intTypePromotion=1

Giáo trình Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Phần 2

Chia sẻ: đơn Côi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:234

0
122
lượt xem
45
download

Giáo trình Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược, chiến lược cấp doanh nghiệp và chiến lược cấp bộ phận, tổ chức thực hiện các chiến lược; kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Phần 2

 1. t h e t i m d e n c h i e n hide g i a m t h i e u v o n d £ u t t f , co g a n g t a n g l d i n h u a n , giut v i t h e , t h a n t r o n g k h i m d r o n g k i n h d o a n h . H a n che cd b a n cua mo h i n h l a m o i c h i e u c h i c h i a t h a n h h a i m i i c cao v a tha'p n e n cac d o a n h n g h i e p d giQa h a i t h a i ciic do se ra't k h o h i a c h o n c h i e n hide cho m i n h . 2.4. Mo hinh Itfa chon chien luoc theo quy mo kinh doanh va chu ki song cua sdn phdm C u n g co the lUa chon chien hide p h u hdp v 6 i quy mo k i n h doanh v a c h u k i song cua san p h a m t r e n cd sd svL d u n g m a t r a n v d i m o t chieu mo t a quy mo k i n h doanh cua doanh nghiep (ddn v i k i n h doanh chien hide), chieu k i a mo t a cac g i a i doan c h u k i song cua san p h a m . Q u y mo k i n h d o a n h dUdc chia l a m h a i mue la nho v a l d n . C h u k i song cua san phs£m diidc chia l a m n a m g i a i doan l a t h a m nhap, p h a t t r i e n , bao hoa, b a t d a u suy g i a m va suy t h o a i . Cac l i i a chon chien hide dUdc mo t a d b a n g 3.4 cho h a i l o a i quy mo doanh nghiep n h i i sau: - V 6 i cac d o a n h n g h i e p co q u y m o k i n h d o a n h n h o : + 6 g i a i d o a n t h a m n h a p c a n h i a c h o n c h i e n hide k h a c b i e t hoa cao el t h i t r U d n g n g a c h . + G i a i doan p h a t t r i e n , cac d o a n h n g h i e p quy mo n h o co t h e hia chon ba chien hide: c h i p h i k i n h d o a n h t h a p 6 t h i t n i d n g ngach, khac b i e t hoa cao 5 t h i t n i d n g n g a c h va/hoac c h i e n hide k e t hdp c h i p h i k i n h doanh t h a p v o i k h a c b i e t hoa cao. + G i a i d o a n bao hoa l a g i a i d o a n c u n g s a n pha'm da t i i d n g d o i dap ting c a u n e n d o a n h n g h i § p co thi h i a c h o n cac c h i e n hide: c h i p h i k i n h d o a n h t h a p d t h i t r U d n g n g a c h , k h a c
 2. b i e t h o a cao d t h i t r u i n g n g a c h va/hoac c h i e n hide k e t hdp c h i p h i k i n h d o a n h t h a p v 6 i k h a c b i e t hoa cao. Bang 3.4. Ma t r a n lira chon chien luoc cho cac doanh nghiep nho va bo phan doanh nghiep Quy mo kinh doanh nho Quy mo kinh doanh Idn Tham Khac btet hoa cao d thj truong Chien luoc th§m nhap nhap ngach - Chi phi kinh doanh thap d thi - Chien luge chi phi kinh trudng ngach doanh thap Phat - Khac biet hoa cao 6 thi truong - Chien luge khac biet hoa trien ngach - Chien luge ke't hgp chi phi - Ke't hop chi phi kinh doanh kinh doanh thap voi khac thap vol khac biet hoa cao biet hoa - Chi phi kinh doanh thap 6 thi - Chien luge chi phi kinh Cac trudng ngach doanh thap giai doan Bao - Khac biet hoa cao b thj trudng - Chien luge khac bi& hoa chu hoa ngach - Chien luge ke't hgp chi phi ki - Ke't hop chi phi kinh doanh kinh doanh thap voi khac song thap voi khac bi§t hoa cao bi§t hoa cao cua - Chi phi kinh doanh thap 6 thj - Chien luge chi phi kinh san pham truong ngach doanh thap Bat dau - Khac bi& hoa cao 6 th| truong - Chien luge khac bi6t hoa suy ngach - Chien luge ke't hgp chi phi giam - Ke't hop chi phi kinh doanh kinh doanh thap voi khac thap vol khac biet hoa cao biet hoa cao - Chi phi kinh doanh thap 6 thj - Chien luge chi phi kinh truong ngach doanh thap Suy thoai - Ke't hop chi phi kinh doanh - Cliien luge ke't hgp chi phi thap vol khac bi§t hoa cao kinh doanh thap voi khac bi§t hoa cao Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. + G i a i d o a n b a t din suy g i a m l a g i a i d o a n c u n g san p h a m da dap t i n g v a t h a m c h i co t h e vUdt cltu, d o a n h t h u suy g i a m . O g i a i d o a n n a y d o a n h n g h i e p co t h e l i i a c h o n cac c h i e n hide: c h i p h i k i n h d o a n h t h a p 6" t h i t r U d n g n g a c h , k h a c b i e t hoa cao d t h i t r U d n g n g a c h va/hoac c h i e n hide k e t hdp c h i p h i k i n h d o a n h t h a p v 6 i k h a c b i e t hoa cao. + G i a i d o a n suy t h o a i : d o a n h n g h i e p t i e p t u c l i i a c h o n c h i e n hide c h i p h i k i n h d o a n h t h a p d t h i t r U d n g ngach, c h i e n liidc k e t hdp c h i p h i k i n h d o a n h t h a p v 6 i k h a c b i e t hoa cao; dong thdi, doanh nghiep p h a i c h u a n b i t i m t h d i diem t h i c h hdp r u t k h o i t h i t n i d n g . - V d i cac d o a n h n g h i e p co q u y m o k i n h d o a n h 16n: + G i a i d o a n t h a m n h & p d o i h o i d o a n h n g h i e p p h a i co c h i e n hide t h a m n h a p p h u h d p v 6 i h o a n c a n h c u t h e c u a thi tnidng. + G i a i d o a n p h a t t r i e n , cac d o a n h n g h i e p q u y m o 16n co t h e l i i a c h o n b a c h i e n hide: c h i e n hide c h i p h i k i n h doanh t h a p , c h i e n hide k h a c b i e t h o a va/hoac c h i e n liidc k e t h d p c h i p h i k i n h d o a n h t h a p v 6 i k h a c b i e t hoa. + G i a i d o a n bao hoa l a g i a i d o a n c u n g s a n p h a m da t i i d n g d o i dap ting cau, d o a n h n g h i e p co t h e h i a c h o n cac c h i e n liidc: c h i e n liidc c h i p h i k i n h d o a n h t h a p , c h i e n liidc k h a c b i e t hoa va/hoac c h i e n liidc k e t hdp c h i p h i k i n h d o a n h t h a p v 6 i k h a c b i e t hoa cao. + G i a i doan bat dau suy g i a m la giai doan cung san p h a m da dap ting v a t h a m c h i co t h e v i i d t cau, d o a n h t h u s u y Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. g i a m . 6 g i a i d o a n n a y d o a n h n g h i e p co t h e h i a chon cac c h i e n liidc: c h i e n liidc c h i p h i k i n h d o a n h t h a p , chi&n liidc k h a c b i e t hoa va/hoac c h i e n liidc k e t hdp c h i p h i k i n h d o a n h t h a p v o l k h a c b i e t hoa cao. + G i a i doan suy thoai: doanh nghiep tiep tuc hia chon c h i e n hide c h i p h i k i n h d o a n h t h £ p , c h i e n hide k e t h d p c h i phi k i n h doanh tha'p v 6 i k h a c b i e t h o a cao; d o n g thdi, doanh nghiep p h a i c h u l l n b i t i m t h d i diem t h i c h hdp r u t kh6i t h i trUdng. 3. M o h i n h l v f a c h o n c h i e n l i f c f c t o n g q u a t 3.1. Ma tran A.D. Little (ma tran lUa chon chien lUOc tong quat) So do 3.11. Ma tran lira chon chien luoc t o n g quat Mile ao chin muoi M a t r a n A . D . L i t t l e l a m a t r & n m a m o t c h i e u cua no m o t a cac cd h o i hoac de doa cua m o i t r U d n g k i n h d o a n h dUdc c h i a l a m h a i k h u v i i c l a : n h i e u cd h o i v a n h i e u b a t l d i d o i v 6 i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. h o a t d o n g k i n h d o a n h cua d o a n h n g h i e p ; c h i e u k i a c u a ma t r a n m o t a k h a n a n g c a n h t r a n h cua d o a n h n g h i e p v 6 i h a i mtic l a m a n h v a y e u . M a t r a n t r e n c h i a t o a n bo k h o n g g i a n t h a n h b a v u n g : v u n g thu" n h a t , k h a nang canh t r a n h cua doanh nghiep m a n h t r o n g m o i t r U d n g k i n h d o a n h n h i e u cd h o i ; v u n g t h t i h a i , k h a n a n g c a n h t r a n h cua d o a n h n g h i e p y e u t r o n g m o i t r U d n g k i n h d o a n h n h i e u b a t I d i ; v u n g t h t i ba, hoac k h a n a n g canh t r a n h cua doanh nghiep y e u n h U n g t r o n g m o i trUdng n h i e u cd h o i , hoac k h a n a n g c a n h t r a n h cua d o a n h n g h i e p t r u n g b i n h trong moi trUdng khong nhieu, khong i t t h u a n Idi c u n g n h u b a t I d i hoac ngUdc l a i k h a n a n g c a n h t r a n h cua doanh nghiep m a n h trong moi trUdng k i n h doanh n h i e u bat Idi (Sd do 3.11). T U d n g ting v 6 i m o i v u n g t r o n g m a t r a n se cho p h e p c a n n h a c c h i e n lUdc t h i c h h d p : b v u n g t h t i n h a t , k h i k h a nang canh tranh cua doanh nghiep manh trong moi t r U d n g k i n h d o a n h n h i e u cd h o i c h i e n lUdc t h i c h h d p n h a t l a c h i e n lUdc t a n g t r U d n g ; d v u n g t h t i h a i , k h i k h a nang canh t r a n h cua doanh nghiep y e u t r o n g m o i trUdng k i n h d o a n h n h i e u ba't I d i c h i e n lUdc c a t g i a m co t h e l a t h i c h hdp; d v u n g t h t i ba, k h i k h a n a n g c a n h t r a n h cua doanh n g h i § p y e u n h U n g t r o n g m o i t r U d n g n h i e u cd h o i , h o a c k h a n a n g c a n h t r a n h cua doanh nghiep t r u n g b i n h t r o n g m o i trUdng khong nhieu, khong i t t h u l i n Idi cung n h u bat Idi hoac ngUdc l a i k h a n a n g c a n h t r a n h c u a d o a n h nghiep m a n h t r o n g m o i t r U d n g k i n h d o a n h n h i e u ba't I d i d o a n h n g h i e p n e n l U a c h o n c h i e n lUdc o n d i n h . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. 3.2. Ma tran danh muc von dau tu So do 3.12. Ma tran danh muc von dau tu Miirc tang truong thj truong cao Cac chien luge lam thay ddi each kinh doanh Cac chien luge nham giu va cung c6 sue manh doanh nghiep tiep tuc doanh nghiep duy tri 6 thj truong Vj the" canh Vi the" tranh ye'u canh tranh manh Cac chien luge giam bet Chien luge nit khoi thj su tham gia cua doanh truong dung thdi diem nghigp d thi truong Mure tang truong thi truong thap Ma tran danh muc von dau tu dUa tren cd s6 sU dung hai chieu: mot chieu mo ta sUc canh tranh cua doanh nghiep (ddn vi kinh doanh chien hide) va chieu kia mo ta tiem nang tang trUcing cua thi trUdng (Sd do 3.12). Can cU vao vi tri cua doanh nghiep (ddn vi kinh doanh chien hide) thuoc 6 nao cua ma tran ma hia chon chien lUdc thich hdp: - Neu doanh nghiep (ddn vi kinh doanh chien hide) d 6 co mUc tang trUcing thi trUdng cao va lai co vi the canh tranh manh se hia chon chien hide duy tri nham tiep tuc giU doanh nghiep d v i the canh t r a n h m a n h t r e n t h i trUdng. - Neu doanh nghidp (ddn vi kinh doanh chien hide) d 6 co mUc t a n g t r U d n g t h i t r U d n g cao n h U n g l a i co v i t h e canh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. t r a n h y e u se h i a c h o n c h i & n hide t h a y d o i n h a m t h a y d d i each k i n h d o a n h v a t a n g cUdng sUc m a n h cua d o a n h n g h i e p . - N e u d o a n h n g h i e p ( d d n v i k i n h d o a n h c h i e n hide) d 6 co m t i c t a n g t r U d n g t h i t r U d n g t h a p n h U n g l a i co v i t h e c a n h t r a n h cao se p h a i l i i a c h o n c h i e n h i d e t h u h o a c h v a c h u a n b i cho chie^n h i d e r u t k h o i t h i t r U d n g v a t h a m n h a p t h i trUdng m6i. - N e u d o a n h n g h i e p ( d d n v i k i n h d o a n h c h i e n hide) d 6 co mUc t a n g t r U d n g t h i t r U d n g t h a p v a c u n g co v i t h e canh t r a n h y e u t h i se h i a c h o n c h i e n hide c a t g i a m v a xac d i n h dung thdi diem n i t k h o i t h i trUdng. Ve b a n chat m a t r a n d a n h muc v o n d a u t U g a n giohg m a t r a n n h o m B o s t o n dUa r a n h U n g dUa t h e m q u a n d i e m c u a M . P o r t e r v a o n e n cho p h e p p h a n t i c h v a p h a n anh d i i n g d a n h d n d o i v 6 i cac d o a n h n g h i e p co t h i p h a n nho n h U n g v i t h e 16n. 3.3. Ma tran chien luac chinh M a t r a n c h i e n hide c h i n h ( G r a n d S t r a t e g y M a t r i x ) c u n g l a m o t cong c u dUdc sU d u n g pho b i e n de h i n h t h a n h cac c h i e n hide co k h a n a n g h i a chon. M a t r a n n a y c u n g dUa t r e n h a i t i e u t h t i c d a n h g i a l a v i t r i c a n h t r a n h v a sU t a n g t r U d n g cua t h i t r U d n g . T a t ca cac d o a n h n g h i e p (bo p h a n d o a n h n g h i e p ) d e u co t h e n a m b m o t t r o n g b o h goc v u o n g c h i e n lUdc c u a ma t r s i n c h i e n lUdc c h i n h . Cac c h i e n hide t h i c h h d p cho d o a n h n g h i e p dUdc l i e t k e t h e o t h U t u h a p d a n t r o n g m 6 i goc v u o n g cua m a t r ^ n . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. Cac d o a n h n g h i e p (bo p h a n ) n a m el goc v u o n g I co v i t r i c h i e n hide r a t t o t . D o i v 6 i n h U n g d o a n h n g h i e p n a y , t i e p t u c t a p t r u n g vao t h i trUcing h i e n t a i ( t h a m n h a p t h i t r U d n g v a p h a t t r i e n t h i trUdng) va san p h a m (phat t r i e n san pham) la n h U n g c h i e n hide t h i c h h d p . N e u d o a n h n g h i e p co t h t i a n g u o n hie t h i c h i e n hide k e t hdp t U p h i a sau, p h i a trUdc h a y t h e o c h i e u n g a n g d e u co t h e l a n h U n g c h i e n lUdc h U u i c h . K h i d o a n h n g h i e p q u a t a p t r u n g vao m o t san p h a m r i e n g le t h i sU da d a n g hoa t a p t r u n g co t h e t a n d u n g dUdc cac cd h o i b e n ngoai va l a m g i a m nhUng r u i ro t r o n g k i n h doanh. C a n d a n h g i a c a n t h a n thUc t r a n g n e u d o a n h n g h i e p t h u o c goc v u o n g I I . M a c d u n g a n h k i n h d o a n h d a n g t a n g t r U d n g n h U n g d o a n h n g h i e p r a t k h o c a n h t r a n h co h i e u q u a v a v i v & y p h a i xac d i n h t a i sao p h U d n g p h a p k i n h d o a n h h i e n t a i cua doanh nghiep l a i khong htiu hieu, d o a n h n g h i e p co t h e t h a y d d i n h u t h e n a o de c a i t h i e n t o t n h a t cac h o a t d o n g c a n h t r a n h c u a m i n h . V i d o a n h n g h i e p t h u o c n g a n h co sU t a n g trUo"ng n h a n h v e t h i t r U d n g n e n c h i e n lUdc t a p t r u n g ( t U d n g p h a n v 6 i k e t h d p h a y da d a n g h o a ) t h U d n g l a sU c h o n lUa d a u t i e n . T u y n h i e n , neu d o a n h n g h i e p k h o n g co k h a n a n g dac b i e t h a y I d i t h e c a n h t r a n h t h i sU k e t h d p t h e o c h i e u n g a n g t h t i d n g l a c h i e n lUdc t h a y t h e co n h i e u k h a q u a n . V a c u o i c u n g c h i e n lUdc t h u h e p h a y r d i bo t h i t r U d n g c u n g c a n dUdc x e t den. C h i e n hide t h u h e p co t h e c u n g cap v o n de m u a l a i cac d o a n h n g h i e p k h a c h a y m u a l a i cd p h a n . D o a n h n g h i e p n a m d goc v u o n g I I I c a n h t r a n h t r o n g cac n g a n h co m t i c t a n g trUcing c h ^ m v a co v i t r i c a n h Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. t r a n h y e u . D o i h 6 i d o a n h n g h i e p p h a i co n h i i n g t h a y d d i d a n g k e v a n h a n h c h o n g de t r a n h n h i i n g t h a t b a i 16n h d n v a k h a n a n g v 3 n d . T r U 6 c h e t co the n g h i d e n c h i e n h i d e 7 c a t g i a m : g i a m v o h v a n h i i n g c h i p h i t o n k e m ( h a n che c h i t i e u ) . M o t c h i e n hide k h a c co t h e l a c h u y e n n g u o n h i e d l i n h viic dang k i n h doanh sang l i n h viic hoat dong khac. Neu t a t ca d e u t h a ' t b a i t h i sU l i i a c h o n c u d i c u n g l a t h u h e p h a y t t i bo t h i t r U d n g . Bang 3.5. Cac chien luoc lira c h o n tu* ma t r a n chien lucre c h i n h Thj truong tang tnidng nhanh chong Goc phan tifll Goc phan tu 1 1. Phat thin thj trudng 1. Phat triln thi truong 2. Tham nhap thj truong 2. Tham nhap thj truong 3. Phat triln san pham 3. Phat triln san pham 4. Ke't hop theo chieu ngang 4. Kit hop v l phia trudc 5. Loai bot 5. Ket hop ve" phia sau 6. Thanh If 6. Kit hop theo chieu ngang Vjtri Vjtri canh 7. Da dang hoa tap trung canh tranh Goc phan tu* III tranh Goc phan tu IV1 yeu manh 1. Giam bot chi tieu 1. Da dang hoa tap trung 2. Da dang hoa tap trung 2. Da dang hoa theo chilu ngang 3. Da dang hoa theo chilu ngang 3. Da dang hoa lien kit 4. Da dang hoa lien ke't 4. Lien doanh 5. Loai bet 6. Thanh If Thj truong tang truong cham chap Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. Cac d o a n h n g h i e p t h u o c goc v u o n g I V co v i t r i c a n h t r a n h m a n h n h i i n g l a i thuoc n g a n h co mite do t a n g trUcing t h a p . N h i i n g d o a n h n g h i e p n a y co d u stic m a n h de dUa cac chUdng t r i n h da d a n g hoa vao n h i i n g l i n h viic t a n g trUcing co n h i e u h t i a h e n h d n . MUc l U u t h o n g t i e n m a t cua cac d o a n h n g h i e p n a y cao, n h u c a u t a n g trUcing b e n t r o n g b i h a n che v a v i v a y cac d o a n h n g h i e p n a y t h U d n g co t h e theo d u d i t h a n h cong cac c h i e n hide da d a n g hoa t a p t r u n g , theo c h i e u n g a n g hay lien ket, lien doanh. 3.4. Ma tran SPACE (ma tran vi tri chien liidc va danh gia hoqt dpng) Sd do 3.13. Ma tran SPACE Sure manh cua nganh +6 +5 +4 Than trong +3 Tan cong +2 +1 Tiem 0 Loi t h i lire tai canh -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 tranh -1 -2 Phong thu -3 Canh tranh -4 -5 -6 Su 6n djnh cua m6i trudng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. M o t c h i e u cua m a t r & n S P A C E mo t a h a i t i e u t h t i c d a n h gia m o i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p l a t i e m hie t a i c h i n h (FS) v a I d i t h e c a n h t r a n h ( C A ) ; c o n c h i e u k i a mo t a h a i t i e u t h t i c d a n h g i a m o i t r U d n g b e n n g o a i l a sU o n d i n h cUa m o i t r U d n g (ES) v a sUc m a n h cua n g a n h ( I S ) . B o h y e u t o n a y l a n h i i n g y e u to' q u y e t d i n h q u a n t r o n g n h a t cho v i t r i c h i e n hide c h u n g c u a d o a n h n g h i e p . T u y t h u o c vao l o a i h i n h d o a n h n g h i e p co t h e co r a t n h i e u b i e n so' k h a c n h a u p h a n a n h cac t i e u t h t i c t i e m hie t a i c h i n h (FS) v a I d i t h e c a n h t r a n h ( C A ) c u n g n h u sU o n d i n h c u a m o i t r U d n g (ES) v a stic m a n h cua n g a n h ( I S ) . M o t so' b i e n so t h U d n g dUdc sti d u n g p h a n a n h cac t i e u t h t i c mo t a cac c h i e u cua m a t r a n S P A C E ( B a n g 3.6). Co t h e mo t a cac bu6c h i n h t h a n h m a t r a n S P A C E n h u sau: Btfdc 1, h i a c h o n n h o m cac b i e n so' p h a n a n h t i e m hie t a i c h i n h (FS), I d i t h e c a n h t r a n h ( C A ) , sU o n d i n h cua m o i t r U d n g (ES) v a stic m a n h cua n g a n h ( I S ) . Btfdc 2, a n d i n h gia t r i c u t h e cho cac c h i e u cua m a t r a n . C h a n g h a n , xac d i n h t i i + 1 ( x a u nha't) t 6 i + 6 ( t o t n h a t ) cho m o i b i e n so' p h a n a n h t i e m lUc t a i c h i n h (FS) v a stic m a n h cua n g a n h ( I S ) ; gia t r i t t i - 1 ( t o t n h a t ) d e n -6 ( x a u n h a t ) cho m o t b i e n so' p h a n a n h sU o n d i n h cua m o i t r U d n g (ES) v a I d i the canh t r a n h (CA). Btfdc 3, t i n h so' d i e m t r u n g b i n h p h a n a n h t i e m h i e t a i c h i n h (FS), stic m a n h cua n g a n h ( I S ) , sU o n d i n h c u a m o i t r U d n g (ES) v a I d i t h e c a n h t r a n h ( C A ) . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. Biidc 4, d a n h d a u sd' d i e m t r u n g b i n h cua t i e m hie t a i c h i n h (FS), siic m a n h cua n g a n h (IS), sU o n d i n h cua m o i t r U d n g (ES) v a I d i t h e c a n h t r a n h (CA) t r e n t r u e t h i c h hdp cua m a t r a n S P A C E . Bang 3.6. Cac yeu to phan a n h bon tieu thurc cua ma t r a n SPACE Vj tri chien lucre ben trong Vj tri chien luoc ben ngoai Sue manh tai chinh (FS) Stfon djnh cua moi truong (ES) 1. Doanh loi dau tu 1. Su thay ddi cdng ngh§ 2. Kha nang thanh toan 2. T? l§ lam phat 3. Von luan chuyen 3. Su bien ddi cua nhu cau 4. Luu thong tiln mat 4. Gia cua san pham canh tranh 5. Su de dang rut khoi thj truong 5. Hang rao th3m nhap thj trudng 6. Rui ro trong kinh doanh 6. Ap luc canh tranh 7. Su dan hoi theo gia cua nhu cau Loi the canh tranh (CA) Sue manh cua nganh (IS) 1. Thj phan 1. Mur tang trudng tilm tang 2. Chat luong san pham 2. Moi loi nhuan tiem tang 3. Chu ki song cua san pham 3. Su dn djnh v£ tai chinh 4. Su trung thanh cua khach hang 4. Bi quyet cdng nghe 5. Canh tranh bang tan dung nang luc 5. Sir dung nguon luc san xuat 6. Quy md vdn 6. Bi quylt cong nghe 7. Su d i dang tham nhap thj trudng 7. Su kiem soat ddi voi nha cung cap va ngudi phan phdi 8. Su dung nang suat, cdng suat Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. FS +4 +4 CA / IS ES Doanh nghi§p manh ve" tai chinh va dat duoc nhieu loi t h i canh tranh trong mat nganh tirong trung va 6n djnh Btfdc 5, cong h a i so' d i e m cua c h i e u n g a n g v a d a n h d a u d i e m k e t q u a t r e n t r u e h o a n h . C o n g h a i so' d i e m t r e n c h i e u d t i n g v a d a n h d a u k e t q u a t r e n t r u e t u n g . D a n h d a u giao d i e m cua h a i d i e m m 6 i t r e n t r u e X Y n a y . Btfdc 6, ve vectd co h u 6 n g t t i d i e m goc cua m a t r a n S P A C E qua giao diem m6i. Vectd n a y b i e u t h i loai chien hide cho d o a n h nghiep: t a n cong, c a n h t r a n h , phong t h u , h a y t h a n t r o n g . Sd do t r e n mo t a m o t v i d u ve cac h i n h a n h cua c h i e n hide sau k h i da p h a n t i c h m a t r a n S P A C E . V e c t d co h u 6 n g cho t h a y l o a i c h i e n hide m a d o a n h n g h i e p c a n t h e o d u d i : t a n cong, t h a n t r o n g , p h o n g t h u h a y c a n h t r a n h . K h i vectd co h u 6 n g n a m ci goc v u o n g t a n cong c u a ma t r i l n S P A C E t h i d o a n h n g h i e p d a n g ci v i t r i t o t n h a t de su - d u n g n h i i n g d i e m m a n h b e n t r o n g cua no n h a m tsan d u n g n h i i n g cd h o i b e n n g o a i , v i i d t q u a n h i i n g d i e m y e u b e n t r o n g v a t r a n h k h o i cac m o i de doa t i i m o i t r U d n g b e n n g o a i . D o do Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. cac c h i e n hide t h a m n h a p t h i t n i d n g , p h a t t r i e n t h i t n i d n g , p h a t t r i e n san p h a m , k e t hdp ve p h i a sau, k e t hdp ve p h i a t r u 6 c , k e t hdp theo c h i e u n g a n g , da d a n g hoa l i e n ket, da d a n g hoa t a p t r u n g , da d a n g hoa theo c h i e u n g a n g h a y k e t h d p cac c h i e n lUdc deu co t h e k h a t h i . V e c t d co h u 6 n g n a m 6" goc v u o n g t h a n t r o n g cua m a t r a n S P A C E t h i d o a n h n g h i e p n e n h o a t dong v 6 i n h i i n g k h a n a n g h i e n thUc cua m i n h v a k h o n g n e n qua l i e u l i n h . H a u h e t cac c h i e n hide thkn t r o n g thUdng lien quan den t h a m nhap t h i t r U d n g , p h a t t r i e n t h i t r U d n g , p h a t t r i e n s a n p h a m v a da d a n g hoa t a p t r u n g . Vectd co h u 6 n g c u n g co thi n a m ci goc v u o n g p h o n g t h u cua m a t r a n S P A C E . D o i v 6 i trUdng hdp n a y doanh nghiep n e n t i p t r u n g cai t h i e n n h i i n g d i e m y e u b e n t r o n g v a t r a n h k h o i n h i i n g m o i de doa t t i b e n ngoai. Cac chien hide phong t h u bao gom h a n che c h i t i e u , g i a m q u y mo, t t i ho v a da dang hoa t a p t r u n g . C u o i c u n g , v 6 c t d co h u 6 n g co t h e n a m d goc v u o n g canh t r a n h cua ma t r a n S P A C E . Cac c h i e n hide canh t r a n h co t h e g o m c h i e n hide k e t h d p ve p h i a s a u , phia trUdc, t h e o c h i e u n g a n g , c h i e n hide t h a m n h a p t h i t r U d n g , p h a t t r i e n t h i trUdng, p h a t t r i e n san p h a m va t h a m gia lien doanh. 3.5. Ma tran QSPM (ma tran hoach dinh chien litcfc co the dinh ItfOng) N g o a i viec l a p b a n g d a n h sach Uu t i e n d a u t u con co t h e sU d u n g k i t h u a t p h a n t i c h t i n h h a p d a n t U d n g d o i cua cac c h i e n hide. D o l a m a t r i l n hoach d i n h c h i e n hide d j n h I t i d n g (Quantitative Strategic Planning M a t r i x - QSPM). K i t h u a t Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. n a y co t h e cho t h a y m o t each k h a c h q u a n c h i e n hide cac t h a y t h e nao l a t o t n h a t . M a t r a n Q S P M s i i d u n g cac y e u to' d a u vao n h d n h i i n g p h a n t i c h d g i a i d o a n 1 (ke't q u a tijf m a t r a n E F E , m a t r a n h i n h a n h c a n h t r a n h v a m a t r a n I F E ) v a ke't q u a ke't h d p cua cac p h a n t i c h b g i a i d o a n 2 ( m a t r a n S W O T , S P A C E , BCG,...) de l i i a c h o n m o t t r o n g so' cac c h i e n hide co k h a n a n g da c h i r a b g i a i doan 2 v a c u n g cap n h i i n g t h o n g t i n c a n t h i e t de thie't l a p m a t r a n Q S P M ( g i a i d o a n 3). M a t r a n Q S P M l a cong c u co t h e cho p h e p d a n h g i a k h a c h q u a n c h i e n hide co t h e t h a y t h e d i i a t r e n cac y e u to' t h a n h cong c h i i y e u b e n t r o n g v a b e n n g o a i da dUdc xac d i n h c i i n g n h u cac cong c u p h a n t i c h viec h i n h t h a n h c h i e n hide k h a c . M a t r a n Q S P M d o i h o i cac n h a h o a c h d i n h p h a i co s i i p h a n d o a n t o t b a n g t r i i c giac. Bang 3.7. Ma tran QSPM Cac chien liidc co the chon lua Cac yeu to chmh Phan Chien Chien Chien loai IU0C1 lUOc 2 lUOc 3 Cac yeu to ben trong 1. Quan tri 2. Marketing 3. Tai chinh/ke toan 4. San xuat/thirc hten 5. Nghien ciru va phat triln 6. Cac he thing thdng tin Cac yeu to ben ngoai I.Kinhtl 2. Chinh tri/luSt phap/Chinh phu 3. Xa h&i/van hoa/dan s i 4. KT thuat 5. Canh tranh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. Q u y Udc ve d i e m so' h a p d a n n h U : doi v 6 i cac y e u t o ' b e n t r o n g : 1 = yeu nhat, 2 = i t yeu nhat, 3 = i t manh nhat, 4 = manh nhat doi v d i cac y e u t o ' b e n n g o a i : 1 = h a n h dong p h a n ting cua doanh nghiep con 6 mtic t h a p , 2 = h a n h d o n g p h a n t i n g cua d o a n h n g h i e p l a t r u n g b i n h , 3 = p h a n ting cua d o a n h n g h i e p t r e n mtic t r u n g b i n h , 4 = p h a n ting cua doanh nghiep r a t t o t cua m a t r a n Q S P M B a n g 3.7 m o t a m o h i n h cua m a t r a n Q S P M . C o t b e n t r a i c u a m a t r a n Q S P M b a o g o m cac y e u to' b e n t r o n g v a b e n n g o a i ( g i a i d o a n 1) v a h a n g t r e n c u n g bao g o m cac c h i e n hide k h a t h i co k h a n a n g t h a y t h e ( t t i g i a i d o a n 2 ) . D a e b i e t , cot b e n t r a i c u a ma t r a n QSPM g o m co n h i i n g t h o n g t i n diidc l a y t r u e t i e p t t i m a t r a n E F E v a m a t r a n I F E . B e n c a n h cot cac y e u to' t h a n h c o n g c h u y e u l a cot p h a n l o a i t i i d n g ting c u a m 6 i y e u to' t r o n g m a t r a n E F E va ma t r a n I F E . B a n g t r e n c u n g b i e u t h i t a t ca cac t h a n h p h a n cua m a t r a n Q S P M bao g o m cac y e u to q u a n t r o n g , cac chien hide co the, p h a n loai so' d i e m ve t i n h hap d a n v a t o n g so' diem hap dan. T a co the xay d t i n g m a t r a n Q S P M qua cac biidc cu the sau: Biidc 1, h e t k e cac cd hoi, de doa b e n ngoai v a cac diem yeu, m a n h q u a n t r o n g b e n t r o n g d cot b e n t r a i cua m a t r & n Q S P M . Cac t h o n g t i n dUdc l a y t n i c tiep t t i m a t r a n E F E v a I F E . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. Bitdc 2, p h a n l o a i cho m o i y e u to' t h a n h cong q u a n t r o n g ben trong va ben ngoai. Su p h a n loai nay cung y het n h u trong ma t r a n E F E va ma t r a n I F E . Bitdc 3, n g h i e n ctiu cac m a t r a n d g i a i doan 2 v a xac d i n h cac chien hide co t h e m a doanh nghiep n e n x e m xet. L i e t k e cac chien hide n a y t i i h a n g d a u t i e n cua m a t r a n Q S P M . T a p hdp cac chien hide t h a n h cac n h o m r i e n g b i e t n h a u n e u co the. Bitdc 4, xac d i n h so' diem hap d i n . D i e m h a p d a n l a gia t r i b a n g so', b i e u t h i t i n h hap d a n tUdng doi cua m o i chien hide t r o n g n h o m cac c h i e n hide nao do. T r o n g m a t r a n Q S P M co t h e quy u"6c b o h mtic do h a p d i n v 6 i each cho diem nhu" sau: 1. k h o n g h a p d i n , 2. f t h a p d i n , 3. k h a h a p dan, 4. r a t h a p d i n . So' d i e m ha'p d i n cua t i f n g y e u to' r i e n g b i e t b i e u t h i t i n h h a p d i n t U d n g d o i cua c h i e n hide n a y so v 6 i cac c h i e n hide k h a c t r o n g c u n g m o t n h o m c h i e n hide co t h e co. N e u m o t y e u to' nao do k h o n g a n h hucing d e n s i i h i a c h o n cac c h i e n hide t r o n g n h o m d a n g x 6 t t h i k h o n g c h a m d i e m h a p d a n cac c h i e n hide t r o n g n h o m c h i e n hide n a y . Bitdc 5, t i n h t o n g so' d i e m h a p d i n . T o n g so' d i e m hap d i n l a k e t q u a cua viec n h a n so d i e m p h a n l o a i (bu6c 2) v d i so d i e m h a p d i n (bii6c 4) t r o n g m o i h a n g ; n e u c h i x 6 t ve a n h hiiclng cua y e u to' t h a n h cong q u a n t r o n g b e n t r o n g v a b e n n g o a i d cot b e n c a n h t h i t o n g so' d i e m ha'p d i n b i e u t h i t i n h h a p d i n t U d n g d o i cua m o i c h i e n hide. T o n g so' d i e m ha'p d i n cang cao t h i c h i d h hide c a n g ha'p d i n . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. Bitdc 6, cong t o n g cac so' d i e m h a p dan. C o n g t o n g cac so d i e m h a p d a n b i e u t h i c h i e n hide nao l a h a p d a n nha't t r o n g m o i n h o m c h i e n hide co t h e co. X e t t a t ca cac y e u to' b e n t r o n g v a b e n n g o a i a n h h i i d n g t d i c h i e n hide: n e u so' d i e m c a n g cao t h i c h t i n g to c h i e n hide c a n g ha'p dan. M i l e do c h e n h lech giufa cong t o n g so' d i e m ha'p d a n t r o n g m o t n h o m c h i e n hide n a o do cho t h a y t i n h h a p d a n tUdng doi cua c h i e n hide n a y so v d i c h i e n hide khac. L U u y r a n g m a t r a n Q S P M co t h e bao g o m m o i n h o m c h i e n hide co t h e v a t r o n g m o t n h o m n h a t d j n h co t h e bao g o m m o i c h i e n hide co t h e n h i i n g c h i co n h i i n g c h i e n hide t r o n g c u n g m o t n h o m m 6 i dUdc d a n h gia v d i n h a u . V i d u , n h o m c h i e n hide da d a n g hoa co t h e bao gom da d a n g hoa dong t a r n , da d a n g hoa k e t k h o i , t r o n g k h i m o t n h o m c h i e n hide k h a c l a i bao g o m cac c h i e n hide l i e n k e t theo c h i e u doc (ve p h i a trUdc h a y ve p h i a sau) v a l i e n ke't t h e o chieu ngang,... TJu d i e m cua m a t r a n Q S P M l a : - Cac n h o m c h i e n hide co t h e diidc n g h i e n c i i u l i e n t u c hay dong t h d i . Chang h a n , cac c h i e n hide b ca'p doanh n g h i e p co t h e diidc d a n h g i a d a u t i e n , s a u do l a cac n h o m c h i e n hide c u a cac bo p h a n v a cac n h o m c h i e n hide c h i l e n a n g m a k h o n g co s i i h a n che v e so' l i i d n g cac c h i e n hide, cac n h o m c h i e n hide. - N o d o i h o i cac n h a q u a n t r i p h a i k e t hdp cac y e u to' t h i c h h d p b e n t r o n g v a b e n n g o a i v a o qua t r i n h q u y e t d j n h . M a t r a n Q S P M g i u p ho c h i i y v a o cac m o i q u a n h e quan Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. t r o n g a n h h u d n g d e n viec q u y e t d i n h c h i e n hide. M a t k h a c , m a t r a n n a y co t h e diidc ap d u n g d o i v 6 i ca cac d o a n h n g h i e p n h o v a 16n, I d i n h u a n v a p h i I d i n h u a n . B e n c a n h do m a t r a n Q S P M c u n g co n h i i n g h a n che n h a t d j n h . M a t r a n n a y l u o n l u o n d o i h o i p h a i co sU p h a n d o a n b a n g t r i i c giac v a d i i a t r e n cd so" k i n h n g h i e m . V i e c p h a n l o a i v a cho so' d i e m h a p d a n d o i h o i n h i i n g q u y e t d j n h p h a n d o a n d u c h u n g d i i a t r e n cac t h o n g t i n k h a c h q u a n . S i i t h a o l u a n g i i i a cac n h a q u a n t r i t r o n g q u a t r i n h h i n h t h a n h c h i e n hide se gop p h a n x a y d u n g v a h o a n t h i § n cac q u y e t d i n h c h i e n hide. T u y n h i e n , su" t h a o l u & n n a y co t h e l a m n a y s i n h cac y k i e h khac nhau. V. DANH GIA CHIEN LUOC OA CHON K h o n g p h u t h u o c vao t i n h h e t h o n g v a t o a n d i e n c u a cac g i a i p h a p , m o t c h i e n hide sau k h i da dUdc l i i a c h o n c a n p h a i d a n h gia l a i . Viec d a n h gia n h a m m u c d i c h k h a n g d j n h l a i q u y e t d j n h l i i a c h o n v a soat x e t l a i cac y e u to bao d a m t h i i c h i e n c h i e n lUdc. D e d a n h gia c h i e n hide c a u h 6 i q u a n t r o n g nha't p h a i diidc d a t r a v a t r a I d i l a : " L i e u c h i e n lUdc da du"a r a co d a m bao cho d o a n h n g h i e p d a t dUdc cac m u c t i e u da xac d j n h ? " . N g o a i r a , con d a n h gia c h i e n hide da h i a c h o n t h o n g q u a viec d i i a r a v a r a x 6 t m o t l o a t c a u h o i bo s u n g n h a m v a o cac yd'u to' chUa chac c h a n , c a n k h a n g d j n h t i n h h i e u q u a , t i n h k h a t h i cua c h i e n hide. Cac c a u h 6 i bo s u n g co t h e t h e o cac h i i 6 n g s a u day: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. 1. C h i e n hide co p h u h d p v d i m o i t r U d n g k i n h d o a n h h a y khong? 2. Chien hide de r a co p h u hdp v d i quan diem, phong each l a n h dao cung n h u phUdng phap t r i e n k h a i chien lUdc hay khong? 3. C h i e n liidc de r a co t h i c h l i n g v 6 i k h a n a n g v a t i e m liic cua d o a n h n g h i e p h a y k h o n g ? Co k h a i thac diidc Uu t h e cua doanh nghiep hay khong? 4. Cac r i i i r o co t h e x a y r a k h i t h i i c h i e n c h i e n hide v a k h a n a n g c h i u diing? 5. Cac k h a n a n g d i i p h o n g v a t h a y the? 6. C h i e n liidc co p h u h d p v d i c h u k i song cua s a n p h a m hay khong? 7. C h i e n liidc co t h e dUdc t r i e n k h a i d u n g y do v a co h i e u qua khong? 8. L i e u co con cac g i a i p h a p q u a n t r o n g nao k h a c hay khong? T r a Idi cac cau h o i k i e m t r a se cho mot k e t qua. d a n h gia cuoi cung t r e n cd sd can nhac k i h i d n g ve chien liidc da l i i a chon. TOM TAT NOI DUNG CHUONG 3 I . Q u y t r i n h lUa c h o n c h i e n \\idc L i i a chon chien hide l a m o t k h a u q u a n t r o n g cua t o a n bo qua t r i n h hoach d i n h c h i e n hide k i n h doanh. De d a m bao viec l i i a chon chien hide d u n g dan, p h u hdp v d i t h i t n i d n g , q u a t r i n h l i i a chon chien liidc c a n q u a n t r i e t m o t sd'yeu cau sau: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản