xây d ng công trình 50 2.1. Nguyên t c ño bóc kh i lư ng xây d ng công trình 50 2.2. Trình t tri n khai công tác ño bóc kh i lư ng xây d ng công trình 51 2.3. M t s quy ñ nh c th khi ño bóc kh i lư ng xây d ng công trình 51 II. Ki m soát chi phí theo các giai ño n ñ u tư xây d ng công trình 52 1. Khái ni m, vai trò c a vi c ki m soát chi phí ñ u tư xây d ng công 52 trình 52 1.1. Khái ni m 52 1.2. Vai trò 2. M c ñích và yêu c u c a vi c ki m soát chi phí 52 3. ði u ki n c n thi t ñ th c hi n quá trình ki m soát chi phí 52 4. N i dung ki m soát chi phí ñ u tư xây d ng công trình 52 4.1. Ki m soát chi phí trong giai ño n trư c xây d ng 53 4.2. Ki m soát chi phí trong giai ño n th c hi n xây d ng công trình 53 5. T ch c qu n lý vi c ki m soát chi phí ñ u tư xây d ng công trình 53 53 5.1. Hình th c t ch c ki m soát chi phí 5.2. Trách nhi m c a ch ñ u tư ñ i v i vi c ki m soát chi phí 53 5.3. Trách nhi m c a cá nhân, t ch c tư v n ki m soát chi phí 53 Chuyên ñ 6: Phương pháp xác ñ nh d toán xây d ng công trình 54 I. Khái ni m, n i dung, vai trò c a d toán xây d ng công trình 54 1. Khái ni m 54 2. N i dung 54 3. Vai trò 54 II. Phương pháp xác ñ nh d toán xây d ng công trình 54 1. Nguyên t c xác ñ nh 54 2. Phương pháp xác ñ nh các kho n m c chi phí trong d toán xây 54 d ng công trình 2.1. Xác ñ nh chi phí xây d ng 54 2.2. Xác ñ nh chi phí thi t b 56 2.3. Xác ñ nh chi phí qu n lý d án 56 2.4. Xác ñ nh chi phí tư v n ñ u tư xây d ng 56 2.5. Xác ñ nh chi phí khác 56 2.6. Xác ñ nh chi phí d phòng 56 III. Qu n lý d toán xây d ng công trình 57 1. Th m tra, phê duy t d toán xây d ng công trình 57 57 1.1. N i dung th m tra, phê duy t d toán công trình Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 8
 9. 57 1.2. Th m quy n th m tra, phê duy t d toán công trình 2. ði u ch nh d toán xây d ng công trình 57 Chuyên ñ 7: L a ch n nhà th u trong ho t ñ ng xây d ng 59 I. Nh ng quy ñ nh ch y u liên quan ñ n l a ch n nhà th u trong 58 ho t ñ ng xây d ng 1. Các văn b n pháp quy có liên quan 58 2. Yêu c u ñ i v i l a ch n nhà th u trong ho t ñ ng xây d ng 58 3. Trình t th c hi n ñ u th u 58 4. Các hình th c l a ch n nhà th u trong ho t ñ ng xây d ng 58 5. Sơ tuy n nhà th u 58 58 5.1. Ph m vi áp d ng 5.2. Quy trình t ch c sơ tuy n 58 5.3. N i dung h sơ m i sơ tuy n 58 5.4. H sơ d sơ tuy n 59 5.5. ðánh giá h sơ d sơ tuy n 59 II. L p k ho ch ñ u th u và xác ñ nh giá gói th u trong k ho ch ñ u 59 th u 1. L p và phê duy t k ho ch ñ u th u 59 2. N i dung k ho ch ñ u th u 59 59 2.1. N i dung 2.2. Căn c l p k ho ch ñ u th u 59 59 2.3. Phân chia d án thành các gói th u 2.4. Xác ñ nh hình th c h p ñ ng (giá h p ñ ng xây d ng) 60 3. Xác ñ nh giá gói th u 60 3.1. Nguyên t c xác ñ nh giá gói th u 60 3.2. ði u ch nh k ho ch ñ u th u, giá gói th u 60 3.3 D toán gói th u khi t ch c ñ u th u 60 III. Xác ñ nh các yêu c u liên quan ñ n các ñ xu t c a nhà th u 60 1. ð i v i gói th u tư v n 60 1.1. Yêu c u ñ i v i ñ xu t k thu t 60 1.2. Yêu c u v ñ xu t tài chính 61 2. ð i v i gói th u xây l p 61 2.1. Yêu c u ñ i v i n i dung ñ xu t v gi i pháp k thu t và ti n ñ 61 2.2. Yêu c u ñ i v i ñ xu t tài chính 61 3. ð i v i gói th u t ng th u thi t k và thi công 61 3.1. Yêu c u ñ i v i ñ xu t k thu t 61 3.2. Yêu c u ñ i v i ñ xu t tài chính 61 4. ð i v i gói th u t ng th u EPC 62 4.1. V n i dung ñ xu t k thu t 62 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 9
 10. 4.2. Yêu c u ñ i v i ñ xu t tài chính 62 5. ð i v i gói th u t ng th u chìa khoá trao tay 62 5.1. Yêu c u ñ i v i ñ xu t k thu t 62 5.2. Yêu c u ñ i v i ñ xu t tài chính 62 IV. L p h sơ ñ xu t tài chính và tính toán xác ñ nh giá d th u 62 1. Các căn c l p h sơ ñ xu t tài chính, giá d th u 62 2. N i dung ñ xu t tài chính và giá d th u ñ i v i gói th u tư v n 63 63 2.1. N i dung các kho n m c chi phí trong giá d th u 2.2. Cơ s xác ñ nh các n i dung kho n m c chi phí trong giá d th u 63 3. N i dung ñ xu t tài chính và giá d th u ñ i v i gói th u xây l p 63 3.1. N i dung ñ xu t tài chính và giá d th u c a h sơ d th u xây l p 63 3.2. Phương pháp xác ñ nh giá d th u 63 V. ðánh giá h sơ d th u 63 1. ðánh giá h sơ d th u gói th u tư v n xây d ng 63 1.1. ðánh giá sơ b h sơ ñ xu t k thu t (áp d ng cho m i gói th u tư 63 v n xây d ng) 1.2. ðánh giá chi ti t h sơ d th u ñ i v i gói th u không yêu c u k 63 thu t cao 1.3. ðánh giá chi ti t h sơ d th u ñ i v i gói th u có yêu c u k thu t 64 cao 2. ðánh giá h sơ d th u gói th u xây l p 64 2.1. ðánh giá sơ b 64 2.2. ðánh giá chi ti t 64 3. ðánh giá h sơ d th u gói th u t ng th u thi t k và thi công xây d ng 64 3.1. ðánh giá sơ b 64 3.2. ðánh giá chi ti t 64 4. ðánh giá h sơ d th u t ng th u EPC 64 4.1. ðánh giá sơ b 64 4.2. ðánh giá chi ti t 65 5. ðánh giá h sơ d th u t ng th u chìa khoá trao tay 65 Chuyên ñ 8: Qu n lý h p ñ ng trong ho t ñ ng xây d ng 66 I. Nh ng v n ñ chung v h p ñ ng trong ho t ñ ng xây d ng 66 1. Khái ni m 66 2. ð c ñi m c a h p ñ ng xây d ng 66 3. Khung pháp lý c a h p ñ ng xây d ng 66 II. Các lo i h p h p ñ ng trong ho t ñ ng xây d ng 66 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 10
 11. 1. Theo tính ch t, lo i công vi c trong ho t ñ ng xây d ng c n th c hi n 66 1.1. H p ñ ng tư v n xây d ng 66 1.2. H p ñ ng cung ng v t tư, thi t b xây d ng 66 1.3. H p ñ ng thi công xây d ng công trình 66 1.4. H p ñ ng thi t k - cung ng v t tư thi t b - thi công xây d ng 67 1.5. H p ñ ng chìa khoá trao tay 67 2. Theo m i quan h qu n lý 67 2.1. H p ñ ng th u chính 67 2.2. H p ñ ng th u ph 67 2.3. H p ñ ng t ng th u 67 III. Nguyên t c ký k t h p ñ ng xây d ng 67 IV. Nh ng n i dung ch y u c a h p ñ ng xây d ng 68 1. Văn b n h p ñ ng xây d ng 68 2. Tài li u kèm theo h p ñ ng 69 3. M i quan h gi a các ph n trong h sơ h p ñ ng xây d ng 69 V. Xác ñ nh giá h p ñ ng xây d ng 69 1. Cơ s xác ñ nh giá h p ñ ng xây d ng 69 2. Hình th c giá h p ñ ng xây d ng 69 2.1. Giá h p ñ ng theo giá tr n gói 69 2.2. Giá h p ñ ng theo ñơn giá c ñ nh 70 2.3. Giá h p ñ ng theo giá ñi u ch nh 70 70 2.4. Giá k t h p 3. Phương th c xác ñ nh giá các lo i h p ñ ng xây d ng 70 3.1. Xác ñ nh giá h p ñ ng tư v n xây d ng 70 3.2. Xác ñ nh giá h p ñ ng thi công xây d ng và l p ñ t 70 3.3. Xác ñ nh giá c a h p ñ ng t ng th u 70 VI. ði u ch nh giá h p ñ ng xây d ng 70 1. Các trư ng h p ñi u ch nh giá h p ñ ng 70 2. ði u ch nh giá h p ñ ng 71 2.1. Cơ s 71 2.2. ði u ch nh ñơn giá trong h p ñ ng xây d ng 71 2.3. Phương pháp ñi u ch nh giá h p ñ ng xây d ng 71 VII. T m ng, thanh toán, quy t toán h p ñ ng xây d ng 71 1. T m ng h p ñ ng 71 71 1.1. Nguyên t c 71 1.2. M c t m ng 71 1.3. Thu h i v n t m ng 2. Thanh toán h p ñ ng xây d ng 71 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 11
 12. 71 2.1. Nguyên t c 2.2. Thanh toán ñ i v i giá h p ñ ng tr n gói 71 2.3. Thanh toán ñ i v i giá h p ñ ng theo ñơn giá c ñ nh 71 2.4. Thanh toán ñ i v i giá h p ñ ng theo giá ñi u ch nh 72 2.5. Thanh toán ñ i v i giá h p ñ ng k t h p 72 72 2.6. Th i h n thanh toán 3. Quy t toán h p ñ ng 72 3.1. H sơ quy t toán 72 3.2. Các quy ñ nh v trình t , th t c quy t toán 72 VIII. Qu n lý h p ñ ng xây d ng 72 1. Qu n lý ch t lư ng 72 2. Qu n lý ti n ñ th c hi n h p ñ ng 72 3. Qu n lý giá h p ñ ng và thay ñ i, ñi u ch nh h p ñ ng 73 4. Qu n lý an toàn, v sinh môi trư ng và phòng ch ng cháy n 73 5. Qu n lý thay ñ i và ñi u ch nh h p ñ ng 73 6. Qu n lý các n i dung khác c a h p ñ ng 73 Chuyên ñ 9: Thanh toán, quy t toán v n ñ u tư xây d ng công trình 74 I. Thanh toán v n ñ u tư 74 1. Các yêu c u cơ b n 74 2. H sơ, th t c, th m quy n trong thanh toán v n ñ u tư 74 II. Quy t toán v n ñ u tư 74 1. Các yêu c u cơ b n 74 2. N i dung, h sơ, th m quy n th m tra báo cáo quy t toán 74 74 2.1. N i dung báo cáo quy t toán 74 2.2. Bi u m u báo cáo quy t toán 2.3. H sơ trình duy t quy t toán 75 75 2.4. Th m quy n th m tra quy t toán 3. Ki m toán, quy t toán v n ñ u tư 75 4. Th m tra quy t toán d án hoàn thành 75 75 4.1. N i dung th m tra 4.2. Trình t th m tra và n i dung c a báo cáo k t qu th m tra quy t toán 75 d án hoàn thành 5. Phê duy t quy t toán 76 76 5.1. Th m quy n phê duy t quy t toán 5.2. Qu n lý quy t ñ nh phê duy t quy t toán 76 6. Chi phí th m tra, phê duy t quy t toán, ki m toán 76 6.1. Xác ñ nh chi phí th m tra, phê duy t quy t toán, chi phí ki m toán 76 76 6.2. Qu n lý, s d ng chi phí th m tra và phê duy t quy t toán Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 12
 13. 76 6.3. N i dung chi phí th m tra và phê duy t quy t toán 7. Th i h n quy t toán 76 8. Trách nhi m trong quy t toán d án hoàn thành 76 8.1. Trách nhi m c a ch ñ u tư 76 76 8.2. Trách nhi m c a các nhà th u 8.3. Trách nhi m c a cơ quan ki m soát thanh toán, cho vay v n ñ u tư 76 76 8.4. Trách nhi mc a nhà th u ki m toán a cơ quan th m tra, phê duy t quy t toán 76 8.5. Trách nhi mc a các b , ngành, ñ a phương 76 8.6. Trách nhi mc a cơ quan tài chính các c p 76 8.7. Trách nhi mc III. Hư ng d n phương pháp quy ñ i chi phí d án ñ u tư xây d ng 76 công trình t i th i ñi m bàn giao ñưa vào s d ng 1. Các yêu c u, nguyên t c 77 2. Phương pháp quy ñ i 77 2.1. Căn c quy ñ i 77 2.2. Trình t quy ñ i 77 2.3. Phương pháp quy ñ i 77 2.4. Quy ñ i chi phí ñ n bù gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư 77 2.5. Quy ñ i chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n ñ u tư xây d ng và chi 77 phí khác IV. Xác ñ nh giá tr tài s n bàn giao ñưa vào s d ng 77 1. Các yêu c u chung 77 2. Các quy ñ nh c th v xác ñ nh giá tr tài s n bàn giao ña vào s d ng 77 2.1. Tài s n c ñ nh 77 2.2. Tài s n lưu ñ ng 77 2.3. Báo cáo xác ñ nh giá tr tài s n bàn giao ñưa vào s d ng 77 V. Ph l c 77 Chuyên ñ 10: Th o lu n và ki m tra ñánh giá k t qu ñào t o 78 Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 13
 14. Chuyên ð 1 Qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình theo quy ñ nh hi n hành (12 ti t) I. Nh ng n i dung cơ b n c a h th ng pháp lu t có liên quan ñ n ñ u tư xây d ng công trình (lu t xây d ng, lu t ñ u tư, lu t ñ u th u, lu t ñ t ñai) 1. Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t Xây d ng Lu t Xây d ng ñư c Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam thông qua t i Kỳ h p th 4, khoá XI (tháng 11/2003). Vi c th ch hoá Lu t nh m ñáp ng yêu c u qu n lý các ho t ñ ng xây d ng th ng nh t trong c nư c, tuân th ch t ch các quy ñ nh pháp lu t theo hư ng h i nh p c a ngành v i các nư c trong khu v c và qu c t . 1.1. Ph m vi ñi u ch nh, ñ i tư ng áp d ng và k t c u c a Lu t Xây d ng 1.1.1. Ph m vi ñi u ch nh, ñ i tư ng áp d ng Các ho t ñ ng xây d ng thu c ph m vi ñi u ch nh c a Lu t Xây d ng: l p quy ho ch xây d ng, l p d án ñ u tư xây d ng công trình, kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng công trình, thi công xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng công trình, qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình, l a ch n nhà th u trong ho t ñ ng xây d ng và các ho t ñ ng khác có liên quan ñ n xây d ng công trình). ð i tư ng áp d ng Lu t Xây d ng: Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài khi tham gia ho t ñ ng xây d ng trên lãnh th Vi t Nam. 1.1.2. K t c u Lu t Xây d ng Lu t Xây d ng v i 9 chương, 123 ñi u, bao g m các n i dung v : Nh ng quy ñ nh chung c a Lu t ñ i v i ho t ñ ng xây d ng; Yêu c u, n i dung, ñi u ki n th c hi n, quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân khi tham gia ho t ñ ng quy ho ch xây d ng, l p d án ñ u tư xây d ng công trình, kh o sát, thi t k xây d ng công trình, xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng, l a ch n nhà th u và h p ñ ng xây d ng; Qu n lý nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng xây d ng; Các ch tài v khen thư ng, x lý vi ph m trong ho t ñ ng xây d ng và ñi u kho n thi hành. 1.2. Ho t ñ ng xây d ng 1.2.1. Nguyên t c cơ b n trong ho t ñ ng xây d ng - Tuân th quy ho ch, ki n trúc, b o v môi trư ng, phù h p v i ñi u ki n t nhiên, ñ c ñi m văn hoá, xã h i; - Tuân th quy chu n xây d ng, tiêu chu n xây d ng; - B o ñ m ch t lư ng, ti n ñ , an toàn công trình; - B o ñ m ti t ki m, hi u qu kinh t , ñ ng b trong t ng công trình, trong toàn d án. 1.2.2. L p quy ho ch xây d ng - Yêu c u ñ i v i n i dung c a quy ho ch xây d ng; Phân lo i quy ho ch xây d ng bao g m: Quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch chi ti t xây d ng ñô th và quy ho ch xây d ng ñi m dân cư nông thôn; Vai trò c a quy ho ch xây d ng; Phân c p trách nhi m v l p, phê duy t quy ho ch xây d ng; ði u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân tham gia l p quy ho ch xây d ng theo quy ñ nh c a pháp lu t xây d ng. Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 14
 15. - Các yêu c u chung khi l p quy ho ch xây d ng: Phù h p, ñ ng b v i các quy ho ch khác; T ch c, s p x p không gian h p lý; T o l p ñư c môi trư ng s ng ti n nghi, an toàn và b n v ng... 1.2.3. L p d án ñ u tư xây d ng công trình - Khái ni m, b c c, phân lo i, qu n lý ñ i v i d án ñ u tư xây d ng công trình: + Cơ s ñ l p d án ñ u tư xây d ng công trình; ñ nh nghĩa v d án ñ u tư xây d ng công trình; K t c u c a D án ñ u tư xây d ng công trình, k t c u c a thi t k cơ s ; D án ñ u tư xây d ng công trình quy mô nh , ñơn gi n và các công trình tôn giáo (Báo cáo Kinh t - k thu t xây d ng công trình). + Phân lo i d án ñ u tư xây d ng công trình: Theo quy mô và tính ch t, g m d án quan tr ng qu c gia; các d án nhóm A, B, C và Báo cáo Kinh t - K thu t xây d ng công trình; Theo ngu n v n ñ u tư, bao g m: D án s d ng v n ngân sách nhà nư c; d án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng ñ u tư phát tri n c a Nhà nư c; D án s d ng v n ñ u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c; d án s d ng v n khác bao g m c v n tư nhân ho c s d ng h n h p nhi u ngu n v n. + Qu n lý c a Nhà nư c ñ i v i các d án: Qu n lý chung c a Nhà nư c v i t t c các d án v quy ho ch, an ninh, an toàn xã h i và an toàn môi trư ng, các quy ñ nh c a pháp lu t v ñ t ñai và pháp lu t khác có liên quan. + Qu n lý c th c a Nhà nư c ñ i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; ñ i v i d án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng ñ u tư phát tri n c a nhà nư c và v n ñ u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c; ñ i v i các d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau. - M i liên quan gi a công trình xây d ng và d án; Lo i, c p công trình xây d ng, thi t b l p ñ t vào công trình, thi công xây d ng công trình. + D án ñ u tư xây d ng công trình và m i liên quan v i công trình xây d ng; Phân lo i công trình xây d ng; Cơ s ñ phân c p công trình xây d ng; N i dung c a h th ng công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i; H th ng thi t b l p ñ t vào công trình: + Yêu c u cơ b n v vi c qu n lý, th c hi n d án ñ u tư xây d ng công trình; Các quy ñ nh c th ñ i v i công trình xây d ng; Các h ng m c, b ph n c a công trình. - Quy n và nghĩa v c a các ch th trong l p d án ñ u tư xây d ng công trình: V t ch c l p d án, năng l c l p d án; áp d ng quy chu n, tiêu chu n xây d ng; trách nhi m giám sát h p ñ ng l p d án; Nghi m thu, th m ñ nh d án; Yêu c u và cung c p thông tin ph c v l p d án, các quy ñ nh khác c a pháp lu t; Th m quy n c a Ngư i quy t ñ nh ñ u tư xây d ng công trình v th m ñ nh, phê duy t, ñi u ch nh d án. 1.2.4. Kh o sát xây d ng - Khái ni m: N i dung các công vi c kh o sát xây d ng ph c v cho ho t ñ ng xây d ng; Yêu c u ñ i v i nhi m v kh o sát, tài li u v kh o sát xây d ng - Yêu c u c th ñ i v i kh o sát xây d ng: Nhi m v kh o sát; Kh i lư ng, n i dung, yêu c u k thu t; Yêu c u v kh o sát ñ i v i nh ng công trình quy mô l n, công trình quan tr ng. - Quy n và nghĩa v các ch th trong kh o sát xây d ng: V vi c th c hi n, ñi u ch nh nhi m v kh o sát; ði u ki n năng l c ñ th c hi n công tác kh o sát; T ch c nghi m thu k t qu kh o sát; S d ng thông tin, tài li u kh o sát xây d ng ph c v công tác thi t k ; Ch tài và các quy ñ nh khác có liên quan. 1.2.5. Thi t k xây d ng công trình Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 15
 16. - Khái ni m: Các quy ñ nh v bư c thi t k xây d ng ñ i v i công trình, căn c ñ xác ñ nh các bư c thi t k . - Yêu c u ñ i v i thi t k xây d ng công trình: Các yêu c u v quy ho ch xây d ng, c nh quan, ði u ki n t nhiên ,ki n trúc; Yêu c u v thi t k công ngh ; Các yêu c u v n i dung thi t k xây d ng công trình; Các tiêu chu n v phòng, ch ng cháy, n , b o v môi trư ng và nh ng tiêu chu n liên quan; - Các n i dung cơ b n c a t ng bư c thi t k : Các bư c thi t k ; Yêu c u v n i dung ñ i v i t ng bư c thi t k xây d ng. - Th m ñ nh, th m tra thi t k : N i dung th m ñ nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c v th m ñ nh thi t k cơ s ; N i dung th m ñ nh thi t k k thu t, thi t k b n v thi công c a ch ñ u tư. - Quy n và nghĩa v trong thi t k xây d ng: V ñi u ki n năng l c ho t ñ ng thi t k xây d ng công trình; S d ng thông tin, tài li u, tiêu chu n, quy chu n xây d ng; th c hi n nhi m v thi t k ; Trách nhi m v ch t lư ng thi t k ; giám sát tác gi trong quá trình thi công xây d ng; T ch c th m ñ nh, phê duy t; T ch c nghi m thu h sơ thi t k ; Lưu tr h sơ thi t k và các nghĩa v khác theo quy ñ nh c a pháp lu t. - Các hành vi b c m trong thi t k xây d ng: Khi c i t o, m r ng, s a ch a l n, trùng tu, tôn t o công trình; V năng l c ho t ñ ng thi t k ; V vi c cho thuê mư n danh nghĩa c a t ch c thi t k ... 1.2.6. Thi công xây d ng công trình - ði u ki n ñ kh i công xây d ng công trình: Yêu c u v m t b ng xây d ng; gi y phép xây d ng; Thi t k b n v thi công c a h ng m c, công trình; H p ñ ng xây d ng; ngu n v n; Bi n pháp ñ b o ñ m an toàn, v sinh môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng; - Gi i phóng m t b ng xây d ng công trình: Các yêu c u v l p phương án gi i phóng m t b ng xây d ng; Ph m vi gi i phóng m t b ng xây d ng; Th i h n gi i phóng m t b ng; Vi c ñ n bù tài s n ñ gi i phóng m t b ng xây d ng - Gi y phép xây d ng: M c ñích c a vi c c p gi y phép xây d ng; Quyñ nh v các trư ng h p không ph i xin gi y phép xây d ng công trình; Th m quy n c p gi y phép xây d ng công trình. - Yêu c u ñ i v i công trư ng xây d ng. - Q uy n v à ngh ĩ a v c ác ch t h t rong thi công xây d n g côn g trình: V năng l c ho t ñ ng thi công; ðàm phán, ký k t, giám sát h p ñ ng thi công; Qu n lý ch t lư ng công trình, an toàn và v sinh môi trư ng; T ch c nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình; Lưu tr h sơ công trình; ch tài trong thi công xây d ng và các quy ñ nh khác c a pháp lu t. - Các hành vi b c m khi thi công xây d ng công trình: Các quy ñ nh v khu v c c m xây d ng; Hành lang b o v công trình; Năng l c ho t ñ ng thi công xây d ng, năng l c hành ngh xây d ng; Gi y phép xây d ng; Quy trình, quy ph m xây d ng; Ch t lư ng v t li u xây d ng ho c c u ki n xây d ng, thi t b công ngh ; H th ng qu n lý ch t lư ng; giám sát thi công xây d ng; Nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình. 1.2.7. Giám sát thi công xây d ng công trình - Vai trò c a công tác giám sát thi công xây d ng công trình; Yêu c u v năng l c giám sát thi công xây d ng công trình. Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 16
 17. - Yêu c u c a vi c giám sát thi công xây d ng công trình: V trình t , v th i gian, ch t lư ng. - Quy n và nghĩa v c a các ch th : ñi u ki n năng l c giám sát thi công xây d ng; Giám sát vi c th c hi n h p ñ ng; X lý nh ng ñ xu t c a ngư i giám sát; lưu tr k t qu giám sát; Nghi m thu và các quy ñ nh c a pháp lu t... - Các hành vi b c m trong giám sát thi công xây d ng công trình: ði u ki n năng l c; Nghi m thu sai kh i lư ng, ch t lư ng; H sơ, thông tin, d li u trong quá trình giám sát. 1.2.8. Qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình N i dung qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình; Hình th c qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình: Th m quy n quy t ñ nh; Hình th c qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình; Các hành vi b nghiêm c m. 1.3. N i dung qu n lý Nhà nư c v xây d ng Ch ñ o th c hi n chi n lư c, k ho ch phát tri n các ho t ñ ng xây d ng; Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v xây d ng; Quy chu n, tiêu chu n xây d ng; Ch t lư ng, lưu tr h sơ công trình xây d ng; C p, thu h i các lo i gi y phép trong ho t ñ ng xây d ng; Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m trong ho t ñ ng xây d ng; Nghiên c u khoa h c và công ngh trong ho t ñ ng xây d ng; ðào t o ngu n nhân l c cho ho t ñ ng xây d ng; H p tác qu c t . 2. Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t ð t ñai liên quan t i ho t ñ ng xây d ng 2.1. Ph m vi ñi u ch nh và ñ i tư ng áp d ng c a Lu t 2.2. V quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t - Vai trò và ý nghĩa c a quy ho ch s d ng ñ t và k ho ch s d ng ñ t. - Phân c p trong t ch c l p quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t. 2.3. V giao ñ t, cho thuê ñ t, chuy n m c ñích s d ng ñ t ñ th c hi n d án ñ u tư xây d ng công trình 2.3.1. Các khái ni m Giao ñ t ñ ñ u tư xây d ng công trình; cho thuê ñ t; chuy n m c ñích s d ng ñ t. 2.3.2. Căn c giao ñ t, cho thuê ñ t, cho phép chuy n m c ñích s d ng ñ t - Các căn c ñ quy t ñ nh giao ñ t, cho thuê ñ t, cho phép chuy n m c ñích s d ng ñ t. - Nh ng v n ñ còn vư ng m c hi n nay v vi c th c hi n s d ng ñ t trong d án ñ u tư. 2.3.3. Th m quy n giao ñ t, cho thuê ñ t, cho phép chuy n m c ñích s d ng ñ t U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; U ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n. 2.4. Tài chính v ñ t ñai và giá ñ t 2.4.1. Tài chính v ñ t ñai - Ti n s d ng ñ t: ð nh nghĩa; Di n tích ñ t tính thu ti n s d ng ñ t; Giá ñ t tính thu ti n s d ng ñ t; Th i h n s d ng ñ t; Mi n, gi m ti n s d ng ñ t. - Ti n thuê ñ t: Quy ñ nh v ti n thuê ñ t; Mi n, gi m ti n thuê ñ t. - Thu s d ng ñ t. Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 17
 18. - Thu thu nh p t chuy n quy n s d ng ñ t: Căn c tính thu ; Th m quy n c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c; Thu su t thu chuy n quy n s d ng ñ t. 2.4.2. Giá ñ t: Giá quy n s d ng ñ t; S hình thành giá ñ t; Th m quy n qu n lý v giá ñ t. 2.5. Thu h i ñ t; b i thư ng, tái ñ nh cư liên quan t i d án ñ u tư xây d ng công trình 2.5.1. Khái ni m: Thu h i ñ t; B i thư ng khi Nhà nư c thu h i ñ t; Giá tr quy n s d ng ñ t; H tr khi Nhà nư c thu h i ñ t. 2.5.2. Các trư ng h p thu h i ñ t: Nhà nư c thu h i ñ t ñ s d ng vào m c ñích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Nhà nư c thu h i ñ t ñ s d ng vào m c ñích phát tri n kinh t . 2.5.3. B i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư: Vai trò, t ch c c a H i ñ ng ñ n bù gi i phóng m t b ng xây d ng; Quy n l i c a ngư i b thu h i; Kinh phí gi i phóng m t b ng. 2.6. Qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai 3. Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t ð u tư liên quan t i ho t ñ ng xây d ng 3.1. Ph m vi ñi u ch nh và ñ i tư ng áp d ng c a Lu t 3.2. Hình th c ñ u tư: ð u tư tr c ti p và ñ u tư gián ti p; ñ u tư theo hình th c h p ñ ng BCC, h p ñ ng BOT, h p ñ ng BTO, h p ñ ng BT; ð u tư theo hình th c thành l p t ch c kinh t 100% v n c a nhà ñ u tư trong nư c ho c 100% v n c a nhà ñ u tư nư c ngoài; thành l p t ch c kinh t liên doanh; Các hình th c ñ u tư tr c ti p khác. 3.3. Th t c v ñ u tư khi tri n khai d án ñ u tư 3.3.1. ðăng ký ñ u tư: ð i v i d án ñ u tư trong nư c (ph m vi áp d ng, th t c ñăng ký ñ u tư); ð i v i d án có v n ñ u tư nư c ngoài (ph m vi áp d ng, th t c ñăng ký ñ u tư). 3.3.2. Th m tra d án ñ u tư c p Gi y ch ng nh n ñ u tư: Th i ñi m th c hi n th t c th m tra; ð i tư ng và n i dung th m tra; Nh ng t n t i. 3.3.3. Th m quy n th c hi n ñăng ký ñ u tư và c p Gi y ch ng nh n ñ u tư: Th tư ng Chính ph ; U ban nhân dân c p t nh; Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t . 3.4. Qu n lý nhà nư c v ñ u tư 4. Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t ð u th u liên quan t i ho t ñ ng xây d ng 4.1. Ph m vi ñi u ch nh và ñ i tư ng áp d ng - Ph m vi áp d ng: Lo i d án, quy mô s d ng v n Nhà nư c ñ i v i d án. - ð i tư ng: Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia ho t ñ ng ñ u th u c a các d án nêu trên. 4.2. Quy ñ nh chung v ñ u th u 4.2.1. M t s khái ni m: Gói th u; Gói th u trong ho t ñ ng xây d ng; Giá gói th u; K ho ch ñ u th u; H sơ m i th u; H sơ d th u; Bên m i th u Nhà th u chính trong ho t ñ ng xây d ng; T ng th u xây d ng; Chi phí trên cùng m t m t b ng. Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 18
 19. 4.2.2. Nguyên t c ñánh giá, l a ch n nhà th u: ð i v i gói th u tư v n xây d ng; ð i v i gói th u thi công xây d ng; ð i v i gói th u t ng th u xây d ng 4.2.3. Chi phí, l phí trong ñ u th u: N i dung các chi phí; cách tính các chi phí này trong d toán xây d ng công trình, t ng m c ñ u tư. 4.3. Các ch th tham gia ñ u th u 4.3.1. Ngư i có th m quy n: Vai trò, trách nhi m ngư i có th m quy n. 4.3.2. Ch ñ u tư: Vai trò, trách nhi m c a ch ñ u tư. 4.3.3. Bên m i th u: Vai trò, trách nhi m c a bên m i th u. 4.3.4. Nhà th u: Vai trò, trách nhi m c a nhà th u. 4.3.5. Cơ quan, t ch c th m ñ nh: Vai trò và trách nhi m c a cơ quan, t ch c th m ñ nh. 4.4. N i dung qu n lý nhà nư c v ñ u th u II. Trình t l p, th m ñ nh, phê duy t, ñi u ch nh d án ñ u tư xây d ng công trình 1. ð i v i d án quan tr ng Qu c gia, d án nhóm A, B, C 1.1. Xác ñ nh ch ñ u tư xây d ng công trình: ð i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; Các d án s d ng v n tín d ng; Các d án s d ng v n khác; ð i v i các d án s d ng v n h n h p 1.2. Báo cáo ñ u tư xây d ng công trình (ñ i v i d án quan tr ng Qu c gia): Ph m vi áp d ng; S c n thi t; N i dung; Nh ng quy ñ nh liên quan ñ n báo cáo trình Chính ph ñ i v i Báo cáo ñ u tư xây d ng công trình. 1.3. L y ý ki n ch p thu n v quy ho ch: Các d án nhóm A; các d án nhóm B. 1.4. L p d án ñ u tư xây d ng công trình: ði u ki n, s c n thi t, các quy ñ nh khác có liên quan. 1.4.1. N i dung ph n thuy t minh c a d án bao g m: S c n thi t và m c tiêu ñ u tư; quy mô và di n tích xây d ng công trình; Các gi i pháp th c hi n ; ðánh giá tác ñ ng môi trư ng, các gi i pháp phòng, ch ng cháy, n và các yêu c u v an ninh, qu c phòng; T ng m c ñ u tư c a d án; Hi u qu kinh t , hi u qu xã h i c a d án. 1.4.2. N i dung ph n thi t k cơ s c a d án: N i dung c a ph n thuy t minh thi t k cơ s ; N i dung và các yêu c u c a ph n b n v thi t k cơ s . 1.5. Th m ñ nh d án ñ u tư xây d ng công trình 1.5.1. Th m quy n và n i dung th m ñ nh d án - Th m quy n: D án Quan tr ng Qu c gia; Các d án s d ng v n Ngân sách nhà nư c; Các d án s d ng ngu n v n khác. - N i dung th m ñ nh d án: Th m ñ nh tính kh thi; Th m ñ nh tính hi u qu c a d án và th m ñ nh t ng m c ñ u tư. 1.5.2. Th m quy n và n i dung th m ñ nh thi t k cơ s Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 19
 20. - Th m quy n th m ñ nh thi t k cơ s : Th m quy n th m ñ nh thi t k cơ s ñ i v i d án nhóm A; Th m quy n th m ñ nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C. - N i dung th m ñ nh thi t k cơ s : V quy ho ch ki n trúc; v quy chu n, tiêu chu n; v ñi u ki n năng l c c a t ch c tư v n. 1.6. Phê duy t d án ñ u tư xây d ng công trình 1.6.1. H sơ trình phê duy t 1.6.2. Th m quy n quy t ñ nh ñ u tư Th tư ng Chính ph quy t ñ nh ñ u tư các d án ñã ñư c Qu c h i thông qua ch trương và cho phép ñ u tư; ð i v i các d án khác s d ng v n ngân sách nhà nư c nhóm A, B, C; u quy n ho c phân c p quy t ñ nh ñ u tư ñ i v i các d án nhóm B, C; các d án thu c ngân sách ñ a phương; các d án s d ng v n khác, v n h n h p. 2. L p , th m ñ nh Báo cáo Kinh t - K thu t xây d ng công trình 2.1. Ph m vi áp d ng các công trình l p Báo cáo Kinh t -K thu t 2.2. N i dung Báo cáo Kinh t -k thu t xây d ng công trình: Thuy t minh Báo cáo Kinh t - k thu t; H sơ thi t k b n v thi công; D toán thi công xây d ng công trình... 2.3. Th m ñ nh, phê duy t Báo cáo Kinh t -k thu t xây d ng công trình Th m quy n Ngư i quy t ñ nh ñ u tư; Ch ñ u tư; N i dung th m ñ nh Báo cáo Kinh t -k thu t. 3. ði u ch nh d án ñ u tư xây d ng công trình 3.1. Các trư ng h p ñư c ñi u ch nh 3.2. Th m quy n ñi u ch nh và t ch c ñi u ch nh III. T ch c qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình 1. Các hình th c qu n lý d án 1.1. Trư ng h p ch ñ u tư tr c ti p qu n lý d án 1.1.1. Thành l p Ban qu n lý d án: - Quy t ñ nh thành l p Ban qu n lý d án; N i dung công vi c Ban Qu n lý d án và các yêu c u trong qu n lý d án; Nhi m v và quy n h n c a Ban qu n lý d án ; Cơ c u t ch c c a Ban qu n lý d án. - Ngu n kinh phí qu n lý d án; Trách nhi m c a ch ñ u tư và Ban Qu n lý d án. 1.1.2. Không thành l p Ban qu n lý d án: Ph m vi áp d ng; Cơ c u t ch c. 1.2. Trư ng h p thuê tư v n qu n lý d án: ði u ki n năng l c c a t ch c; L a ch n và ký k t h p ñ ng tư v n qu n lý d án; Trách nhi m c a ch ñ u tư, tư v n qu n lý d án. 2. Các yêu c u, n i dung v qu n lý d án Giáo trình b i dư ng nghi p v ñ nh giá xây d ng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản