intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Cơ điện tử

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:165

2.032
lượt xem
1.031
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Cơ điện tử là môn học giao nhau giữa các ngành cơ khí, kỹ thuật điện, điển tử, điều khiển hệ thống và công nghệ thông tin. -Tác nhân chính dẫn việc cơ điện tử thành thuật ngữ phổ thông là khi nhu cầu về một bộ phận đào tạo riêng biệt,độc lập bất ngờ được hình thành dựa trên khả năng lực máy tính và thiết bị điều khiển số không quá đắt,lưu hành tương đối sẵn trong các viện nghiên cứu và các trường đại học....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Cơ điện tử

 1. 15. TRUONG HUU CHi 15. VO THj RY ..... n ..... THANHPHAN
 2. TS. TRLJONG HCiu cHi TS. vO TH! RY ~ ? Cd £)II~N Ttl, cAc PHAN TlJ CO BAN (In Idn tM( hai) NHA XUAT BAN KHOA HOC vA KY THU.i\T Hit Noi - 2005
 3. UlI NO! DAU (Cho lti'n in thit hoi) elf dl{'11 fit fa m(il troll!!, 06 /lgilllh {'ong ngh(' mili I1I1QII Clla tile' k:;' 21. 6' \' i~;f Nom Irong v(JlIg 10 IId1ll Ire! I«i tid:", \'(J d(lc hi¢! Irollg IIhilllg nam tOi Xl/til hifn "flu Cdll lim vi'dJo IIJO lilian IW trillll d(i Jtp' h9C \'(J sau dt;li !tee nganl! co ditn tl(, Nlulm dap !l'llg IIIIlI cdu CliO thW tl ,'lngilii!1I d(lI, san xudr san pllti'm C(j di¢n tlf trell co .WI lIallg /JfC va killh I/ghifm qua /lilllng flam cilu.-vill ddi fll ('0 khf truy/n th(llig sang ('(j di¢1I fit, Vi(;11 May va D(lIIg ell (1M!) dll dllU/1l hi m()f clll((fllg !rillll khung clw rife doo tCJo d~'i h9(' ngJllh co dit/II til' dl dJo {(10 !{Ii cae k_y sU cua V if II do tfIt nghi¢p tqi cae tn(/tng dqi lu!e ky thUQl fmllg !luoe \'£1 dao t(}O sinh vien dt;li h(!c Iron!!, luang {ai, Quyfll "Co di¢n tit ----cae tlIewl! ph6n CO' ball" nam ('-Ollg /O(1t sacll wi co difn III dU{/C biell soqn b6i cae can hq khoa lu)c trong nh()m hien soqn Xiao trlnh cho b() mbn "C(! diflZ tif" cuo 1M/, D5 gan mqt n6m ke'tlc klli ra mat hqn dQc quye'li "Cd di¢n tif -cae thanh plldll ("(I ban ", nl/(lm tac gia dil nh¢n dWfC nhilng .y kiell dong W5P qU)' bOll rua hq/J d(ic' Chl/ng toi dang bIen ~'o(}n nhii'ng ({ifJ tii/p thea CJ1Cl f1/!,iinh Cd di¢/I (1(, dJf dillh (rang thang 212005 tijp "Co di¢n fu-!J{' thong trang chi/ tqo may "sf dWJC ghli thi¢u w1i b(jll dqc. Vi' thai gian Iupi hfP min Mn tal bdn ndy, mqc di( dil nJp nhcJt m()t s6' wli dung ni slla chi(a mr)t so' khilm khuyet Ironx bien soqn fiill d(iu, eh/illg toi CIUlc rang nin ron fhii'll s6t. Cluing toi xin chall thiinh cam (/11 bqn d(lc WI mong nh¢n d/,/{!c IIlurnx .}' kiefl d(ll1X gop fii/p t~IC de'tal /ifU d/wc hOOf! clllllli (rong Idll tai ballSou. Nhiing.y kiell d?ng X6P xin gUi vi: Vifl1 May \'(1 D!!!lg ql cang IIglllfP, ..U) Lang Hq, Da'ng Da, Hii Nqi. Cae lac gid 3
 4. CHIfUNG 1. KHAI NI~M VE CO D1~N T~ 1.1. LlCH SlI PHAT TRIEN CO [lIEN TlI Co di¢n tu EI thu~t ngii chi l'ioh vl!e khoa hQc cong ngh~ giao nhau giua co kh{ vai ky thu* di¢n-rli¢n tLt, uieu khien h¢ thong va cong ngh¢ thong tin. Tu cC1 di¢n tu, tieng i\..nh "Mechatronics" dl!9'c vict tal ella tiI ghcp giCi'a Mechanics va Electronics, duqc nglioi Nh
 5. - C(1 Ji¢1l tli la h¢ thong thiet kc va che t
 6. chue nang nha vi~e SLr dl,lng phuong phap oieu khi~n tien ti(\1, phu hQ'p vai co cau chap hunh dan gian. Trang nhung narn 80. Sl! phi.lt tricn eua eong ngM thong tin lurn Cae ky Sli nay sinh va bJt uau il.p dl,lng cae bO vi XLI Ii vuo de h¢ thong c(1 khi d~ cai thi¢n d~e tinh cua h¢ thong. May cong Cl,l, (hiet bi dieu khi~n so va robot ([(1 nen gQn han, trang khi cae lIng ul,lng trang lInh v'!c XC 4 bunh nhu ditu khicn d¢ng co di¢n tiI va cae b¢ phanh an to~1.ll tra nen pho bien. Con iJ th(lp ky 90, eong ngh¢ truyen thong da bo sung vao co di~n tiI tinh m~rn dca, hon hqp: cae san pham co the n01 ket thanh mi.tng Ian. Slf phat tritn nay t'.\o nen cae ehuc nang nhu v~n h1mh tlr xa cUc canh tay may, dieu khien h¢ thong san xuat qua m,:\ng. d(lt hang-thiet kc- t
 7. nghicn cuu trong llnh vl!c nay. atruang D
 8. tLrqng ca ban dang ton t~i ella cac be? m6n co lien quan thea hlnh thuc khac vai truycn thong ph,it tricn ham Jam mQt nganh h9C. De dap (mg la nganh da cbng ngh~, gan vai sl! thay doi trong cau tnk chlICmg trlnh giang d
 9. "hQc t~p" ue phat tricn w sa kien thue va cae h(l kfch hO
 10. 1.2.3. PMn loai thco ky thuat he thong Sdl1 phdm dan la nhfrng sAn pham linh hO'!-t. thl!c hi~n ch1.1c nang dUng mQt mloh nhtI may CNC, thiet bi v,~n chuyen thong minh, v~t gia dlJ-og thong minh y .. v. H¢ lh(fng td lU;p d.c san pham cO di¢n til trong qua trioh co quan h¢ CI,l the nao do nhu: • Day Chl(Will hip rtip dong ho, lap va h9P d
 11. nguoi sU: dl,lng khong quan tam trong 0.6 xiiy ra dieu gl rna chi quan tam den quan h¢ nMp/xuat. Ben trong h¢p den la van 0.6 eua cae nha thiet ke, la mQt to hQ'p lAp nip duqc s~p d~t thea m¢t thtr U! nhat dinh ve m~t logic khaa hQc. Tong tht cua t~p h9P nay duCJc lien ket bai m9t s6 quy lu~t va nguyen Ii. SI! ket n6i cua cae thanh phan trong t~p hqp nay thea tr(it tl! toi uu t
 12. sem.ors, thanh phan kich truycn d¢ng, cae h¢ dieu khien, d.p va cae neli· ghcp ui¢n trong dieu ki¢n tang d¢ tin e~y, giam gia ca va trQng luqng rna khbng tang khoang kh6ng gian urr JLIa den sl! phat trien cae M thong buyt phil hqp, cac h¢ thong d.m (plug system) va cac h¢ thong di¢n tu c6 khil nang l
 13. Co Ilt/ film fii, d{ic t/"lmf.!. Clla Stili phtl'm ca di¢1I flf so \'(!i stln phi/m ('(1 khi tmY/1I fh({l/g nlll( sou: If' Truven thona Bo suna _cae tha~!2 pMn ---1- , Cd dii'm tv Tich hqp cac thanh eMn (pMn cltnil 1 Cong kenh Gon 2 Cd cau phCrc t
 14. a. Modon moi tUlang (Environmvnt modolv): M()dUII m6i lTlrt'fIlg lien quan den d.c thong so ben ngoai nhu ph'.l1n vi nhi¢t d
 15. If quyct dinh W hOl;1t dQng cua modun kich truy€n dQng va cung cap thong tin tai m6dun giao di¢n. g. Hodan phon mem (Software module ): M(Jddutl phdll miim bao gam cae chi th! hO
 16. Jllnh 1.5 the hi¢n su do khoi ella mot day chuycn san :'(mYt, vai gia thiet phdi JU0c c:lp vii gia e6ng twae h(t tren h¢ thongl- may e6ng elf CNC, roi chrqe \'~n ch\ly~n v~ phiil hi¢n ban thimh phi;m hc)ng b('ji h~ thong 2 - d,ly chuy~n v,-}n chuy(:n. Siln ph[lm oLIqe ho~m thi¢n bl1i may C7\C- h¢ thong 3. Trang so do DM the hi¢n hinh dang- hay Iii mMun hip rap eua cae h~ thanh phan. To.111 b(l h¢ thong dvqc d~t trong ll1(lt m6i truang CIJ. the, nei quyb dinh cae oieu ki¢n bien ho~t dl)ng eua h~ thong. Tin hi~u V.10 tUng h~ thong tuy theo nhi~m v~ oieu khien eua tLrng M rna e6 the Iii toc dQ cat eua may CNC (h~ thong I va 3) ho~e Iii. thai gian de' phat hi¢n V! trf eua ban Ihanh phiim (j day ehuycn v~n ehuyen 2, eiluiln bi eho vi¢c cap ban siln phdrn vao h~ thong 3. Cae h¢ thong thanh phan, ngoai vi¢e chju dieu khien eua may trnh trong h¢ con duqe oicu hanh hai may tlnh trung tam de phoi hqp hOi;lt dQng cua 3 M thong thong qua mddun truyen thong cua h¢. "--------------------------------------------t ------------------------,: , : :-......, ._.._. 0... , , . _.~. ~ ~:. ~ ~o~.:.~ '_0 ._.~.~.:.:.~ '_0 ._. ~.~.:, ° .!'~~~.~.: .~._oo_.~.~ ~,~ I • , ' ' , • Tin hicu vilO Tin hicu fa , , , 0 1 Xu Ii ~l l\.IC~6t~~yen Qua !flnh , , , , , OM He thong 1 , BJn SI' H ·- , , - ------- j)o -- -- ----- _. - - - - - ·§ c - - -- - - -- - --- - --- - -- - - - - - - -- - -- ·g " 0 11 hicu vito I\JC~}fuyen Qua trlnh Tin hlCU ·- ~ , , Xir Ii don' , OM He thong 2 · ,'"~ , Do Ban SP H2 · ;:: · ,-- -- --- - --- --- --- --- - · ,- - -- - - -- - --- - -- - --- - -- - --- - --- - Tin hi(:u -- , TIn hH:U vila , Xir Ii I KICh truyen I (t6ng Qua lrinh : [ M He thong 3 . , , -- -- -- j)o -- -- -- -- --- . • • 0 • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ........•...... ......... - San philm Moi tnlO'ng '- ___________ He thancr toan • 0 b() . Hinh 1.5. S(ld!! klltj,' Clia m(i/ sail phdm Cif Jlflli/( - duy chuyf'n sail XI/UI. 2-CDT 17
 17. CHIllING 2. cAc THANH PHAN * TRUlIG CIiA SAN PHAM cO" UI~N T~ 2.1. MODUN MOl TRUONG Modun m6i truang hloh Ih~mh tir dicu ki¢n bien ho~c cae tieu chm'lll, quy tac thlfc Ie va chue nang thvc hi¢n ella h¢ thong. Modun m6i tnlOng vira dong vai tra dall vao vira dong vai tfa dau ra eua ca h¢ thong san pham (di~u ki¢n bien va tieu chu{ln) bUQc h¢ thong co cae chue nang thlfc hi¢n, phl,lc v~ mOt my.c dfch C1.] the: nao do. Vi dy., m¢t xe tiii co b(l giam x6c thong minh. B¢ giam xoc oay co the chioh sao cho xe ch
 18. Il1nh 2.1 the hi¢n m~t m6du l1 t~p hqp c6 kha nang Hi p l;jn s
 19. -I/{' tlu{lIf!. IlIiil tht (display system): ndi tin hi¢u ra tir b9 gia cbng tIn hi~u oUtlC the hi~n duai o~ng can so so vai oem vi do (hien th! so) ho~e d
 20. 2.3.1.1. Thuflt ngf' M(lt s6 lhU(~t ngCi' dU\1e Slr dl!ng de xae dinh d~c tinh ella sensor {transducer va h¢ thong do 111: 1'0(111 rhallg (ral/ge): khoang gi0i h,~n, rna d.c tin hi~u rlfiu vao co the thay doi. Sai l¢ch (error): dO chenh l¢ch giiIa ket qua do va gia tri th~t clla d'.!i IUQ'Ilg dang duqc do. D(i cfIIll1t .rae (urrurary): muc do ella d'.!i luqng rna phep do eo the phan bi¢t duqc. Dq I/h(ly (sellsifi)"il.v): ty I~ tin hi¢u ra tren dan vi tin hi~u vao. Sai '¢eh khlmg lUY(;11 {Inll (llon-lil/carity): chenh I~ch trang m6i quan h~ tuyen tinh bai cac phuang phap ket n6i di~m (hiu - diem cuoi cua to~1.I1 thang dfiu ra . Klld lIalig lifp /qi (repeafahility) : khii. nang l~p l':Ii tin hi~u ra khi cung gia trj dau vao (kh6ng ng~t cam bie'n khai dau vao ho~c kh6ng co SI! thay doi moi truang). Khd liang tid hi¢n /qi (rcproJlIcibili1.v): khil nang cho cung tin hi~u diu ra khi do mQt dau van kh6ng doi trong m¢t s6 Ian do (co s\.f thao Mp cam bien), dW:;Ic the hi¢n bang% toan Ihang diiu ra. Dr dn Jillh (stahility): khii. mlng cho cung tin hi¢ll dau ra khi do mOt diu vao c6 djnh trang su61 mQt khoiing thai gian. Ddi che'! (dead hand): dili cae gia trj dau vao, t~i do chua co gia tri ra. D(1c fuy6! ([nh (stalic characteristics): cac gia tr! nell tren duqc cho trong cac dicu ki¢n In.mg thai on d~nh (khi dm bien dii. dLfqc d~t vao tn;l.I1g thai ho'.!t dOng va dii. nh~n duqc mOt so tin hi¢u dfiu vao). D~1c tll,Vell d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2