Giáo trình Các nguyên lý cơ bản trong cấp cứu và hồi sức

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
545
lượt xem
241
download

Giáo trình Các nguyên lý cơ bản trong cấp cứu và hồi sức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hồi sức cấp cứu là hồi phục và hỗ trợ các chức năng sống của một bệnh nhân đột nhiên bị mắc bệnh nặng. - Khi tiếp cận một bệnh nhân nặng - cấp cứu, bác sĩ HSTC thường phải đối diện hai câu hỏi: + Chức năng sinh tổn nào của bệnh nhân đang bị đe dọa + Phải làm gì để hỗ trợ và hồi phục các chức năng sinh tồn đang bị suy yếu đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Các nguyên lý cơ bản trong cấp cứu và hồi sức

 1. CAÙC NGUYEÂN LYÙ CÔ BAÛN TRONG CAÁP CÖÙU VAØ HOÀI SÖÙC Ts.Bs Ñoã Quoác Huy Khoa Hoài Söùc Tích Cöïc Beänh Vieän Nhaân Daân 115 nh
 2. ÑAÏI CÖÔNG ☺ HSCC laø Hoài Phuïc vaø Hoã Trôï caùc Chöùc Naêng Soáng cuûa moät BN ñoät nhieân bò maéc beänh naëng. ng nh ng. ☺ Khi tieáp caän moät BN naëng - caáp cöùu, BS HSTC ng u, thöôøng phaûi ñoái dieän hai caâu hoûi: ng i: (1) chöùc naêng sinh toàn naøo cuûa BN ñang bò ñe doïa; a; (2) phaûi laøm gì ñeå hoã trôï vaø hoài phuïc caùc chöùc naêng sinh toàn ñang bò suy yeáu ñoù.
 3. NGUYEÂN LYÙ CÔ BAÛN TRONG CAÁP CÖÙU - HOÀI SÖÙC ☺ Nhanh choùng: ng: Kieåm tra caùc chöùc naêng sinh toàn bò suy yeáu Phaùt hieän ☺ Khaån tröông: Ñeà ra keá hoaïch ch theo moät trình töï nhaát ñònh Can thieäp, xöû trí p,
 4. CHÖÙC NAÊNG HOÂ HAÁP Phaûi kieåm tra ñaàu tieân trong moïi tình huoáng
 5. KHAI THOÂNG ÑÖÔØNG DAÃN KHÍ NG ☺ Laø vieäc ñaàu tieân phaûi kieåm tra, phaûi laøm cho taát caû BN caáp cöùu ngay khi tieáp xuùc. c. duø coù hay khoâng coù suy hoâ haáp, p, ☺ Laø "chìa khoùa cuûa thaønh coâng” nh
 6. Ñaët BN ôû tö theá thuaän lôïi ☺ Naèm nghieâng an toaøn cho BN hoân meâ chöa ñöôïc can thieäp. p. ☺ Naèm ngöûa coå öôõn cho BN ngöng thôû ngöng tim. ☺ Naèm Fowler cho BN phuø phoåi, phuø naõo vaø phaàn i, lôùn caùc BN SHHC.
 7. Khai Thoâng Khí Ñaïo Thieát Laäp Ñöôøng Thôû Caáp Cöùu ng ☺ Nghieäm phaùp Heimlich (dò vaät ñöôøng Hoâ Haáp treân) ng ☺ Ñaët canun Guedel hay Mayo cho BN tuït löôõi. ☺ Moùc huùt ñôøm raõi, thöùc aên ôû mieäng hoïng khi Bn uøn ng ng taéc ñôøm hay oùi hít saëc. c. ☺ Ñaët oáng noäi khí quaûn, môû khí quaûn, choïc kim lôùn ng n, n, qua maøng giaùp nhaãn. ng
 8. THOÂNG KHÍ NHAÂN TAÏO (CÔ HOÏC) C) ☺ Baèng taát caû phöông tieän coù saün: ng n: Mieäng thoåi mieäng" hoaëc caùc kyõ thuaät töông töï trong caáp ng ng" cöùu ban ñaàu khi coù ngöng tuaàn hoaøn. n. Boùp boùng, ñeøn xeáp… ng, Maùy thôû. ☺ Chuù yù: Caàn laøm sôùm tröôùc khi BN ngöng thôû. Caàn laøm ngay khi BN coù daáu SHHC nguy kòch: xanh tím, vaõ moà hoâi, roái loaïn yù thöùc, roái loaïn huyeát ñoäng. c, ng.
 9. LAØM CAÙC XEÙT NGHIEÄM CAÀN THIEÁT ☺ Khí maùu ñoäng maïch ng ch ☺ X quang phoåi taïi giöôøng ng Neáu coù ñieàu kieän ☺ …
 10. CHÖÙC NAÊNG TUAÀN HOAØN Chöùc naêng soáng thöù hai caàn ñaùnh giaù nhaèm: ng nh m: ☺ phaùt hieän nhöõng baát thöôøng. ng. ☺ duy trì huyeát ñoäng gaàn nhö bình thöôøng. ng ng.
 11. phaùt hieän nhöõng baát thöôøng ng ☺ Döïa vaøo: o: Tieàn söû vaø tieán trieån beänh söû. nh Maïch, Huyeát aùp, Ñieän tim, nöôùc tieåu (1h, 3h, 24h). Thaêm doø xaâm laán ( CVP, ALDMPB… neáu coù theå). ). ☺ Caàn phaân bieät yeáu toá chuû yeáu gaây RLHÑ: Theå tích ñoå ñaày (maát maùu, dòch) u, Söùc boùp cô tim (nhoài maùu cô tim, suy tim…) Loaïn nhòp tim (nhanh, chaäm, NTT…) m,
 12. duy trì huyeát ñoäng gaàn bình thöôøng ng ng ☺ Thöù töï öu tieân can thieäp tuøy thuoäc vaøo: o: Daáu hieäu toån thöông cô quan ñích. Yeáu toá chuû yeáu gaây roái loaïn. n. ☺ Can thieäp baèng thuû thuaät cöùu soáng ngay neáu: ng ng u: Nhòp nhanh kòch phaùt coù tuït HA→ soác ñieän Nhòp chaäm coù roái loaïn yù thöùc → taïo nhòp taïm thôøi. i. ☺ Duøng thuoác: ng c: Haï HA tm neáu coù daáu toån thöông cô quan ñích. Vaän maïch naâng HA ngay neáu ↓HA keøm soác ch
 13. CHÖÙC NAÊNG TAÂM - THAÀN KINH Chöùc naêng thöù ba caàn ñaùnh giaù nhaèm: nh m: ☺ Phaùt hieän nhöõng baát thöôøng. ng. ☺ Ñònh höôùng nhoùm nguyeân nhaân. ng ☺ Tìm höôùng xöû trí phuø hôïp. ng p.
 14. Khaùm nhanh, xöû trí kòp thôøi ☺ Hoân meâ do toån thöông hay chuyeån hoùa? a? Möùc ñoä roái loaïn yù thöùc (Glassgow). Daáu thaàn kinh ñònh vò (ñoàng töû, yeáu lieät chi…). ng ☺ Tìm caùch can thieäp ngay theo höôùng: ch ng: Baûo veä naõo: giaûm nhu caàu, traùnh toån thöông thöù phaùt. u, nh t. Duy trì toát hoâ haáp-tuaàn hoaøn-noäi moâi.
 15. CHÖÙC NAÊNG THAÄN ☺ Chöùc naêng thaän thöôøng bò suy giaûm chuû yeáu do ng caùc toån thöông giaùn tieáp cuûa caùc traïng thaùi caáp ng cöùu khaùc gaây ra nhö soác, roái loaïn nöôùc ñieän giaûi… c, ☺ Theo doõi löôïng nöôùc tieåu vaãn laø cô baûn nhaát, tuyø ng t, theo tình traïng cuaû BN caàn phaûi theo doõi nöôùc ng tieåu: 1h/laàn (soác), 3h/laàn (RLNÑG) hay 24h/laàn u: c), cho taát caû BN caáp cöùu.u. ☺ Caùc thoâng soá huyeát aùp, CVP, löôïng nöôùc tieåu vaãn p, ng laø nhöõng thoâng soá caàn thieát nhaát ñeå theo doõi BN veà maët tuaàn hoaøn vaø thaän hoïc. c.
 16. CAÙC THOÂNG SOÁ NOÄI MOÂI ☺ Tình traïng toan - kieàm, ng m, ☺ Nöôùc - ñieän giaûi, i, thoâng soá khoâng theå thieáu ☺ Dinh döôõng Hoài Phuïc vaø Hoã Trôï caùc Chöùc Naêng Sinh Toàn cuûa moät beänh nhaân bò maéc beänh naëng. nh nh ng.
 17. Tieâu chuaån veà moät Baùc Só Hoài Söùc Tích Cöïc ☺ Ñöôïc huaán luyeän vaø caáp chöùng chæ veà HSTC. ng ☺ Ñöôïc naâng cao trình ñoä vaø khaû naêng xöû trí coù hieäu quaû caùc tình huoáng trong khoa HSTC. ng ☺ Phaûi coù > 50% thôøi gian tröïc tieáp thöïc haønh HSTC. nh ☺ Phaûi luoân saün saøng nhaän nhieäm vuï moïi luùc. ng c. ☺ Coù khaû naêng thöïc hieän moät soá thuû thuaät chuyeân bieät (…) ☺ Thöïc hieän ñöôïc 02 nhieäm vuï chuû yeáu (…). ☺ Duy trì ñaøo taïo vaø töï ñaøo taïo lieân tuïc veà chuyeân ngaønh. nh. ☺ Coù khaû naêng boå xung, naâng cao kieán thöùc, tham döï vaø c, coäng taùc vôùi caùc chuyeân khoa khaùc. ng c.
 18. Coù khaû naêng thöïc hieän caùc thuû thuaät ☺ Ñaûm baûo ñöôøng thôû: NKQ, MKQ vaø TKCH. ng ☺ Laáy maùu ñoäng maïch. ng ch. ☺ Ñaët catheter : ÑM, TMTT & NV, ÑM phoåi. i. ☺ Ñaët taïo nhòp taïm thôøi: qua da vaø qua maïch maùu. i: ch u. ☺ Hoài sinh tim phoåi. i. ☺ Daãn löu maøng phoåi, maøng tim.… ng i, ng ☺ Coù theå bieát laøm noäi soi huùt pheá quaûn, thaåm phaân phuùc n, maïc, loïc maùu ÑM-TM, ñaët boùng ÑMC... c, ng
 19. Hai nhieäm vuï chuû yeáu cuûa Baùc Syõ Hoài Söùc Tích Cöïc
 20. Ñieàu trò vaø chaêm soùc beänh nhaân naëng nh ng ☺ Huyeát ñoäng khoâng oån ñònh. ng ☺ Suy hoâ haáp caàn thôû maùy hoã trôï hoaëc khoâng. ☺ Beänh lyù thaàn kinh caáp tính H/C taêng aùp noäi soï…. nh ☺ Suy thaän caáp. p. ☺ Roái loaïn noäi tieát – chuyeån hoùa nghieâm troïng. ng. ☺ Quaù lieàu - ngoä ñoäc - phaûn öùng thuoác. ng c. ☺ Roái loaïn ñoâng maùu ☺ Nhieãm truøng nghieâm troïng ng ng ☺ Suy dinh döôõng naëng ñoøi hoûi nuoâi döôõng hoã trôï. ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản