Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng _Phần 3

Chia sẻ: Nguyễn Hải An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

2
2.270
lượt xem
1.566
download

Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng _Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài 3 trình bày về hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản và hướng dẫn áp dụng các văn bản theo thời điểm lập dự toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng _Phần 3

 1. Bài 03 H TH NG CÁC V N B N PHÁP LÝ H NG D N L P D TÓAN XDCB VÀ H NG D N ÁP D NG CÁC V N B N THEO TH I I ML PD TÓAN. Tr c ây, ã s d ng: 1. nh m c XDCB 1242/1998/Q -BXD ngày 25/11/98 2. nh m c l p t và b o trì h th ng chi u sáng 328/BXD-VKT ngày 8/12/95 3. nh m c b sung 1108/BXD-VKT ngày 19/6/99 4. S d ng v i các b nh m c trên là b n giá ban hành theo Quy t nh 4232/Q -UB-QL T ngày 27/7/99 ( ng v i m c l ng144.000 /tháng) và b n giá công tác s a ch a 1/6/2001-1957/Q -UB-QL ( ng v i m c l ng 180.000 /tháng) T n m 1999 n gi a 2005, các b nh m c và n giá trên ã cs d ng và c i u ch nh b sung thêm nhi u nh m c m i cùng v i vi c i u ch nh b ng t ng h p chi phí b ng các h s tr t giá nhân công và ca máy. Thông t 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 n m 2006 v vi c h ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng c b n ( i u ch nh tr t gía cho các b n giá trên) N GIÁ XÂY D NG C B N A PH NG H s i u ch nh: TÍNH THEO M C L NG T I THI U / THÁNG 144.000 180.000 210.000 290.000 350.000 ng ng ng ng ng 450/350 4,32 3,45 2,95 2,14 - Chi phí nhân công (K CNC ) =1,28 1,55 1,50 1,45 1,35 1,05 - Chi phí máy thi công (K C MTC) 1. Tr ng h p kh i l ng xây d ng th c hi n t 01/10/2006 nh ng trong h p ng các bên ã tho thu n không i u ch nh giá trong su t quá trình th c hi n, Ch u t và nhà th u xây d ng có th th ng th o b sung h p ng. 2. H s i u ch nh xác nh theo t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ho c xác nh theo công trình khi công trình c xây d ng n giá theo c ch ti n l ng và các ch chính sách ti n l ng riêng (n u có) Bài 3 - trang 47
 2. Hi n nay, ang s d ng: Thông t s : 03/2007/TT-BXD, ngày 25 tháng 01 n m 2008 v vi c h ng d n i u ch nh d toán công trình XDCB t 01/01/08 cho m c l ng 450.000 /tháng v các m cl ng l n h n. 540.000 580.000 620.000 M cl ng t i thi u /tháng /tháng /tháng H s i u ch nh K CNC xây d ng 1,20 1,29 1,378 H s i u ch nh K CMTC xây d ng 1,08 1,1 1,12 H s i u ch nh K CNC kh o sát 1,20 1,29 1,378 C H s i u ch nh K NC thí nghi m VL&CK 2,83 3,04 3,25 K t h p gi a Thông t 07 và 03, n i suy h s tr t giá cho các m c l ng còn l i,. C th , l y các h s c a TT 07/2006/TT-BXD nhân cho h s K CNC=1,2 và K C MTC=1,08 N GIÁ XÂY D NG C B N A PH NG TÍNH THEO M C L NG T I THI U / THÁNG 144.000 180.000 210.000 290.000 350.000 H s i u ch nh: ng ng ng ng ng - Chi phí nhân công (K CNC ) 5,184 4,140 3,540 2,568 1,543 - Chi phí máy TC (K C MTC) 1,674 1,620 1,566 1,458 1,134 - Chi phí nhân công K NC C 1,286*1,2 kh o sát xây d ng =1,543 Các b nh m c c ng c công b s d ng chung cho c n c. 1. Công v n 1751/BXD-VP, ngày 14-08-07 công b nh m c - Ph n chi phí QLDA (thay cho Q 10/2005 và 11/2005, 11/2005). Bao g m nh m c QLDA, l p d án, thi t k , th m tra thi t k -d tóan,l a ch n nhà th u. 2. Công v n 1776/BXD-VP ngày 16/8/07 công b nh m c - Ph n xây d ng (thay Q 24/2005/Q -BXD ngày 29/7/2005). 3. Công v n 1777/BXD-VP ngày 16/8/07 công b nh m c -Ph n l p t… (thay Q 33/2005/Q -BXD ngày 04/10/2005). 4. Công v n 1778/BXD-VP ngày 16/8/07 công b nh m c -Ph n d tóan s a ch a công trình. 5. Công v n 1779/BXD-VP ngày 16/8/07 công b nh m c - Ph n kh o sát xây d ng (Q 28/2005/Q -BXD ngày 10/8/2005 có i u ch nh). Bài 3 - trang 48
 3. 6. Thông t 09/2007/TT-BXD ngày 02 tháng 11 n m 2007 v vi c h ng d n xác nh và qu n lý chi phí thuê t v n n c ngoài. 7. Thông t 07/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 h ng d n ph ng pháp xác nh giá ca máy và thi t b thi công xây d ng • T ng ng, thành ph HCM là b n giá ban hành kèm theo Quy t nh 104/2006/Q -UBND ngày 14/07/2006, Quy t nh 103/2006/Q -UBND ngày 14/07/2006 • nh m c chi phí qu n lý d án ut xây d ng công trình 10/2005/Q -BXD ngày 15/4/2005 dùng tham kh o. • nh m c chi phí l p d án và thi t k xây d ng công trình 11/2005/Q -BXD ngày 15/4/ 2005 dùng tham kh o. S d ng chung v i các b nh m c m i này là Thông t s 05 /2007/TT-BXD ngày 25 tháng 07 n m 2007 h ng d n vi c l p và qu n lý chi phí d án u t xây d ng công trình. Có r t nhi u i m m i trong vi c tính d toán, hi u rõ cách l p d toán m i này, c n ph i nghiên c u c n th n Thông t 05 này. QUÁ TRÌNH QU N LÝ TH C HI N D ÁN VÀ HÌNH THÀNH CÁC CHI PHÍ Bài 3 - trang 49
 4. BI U M U C N CÓ C A D TÓAN THEO THÔNG T 05/2007/TT-BXD Bài 3 - trang 50
 5. B NG T NG H P D TOÁN CHI PHÍ XÂY D NG STT KHO N M C CHI PHÍ CÁCH TÍNH KÝ HI U I CHI PHÍ TR C TI P n vl 1 Chi phí v t li u Qj x Dj VL j=1 n 2 Chi phí nhân công Qj x Djnc x (1 + Knc) NC j=1 n 3 Chi phí máy thi công Qj x Djm x (1 + Kmtc) M j=1 4 Chi phí tr c ti p khác (VL+NC+M) x t l TT Chi phí tr c ti p VL+NC+M+TT T II CHI PHÍ CHUNG Txt l C III THU NH P CH U THU TÍNH TR C (T+C) x t l TL Chi phí xây d ng tr c thu (T+C+TL) G IV THU GIÁ TR GIA T NG G x TGTGT-XD GTGT Chi phí xây d ng sau thu G + GTGT GXD Chi phí xây d ng nhà t m t i hi n tr ng V G x t l x (1+ TGTGT-XD) GXDNT và i u hành thi công T NG C NG GXD + GXDNT GXD B NG TRA CÁC H S NH M C CHI PHÍ CHUNG, THU NH P CH U THU TÍNH TR C CHI PHÍ CHUNG THU NH P TT LO I CÔNG TRÌNH CH U THU TRÊN CHI PHÍ TRÊN CHI PHÍ TÍNH TR C TR C TI P NHÂN CÔNG Công trình dân d ng 6,0 1 Riêng công trình tu b , ph c h i di tích l ch 5,5 10,0 s , v n hoá Công trình công nghi p 5,5 2 Riêng công trình xây d ng ng h m, 6,0 7,0 h m lò Công trình giao thông 5,3 Riêng công tác duy tu s a ch a th ng 3 xuyên ng b , ng s t, ng thu 6,0 66,0 n i a, h th ng báo hi u hàng h i và ng thu n i a Công trình thu l i 5,5 4 Riêng ào, p t công trình thu l i 5,5 51,0 b ng th công 5 Công trình h t ng k thu t 4,5 5,5 Công t c l p t thi t b công ngh trong các công trình xây d ng, công tác xây l p ng dây, công tác thí nghi m hi u ch nh 6 65,0 6,0 i n ng dây và tr m bi n áp, công tác thí nghi m v t li u, c u ki n và k t c u xây d ng Bài 3 - trang 51
 6. 1. QU N LÝ T NG M C UT ,D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1.1. Qu n lý t ng m c ut 1.1.1. Khi l p d án ut xây d ng công trình hay l p báo cáo kinh t - k thu t iv i tr ng h p không ph i l p d án, ch ut ph i xác nh t ng m c ut tính toán hi u qu ut xây d ng. Th m quy n th m nh, phê duy t t ng m c ut th c hi n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính Ph v Qu n lý chi phí u t xây d ng công trình (g i t t là Ngh nh 99/2007/N -CP). T ng m c ut ã c phê duy t là chi phí t i a mà ch ut c phép s d ng u t xây d ng công trình và là c s ch u t l p k ho ch và qu n lý v n khi th c hi n ut xây d ng công trình. 1.1.2. T ng m c ut c i u ch nh trong các tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u7 Ngh nh 99/2007/N -CP. i v i các công trình s d ng v n ngân sách nhà n c, tr ng h p t ng m c ut i u ch nh không v t t ng m c ut ã c phê duy t, k c thay i c c u các kho n m c chi phí trong t ng m c u t (bao g m c s d ng chi phí d phòng) thì ch ut t i u ch nh, sau ó ph i báo cáo ng i quy t nh ut v k t qu i u ch nh; Ch ut ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Tr ng h p t ng m c ut i u ch nh v t t ng m c ut ã c phê duy t thì ch ut ph i báo cáo ng i quy t nh ut cho phép tr c khi th c hi n vi c i u ch nh. i v i công trình s d ng v n tín d ng do Nhà n c b o lãnh, v n tín d ng ut phát tri n c a Nhà n c và v n ut khác c a Nhà n c thì ch ut t quy t nh và ch u trách nhi m v vi c i u ch nh t ng m c ut . Ph n t ng m c ut i u ch nh thay i so v i t ng m c ut ã c phê duy t ph i c t ch c th m nh theo quy nh t i i u 6 Ngh nh 99/2007/N -CP. 1.1.3. Chi phí qu n lý d án do ch u t xác nh t ch c th c hi n các công vi c qu n lý d án. i v i nh ng d án quy mô nh , n gi n có t ng m c ut d im tt ng, n u ch u t không thành l p Ban qu n lý d án mà s d ng các n v chuyên môn c a mình qu n lý thì ch ut s d ng ngu n kinh phí qu n lý d án chi cho các ho t ng qu n lý d án, chi làm thêm gi cho các cán b kiêm nhi m qu n lý d án theo quy nh hi n hành. i v i các d án áp d ng hình th c t ng th u thi t k , cung c p v t t , thi t b và thi công xây d ng công trình (t ng th u EPC), t ng th u ch ng m t ph n chi phí qu n lý d án t ng ng kh i l ng công vi c qu n lý d án do t ng th u th c hi n. Chi phí qu n lý d án c a t ng th u do hai bên tho thu n và c quy nh trong h p ng. Bài 3 - trang 52
 7. Tr ng h p Ban qu n lý d án có n ng l c th c hi n m t s công vi c t v n ut xây d ng thì Ban qu n lý d án ch ng chi phí th c hi n các công vi c t v n ut xây d ng. Khi thuê t v n qu n lý d án thì chi phí thuê t v n xác nh b ng d toán trên c s n i dung, kh i l ng công vi c qu n lý do ch ut thuê và các ch chính sách theo quy nh. Tr ng h p thuê t v n n c ngoài thì th c hi n theo quy nh c a Chính ph . 1.2. Qu n lý d toán công trình 1.2.1. D toán công trình tr c khi phê duy t ph i c th m tra. D toán công trình, h ng m c công trình ph i c tính các y u t chi phí theo quy nh. Ch u t t ch c th m tra d toán công trình bao g m các n i dung c quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh 99/2007/N -CP. 1.2.2. Tr ng h p ch ut không n ng l c th m tra thì thuê các t ch c, cá nhân có n ng l c, kinh nghi m th m tra d toán công trình. T ch c, cá nhân th m tra d toán công trình ch u trách nhi m tr c pháp lu t và ch u t v k t qu th m tra c a mình. Chi phí th m tra d toán công trình do ch u t quy t nh. 1.2.3. Ch ut phê duy t và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v k t qu phê duy t d toán công trình sau khi ã th m tra làm c s xác nh giá gói th u, giá thành xây d ng và là c nc àm phán ký k t h p ng, thanh toán v i nhà th u trong tr ng h p ch nh th u. 1.2.4. D toán công trình c i u ch nh trong các tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u 11 Ngh nh 99/2007/N -CP. Ch u t t ch c th m tra, phê duy t d toán i u ch nh. 2. QU N LÝ NH M C XÂY D NG, GIÁ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 2.1. Qu n lý nh m c xây d ng 2.1.1. nh m c xây d ng bao g m nh m c kinh t - k thu t và nh m c t l theo quy nh t i i u 12 Ngh nh 99/2007/N -CP. 2.1.2. B Xây d ng công b su t v n ut và các nh m c xây d ng: nh m c d toán xây d ng công trình (Ph n xây d ng, Ph n kh o sát, Ph n l p t), nh m c d toán s a ch a trong xây d ng công trình, nh m c v t t trong xây d ng, nh m c chi phí qu n lý d án, nh m c chi phí t v n u t xây d ng và các nh m c xây d ng khác. 2.1.3. Các B , U ban nhân dân c p t nh c n c vào ph ng pháp xây d ng nh m c theo h ng d n t i Ph l c s 3 c a Thông t này t ch c xây d ng, công b nh m c cho các công tác xây d ng c thù c a B , a ph ng ch a có trong h th ng nh m c xây d ng do B Xây d ng công b . Bài 3 - trang 53
 8. 2.1.4. i v i các nh m c xây d ng ã có trong h th ng nh m c xây d ng c công b nh ng ch a phù h p v i bi n pháp, i u ki n thi công ho c yêu c u k thu t c a công trình thì ch u t t ch c i u ch nh, b sung cho phù h p. 2.1.5. i v i các nh m c xây d ng ch a có trong h th ng nh m c xây d ng ã c công b quy nh trong m c 2.1.2 và 2.1.3 nêu trên thì ch ut c nc theo yêu c u k thu t, i u ki n thi công và ph ng pháp xây d ng nh m c quy nh t i Ph l c s 3 c a Thông t 05/2007/TT-BXD t ch c xây d ng các nh m c ó ho c v n d ng các nh m c xây d ng t ng t ã s d ng công trình khác quy t nh áp d ng. Tr ng h p s d ng các nh m c xây d ng m i ch a có nêu trên làm c s l p n giá thanh toán i v i các gói th u s d ng v n ngân sách nhà n c áp d ng hình th c ch nh th u thì ch ut báo cáo ng i quy t nh ut xem xét quy t nh. Riêng công trình xây d ng thu c d án u t do Th t ng Chính ph quy t nh u t thì B tr ng B qu n lý chuyên ngành, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét quy t nh. 2.1.6. Ch u t t t ch c ho c thuê các t ch c có n ng l c, kinh nghi m h ng d n l p, i u ch nh nh m c xây d ng nh n i dung trong m c 2.1.4 và 2.1.5 nêu trên. T ch c t v n ch u trách nhi m v tính h p lý, chính xác c a các nh m c do mình xây d ng. 2.1.7. Ch u t quy t nh vi c áp d ng, v n d ng nh m c xây d ng c công b ho c i u ch nh l p và qu n lý chi phí u t xây d ng xây d ng công trình. 2.1.8. Các B , U ban nhân dân c p t nh nh k hàng n m g i nh ng nh m c xây d ng ã công b trong n m v B Xây d ng theo dõi, qu n lý. 2.2. Qu n lý giá xây d ng công trình 2.2.1. Ch u t c n c tính ch t, i u ki n c thù c a công trình, h th ng nh m c nh n i dung t i m c 2.1 ph n III nêu trên và ph ng pháp l p n giá xây d ng công trình theo h ng d n t i Ph l c s 4 c a Thông t 05/2007/TT-BXD xây d ng và quy t nh áp d ng n giá c a công trình làm c s xác nh d toán, qu n lý chi phí ut xây d ng công trình. 2.2.2. i v i các d án s d ng v n ODA có yêu c u s d ng lao ng n c ngoài, v t t , v t li u nh p kh u, thi t b thi công nh p kh u và các yêu c u c thù khác thì n giá xây d ng c l p b sung các chi phí này theo i u ki n th c t và c thù công trình. 2.2.3. Ch ut xây d ng công trình c thuê các t ch c, cá nhân t v n chuyên môn có n ng l c, kinh nghi m th c hi n các công vi c ho c ph n công vi c liên quan t i vi c l p n giá xây d ng công trình. T ch c, cá nhân t v n ch u trách nhi m tr c ch u t và pháp lu t trong vi c m b o tính h p lý, chính xác c a các n giá xây d ng công trình do mình l p. 2.2.4. U ban nhân dân c p t nh ch o S Xây d ng c n c vào h ng d n c a Thông t này và tình hình c th c a a ph ng công b h th ng n giá xây d ng, giá ca máy Bài 3 - trang 54
 9. và thi t b thi công xây d ng, giá v t li u,... tham kh o trong quá trình xác nh giá xây d ng công trình. TÓM T T CÔNG V N 1751/BXD-VP V vi c Công b nh m c chi phí qu n lý d án và t v n ut xây d ng công trình Các công vi c sau ây áp d ng nh m c c a công v n này. 1. NH M C CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN; 2. NH M C CHI PHÍ T V N UT XÂY D NG; • L p d án u t , báo cáo kinh t k thu t; • Thi t k xây d ng công trình; • Th m tra thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán xây d ng công trình. • L a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng; • Giám sát thi công xây d ng, l p t thi t b ; Các b ng tra c chia thành các lo i công trình sau: 1. Công trình dân d ng; 2. Công trình công nghi p; 3. Công trình giao thông; 4. Công trình thu l i; 5. Công trình h t ng k thu t. 6. Công t c l p t thi t b công ngh trong các công trình xây d ng, công tác xây l p ng dây, công tác thí nghi m hi u ch nh i n ng dây và tr m bi n áp, công tác thí nghi m v t li u, c u ki n và k t c u xây d ng Chi phí XL,TB tr c thu c a d H s án c duy t i u ch nh Công th c tính chi phí t v n Ctv = Cct x Nt x k % nh m c theo b ng tra Nb - Na Công th c n i suy Nt = Nb - (Ct - Cb) Ca - Cb Bài 3 - trang 55
 10. B ng s 1: nh m c chi phí qu n lý d án n v tính: T l % Chi phí xây d ng và thi t b (t ng) TT Lo i công trình
 11. B ng s 4: nh m c chi phí thi t k k thu t c a công trình dân d ng có yêu c u thi t k 3 b c B ng s 5: nh m c chi phí thi t k b n v thi công c a công trình dân d ng có yêu c u thi t k 2 b c C p công trình Chi phí xây d ng C p c Chi phí xây d ng C p công trình C pI C p II (t ng) bi t (t ng) C p II C p III C p IV 5.000 0,75 0,68 0,62 2.000 0,97 0,89 0,80 5.000 0,96 0,86 - 1.000 1,13 1,03 0,95 2.000 1,24 1,11 - 500 1,40 1,27 1,16 1.000 1,45 1,31 0,95 200 1,66 1,51 1,37 500 1,79 1,62 1,16 100 1,82 1,64 1,51 200 2,10 1,90 1,37 50 2,00 1,82 1,66 100 2,29 2,08 1,62 20 2,38 2,17 1,96 50 2,54 2,29 1,91 10 2,74 2,48 2,25 20 3,01 2,73 2,43 ≤7 - - 2,36 10 3,48 3,14 2,78 ≤7 3,63 3,27 2,90 Bài 3 - trang 45
 12. 1.Gi i phóng 2.Kh o sát xây 3.L p d án u 4.Th m nh, trình m t b ng d ng t duy t d án CP n bù CP kh o sát XD CP l p bcáo môi tr ng CP th m tra, th m nh H i ng n bù-2%(-5→ 75/25) Giám sát kh o sát CP l p d án (BCKTKT)-Q 11 d án Vi c t ch c B L p báo cáo u t Phí xin phép,T TKCS Tái nh c Thi tuy n Ktrúc CP lãi vay, v n l u ng CP h t ng k thu t CP t v n qu n lý d án Thuê t Xây láng tr i, nhà t m Rà phá b m mìn 5.L p h s 6.Th m nh, 7.L p h s m i 8.Th m nh, trình TKDT trình duy t TKDT th u duy t HSMT CP l p hs thi t k -Q 11 CP th m tra thi t k CP l p HSMT (35%) CP th m tra, th m nh L p nh m c, n giá CP th m nh thi t k HSMT-N 111 Th m nh an tòan 9.T ch c ánh 10.Trình duy t nhà 11.T ch c thi 12.Nghi m thu giá nhà th u th u trúng th u công+L TB a vào s d ng CP t ch c CP th m nh h s CP thi công+L TB CP t ch c nghi m thu CP ánh giá NT (65%) CP giám sát thi công CP v n hành ch y th CP qu n lý thi công Khánh thành, qu ng cáo CP ch ng nh n PHCL 13.Ki m toán và CP nghi m thu CP th nghi m, thí nghi m quy t tóan CP quan tr c, ng ki m CP ki m tóan QUY TRÌNH TH C HI N D ÁN & CP b o hi m CP th m nh CP kh i công, qu ng cáo CP quy i v n CÁC CHI PHÍ T NG NG CP chuy n TB và lao ng CP t ch c quy t tóan n CT CP m b o an tòan giao thông Chi phí QLDA Chi phí t v n Chi phí khác Bài 3 - trang 45
 13. D tóan Phát sinh Phát sinh H ng m c V n d án D tóan l n duy t thay t ng d t ng d d án c duy t h n d án ic c u toán toán XL1 120 130 120 110 120 XL2 80 95 95 105 105 TB1 60 65 65 40 40 TB2 40 40 40 55 55 CP 10 15 15 20 20 310 345>341 335335 %DP 31 i u ch nh NS:c p Tquy n Ch Tt Ch T phê l i d án DN: ch T>báo i u ch nh, duy t l i 341 cáo l i không phê TKDT duy t l i CÁC TÌNH HU NG X Y RA TRONG QUÁ TRÌNH TH C HI N D ÁN Bài 3 - trang 46
 14. PH N PH L C CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM —— c l p - T do - H nh phúc ______________________________________________ S : 99/2007/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 6 n m 2007 NGH NH V qu n lý chi phí u t xây d ng công trình _______ CHÍNH PH C n c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 n m 2001; C n c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 n m 2003; Xét ngh c a B tr ng B Xây d ng, NGH NH : Ch ng I NH NG QUY NH CHUNG i u 1. i t ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân liên quan n vi c qu n lý chi phí u t xây d ng công trình s d ng v n nhà n c. Khuy n khích các t ch c, cá nhân liên quan n vi c qu n lý chi phí u t xây d ng công trình s d ng v n khác áp d ng các quy nh c a Ngh nh này. i u 2. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v qu n lý chi phí u t xây d ng công trình bao g m: t ng m c u t ; d toán xây d ng công trình; nh m c và giá xây d ng; h p ng trong ho t ng xây d ng; thanh toán, quy t toán v n u t xây d ng công trình s d ng v n nhà n c, bao g m v n ngân sách nhà n c, v n h tr phát tri n chính th c, v n tín d ng u t phát tri n c a Nhà n c, v n tín d ng do Nhà n c b o lãnh và v n u t khác c a Nhà n c. i v i các công trình s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA), n u i u c qu c t mà c quan, t ch c có th m quy n c a C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam ký k t có nh ng quy nh v qu n lý chi phí u t xây d ng công trình khác v i quy nh c a Ngh nh này thì th c hi n theo các quy nh t i i u c qu c t ó. i u 3. Nguyên t c qu n lý chi phí u t xây d ng công trình 1. Qu n lý chi phí u t xây d ng công trình ph i b o m m c tiêu, hi u qu d án u t xây d ng công trình và các yêu c u khách quan c a kinh t th tr ng. 2. Qu n lý chi phí u t xây d ng công trình theo t ng công trình, phù h p v i các giai o n u t xây d ng công trình, các b c thi t k , lo i ngu n v n và các quy nh c a Nhà n c. 3. T ng m c u t , d toán xây d ng công trình ph i c tính úng, tính và phù h p dài th i gian xây d ng công trình. T ng m c u t là chi phí t i a mà ch ut c phép s d ng u t xây d ng công trình. 4. Nhà n c th c hi n ch c n ng qu n lý v chi phí u t xây d ng công trình thông qua vi c ban hành, h ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh v qu n lý chi phí u t xây d ng công trình. 5. Ch u t xây d ng công trình ch u trách nhi m toàn di n v vi c qu n lý chi phí 26
 15. u t xây d ng công trình t giai o n chu n b ut n khi k t thúc xây d ng a công trình vào khai thác, s d ng. Ch ng II T NG M C U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 4. N i dung t ng m c u t xây d ng công trình 1. T ng m c u t xây d ng công trình (sau ây g i là t ng m c u t ) là chi phí d tính c a d án c xác nh theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này. T ng m c u t là c s ch u t l p k ho ch và qu n lý v n khi th c hi n u t xây d ng công trình. 2. T ng m c u t bao g m: chi phí xây d ng; chi phí thi t b ; chi phí b i th ng gi i phóng m t b ng, tái nh c ; chi phí qu n lý d án, chi phí t v n u t xây d ng; chi phí khác và chi phí d phòng. 3. Các chi phí c a t ng m c u t c quy nh c th nh sau: a) Chi phí xây d ng bao g m: chi phí xây d ng các công trình, h ng m c công trình; chi phí phá và tháo d các v t ki n trúc c ; chi phí san l p m t b ng xây d ng; chi phí xây d ng công trình t m, công trình ph tr ph c v thi công; nhà t m t i hi n tr ng và i u hành thi công; b) Chi phí thi t b bao g m: chi phí mua s m thi t b công ngh ; chi phí ào t o và chuy n giao công ngh , n u có; chi phí l p t, thí nghi m, hi u ch nh; chi phí v n chuy n, b o hi m; thu và các lo i phí liên quan khác; c) Chi phí b i th ng gi i phóng m t b ng, tái nh c bao g m: chi phí b i th ng nhà c a, v t ki n trúc, cây tr ng trên t và các chi phí khác; chi phí th c hi n tái nh c ; chi phí t ch c b i th ng gi i phóng m t b ng; chi phí s d ng t trong th i gian xây d ng, n u có; chi phí u t xây d ng h t ng k thu t, n u có; d) Chi phí qu n lý d án bao g m các chi phí t ch c th c hi n công vi c qu n lý d án t khi l p d án n khi hoàn thành, nghi m thu bàn giao, a công trình vào khai thác s d ng; ) Chi phí t v n u t xây d ng bao g m: chi phí t v n kh o sát, thi t k , giám sát xây d ng, t v n th m tra và các chi phí t v n u t xây d ng khác; e) Chi phí khác bao g m: v n l u ng trong th i gian s n xu t th i v i các d án u t xây d ng nh m m c ích kinh doanh; lãi vay trong th i gian xây d ng và các chi phí c n thi t khác; g) Chi phí d phòng bao g m: chi phí d phòng cho kh i l ng công vi c phát sinh và chi phí d phòng cho y u t tr t giá trong th i gian xây d ng công trình. i u 5. L p t ng m c u t 1. T ng m c u t c xác nh theo m t trong các ph ng pháp sau ây: a) Tính theo thi t k c s c a d án, trong ó, chi phí xây d ng c tính theo kh i l ng ch y u t thi t k c s , các kh i l ng khác d tính và giá xây d ng phù h p v i th tr ng; chi phí thi t b c tính theo s l ng, ch ng lo i thi t b phù h p v i thi t k công ngh , giá thi t b trên th tr ng và các y u t khác, n u có; chi phí b i th ng gi i phóng m t b ng, tái nh c c tính theo kh i l ng ph i b i th ng, tái nh c c a d án và các ch c a nhà n c có liên quan; chi phí khác c xác nh b ng cách l p d toán ho c t m tính theo t l ph n tr m (%) trên t ng chi phí xây d ng và chi phí thi t b ; chi phí d phòng c xác nh theo quy nh t i kho n 3 i u này; b) Tính theo di n tích ho c công su t s d ng c a công trình và giá xây d ng t ng h p theo b ph n k t c u, theo di n tích, công n ng s d ng (sau ây g i là giá xây d ng t ng h p), su t v n u t xây d ng công trình t ng ng t i th i i m l p d án có i u ch nh, b sung nh ng chi phí ch a tính trong giá xây d ng t ng h p và su t v n u t xác nh t ng m c u t ; c) Tính trên c s s li u c a các d án có ch tiêu kinh t - k thu t t ng t ã th c hi n. Khi áp d ng ph ng pháp này ph i tính quy i các s li u c a d án t ng t v th i 26
 16. i m l p d án và i u ch nh các kho n m c chi phí ch a xác nh trong t ng m c u t ; d) K t h p các ph ng pháp quy nh t i i m a, i m b và i m c kho n 1 i u này. 2. S b t ng m c u t c a các công trình ph i l p báo cáo u t và các công trình áp d ng hình th c h p ng chìa khoá trao tay c c tính trên c s su t v n u t ho c chi phí các công trình t ng t ã th c hi n và các y u t chi phí nh h ng t i t ng m c u t theo dài th i gian xây d ng công trình. 3. D phòng cho kh i l ng công vi c phát sinh c tính b ng t l ph n tr m (%) trên t ng các chi phí quy nh t i i m a, b, c, d, và e kho n 3 i u 4 c a Ngh nh này. Chi phí d phòng cho y u t tr t giá c tính trên c s dài th i gian xây d ng công trình và ch s giá xây d ng hàng n m phù h p v i lo i công trình xây d ng có tính n các kh n ng bi n ng giá trong n c và qu c t . i u 6. Th m nh, phê duy t t ng m c u t 1. Th m nh t ng m c u t là m t n i dung c a vi c th m nh d án u t xây d ng công trình. N i dung th m nh t ng m c u t bao g m: a) S phù h p c a ph ng pháp xác nh t ng m c u t v i c i m, tính ch t k thu t và yêu c u công ngh c a d án u t xây d ng công trình; b) Tính y , h p lý và phù h p v i yêu c u th c t th tr ng c a các kho n m c chi phí trong t ng m c u t ; c) Các tính toán v hi u qu u t xây d ng công trình, các y u t r i ro, ph ng án tài chính, ph ng án hoàn tr v n, n u có; d) Xác nh giá tr t ng m c u t b o m hi u qu u t xây d ng công trình. 2. Ng i quy t nh u t quy t nh vi c t ch c th m nh t ng m c u t ho c có th thuê các t ch c, cá nhân có i u ki n n ng l c, kinh nghi m th m tra. L phí th m nh ho c chi phí th m tra c tính vào chi phí khác trong t ng m c u t . Các t ch c, cá nhân th c hi n vi c th m nh, th m tra t ng m c u t ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t v tính h p lý, chính xác c a k t qu th m nh, th m tra. 3. T ng m c u t c ghi trong quy t nh u t do ng i quy t nh u t phê duy t. i u 7. i u ch nh t ng m c u t 1. T ng m c u t ã c phê duy t ch c i u ch nh trong các tr ng h p sau ây: a) Xu t hi n các y u t b t kh kháng: ng t, bão, l , l t, l c, sóng th n, l t; chi n tranh ho c có nguy c x y ra chi n tranh và có tác ng tr c ti p n công trình xây d ng; b) Khi quy ho ch ã phê duy t c i u ch nh có nh h ng tr c ti p t i t ng m c u t xây d ng công trình; c) Do ng i quy t nh u t thay i, i u ch nh quy mô công trình khi th y xu t hi n các y u t m i em l i hi u qu kinh t - xã h i cao h n. 2. Th m quy n i u ch nh t ng m c u t : a) i v i các công trình xây d ng s d ng v n ngân sách nhà n c: ch u t ph i báo cáo ng i quy t nh u t cho phép tr c khi th c hi n i u ch nh t ng m c u t ; b) i v i các công trình xây d ng s d ng ngu n v n tín d ng do Nhà n c b o lãnh, v n tín d ng u t phát tri n c a Nhà n c và v n u t khác c a Nhà n c: ch ut t quy t nh và ch u trách nhi m v vi c i u ch nh t ng m c u t . 3. Ph n t ng m c u t i u ch nh thay i so v i t ng m c u t ã c phê duy t ph i c t ch c th m nh theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. Ch ng III D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 8. N i dung d toán xây d ng công trình 1. D toán xây d ng công trình (sau ây g i là d toán công trình) c xác nh theo công trình xây d ng c th và là c n c ch u t qu n lý chi phí u t xây d ng công 26
 17. trình. 2. D toán công trình c l p c n c trên c s kh i l ng các công vi c xác nh theo thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công, nhi m v công vi c ph i th c hi n c a công trình và n giá xây d ng công trình, nh m c chi phí tính theo t l ph n tr m (%) (sau ây g i là nh m c t l ) c n thi t th c hi n kh i l ng, nhi m v công vi c ó. 3. N i dung d toán công trình bao g m: chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí t v n u t xây d ng, chi phí khác và chi phí d phòng. i u 9. L p d toán công trình 1. D toán công trình c l p nh sau: a) Chi phí xây d ng c l p cho công trình, h ng m c công trình chính, các công vi c c a công trình c th và c xác nh b ng cách l p d toán. i v i công trình ph tr , công trình t m ph c v thi công, nhà t m t i hi n tr ng và i u hành thi công thì chi phí xây d ng c xác nh b ng cách l p d toán ho c b ng nh m c t l ; Chi phí xây d ng bao g m chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính tr c và thu giá tr gia t ng, chi phí xây d ng nhà t m t i hi n tr ng và i u hành thi công; b) Chi phí thi t b trong d toán công trình bao g m chi phí mua s m thi t b , k c chi phí ào t o và chuy n giao công ngh , n u có; chi phí l p t thi t b , chi phí thí nghi m, hi u ch nh và các chi phí khác liên quan, n u có; Chi phí mua s m thi t b c xác nh trên c s kh i l ng, s l ng, ch ng lo i thi t b c n mua, gia công và giá mua ho c gia công thi t b . Chi phí ào t o và chuy n giao công ngh , chi phí l p t thi t b , chi phí thí nghi m, hi u ch nh và các chi phí khác liên quan (n u có) c xác nh b ng d toán; c) Chi phí qu n lý d án bao g m các kho n chi phí c n thi t ch u t t ch c th c hi n qu n lý d án. Chi phí qu n lý d án c xác nh b ng nh m c t l ; d) Chi phí t v n u t xây d ng bao g m chi phí t v n l p d án u t xây d ng, kh o sát, thi t k , giám sát xây d ng, t v n th m tra và các chi phí t v n u t xây d ng khác. Chi phí t v n u t xây d ng c xác nh b ng nh m c t l ho c l p d toán; ) Chi phí khác bao g m các chi phí ch a quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 1 i u này và c xác nh b ng l p d toán ho c nh m c t l ; e) Chi phí d phòng cho kh i l ng công vi c phát sinh c tính b ng t l ph n tr m (%) trên t ng các chi phí quy nh t i i m a, b, c, d và kho n 1 i u này. Chi phí d phòng cho y u t tr t giá c tính trên c s dài th i gian xây d ng công trình và ch s giá xây d ng hàng n m phù h p v i lo i công trình xây d ng. 2. i v i công trình quy mô nh ch l p báo cáo kinh t - k thu t thì t ng m c u t ng th i là d toán công trình. 3. i v i d án có nhi u công trình, ch u t có th xác nh t ng d toán c a d án ph c v cho vi c qu n lý d án. T ng d toán c a d án c xác nh b ng cách c ng các d toán c a các công trình thu c d án. i u 10. Th m tra, phê duy t d toán công trình 1. Ch u t t ch c vi c th m tra d toán công trình tr c khi phê duy t. N i dung th m tra bao g m: a) Ki m tra s phù h p gi a kh i l ng d toán ch y u v i kh i l ng thi t k ; b) Ki m tra tính úng n, h p lý c a vi c áp d ng, v n d ng n giá xây d ng công trình, nh m c t l , d toán chi phí t v n và d toán các kho n m c chi phí khác trong d toán công trình; c) Xác nh giá tr d toán công trình. 2. Tr ng h p ch u t không i u ki n, n ng l c th m tra thì c phép thuê t ch c, cá nhân i u ki n n ng l c, kinh nghi m th m tra d toán công trình. T ch c, cá nhân t v n th m tra d toán công trình ch u trách nhi m tr c pháp lu t và ch ut v k t qu th m tra. 3. Ch u t phê duy t d toán công trình sau khi ã th m tra và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v k t qu phê duy t d toán công trình. D toán công trình c phê duy t 26
 18. là c s xác nh giá gói th u, giá thành xây d ng và là c n c àm phán ký k t h p ng, thanh toán v i nhà th u trong tr ng h p ch nh th u. 4. Công trình ho c h ng m c công trình s d ng v n ngân sách nhà n c khi kh i công xây d ng ph i có thi t k , d toán c phê duy t. i u 11. i u ch nh d toán công trình 1. D toán công trình c i u ch nh trong các tr ng h p sau ây: a) Các tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Ngh nh này; b) Các tr ng h p c phép thay i, b sung thi t k không trái v i thi t k c s ho c thay i c c u chi phí trong d toán nh ng không v t d toán công trình ã c phê duy t, k c chi phí d phòng. 2. Ch u t t ch c th m tra, phê duy t d toán công trình i u ch nh. Ch ng IV NH M C XÂY D NG VÀ GIÁ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 12. nh m c xây d ng 1. nh m c xây d ng bao g m nh m c kinh t - k thu t và nh m c t l . 2. nh m c kinh t - k thu t là c n c l p n giá xây d ng công trình, giá xây d ng t ng h p. 3. nh m c t l dùng xác nh chi phí c a m t s lo i công vi c, chi phí trong u t xây d ng bao g m t v n u t xây d ng, công trình ph tr , chu n b công tr ng, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính tr c và m t s công vi c, chi phí khác. i u 13. L p và qu n lý nh m c xây d ng 1. B Xây d ng h ng d n ph ng pháp l p nh m c xây d ng, xây d ng và công b nh m c xây d ng. 2. C n c ph ng pháp l p nh m c xây d ng theo quy nh t i kho n 1 i u này, các B , y ban nhân dân c p t nh t ch c xây d ng, công b các nh m c xây d ng cho các công trình, công vi c c thù c a ngành, a ph ng. 3. i v i công tác xây d ng ã có trong h th ng nh m c xây d ng c công b nh ng ch a phù h p v i bi n pháp, i u ki n thi công ho c yêu c u k thu t c a công trình thì ch u t , nhà th u, t ch c t v n i u ch nh nh ng nh m c ó cho phù h p áp d ng cho công trình. 4. i v i các công tác xây d ng m i ch a có trong h th ng nh m c xây d ng ã c công b thì ch u t , nhà th u, t ch c t v n c n c theo yêu c u k thu t, i u ki n thi công và ph ng pháp xây d ng nh m c do B Xây d ng h ng d n xây d ng nh m c cho công tác trên ho c áp d ng các nh m c xây d ng t ng t các công trình khác. 5. Ch ut c thuê các t ch c t v n có i u ki n n ng l c, kinh nghi m h ng d n, l p hay i u ch nh các nh m c xây d ng quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u này. T ch c t v n ch u trách nhi m v tính h p lý, chính xác c a các nh m c xây d ng này. 6. Các nh m c xây d ng m i quy nh t i kho n 4 i u này khi s d ng l p n giá thanh toán cho các công trình s d ng v n ngân sách nhà n c ph i c c quan qu n lý nhà n c có th m quy n tho thu n áp d ng. i u 14. H th ng giá xây d ng công trình 1. H th ng giá xây d ng công trình bao g m n giá xây d ng công trình và giá xây d ng t ng h p. n giá xây d ng công trình c l p cho công trình xây d ng c th . Giá xây d ng t ng h p c t ng h p t các n giá xây d ng công trình. 2. H th ng giá xây d ng công trình dùng xác nh chi phí xây d ng trong t ng m c u t và d toán công trình. i u 15. L p n giá xây d ng công trình 1. n giá xây d ng công trình c l p trên c s nh m c kinh t - k thu t và các y u t chi phí sau ây: a) Giá v t li u xây d ng c xác nh phù h p v i tiêu chu n, ch ng lo i và ch t l ng v t li u s d ng cho công trình xây d ng c th . Giá v t li u xây d ng xác nh trên 26
 19. c s giá th tr ng do t ch c có ch c n ng cung c p, báo giá c a nhà s n xu t, thông tin giá c a nhà cung c p ho c giá ã c áp d ng cho công trình khác có tiêu chu n, ch t l ng t ng t . Giá v t li u n chân công trình c tính theo ph ng pháp l p n giá xây d ng công trình; b) Giá nhân công xây d ng c xác nh theo m t b ng th tr ng lao ng ph bi n c a t ng khu v c, t nh, theo t ng ngành ngh s d ng. Giá nhân công xây d ng c tính toán c n c theo m c ti n l ng t i thi u c c quan nhà n c có th m quy n công b ; kh n ng ngu n v n, kh n ng chi tr c a ch u t và các yêu c u khác; c) Giá ca máy và thi t b thi công c xác nh theo ph ng pháp do B Xây d ng h ng d n. 2. i v i nh ng công trình xây d ng s d ng v n ODA có yêu c u s d ng lao ng n c ngoài, v t t , v t li u nh p kh u, thi t b thi công nh p kh u và các yêu c u c thù khác thì n giá xây d ng c l p b sung các chi phí theo i u ki n th c t và c thù c a công trình. i u 16. Qu n lý giá xây d ng công trình 1. Ch u t c n c ph ng pháp l p n giá xây d ng công trình, yêu c u k thu t, bi n pháp thi công c th c a công trình t ch c l p n giá xây d ng công trình, giá xây d ng t ng h p làm c s cho vi c xác nh t ng m c u t và d toán xây d ng công trình qu n lý chi phí u t xây d ng công trình. 2. Ch u t xây d ng công trình c thuê t ch c, cá nhân t v n có i u ki n n ng l c, kinh nghi m th c hi n các công vi c ho c ph n công vi c liên quan t i vi c l p giá xây d ng công trình. T ch c, cá nhân t v n ph i ch u trách nhi m tr c ch u t và pháp lu t trong vi c b o m tính h p lý, chính xác c a giá xây d ng công trình do mình l p. 3. y ban nhân dân c p t nh c n c yêu c u qu n lý chi phí u t xây d ng công trình h ng d n l p và qu n lý giá xây d ng cho các công trình xây d ng trên a bàn. i u 17. Ch s giá xây d ng 1. Ch s giá xây d ng là ch tiêu ph n ánh m c bi n ng c a giá xây d ng công trình theo th i gian và làm c s cho vi c xác nh t ng m c u t và qu n lý chi phí u t xây d ng công trình. Ch s giá xây d ng c xác nh theo lo i công trình, theo khu v c và c công b theo t ng th i i m. 2. B Xây d ng công b ch s giá xây d ng và ph ng pháp xây d ng ch s giá xây d ng. T ch c t v n u t xây d ng có i u ki n n ng l c xác nh, công b ch s giá xây d ng tham kh o áp d ng. i u 18. T v n qu n lý chi phí u t xây d ng 1. T v n qu n lý chi phí u t xây d ng công trình là ho t ng kinh doanh có i u ki n. 2. T ch c ho t ng t v n qu n lý chi phí u t xây d ng ph i có ít nh t 3 ng i có ch ng ch k s nh giá xây d ng. T ch c ho t ng t v n qu n lý chi phí xây d ng công trình c phân thành 2 h ng nh sau: a) H ng 1: có ít nh t 5 k s nh giá xây d ng h ng 1; b) H ng 2: có ít nh t 3 k s nh giá xây d ng h ng 2 ho c 1 k s nh giá xây d ng h ng 1. 3. Cá nhân ho t ng c l p v t v n qu n lý chi phí u t xây d ng ph i có ch ng ch là k s nh giá xây d ng. 4. T ch c, cá nhân t v n qu n lý chi phí u t xây d ng ch c th c hi n các công vi c t v n trong ph m vi ho t ng quy nh ng th i ch u trách nhi m tr c pháp lu t và ch u t v ho t ng t v n c a mình. 5. B Xây d ng quy nh ph m vi ho t ng c a cá nhân, t ch c ho t ng t v n qu n lý chi phí u t xây d ng và h ng k s nh giá xây d ng, h ng d n vi c ào t o, c p, qu n lý ch ng ch k s nh giá xây d ng. Ch ng V H P NG TRONG HO T NG XÂY D NG CÔNG TRÌNH 26

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản