intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

359
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ được biên soạn với mục đích phục vụ cho công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề Nam Định. Tài liệu này chủ yếu đề cập thiết bị lập trình cỡ nhỏ của hãng Siemen đó là thiết bị lập trình LOGO! Tuy nhiên trên cơ sở phần lý thuyết và phần thực hành chủ yếu dùng cho thiết bị LOGO! Nhưng từ đó học sinh, sinh viên có thể mở rộng ra các thiết bị lập trình loại nhỏ của các hãng khác như: Easy của hãng Moeller hay Zen... Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ: Phần 1

 1. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Lêi nãi ®Çu Mét vµi n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu tù ®éng ho¸ trong c«ng nghiÖp ngµy cµng t¨ng, nªn gi¸o tr×nh chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá ®­îc biªn so¹n víi môc ®Ých phôc vô cho c«ng viÖc gi¶ng d¹y t¹i tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh. Tµi liÖu nµy chñ yÕu ®Ò cËp thiÕt bÞ lËp tr×nh cì nhá cña h·ng Siemen ®ã lµ thiÕt bÞ lËp tr×nh LOGO! Tuy nhiªn trªn c¬ së phÇn lý thuyÕt vµ phÇn thùc hµnh chñ yÕu dïng cho thiÕt bÞ LOGO! Nh­ng tõ ®ã häc sinh, sinh viªn cã thÓ më réng ra c¸c thiÕt bÞ lËp tr×nh lo¹i nhá cña c¸c h·ng kh¸c nh­: Easy cña h·ng Moeller hay Zen.. . PhÇn lý thuyÕt gi¸o tr×nh ®Ò cËp ®Õn hÇu hÕt c¸c lÖnh c¬ b¶n cho phÇn lËp tr×nh cì nhá, phÇn thùc hµnh trªn c¬ së lËp tr×nh trùc tiÕp trªn LOGO! Vµ lËp tr×nh trªn phÇn mÒm cña h·ng s¶n xuÊt. Néi dung cña gi¸o tr×nh gåm 6 bµi c¬ b¶n: Bµi 1: Giíi thiÖu chung vÒ bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cë nhá. Bµi 2: C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña LOGO! Bµi 3: C¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt cña LOGO! Bµi 4: LËp tr×nh trùc tiÕp trªn LOGO! Bµi 5: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm LOGO! SOFT Bµi 6: Bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh EASY cña h·ng MOELLER. Biªn so¹n Vò V¨n Biªn Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 1
 2. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá BÀI 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ LẬP TRÌNH CỠ NHỎ 1. Khái quát LOGO! là modul điều khiển logic phổ biến của Siemens. LOGO! tích hợp những phần sau  Các hàm điều khiển  Khối hiển thị và vận hành  Nguồn cấp  Giao diện lập trình và cáp giao tiếp với PC  Các hàm cơ bản như hàm trễ on/off và rơle xung  Các khối rơle thời gian  Các khối thực hiện phép toán logic  Kiểu tín hiệu đầu vào và đầu ra tuỳ thuộc vào kiểu của LOGO! 2. Những ứng dụng của LOGO! Bạn có thể ứng dụng LOGO! trong gia đình và trong các hệ thống phổ biến ( ví dụ như đèn giao thông, đèn đường, cửa chớp, cửa kính, đèn chiếu trưng bày hàng hoá. .. ), khoá cửa tự động hay những thiết bị tự động ( ví dụ như hệ thống cửa tự động, hệ thống thông gió hoặc hệ thống tưới tự động. ..) Bạn cũng có thể ứng dụng LOGO! trong các hệ thống điều khiển tự động trong bảo quản hay nhà kính với tín hiệu theo chuẩn Asi, bạn có thể trực tiếp điều khiển thiết bị hoặc quá trình tự động tại trung tâm. Có thể thay thế một dãy các thiết bị vận hành liên tiếp, tủ điện điều khiển bằng một khối khối điều khiểnvận hành nhỏ. 3. Các loại LOGO! Có các kiểu modun LOGO! cho các tín hiệu một chiều 12V, 24V hay tín hiệu xoay chiều như 24V hoặc 230V như sau: Loại LOGO! chuẩn gồm 6 đầu vào và 4 đầu ra với kích thước 72 x 90 x 55 mm Loại LOGO! biến thể không có màn hình hiển thị 6 đầu vào và 4 đầu ra với kích thước 72 x 90 x 55 mm Loại LOGO! biến thể 8 đầu vào và 4 đầu ra với kích thước 72 x 90 x 55 mm Loại LOGO! dài biến thể 12 đầu vào và 8 đầu ra với kích thước 126 x 90 x 55 mm Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 2
 3. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Loại LOGO! biến thể dạng bus có 12 đầu vào và 8 đầu ra, có thêm giao diện truyền thông AS để có thể mở rộng thêm 4 đầu vào và 4 đầu ra. Kích thước 126 x 90 x 55 mm. Tất cả các loại LOGO! biến thể đều bao gồm 29 hàm cơ bản và các hàm đặc biệt. Các loại biến thể khác nhau đều có thể lắp ráp dễ dàng cho những nhiệm vụ đặc biệt. LOGO! cung cấp các giải pháp từ những khối điều khiển nhỏ để giải quyết các hệ thống tự động nhỏ và có thể mở rộng cho hệ thống lớn hơn với giao diện truyền thông mở rộng AS. Theo các kí hiệu thì LOGO! có các loại như sau Biểu tượng Kí hiệu Đầu ra Kiểu đầu ra * LOGO! 12/24RC 4 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 24 * 4 x 24 V; 0,3 A Trasistor LOGO! 24RC (AC) 4 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 230RC 4 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 12/24RCo* 4 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 24RCo(AC) 4 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 230RCo 4 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 12RCL 8 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 24L 8 x 24 V; 0,3 A Trasistor LOGO! 24RCL 8 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 230RCL 8 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 24RCLB11 8 x 230 V; 10 A Rơle LOGO! 230RCLB11 8 x 230 V; 10 A Rơle * : Kí hiệu loại đầu vào tương tự 4. Kết cấu của LOGO! Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 3
 4. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá 1. Nguồn cấp 2. Đầu vào 3. Đầu ra 4. Cổng truyền thông với PC có nắp đậy 5. Bảng điều khiển 6. Màn hình hiển thị 7. Giao diện truyền thông AS 5. Những kí hiệu đặc biệt Đặc điểm của các loại LOGO! qua các kí hiệu:  12: tín hiệu một chiều loại 12V DC  24: tín hiệu một chiều loại 24V DC  230: tín hiệu xoay chiều có điện áp 115 – 230 V  R: đầu ra loại rơle  C: có tích hợp rơle thời gian tính theo ngày trong tuần  O: loại biến thể không có màn hình hiển thị  L: số lượng đầu vào và đầu ra lớn gấp đôi của loại chuẩn  B11: loại modun mở rộng với giao diện truyền thông kiểu AS Cũng có thể dùng các biểu tượng để mô tả các loại LOGO! khác nhau. 6. Khảo sát các loại logo có trong phòng thực tập Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 4
 5. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá BÀI 2: CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA LOGO! LOGO! Có các hàm cơ bản sau: 1. Coång AND: Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 5
 6. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Ngoõ ra cuûa haøm AND baèng 1 khi taát caû caùc ngoõ vaøo baèng 1. Baûng logic coång AND nhö sau: 2. Coång AND laáy caïnh xung leân: Ngoõ ra baèng 1 trong 1 chu kyø queùt taïi thôøi ñieåm ñaàu tieân maø caû 4 ngoõ vaøo cuøng baèng 1. Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå söû duïng kyù hieäu x (x=1). Giaûn ñoà thôøi gian: 3. Coång NAND: Ngoõ ra coång NAND chæ baèng 0 khi taát caû ngoõ vaøo cuøng baèng 1. Baûng logic coång NAND: Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 6
 7. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá 4. Coång NAND laáy caïnh xung leân: Ngoõ ra cuûa coång NAND laáy caïnh xung leân baèng 1 trong 1 chu kyø maùy taïi thôøi ñieåm ñaàu tieân maø moät trong caùc ngoõ vaøo baèng 0. Giaûn ñoà thôøi gian: 5. Coång OR: Ngoõ ra baèng 1 neáu coù ít nhaát moät ngoõ vaøo baèng 1. Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0). Baûng logic coång OR: 6. Coång NOR: Ngoõ ra coång NOR baèng 1 neáu taát caû ngoõ vaøo cuøng baèng 0. Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0). Baûng logic coång NOR: 7. Coång XOR: Ngoõ ra coång XOR baèng 1 khi möùc logic Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 7
 8. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá cuûa 2 ngoõ vaøo khaùc nhau. Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0). Baûng logic coång XOR: 8. Coång NOT: Baûng logic coång NOT BÀI 3: CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA LOGO! Bảng liệt kê các hàm đặc biệt Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 8
 9. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 9
 10. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 10
 11. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Rem: thoâng soá naøy duøng ñeå choïn ñaëc tính retentive (nhôù) on hay off On: retentive Off: non retentive Neáu ñaëc tính retentive ñöôïc choïn thì khi coù nguoàn laïi, traïng thaùi tín hieäu tröôùc khi maát nguoàn ñöôïc ñaët trôû laïi vaøo ngoõ ra. 1. Hàm ON Delay a. Mô tả Hàm ON Delay được mô tả như bảng sau: Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Đầu vào Trg Trg cho phép đông hồ của hàm ON Delay hoạt động Tham số T T là khoảng thời gian để qui định trạng thái của đầu ra Đầu ra Q Sau khi Trg đặt trạng thái ‘1’ một khoảng là T thì đầu ra cũng sẽ có giá trị ‘1’ b. Tham số thời gian T Đối với một số khối chức năng đặc biệt, cần phải nhập tham số thời gian T. Cách nhập giá trị thời gian cần phụ thuộc vào tham số đơn vị thời gian: Đơn vị thời gian --:-- Giây (s) Giây : 0.01 Giây Phút (m) Phút : Giây Giờ (h) Giờ : Phút Ví dụ: Cần nhập vào giá trị là 250 phút 250 phút = 04 giờ + 10 phút c. Độ chính xác của thời gian Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 11
 12. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Đối với LOGO! thì độ chính xác của tác động thời gian là 1% Ví dụ: Giá trị thời gian nhập vào là 1 giờ (3600 giây) thì có thể xuất hiện sai số là 36 giây. Giá trị thời gian nhập vào là 1 phút thì sai số có thể là 0,6 giây. d. Độ chính xác của thời gian chuyển trạng thái Có thể chắc chắn rằng sự sai số trên của tham số thời gian không ảnh hưởng đến tính chính xác của thời gian của LOGO!. Thời gian chuyển trạng thái luôn được so sánh với đồng hồ chính xác cao của LOGO!. Do vậy giá trị cao nhất của sai số thời gian là + 5 giây một ngày e. Giản đồ thời gian của hàm ON Delay g. Hoạt động Khi đầu vào Trg chuyển trạng thái từ ‘0’ sang ‘1’, thì đồng hồ trong LOGO! bắt đầu đếm. Nếu trong khi Trg vẫn giữ nguyên giá trị 1 mà giá trị bộ đếm thời gian bằng T thì đầu ra Q có trạng thái là ‘1’. Nếu đầu vào Trg chuyển từ ‘1’ sang ‘0’ trước khi bộ đếm thời gian đạt giá trị T thì bộ đếm thời gian bị xoá về 0. Đầu ra trở về trạng thái ‘0’ nếu đầu vào Trg có giá trị ‘0’. Khi nguồn bị ngắt thì bộ đếm thời gian bị xoá về 0. 2. Hàm Off Delay a. Mô tả Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Đầu vào Trg Xung xuống tại đầu vào Trg sẽ khởi động bộ đếm thời gian. Đầu vào R Đầu vào này để xóa bộ đếm thời gian và đặt trạng thái ‘1’ tới đầu ra Q Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 12
 13. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Tham số T Khoảng thời gian để qui định hoạt động của hàm Off Delay Đầu ra Q Đầu ra được đặt trạng thái ‘1’ khi Trg chuyển trạng thái từ ‘0’ sang ‘1’ cho đến khi bộ đếm thời gian đạt giá trị T b. Thời gian T Cách đặt và ý nghĩa của T được giới thiệu trong hàm ON Delay c. Giản đồ thời gian d. Hoạt động Khi đầu vào Trg chuyển trạng thái từ ‘0’ sang ‘1’ đầu ra Q cũng chuyển sang trạng thái ‘1’. Khi đầu vào Trg chuyển về trạng thái ‘0’ thì bộ đếm thời gian bắt đầu hoạt động. Khi bộ đếm đạt giá trị T thì đầu ra Q lại về trạng thái ‘0’. Nếu đầu vào Trg lại chuyển từ ‘1’ sang ‘0’ thì giá trị bộ đếm được xoá. Đầu vào R dùng để xoá bộ đếm thời gian và chuyển đầu ra Q về trạng thái ‘0’. Khi nguồn bị ngắt thì bộ đếm thời gian bị xoá về 0. 3. Hàm On/Off Delay a. Mô tả Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Đầu vào Trg Khi có xung lên tại đầu vào Trg, đồng hồ đếm thời gian thứ nhất hoạt động. Khi có xung xuống tại đầu vào Trg, đồng hồ đếm thời gian thứ hai hoạt động. Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 13
 14. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Tham số Par Khi bộ đếm thời gian thứ nhất đạt TH thì đầu ra Q lên trạng thái ‘1’. Khi bộ đếm thời gian thứ hai đạt giá trị TL thì đầu ra Q trở về ‘0’ Đầu ra Q Đầu ra Q đạt trạng thái ‘1’ sau khi Trg ở trạng thái ‘1’ trong khoảng thời gian TH. Đầu ra Q trở về ‘0’ sau khi Trg về trạng thái ‘0’ trong khoảng thời gian TL. b. Tham số thời gian TH và TL Cách đặt tham số thời gian TH và TL được giới thiệu trong hàm ON Delay c. Giản đồ thời gian d. Hoạt động Khi trạng thái của đầu vào Trg chuyển từ ‘0’ sang ‘1’ bộ đếm thời gian TH bắt đầu hoạt động. Nếu trạng thái của Trg giữ nguyên cho tới khi giá trị bộ đếm thời gian đạt TH thì đầu ra Q đạt trạng thái ‘1’. Nếu đầu vào Trg trở về trạng thái ‘0’ trước khi giá trị bộ đếm thời gian đạt TH thì bộ đếm bị xoá. Nếu bộ đếm thời gian đã đạt giá trị TH, đầu vào Trg chuyển trạng thái về ‘0’ sau khoảng thời gian TL đầu ra Q cũng trở về trạng thái ‘0’. Nếu đầu vào Trg lại lật trạng thái trước khi giá trị bộ đếm thời gian TL đạt giá trị TL thì bộ đếm bị xoá. Trong truờng hợp nguồn bị tắt thì các bộ đếm đều bị xoá. 4. Hàm Retentive On Delay Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 14
 15. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá a. Mô tả Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Đầu vào Trg Đầu vào này có tác dụng khởi động bộ đếm thời gian cho hàm. Đầu vào R Đầu vào này có tác dụng khởi động lại bộ đếm thời gian và đặt đầu ra Q trở về ‘0’ Tham số T Là giá trị ngưỡng so sánh của bộ đếm thời gian. Đầu ra Q Đầu ra này sẽ đạt giá trị ‘1’ khi bộ đếm thời gian đạt giá trị T b. Tham số T Cách đặt tham số thời gian T được giới thiệu trong hàm ON Delay c. Giản đồ thời gian d. Hoạt động Khi trạng thái đầu vào Trg chuyển từ ‘0’ sang ‘1’, bộ đếm thời gian Ta bắt đầu hoạt động. Khi bộ đếm Ta đạt giá trị T thì đầu ra Q được đặt trạng thái ‘1’. Sau đó đầu vào Trg không còn có tác dụng với bộ đếm Ta. Đầu ra Q và bộ đếm chỉ được khởi động lại khi đầu vào R đạt trạng thái ‘1’. Trong truờng hợp nguồn bị ngắt thì bộ đếm bị xoá. 5. Hàm Latching Relay a. Mô tả Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 15
 16. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Đầu ra Q được đặt trạng thái ‘1’ bởi đầu vào S và đầu ra Q được đặt trạng thái ‘0’ bởi đầu vào R. Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Đầu vào S Khi đầu vào S đạt giá trị ‘1’ thì Q cũng đạt giá trị ‘1’ Đầu vào R Đầu vào R đạt giá trị ‘1’ thì Q đạt giá trị ‘0’ kể cả khi S = ‘1’. Tham số Par Tham số này để bật hay tắt chế độ nhớ trạng thái ngay cả khi tắt nguồn Off: Tắt chế độ On: Bật chế độ Đầu ra Q Đầu ra được đặt trạng thái ‘1’ khi S đạt trạng thái ‘1’ cho tới khi đầu vào R đạt trạng thái ‘1’ b. Giản đồ thời gian c. Ý nghĩa Đây là phần tử nhớ số đơn giản. Tín hiệu đầu ra phụ thuộc vào trạng thái đầu vào và cả trạng thái đầu ra trước đó. Bảng chân lý của hàm này như sau: Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 16
 17. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Nếu tham số Par được đặt ‘On’ thì các trạng thái đầu vào và đầu ra không bị xoá ngay cả trong trường hợp tắt nguồn. 6. Hàm Current Impulse Relay a. Mô tả Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Đầu vào Trg Khi đầu vào Trg để đặt giá trị ‘1’ hoặc ‘0’ cho đầu ra Q. Đầu vào R Đầu vào R đưa đầu ra Q về trạng thái ‘0’. Tham số Par Tham số này để bật hay tắt chế độ nhớ trạng thái ngay cả khi tắt nguồn Off: Tắt chế độ On: Bật chế độ Đầu ra Q Đầu ra Q được đảo trạng thái mỗi khi đầu vào Trg chuyển trạng thái từ ‘0’ sang ‘1’. b. Giản đồ thời gian c. Hoạt động Mỗi khi đầu vào Trg chuyển trạng thái từ ‘0’ sang ‘1’ trạng thái của đầu ra Q được thay đổi. Đầu vào R dùng để đưa đầu ra Q về trạng thái ‘0’. Nếu không bật chế độ ON cho tham số Par thì khi tẳt nguồn đầu ra Q tự động chuyển về trạng thái ‘0’. 7. Hàm Interval Time-Delay Relay – Pulse Output a. Mô tả Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 17
 18. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Đầu vào Trg Đầu vào Trg dùng để khởi động bộ đếm thời gian. Tham số T T là giá trị ngưỡng so sánh của bộ đếm Đầu ra Q Đầu ra Q được đặt trạng thái ‘1’ ngay khi đầu vào Trg được đặt trạng thái ‘1’ và trở về trạng thái ‘0’ sau khoảng thời gian T. b. Tham số thời gian T Cách đặt tham số thời gian T được giới thiệu trong hàm ON Delay c. Giản đồ thời gian d. Hoạt động Khi đầu vào Trg chuyển sang trạng thái 1, đầu ra Q cũng được chuyển sang trạng thái ‘1’ ngay lập tức, đồng thời bộ đếm thời gian bắt đầu hoạt động. Khi giá trị của bộ đếm đạt giá trị T thì đầu ra Q trở về trạng thái ‘0’ và bộ đếm được xoá. Nếu đầu vào Trg về trạng thái ‘0’ trước khi bộ đếm đạt giá trị T thì đầu ra Q cũng trở về trạng thái ‘0’. 8. Hàm Edge-Trggered Interal Time-Delay Relay a. Mô tả Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Đầu vào Trg Đầu vào Trg dùng để khởi động bộ đếm thời gian. Tham số T là giá trị ngưỡng so sánh của bộ đếm. Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 18
 19. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá Đầu ra Q Đầu ra Q được đặt trạng thái ‘1’ ngay khi đầu vào Trg được đặt trạng thái ‘1’ và trở về trạng thái ‘0’ sau khoảng thời gian T. b. Tham số thời gian T Cách đặt tham số thời gian T được giới thiệu trong hàm ON Delay c. Giản đồ thời gian d. Hoạt động Khi đầu vào Trg chuyển sang trạng thái 1, đầu ra Q cũng được chuyển sang trạng thái ‘1’ ngay lập tức, đồng thời bộ đếm thời gian bắt đầu hoạt động. Khi giá trị của bộ đếm đạt giá trị T thì đầu ra Q trở về trạng thái ‘0’ và bộ đếm được xoá. Nếu đầu vào Trg lại chuyển trạng thái từ ‘0’ sang ‘1’ trước khi bộ đếm đạt giá trị T thì đầu ra Q vẫn giữ nguyên trạng thái và giá trị của bộ đếm bị xóa về 0. 9. Hàm Sevent-Day Time Switch a. Mô tả Theo chức năng này thì đầu ra của khối được điều khiển theo đồng hồ thời gian. Theo đó đồng hồ hỗ trợ đếm theo ngày, giờ trong tuần. Kí hiệu Đầu vào, đầu ra Mô tả Tham số No1, Các đầu vào này có thể lập 3 No2, No3 lịch hoạt động khác nhau theo các ngày trong tuần cho đầu ra Q. Đầu ra Q Đầu ra Q hoạt động theo lịch trình đã đặt sẵn cho 3 đầu v ào. Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 19
 20. Gi¸o tr×nh : Chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá b. Giản đồ thời gian No1: Có trạng thái tích cực từ 06:30h tới 08:00h hàng ngày No2: Có trạng thái tích cực từ 03:10h tới 04:15h ngày thứ 3 No3: Có trạng thái tích cực từ 16:30h tới 23:10h ngày thứ 7 và chủ nhật. c. Hoạt động Mỗi hàm này đều có 3 đầu vào là 3 lịch hoạt động khác nhau cho khối chức năng. Mỗi đầu vào có thể xem là 1 đồng hồ thời gian độc lập và được đặt thời gian trong một cửa sổ riêng biệt. Thời gian tích cực và không tích cực của đầu vào đều được nhập tại cửa sổ này. Tại thời điểm tích cực thì đầu ra Q có trạng thái là ‘1’. Tại thời điểm không tích cực thì đầu ra Q bị đưa về trạng thái ‘0’. Tại một thời điểm có thể có lịch yêu cầu Q trở về ‘0’, có thể có lịch khác yêu cầu Q lập trạng thái ‘1’. Khi đó thì lịch No3 có mức ưu tiên cao hơn No2 và No2 có mức ưu tiên cao hơn No1. d. Nhập tham số trong cửa sổ lập trình Dưới đây là ví dụ lập lịch trong cửa số lập trình: Khối B01 Lịch 01 Các ngày trong tuần Chế độ hiển thị tham số Thời gian đặt trạng thái ’1’ Thời gian đặt trạng thái ‘0’ Các ngày trong tuần Các kí hiệu sau kí hiệu ‘D=’ có ý nghĩa như sau: Khoa ®iÖn ­ ®iÖn tö tr­êng cao ®¼ng nghÒ nam ®Þnh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2