intTypePromotion=1

Giáo trình Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
6
lượt xem
1
download

Giáo trình Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo trình bày các nội dung chính sau: Luyện tập từ vựng tiếng Hàn, giải thích ngữ pháp tiếng Hàn, luyện ngữ pháp tiếng Hàn, luyện đọc hiểu tiếng Hàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

 1. Bé Lao ®éng thƯ¬ng binh vµ x· héi CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƢỚC CHƢƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN DÙNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠO Hà Nội 2013 1
 2. CHƢƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN DÙNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠO I. Nội dung tổng quát: Lý Thực Thi, TT Nội dung Số tiết thuyết hành kiểm tra 1 Luyện tập từ vựng 20 10 10 2 Giải thích ngữ pháp 40 20 20 Bài khóa Luyện ngữ pháp 3 30 30 Luyện đọc hiểu 60 Luyện nghe hiểu Luyện tập tổng hợp 4 54 27 27 (nghe,nói,đọc,viết) 5 Kiểm tra và thi kết thúc khóa đào tạo 6 6 Cộng 180 87 87 6 2
 3. II. Nội dung chi tiết: Trong đó Sè TT Néi dung Lý Thực Kiểm tiÕt thuyết hành tra 제 1 과: 공장에 근무하기– Làm việc tại nhà 06 03 03 máy/06 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (1) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(4) 1 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (1) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (1) 제 2 과: 작업 도구 – Dụng cụ lao động/06 06 03 03 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (1) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(4) 2 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (1) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (1) 제 3 과: 월급- Tiền lương/09 09 05 04 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) 3 III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3
 4. Trong đó Sè TT Néi dung Lý Thực Kiểm tiÕt thuyết hành tra 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 제 4 과: 야간 작업 – Làm ca đêm / 09 09 04 05 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) 4 III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 제 5 과: 보호장비- Dụng cụ bảo hộ lao động/09 09 05 04 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) 5 III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 제 6 과: 퇴근 시간– Giờ tan ca/09 09 04 05 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) 6 III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 4
 5. Trong đó Sè TT Néi dung Lý Thực Kiểm tiÕt thuyết hành tra 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 제 7 과: 기숙사 생활 – Cuộc sống kí túc xá. / 09 05 04 09 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) 7 III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 제 8 과: 휴가 - Kỳ nghỉ / 09 09 04 05 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 8 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 제 9 과: 주의, 경고, 안전 표현 - Tín hiệu an 09 05 04 toàn, cảnh báo, chú ý / 09 I. 어휘 Từ vựng (1) 9 II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 5
 6. Trong đó Sè TT Néi dung Lý Thực Kiểm tiÕt thuyết hành tra 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 제 10 과: 종합 연습 1 – Luyện tập tổng hợp 1 / 12 04 05 03 12 10 I. 연습 Luyện tập (9) II. 시험 보기 Kiểm tra (3) 11 제 11 과: 업무 설명 1 - Giải thích nội dung 09 05 04 công việc 1 / 09 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 12 제 12 과: 업무 설명 2- Giải thích nội dung 09 04 05 công việc 2 / 09 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 13 제 13 과: 회식 – Ăn liên hoan cùng công ty 09 05 04 6
 7. Trong đó Sè TT Néi dung Lý Thực Kiểm tiÕt thuyết hành tra / 09 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 14 제 14 과: 조퇴- Tan ca sớm / 09 09 04 05 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 15 제 15 과: 기계 고장 - Máy hỏng / 09 09 05 04 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 7
 8. Trong đó Sè TT Néi dung Lý Thực Kiểm tiÕt thuyết hành tra 16 제 16 과: 응급 상황 - Tình huống khẩn cấp / 09 09 04 05 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 17 제 17 과: 안전 노동 - An toàn lao động / 09 09 05 04 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 18 제 18 과: 근로계약 - Hợp đồng lao động / 09 09 04 05 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 8
 9. Trong đó Sè TT Néi dung Lý Thực Kiểm tiÕt thuyết hành tra 19 제 19 과: 고용센터 - Trung tâm tuyển dụng 09 05 04 lao động/ 09 I. 어휘 Từ vựng (1) II. 문법 Ngữ pháp (2) III. 종합 연습 Luyện tập tổng hợp(6) 1. 문법 연습 Luyện tập ngữ pháp (2) 2. 읽기 연습 Luyện đọc hiểu (2) 3. 듣기 연습 Luyện nghe (2) 20 제 20 과: 종합 연습 2 - Luyện tập tổng hợp 2 12 04 05 03 / 12 I. 연습Luyện tập (9) II. 시험 보기 Kiểm tra (3) Tổng 180 87 87 06 9
 10. MỤC LỤC 제 1 과: 공장에 근무하기 ............................................................................... 12 Làm việc tại nhà máy ....................................................................................... 12 제 2 과: 작업도구 ............................................................................................ 20 Dụng cụ lao động ............................................................................................. 20 제 3 과: 월급 ................................................................................................... 27 Tiền lương ........................................................................................................ 27 제 4 과: 야간작업 ............................................................................................ 33 Làm ca đêm ...................................................................................................... 33 제 5 과: 보호장비 ............................................................................................ 39 Dụng cụ bảo hộ lao động .................................................................................. 39 제 6 과: 퇴근시간 ........................................................................................... 46 Giờ tan ca ......................................................................................................... 46 제 7 과: 기숙사 생활 ....................................................................................... 52 Cuộc sống kí túc xá .......................................................................................... 52 제 8 과: 휴가 .................................................................................................... 59 Kì nghỉ ............................................................................................................. 59 제 9 과: 주의, 경고, 안전 표현 ....................................................................... 67 Tín hiệu an toàn, cảnh báo, chú ý ..................................................................... 67 제 10 과: 종합 연습 1 ...................................................................................... 73 Luyện tập tổng hợp 1........................................................................................ 73 제 11 과: 업무 설명 1 ...................................................................................... 78 Giải thích nội dung công việc 1 ........................................................................ 78 제 12 과: 업무 설명 2 ...................................................................................... 86 Giải thích nội dung công việc 2 ........................................................................ 86 제 13 과: 회식 .................................................................................................. 93 Ăn liên hoan cùng công ty ................................................................................ 93 제 14 과: 조퇴 .................................................................................................. 99 Tan ca sớm ....................................................................................................... 99 10
 11. 제 15 과: 기계 고장 ....................................................................................... 106 Máy hỏng ....................................................................................................... 106 제 16 과: 응급 상황 ....................................................................................... 114 Tình huống khẩn cấp ...................................................................................... 114 제 17 과: 안전 노동 ....................................................................................... 121 An toàn lao động ............................................................................................ 121 제 18 과: 근로계약 ........................................................................................ 129 Hợp đồng lao động ......................................................................................... 129 제 19 과: 고용센터 ........................................................................................ 137 Trung tâm tuyển dụng lao động ...................................................................... 137 제 20 과: 종합 연습 2 .................................................................................... 145 Luyện tập tổng hợp 2...................................................................................... 145 듣기 대본 NỘI DUNG PHẦN NGHE .......................................................... 153 11
 12. 제 1 과: 공장에근무하기 Làm việc tại nhà máy  대화 1: 바리 : 공장에 중국 사람 있어요? 아구스 : 아니요, 없어요. 바리 : 그래요? 그럼 베트남 사람은 있어요? 아구스 : 네, 있어요.  대화 2: 구릉 : 공장에 직원이 몇 명 있어요? 웬반남 : 19 명 있어요. 구릉 : 외국인 근로자들이 몇 명이에요? 웬반남 : 태국 2 명, 스리랑카 3 명입니다. 12
 13. I. 어휘 공장: nhà máy, phân xưởng 중국 사람: người Trung Quốc 베트남 사람: người Việt Nam 직원: nhân viên 몇: mấy (đại từ nghi vấn) 명: người (danh từ chỉ đơn vị) 외국인: người nước ngoài 근로자: người lao động 태국: Thái Lan 스리랑카: Srilanca  단위명사 (Danh từ chỉ đơn vị): 하나 둘 셋 스물 여러 개: cái 핚개 두개 세개 스무 개 여러 개 Một cái Hai cái Ba cái Hai mươi Nhiều cái cái 명/사람: 핚명 두명 세명 스무 명 여러 명 người Một người Hai người Ba người Hai mươi Nhiều người người 마리: con 핚 마리 두 마리 세 마리 스무 마리 여러 마리 Một con Hai con Ba con Hai mươi Nhiều con con 잒: chén 핚잒 두잒 세잒 스무 잒 여러 잒 Một chén Hai chén Ba chén Hai mươi Nhiều chén chén 대: chiếc 핚대 두대 세대 스무 대 여러 대 Một chiếc Hai chiếc Ba chiếc Hai mươi Nhiều 13
 14. chiếc chiếc 병: bình 핚병 두병 세병 스무 병 여러 병 Một bình Hai bình Ba bình Hai mươi Nhiều bình bình 켤레: đôi 핚 켤레 두 켤레 세 켤레 스무 켤레 여러 켤레 Một đôi Hai đôi Ba đôi Hai mươi Nhiều đôi đôi 권: quyển 핚권 두권 세권 스무 권 여러 권 Một quyển Hai quyển Ba quyển Hai mươi Nhiều quyển quyển 장: trang 핚장 두장 세장 스무 장 여러 장 Một trang Hai trang Ba trang Hai mươi Nhiều trang trang II. 문법 1. “N + 이/가 있다/없다”: có cái gì / không có cái gì. Ví dụ: 가: 공장에 중국 사람이 있어요? Ở nhà máy có người Trung Quốc không? 나: 아니요, 중국 사람이 없어요. Không, không có người Trung Quốc. 가: 공장에 베트남 사람이 있어요? Ở nhà máy có người Việt Nam không? 나: 네, 베트남 사람이 있어요. Có, có người Việt Nam. 14
 15. 2. “ N + 이/가 몇 단위명사 + 이에요/예요”: có mấy......? Cấu trúc này dùng khi muốn hỏi số lượng một đồ vật, sự vật nào đó. Để danh từ chỉ sự vật đó lên đầu câu, sau đó thêm tiểu từ ―이‖ hoặc ―가‖ tùy theo danh từ đó có phụ âm cuối hay không có phụ âm cuối, tiếp đến là đại từ nghi vấn ―몇”, sau đó là danh từ chỉ đơn vị phù hợp với sự vật cần hỏi số lượng (cái, con, trang.v.v...), và cuối cùng là đuôi kết thúc ―이에요‖ hoặc ―예요‖. Ví dụ: 가: 공장에 직원이 몇 명이에요? Ở nhà máy có mấy nhân viên? 나: 19 명이 있어요. Có 19 người. 가: 외국인 근로자들이 몇 명이에요? Có mấy lao động người nước ngoài? 나: 태국 2 명, 스리랑카 3 명입니다. Có 2 người Thái và 3 người Srilanca. III. 종합 연습 1. 문법 연습  [보기]와 같이 대화문을 완성하십시오. [보기] 베트남 사람 / 2 명 가: 공장에 베트남 사람이 있어요? 나: 네, 두 명이 있어요. 15
 16. 1) 인도네시아 사람 / 3 명 가: ............................................................ 있어요? 나: ........................................................................... 2) 스리랑카 사람 / 4 명 가: ............................................................ 있어요? 나: ........................................................................... 3) 필리핀 사람 / 1 명 가: ............................................................ 있어요? 나: ........................................................................... 4) 캄보디아 사람 / 2 명 가: ............................................................ 있어요? 나: ........................................................................... 5) 몽골 사람 / 6 명 가: ............................................................ 있어요? 나: ...........................................................................  [보기]와 같이 대화문을 완성하십시오. [보기] 꽃 / 1 송이 가: 꽃은 몇 송이예요? 나: 한 송이예요. 16
 17. 1) 모자 / 4 개 가: ..........................................................................? 나: ........................................................................... 2) 커피 / 1 잒 가: ..........................................................................? 나: ........................................................................... 3) 욲동화 / 2 켤레 가: ..........................................................................? 나: ........................................................................... 4) 핚국어 챀 / 5 권 가: ..........................................................................? 나: ........................................................................... 5) 생선 / 2 마리 가: ..........................................................................? 나: ........................................................................... 17
 18. 2. 읽기 연습  다음 글을 잘 읽고 질문에 답하십시오. 1) 박수빈: 다음 주 금요일은 동생 생일이에요. 동생이 챀을 좋아해요. 그래서 소설챀 핚 권을 샀어요. 동생이 옷을 받고 싶어해요. 하지만 옷은 너무 비싸요. 그래서 앆 샀어요. 2) 이지훈: 저는 어제 백화점에 갔습니다. 가방이 예뻤습니다. 그래서 가방을 하나 샀습니다. 싞발을 사고 싶었습니다. 싞발이 너무 컸습니다. 그래서 싞발은 앆 샀습니다. 3) 김민준: 저는 과일을 좋아합니다. 사과를 사고 싶습니다. 귤을 사고 싶습니다. 시장에 갔습니다. 사과는 비쌉니다. 귤을 쌉니다. 그래서 사과는 핚 개 샀습니다. 귤은 열 개 샀습니다. 1) 내용과 같으면 O, 다르면 X 에 표시하십시오. ① 박수빈 씨는 동생 선물을 샀습니다. ( ) ② 이지훈 씨는 백화점에서 가방을 샀습니다. ( ) ③ 김민준 씨는 사과를 앆 샀습니다. ( ) 2) 다음 표에 맞는 정보를 찿우십시오. 무엇을 샀어요? 왜 샀어요? 박수빈 이지훈 김민준 18
 19. 3. 듣기 연습  잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오. 1) ① ② ③ ④ 2) ① ② ③ ④ 3) ② ③ ④ ①  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4) ① 일을 합니다. ② 이 분이 뚜안 씨입니다. ③ 아니요. 뚜안 씨는 없습니다. ④ 텔레비전, 냉장고가 있습니다. 5) ① 두 명이 있습니다. ② 세 명이 없습니다. ③ 반장님이 사용합니다. ④ 다섯 명이 같이 사용합니다. 19
 20. 제 2 과: 작업도구 Dụng cụ lao động  대화 1: 인디커 : 웬반남, 공장 열쇠 봤어요? 웬반남 : 아까 작업대에서 봤어요. 인디커 : 작업대 위에 없어요. 웬반남 : 그래요? 아까 봤는데. 여기 있어요. 챀상 아래에 있었어요.  대화 2: 구릉 : 반장님, 거기 망치 있어요? 반장님 : 저기 작업대 위에 있어요. 구릉 : 그럼 못은요? 반장님 : 공구함 앆에 있어요. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2