Giáo trình cơ học đất - chương 6 Các thí nghiệm đất hiện trường

Chia sẻ: Nguyễn Thành Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
619
lượt xem
388
download

Giáo trình cơ học đất - chương 6 Các thí nghiệm đất hiện trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thí nghiệm đất hiện trường: Để tính toán và thiết kế nền móng các công trình xây dựng, cầu đường, thủy lợi, ta cần phải biết các chỉ tiêu tính chất cơ-lý của đất nền.Trong thời kỳ cận đại, Kepler, và đặc biệt là Newton đã đặt nền tảng cho sự phát triển của nghành này mà bây giờ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ học đất - chương 6 Các thí nghiệm đất hiện trường

 1. CH¦¥NG vi Trang 253 CH¦¥NG VI: C¸C THÝ NGHIÖM §ÊT HIÖN TR¦êng §Ó tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, cÇu ®−êng, thuû lîi, ta cÇn ph¶i biÕt c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬-lý cña ®Êt nÒn. C¸c chØ tiªu nµy th−êng ®−îc x¸c ®Þnh trong phßng thÝ nghiÖm ®èi víi c¸c mÉu ®Êt lÊy ®−îc tõ c¸c lç khoan ë hiÖn tr−êng. PhÇn lín c¸c chØ tiªu c¬-lý cña ®Êt ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¸c mÉu ®Êt cßn nguyªn d¹ng, nh−ng víi c¸ch thÝ nghiÖm ë trong phßng th−êng thùc hiÖn víi c¸c mÉu ®Êt cã kÝch th−íc nhá, mÉu ®Êt cã thÓ bÞ mÊt tÝnh chÊt nguyªn d¹ng do qu¸ tr×nh lÊy mÉu, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ thÝ nghiÖm g©y t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn mÉu ®Êt thÝ nghiÖm. Ngoµi ra trong nhiÒu tr−êng hîp kh«ng thÓ lÊy ®−îc c¸c mÉu ®Êt nguyªn d¹ng tõ c¸c lo¹i ®Êt rêi vµ c¸c lo¹i ®Êt sÐt yÕu ë tr¹ng th¸i nh·o. Do ®ã ta b¾t buéc ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng trªn ®Êt tù nhiªn. Tõ c¸c sè ®o cña thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng ta cã thÓ suy ra ®−îc c¸c ®Æc tr−ng tÝnh chÊt cña ®Êt theo t−¬ng quan thùc nghiÖm ®· ®−îc thiÕt lËp. ViÖc khoan vµ lÊy mÉu ®Êt vÒ lµm thÝ nghiÖm th−êng tèn kÐm nhiÒu nªn sè l−îng lç khoan vµ sè l−îng mÉu lÊy vÒ thÝ nghiÖm th−êng bÞ h¹n chÕ, do ®ã sÏ lµm gi¶m møc ®é tin cËy, tiªu biÓu ®¹i diÖn cho vïng ®Êt réng lín cÇn kh¶o s¸t. Ng−îc l¹i thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng ®¬n gi¶n, nhanh chãng, rÎ tiÒn h¬n, do ®ã cã thÓ lµm víi mËt ®é dµy h¬n vµ liªn tôc trong mét cét ®Êt cña lç khoan. V× vËy, sù cã mÆt cña sè liÖu thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng lµm cho tµi liÖu kh¶o s¸t nÒn ®Êt cã ®é tin cËy cao h¬n rÊt nhiÒu vµ gióp cho chóng ta t×m ®−îc nh÷ng gi¶i ph¸p nÒn mãng hîp lý, tiÕt kiÖm, ®ång thêi tr¸nh ®−îc nh÷ng sù cè do kh«ng n¾m ch¾c ®−îc t×nh h×nh cña nÒn ®Êt. Nh−îc ®iÓm cña thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng lµ ch−a t¹o ra ®−îc mét tr¹ng th¸i c¬ häc ®¬n gi¶n, râ rµng. Do ®ã c¸c ®¹i l−îng ®o ®−îc th−êng lµ c¸c chØ tiªu mang tÝnh quy −íc, chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÒu yÕu tè vµ khã ®−a vµo trùc tiÕp víi s¬ ®å tÝnh to¸n lý thuyÕt. 6.1 ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT). §©y lµ ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh søc kh¸ng xuyªn cña ®Êt t¹i ®¸y hè khoan khi xuyªn èng mÉu (kÝch th−íc tiªu chuÈn) b»ng c¸ch ®ãng bóa theo tiªu chuÈn vµ lÊy mÉu ph¸ huû ®Ó lµm c¸c thÝ nghiÖm ph©n lo¹i ®Êt. Tªn SPT lµ tªn gäi t¾t theo tiÕng Anh: Standard Penetration Testing. ChÝnh tõ viÖc lÊy mÉu ®Êt b»ng c¸ch ®ãng ngËp mét èng thÐp vµo trong ®Êt mµ Terzaghi ®· ®Ò xuÊt thÝ nghiÖm SPT tõ n¨m 1927. Ngµy nay c¸c n−íc Ch©u ¢u Ýt dïng, nh−ng c¸c n−íc B¾c Mü vÉn dïng réng r·i SPT. 6.1.1. Nguyªn lý thÝ nghiÖm: Nguyªn lý c¬ b¶n cña thÝ nghiÖm nµy lµ sö dông lùc r¬i tù do cña bóa nÆng 63,5kg tõ ®é cao lµ 760mm xuèng ®Çu xuyªn. Sè lÇn bóa r¬i (N) ®ñ ®Ó èng mÉu xuyªn ®−îc vµo trong ®Êt mét chiÒu s©u 300mm (sau khi nã ®· c¾m xuèng ®Êt nhê träng lùc vµ bé ®ãng) ®−îc coi lµ lùc kh¸ng xuyªn (N).
 2. CH¦¥NG vi Trang 254 6.1.2. ThiÕt bÞ vµ c¸ch thÝ nghiÖm: èng lÊy mÉu tiªu chuÈn (®Ó thÝ ®Çu nèi 152 nghiÖm SPT) lµ èng thÐp rçng gåm hai nöa vá trô ®−îc l¾p ghÐp l¹i nhê vßng c¾t vµ bé chuyÓn tiÕp dïng ®Ó nèi èng 51 lÊy mÉu, víi ®−êng kÝnh ngoµi D=51mm vµ ®−êng kÝnh trong d=38mm (H×nh VI- èng mÉu 1a) 476 §Ó thÝ nghiÖm tr−íc hÕt ph¶i 38 khoan t¹o lç ®Õn tËn chiÒu s©u thÝ nghiÖm, thiÕt bÞ khoan ph¶i ®¶m b¶o khoan vµ lµm s¹ch ®¸y hè khoan tr−íc ®Çu c¾t 76 khi h¹ èng mÉu xuèng vµ ph¶i ®¶m b¶o lµ thÝ nghiÖm xuyªn ®−îc thùc hiÖn a) b) trong ®Êt t−¬ng ®èi nguyªn tr¹ng. TiÕp theo l¾p èng mÉu vµo cÇn vµ h¹ bé èng H×nh VI-1 lÊy mÉu xuèng ®¸y hè khoan (H×nh VI-1b), råi dïng bóa nÖn nhÑ cho èng mÉu c¾m vµo ®Êt kho¶ng 150mm. §ãng bóa thÝ nghiÖm r¬i ë ®é cao tiªu chuÈn, ®Õm sè nh¸t ®Ëp N1 ®Ó èng mÉu ngËp vµo ®Êt 150mm; lµm tiÕp lÇn thø hai ®Õm sè nh¸t ®Ëp N2 ®Ó èng mÉu ngËp vµo ®Êt 150mm tiÕp theo. LÊy trÞ sè N=N1+N2 lµ sè nh¸t ®Ëp ®Ó èng mÉu ngËp vµo ®Êt 300mm. Sau khi thÝ nghiÖm rót èng lÊy mÉu lªn, bæ ®«i vµ thu lÊy mÉu ®Êt ®em vÒ thÝ nghiÖm trong phßng. Th«ng th−êng cø kho¶ng 1,5m chiÒu s©u thÝ nghiÖm mét lÇn. 6.1.3. HiÖu chØnh sè ®äc. Lùc kh¸ng xuyªn (N) phô thuéc vµo n¨ng l−îng h÷u Ých cña bóa vµ chiÒu s©u cña ®iÓm thÝ nghiÖm, do ®ã sau khi thÝ nghiÖm xong cÇn ph¶i hiÖu chØnh sè ®äc khi thÝ nghiÖm. N¨ng l−îng toµn phÇn do bóa r¬i lµ: E=63,5kg x 0,76m ≈ 48,3kg.m. Tuy vËy, n¨ng l−îng E nµy kh«ng hoµn toµn chuyÓn tíi èng lÊy mÉu, mµ nã cßn mÊt m¸t n¨ng l−îng x¶y ra ë c¸c phÇn sau: - MÊt m¸t n¨ng l−îng do ma s¸t gi÷a bóa r¬i víi trôc dÉn h−íng, ma s¸t gi÷a d©y kÐo víi rßng räc. - MÊt m¸t n¨ng l−îng do ng−êi thÝ nghiÖm khi th¶ d©y ®Ó bóa r¬i, ng−êi thÝ nghiÖm kh«ng th¶ tù do mµ vÉn h¬i nÝu d©y l¹i. - MÊt m¸t n¨ng l−îng do ma s¸t gi÷a ®Êt vµ lç khoan víi cÇn xuyªn. B¶ng (VI-1) tr×nh bµy n¨ng l−îng hiÖu qu¶ trung b×nh thèng kª ë mét sè n−íc ®Ó tham kh¶o. ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, thiÕt bÞ SPT phæ biÕn lµ lo¹i nhÉn, sö dông d©y kÐo trªn rßng räc. Víi lo¹i nµy. ë c¸c n−íc tiªn tiÕn, n¨ng l−îng hiÖu qu¶ chän lµ 45÷65%. ë ViÖt Nam, chóng ta ch−a cã thèng kª nh−ng ®Ó an toµn, cã thÓ t¹m lÊy n¨ng l−îng h÷u Ých tõ kho¶ng 35÷55%. Do ®ã ta cÇn ph¶i chuÈn ho¸ (N)
 3. CH¦¥NG vi Trang 255 vÒ mét gi¸ trÞ cã cïng hiÖu qu¶, ë c¸c n−íc tiªn tiÕn, ng−êi ta coi 60% lµ n¨ng l−îng h÷u Ých trung b×nh. Do ®ã th−êng quy ®æi N vÒ N60 (60% vÒ n¨ng l−îng h÷u Ých). B¶ng VI-1: N¨ng l−îng hiÖu qu¶ (%) cña mét sè thiÕt bÞ SPT. Lo¹i nhÉn (Donut) Lo¹i an toµn (Safety) Lo¹i SPT D©y+rßng räc Tù ®éng D©y+rßng räc Tù ®éng B¾c Mü 45 - 70 ÷80 80÷100 NhËt 67 78 - - Anh - - 50 60 Ngoµi ra, nÕu cïng mét lo¹i ®Êt, víi N60 = 10 t¹i chiÒu s©u 1m, th× t¹i ®é s©u 30m , N60 cã thÓ lªn tíi 20. §iÒu ®ã nãi lªn t¹i ®é s©u 30m, ¸p lùc ngang lín h¬n rÊt nhiÒu so víi t¹i ®é s©u 1m, cho nªn cÇn ph¶i ®Ëp nhiÒu nh¸t ®Ëp h¬n. Nh− vËy, ta cÇn hiÖu chØnh víi hai hÖ sè sau: N '60 = N 60 .C N = N.CE .C N (VI-1) Eh Trong ®ã: CE - hÖ sè hiÖu qu¶ ®−îc tÝnh CE = ; 60 Eh - N¨ng l−îng hiÖu qu¶ cã thùc cña thiÕt bÞ ; 60 - N¨ng l−îng hiÖu qu¶ tiªu chuÈn (60%). ë n−íc ta, cã thÓ lÊy CE = 0,5÷0,8 CN - hÖ sè ®é s©u, hÖ sè nµy ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ kiÕn nghÞ lÊy nh− sau: Liao vµ Whitman (1986): C N = (0,9576 / σ vo ) ' 0,5 (VI-2) Peck (1974) : C N = 0,77. log (20 / 1,05 / σ vo ) ' (VI-3) 2 : CN = Skempton (1986) ( 1 + σ vo ' ) (VI-4) ë ®©y σ vo - øng suÊt h÷u hiÖu theo ph−¬ng th¼ng ®øng do b¶n th©n ®Êt g©y ' ra, bar (≈kG/cm2). Víi ®é s©u nhá h¬n 2m th× nªn dïng ph−¬ng tr×nh (VI-3) hoÆc (VI-4). 6.1.4. T−¬ng quan gi÷a c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt vµ kÕt qu¶ SPT. 6.1.4.1. §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i cña ®Êt dùa vµo kÕt qu¶ SPT. - §èi víi ®Êt rêi: Terzaghi vµ Peck(1967) ®Çu tiªn ®−a ra t−¬ng quan gi÷a N (ch−a hiÖu chØnh) víi ®é chÆt t−¬ng ®èi D nh− b¶ng (VI-2)
 4. CH¦¥NG vi Trang 256 - §èi víi ®Êt dÝnh: Szechy vµ Varga (1978) ®· ®−a ra t−¬ng quan gi÷a ®é sÖt B vµ N60 theo b¶ng (VI-3), tuy nhiªn ®é tin cËy cña b¶ng nµy kh«ng cao, v× c¸c ®Êt cã ®é nh¹y c¶m kh¸c nhau sÏ cã t−¬ng quan kh¸c nhau. B¶ng VI-2: §é chÆt t−¬ng ®èi D N 0÷4 4÷10 10÷30 30÷50 >50 D(%) 0÷15 15÷35 35÷65 65÷85 85÷100 Tr¹ng th¸i rÊt rêi rêi chÆt rêi chÆt rÊt chÆt B¶ng VI-3: Tr¹ng th¸i cña ®Êt dÝnh N60 30 B >0,5 0,25÷0,5 0÷0,25 -0,5÷0
 5. CH¦¥NG vi Trang 257 ThÝ nghiÖm SPT dÔ lµm, thuËn tiÖn v× thùc hiÖn ngay trong lç khoan th¨m dß, kÕt hîp lÊy mÉu kh«ng nguyªn d¹ng dïng m« t¶ vµ thÝ nghiÖm ph©n lo¹i ®Êt, thÝ nghiÖm thùc hiÖn ®−îc ë ®é s©u ®ñ lín. TrÞ sè N lµ mét th«ng tin tèt ®Ó kiÓm chøng c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trong phßng. Tuy vËy, theo c¸c chuyªn gia Ch©u ¢u cho r»ng nh÷ng t−¬ng quan SPT ch¼ng nh÷ng kh«ng tin cËy ®èi víi ®Êt dÝnh mµ ngay c¶ víi ®Êt rêi. ThÝ nghiÖm nµy lµ mét trong nh÷ng thÝ nghiÖm kÐm chÝnh x¸c nhÊt ®èi víi c¸c thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng. 6.2. ThÝ nghiÖm xuyªn tÜnh. 6.2.1. Nguyªn lý thÝ nghiÖm. ThÝ nghiÖm xuyªn tÜnh hay cßn gäi lµ thÝ nghiÖm xuyªn c«n (CPT-Cone Penetration Test). ThÝ nghiÖm nµy nh»m x¸c ®Þnh t¹i chç søc kh¸ng cña ®Êt khi nÐn liªn tôc víi tèc ®é nhá vµ kh«ng ®æi bé cÇn nÐn cã g¾n liÒn mét mòi xuyªn h×nh c«n ë d−íi, ®ång thêi ®o liªn tôc hoÆc t¹i c¸c ®é s©u nhÊt ®Þnh søc kh¸ng xuyªn cña ®Êt øng víi mòi xuyªn. Ký hiÖu lµ qc vµ nÕu yªu cÇu th× c¶ søc kh¸ng cña ®Êt víi bÒ mÆt m¨ng x«ng (¸o ma s¸t) thµnh bªn cña xuyªn (fs) vµ ¸p lùc cña n−íc lç rçng xung quanh c«n vµ m¨ng x«ng (u). 6.2.2. Thµnh phÇn cña thiÕt bÞ xuyªn: C¸c bé phËn chñ yÕu cña m¸y xuyªn lµ ®Çu xuyªn, m¨ng x«ng, cÇn xuyªn, thiÕt bÞ ®o ®é nghiªng, c¬ cÊu gia lùc vµ ®o lùc, gi¸ ®ì, hÖ neo. §Çu xuyªn h×nh nãn gãc ë ®Ønh 600, ®Çu lµm b»ng vËt liÖu cøng, cã tiÕt diÖn ngang tõ 5÷20cm2. Lo¹i phæ biÕn th−êng dïng cã ®−êng kÝnh ®¸y lµ 35,7mm (diÖn tÝch ®¸y lµ 10cm2) phÇn trªn h×nh trô dµi 5mm (H×nh VI-2). M¨ng x«ng (®Æt phÝa trªn mòi dïng ®Ó ®o søc kh¸ng bªn) lµ mét èng h×nh trô ®éc lËp cã ®−êng kÝnh lµ ds vµ ph¶i tho¶ m·n dc
 6. CH¦¥NG vi Trang 258 C¬ cÊu gia lùc th−êng dïng lµ m¸y nÐn, m¸y nÐn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ sao cho; ph¶n lùc t¹o ra kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn søc kh¸ng xuyªn, m¸y ph¶i cã kh¶ n¨ng nÐn liªn tôc ®−îc mét ®o¹n Ýt nhÊt lµ 1mÐt, tèc ®é khi xuyªn ®−îc khèng chÕ ë 20±5mm/gi©y vµ sau ®ã gi÷ tèc ®é kh«ng ®æi trong suèt qu¸ tr×nh xuyªn. H×nh VI-2: MÉu c¸c mòi xuyªn cã vµ kh«ng cã ¸o ma s¸t a) Kh«ng cã ¸o ma s¸t b) Cã ¸o ma s¸t 6.2.3. Tr×nh tù tiÕn hµnh xuyªn: Nguyªn t¾c chÝnh cÇn tu©n thñ ë ®©y lµ thÝ nghiÖm ph¶i liªn tôc vµ viÖc ®o søc kh¸ng xuyªn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trong khi c¸c bé phËn cña mòi xuyªn cïng ®ång thêi chuyÓn ®éng xuèng víi tèc ®é xuyªn tiªu chuÈn. §èi víi thÝ nghiÖm xuyªn c¬ häc (MCPT), cø 20cm th× ta ®äc kÕt qu¶ mét lÇn. Mòi xuyªn vµ m¨ng x«ng ®−îc ®Èy ®éc lËp víi nhau, cho phÐp t¸ch biÖt lùc ®o trªn mòi vµ lùc ®o trªn m¨ng x«ng. Cßn trong thÝ nghiÖm xuyªn c«n ®o ®iÖn (ECPT), kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sè ®äc tuú thuéc vµo sù yªu cÇu cña ng−êi thùc hiÖn, (th«ng th−êng lµ 5cm). Søc kh¸ng mòi qc, søc kh¸ng bªn fs vµ ¸p lùc n−íc lç rçng (u) ®−îc ®o riªng biÖt qua nh÷ng transducer (bé chuyÓn tÝn hiÖu) riªng biÖt. Tr−íc mçi lÇn thÝ nghiÖm cÇn ph¶i kiÓm tra thiÕt bÞ l¹i ®Ó thay thÕ ngay c¸c chi tiÕt háng, tr−íc mçi lÇn thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o r»ng bé läc vµ c¸c kho¶ng trèng kh¸c cña hÖ thèng ®o ¸p lùc n−íc lç rçng ®· b¶o hoµ n−íc. Trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm cÇn ®¶m b¶o cÇn truyÒn lùc lu«n lu«n xuyªn th¼ng ®øng trong suèt qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm. Muèn vËy cÇn ph¶i kiÓm tra ®Çu cÇn truyÒn lùc ngay sau khi nèi thªm cÇn míi. NÕu ®é nghiªng v−ît qu¸ 2% th× ph¶i ngõng ngay thÝ nghiÖm vµ ph¶i lµm l¹i thÝ nghiÖm c¸ch hè võa bá Ýt nhÊt lµ 1m.
 7. CH¦¥NG vi Trang 259 Ph¶i thùc hiÖn thÝ nghiÖm xuyªn trän vÑn liªn tôc cho tíi hÕt ®é s©u yªu cÇu. 6.2.4. TÝnh to¸n vµ biÓu diÔn kÕt qu¶: 6.2.4.1. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thÝ nghiÖm: §èi víi thiÕt bÞ xuyªn c«n c¬ häc (MCPT), søc kh¸ng xuyªn cña ®Êt ®−îc tÝnh nh− sau: Søc kh¸ng ®Çu mòi xuyªn lµ: TiÕt diÖn ngang xi lanh ¸p lùc (AG) qc = G . (VI-9) . TiÕt diÖn ngang mòi xuyªn (AC) Trong ®ã: G - ¸p lùc ®o ®−îc trªn ®ång hå ®o (KPa); AG - th«ng th−êng b»ng 20cm2; vµ AC - th«ng th−êng b»ng 10cm2. Søc kh¸ng ma s¸t (bªn) ®¬n vÞ lµ: TiÕt diÖn ngang xi lanh ¸p lùc (AG) fs= ∆G x (VI-10) DiÖn tÝch xung quanh m¨ng x«ng (AF) Trong ®ã: ∆G - chªnh lÖch ¸p lùc ®o ®−îc trªn ®ång hå ®o gi÷a søc kh¸ng ma s¸t vµ søc kh¸ng ®Çu mòi xuyªn (KPa). AG = 20cm2 vµ AF =150cm2. Do m¨ng x«ng n»m cao h¬n mòi xuyªn 20cm, nªn ∆G còng nh− fs ph¶i tÝnh to¸n lÖch nhau 20cm nh− vÝ dô d−íi ®©y: H(m) G(bar) G + ∆G ∆G qc (bar) fs (bar) 0,2 3 27-23=4 0,53 0,4 23 27 41-38=3 46 0,40 0,6 38 41 13-8=5 76 0,67 0,8 8 13 16 6.2.4.2. HiÖu chØnh kÕt qu¶ vµ biÓu diÔn kÕt qu¶: - HiÖu chØnh kÕt qu¶ søc kh¸ng mòi khi cã ®o ¸p lùc n−íc læ rçng (CPTU). ¸p lùc mµ transducer ®o ®−îc ë mòi lµ qc, trong CPTU ®©y kh«ng ph¶i ¸p lùc thùc t¸c dông lªn mòi c«n lµ qT cã liªn hÖ sau: qT . AT = q c . AT + U T . Asb AT − AN Hay qT = q c + U T . = q c + U T (1 − a) (VI-11) AT Trong ®ã: qT - søc kh¸ng mòi hiÖu chØnh ;
 8. CH¦¥NG vi Trang 260 AT - TiÕt diÖn ngang mòi c«n (10cm2); Asb - TiÕt diÖn ngang vßng ®¸ thÊm: Asb= AT - AN; AN - TiÕt diÖn ngang mòi c«n phÝa trong vßng ®¸ thÊm; a=AN/AT th«ng th−êng a= 0,8÷0,82; UT - lµ ¸p lùc n−íc lç rçng ®o t¹i vßng ®¸ thÊm ngay phÝa sau cæ c«n. Tõ kÕt qu¶ hiÖu chØnh sè ®o ta cã thÓ biÓu diÔn kÕt qu¶ ®o th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: fs - Tû sè søc kh¸ng R f = 100% (VI-12) qT qT - Søc kh¸ng mòi chuÈn ho¸ q cn = (qc, σ vo ®o b»ng bar) (VI-13) ' σ ' vo 1 - ®−îc viÕt lµ Cq gäi lµ hÖ sè hiÖu chØnh ®é s©u . σ vo ' - Søc kh¸ng mòi chuÈn ho¸ (míi - Robertson 1990) : qT − σ vo QT = (VI-14) σ vo ' fs - Tû sè søc kh¸ng chuÈn ho¸ : F = .100% (VI-15) qT − σ vo - ¸p lùc n−íc lç rçng chuÈn ho¸ : UT − U 0 0 25 5 7.5 10 Rf (%) Bq = (VI-16) qT − σ vo 0 .25 .5 .75 f s (Mpa) qc (Mpa) 0 10 20 30 Trong ®ã: - U0 ¸p lùc n−íc ®Þa tÜnh; - σ vo (σ 0 ) øng suÊt tæng do b¶n 5 th©n ®Êt g©y ra ; qc §é s©u so víi cao ®é mÆt ®Êt, m - σ (σ ) øng suÊt h÷u hiÖu do ' vo ' 0 10 b¶n th©n ®Êt g©y ra: σ vo = σ vo − U 0 . ' fs C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh ®−îc 15 Rf tr×nh bµy trªn ®å thÞ thÓ hiÖn søc kh¸ng mòi qc, søc kh¸ng mÆt bªn fs, tû sè søc kh¸ng Rf (®· ®−îc chuÈn ho¸) biÕn ®æi theo chiÒu s©u (H×nh 20 VI-3). 6.2.5. T−¬ng quan gi÷a c¸c chØ tiªu c¬ lý cña H×nh VI-3:BiÓu ®å thÓ hiÖn ®Êt vµ CPT. kÕt qu¶ thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh Søc kh¸ng mòi qc vµ søc kh¸ng bªn fs
 9. CH¦¥NG vi Trang 261 tuy lµ nh÷ng ®Æc tr−ng quy −íc (kh«ng g¾n liÒn víi mét tr¹ng th¸i øng suÊt biÕn d¹ng ®¬n gi¶n cña ®Êt) nh−ng theo kinh nghiÖm cho thÊy nã lµ nh÷ng ®Æc tr−ng t−¬ng ®èi æn ®Þnh cña ®Êt. Do vËy ng−êi ta cã nh÷ng t−¬ng quan thùc nghiÖm t−¬ng ®èi tin cËy ®Ó tõ qc vµ fs suy ra nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ häc vµ vËt lý cña ®Êt nh− sau: 6.2.5.1. Ph©n lo¹i ®Êt dùa vµo kÕt qu¶ CPT: ViÖc ph©n lo¹i ®Êt t¹i hiÖn tr−êng dùa vµo kÕt qu¶ CPT ®· ®−îc nhiÒu n−íc dïng tõ vµi chôc n¨m gÇn ®©y. Nh−ng ë ViÖt Nam viÖc ph©n lo¹i ®Êt hiÖn tr−êng theo thÝ nghiÖm CPT l¹i ch−a ®−îc sö dông nhiÒu. §· cã nhiÒu t¸c gi¶ kh¸c nhau ®Ò xuÊt nhiÒu ®å thÞ ph©n lo¹i ®Êt kh¸c nhau, ®å thÞ ®−a ra sau cµng chÝnh x¸c vµ cµng chÆt chÏ h¬n so víi ®å thÞ tr−íc. Sau ®©y chØ giíi thiÖu mét trong sè ®å thÞ chÝnh x¸c vµ th«ng dông cho ®Õn n¨m 1986, c¸c biÓu ®å nµy vÉn dùa vµo søc kh¸ng ch−a chuÈn ho¸ (H×nh VI-4). sm-sp ml 400 hµm l− cì h îng h¹t cl-ch ¹t t¨ mÞn 400 ng gi¶m m ng 200 k gi¶ 200 Öt t¨ o 100 100 è ®é s §Êt rêi hÖ s 80 80 t c¸ søc kh¸ng mòi qc (bar) 60 60 Îo ôi nb gd 30 Îo 40 sÐt t lÉ «n c¸ id kh 20 ) ¸t bô 20 nc ôi t, É i i (l t, b bô sÐ 10 bô Ðt c¸ bïn 10 s 6 Ðt, 6 ns t 4 i lÉ sÐ sÐt nh¹y 4 bô bïn 2 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Tû sè søc kh¸ng fs /qc(%) Tû sè søc kh¸ng fs /qc(%) a, BiÓu ®å n¨m 1981 b, BiÓu ®å ®¬n gi¶n ho¸ H×nh VI-4: Ph©n lo¹i ®Êt theo Douglas vµ Olsen (1981-1984). Sau ®ã cßn nhiÒu t¸c gi¶ kh¸c c¶i tiÕn biÓu ®å ph©n lo¹i ®Êt theo sè ®äc ®· chuÈn ho¸, tuy nhiªn biÓu ®å theo Robertson (1986, 1991) ë h×nh (VI-5a,b) lµ th«ng dông nhÊt, víi chó ý ë ®é s©u nhá h¬n 2m nªn dïng biÓu ®å h×nh (VI- 5.a) ®Ó ph©n lo¹i ®Êt (Ph©n lo¹i ®Êt theo Robertson -1991). - C¸c vïng trªn biÓu ®å (VI-5.a): 1000 1) §Êt h¹t mÞn nh¹y c¶m 12 10 11 2) H÷u c¬, bïn Søc kh¸ng xuyªn mòi qc (bar) 9 3) SÐt 100 8 2 r dr oc 4) SÐt tíi bôi sÐt 7 5) Bôi sÐt tíi sÐt bôi 6 6) SÐt bôi tíi c¸t bôi 5 10 3 2 7) C¸t bôi tíi bôi c¸t e 4 8) Bôi c¸t tíi c¸t 1 9) C¸t st 2 10) C¸t tíi sái c¸t 0 2 4 6 8 11) §Êt h¹t mÞn rÊt cøng Tû sè søc kh¸ng f s/qc(%) 12) C¸t, ¸ c¸t rÊt cøng - C¸c vïng trªn biÓu ®å VI-5.b H×nh VI-5.a
 10. CH¦¥NG vi Trang 262 1) §Êt h¹t mÞn nh¹y c¶m 2) H÷u c¬ bïn 3) SÐt lÉn Ýt bôi 4) Bôi lÉn sÐt, sÐt nhiÒu bôi 1000 5) C¸t lÉn bôi 7 8 6) C¸t t¨ g ¸ ¨n ng Søc kh¸ng xuyªn ®· chuÈn ho¸ qT 7) C¸t tíi sái c¸t ho im 9 c rx o è c 8) C¸t, ¸ c¸t rÊt cøng o KÕ T 100 TH 9) §Êt h¹t mÞn rÊt cøng ¦ê 6 NG 6.2.5.2. §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i cña ®Êt dùa vµo kÕt qu¶ CPT. Quan hÖ ®−a ra sím nhÊt gi÷a qc vµ ®é chÆt 5 gn t¨ 10 r t−¬ng ®èi cña ®Êt c¸t (D) ®−îc Meyerhof ®−a ra c 4 o vµo kho¶ng 1956 nh− ë b¶ng (VI-5). Sau ®ã 3 ¶m gi nhiÒu t¸c gi¶ kh¸c bæ sung, hoµn thiÖn, quan hÖ ¹y nh 1 ®é ®−îc chÝnh x¸c h¬n nh− trªn h×nh (VI-6) vµ 2 (VI-7). 0 f B¶ng VI-5: Tr¹ng th¸i cña c¸t theo Tû sè chuÈn ho¸ F= qT-s vo % σ Meyerhof. H×nh VI-5.b qc (bar ≈kg/cm2) §é chÆt D 0 - 20 rÊt rêi < 20% 20 - 40 rêi 20 - 40% 40 - 120 chÆt võa 40- 60% 120 - 200 chÆt 60 - 80% > 200 rÊt chÆt > 80% Quan hÖ ë h×nh (VI-7) do JamiolKowsky (1985) ®−îc dïng phæ biÕn h¬n, theo t¸c gi¶: NÕu qc vµ σ vo ®o b»ng bar th× D ≈ 68[log(q cn ) − 1] ' (VI-17) ⎡ ⎛ q ⎞ ⎤ NÕu qc vµ σ vo ®o b»ng T/m2 th× D ≈ 66⎢log⎜ ' c ⎟ − 98⎥ (VI-18) ⎢ ⎜ σ' ⎟ ⎥ ⎣ ⎝ vo ⎠ ⎦ VÒ tr¹ng th¸i cña ®Êt dÝnh, quan hÖ gi÷a qc vµ ®é sÖt B ®−îc Szechy vµ Varga ®−a ra n¨m 1978 nh− b¶ng (VI-6). Tõ b¶ng (VI-6), cã thÓ lËp ph−¬ng tr×nh xÊp xØ nh− sau: ( ) B = − 0,06.q c + 6,36.q c2 − 357.q c 10 −4 + 0,66 3 (VI-19) B¶ng VI-6: Tr¹ng th¸i cña ®Êt dÝnh qc (CPT) B Tr¹ng th¸i 0,5 mÒm 5 - 15 0,25 ÷ 0,5 dÎo cøng 15 - 30 0 ÷ 0,5 nöa cøng 30 - 60 -0,5 ÷ 0 cøng > 60 < -0,5 rÊt r¾n
 11. CH¦¥NG vi Trang 263 Co =157; C1 = 0,55; C2=2,41; R=0,98 H×nh VI-6 : §é chÆt t−¬ng ®èi D cña c¸t Ticino cè kÕt b×nh th−êng (Gi¶ sö Ko=0,45) (Robertson vµ Campanella, 1983; Baldi vµ céng sù - 1986) H×nh VI-7: D cña ®Êt cè kÕt b×nh th−êng (Jamiolkowsky vµ céng sù 1995). 6.2.5.3. §¸nh gi¸ søc kh¸ng c¾t cña ®Êt dùa vµo kÕt qu¶ CPT. 6.2.5.3.1. §¸nh gi¸ søc kh¸ng c¾t cña ®Êt c¸t dùa vµo kÕt qu¶ CPT. Meyerhof (1956) ®Ò xuÊt c¸ch −íc tÝnh gãc ma s¸t trong cña ®Êt dùa trªn b¶ng (VI-7), t−¬ng ®−¬ng víi ph−¬ng tr×nh: ϕ = 10 −5.q c − 0,0038 q c2 + 0,4458.q c + 22,5 (VI-20)
 12. CH¦¥NG vi Trang 264 B¶ng VI-7: B¶ng −íc tÝnh ϕ cña Meyerhof (1956). qc (bar) < 20 20 ÷40 40 ÷120 120 ÷ 200 > 200 tr¹ng th¸i rÊt rêi rêi chÆt võa chÆt rÊt chÆt ϕ < 30 30 ÷35 35 ÷40 40 ÷ 45 > 45 Tuy nhiªn b¶ng nµy chØ cßn phï hîp víi ®é s©u nhá h¬n 2 hoÆc 3m. Víi ®é s©u lín h¬n cÇn ph¶i sö dông nh÷ng ®å thÞ quan hÖ chÝnh x¸c h¬n nh− ë h×nh (VI-8 ) vµ (VI-9). H×nh VI-8: Quan hÖ gi÷a søc kh¸ng H×nhVI-9:Quan hÖ gi÷a søc kh¸ng mòi vµ gãc ma s¸t trong. mòi chuÈn ho¸ vµ gãc ma s¸t trong. (Robertson, Campanella1983) (Kulhawy, Mayne 1990) Quan hÖ ë h×nh (VI-8) ®−îc ®Ò xuÊt bëi Robertson and Campanella (1983) lµ: ϕ ≈ arctg [0,1 + 0,38. log (q c / σ v' 0 )] (VI-21) Trªn h×nh (VI-9) biÓu diÔn quan hÖ ϕ vµ qcn ®−îc tËp hîp tõ nhiÒu nguån sè liÖu bëi Kulhawy vµ Mayne (1990) lµ: ϕ ≈ 17,6 + 11. log q cn (VI-22) 6.2.5.3.2. §¸nh gi¸ søc kh¸ng c¾t cña ®Êt sÐt dùa vµo kÕt qu¶ CPT. Søc kh¸ng c¾t cña ®Êt sÐt (Su) th−êng ®−îc −íc tÝnh qua thÝ nghiÖm CPT qua biÓu thøc : q − σ v0 Su = c (qc vµ σv0 ®o b»ng bar) (VI-23) Nk Nk thay ®æi rÊt nhiÒu, phô thuéc vµo lo¹i c«n vµ lo¹i ®Êt (H×nh VI-10). Konrad vµ Law, sau ®ã lµ Keaveny vµ Michell cho r»ng, Nk cã thÓ −íc tÝnh nh− sau: N k = 2,57 + 1,33.[ln (G / Su ) + 1] (VI-24)
 13. CH¦¥NG vi Trang 265 Trong ph−¬ng tr×nh (VI-24), G lµ m«®un c¾t cña ®Êt, cßn Su ®−îc tÝnh lÆp theo (VI-23) víi gi¶ thiÕt ban ®Çu Nk=11víi MCPT vµ Nk =15 víi ECPT. H×nh VI-10: C¸c gi¸ trÞ cña Nk 6.2.6. §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt: - Trong khi c¸c thÝ nghiÖm kh¸c chØ ®äc ®−îc c¸c kÕt qu¶ ë c¸c kho¶ng c¸ch lín tõ 1÷3m , ®èi víi thÝ nghiÖm CPT cho c¸c kÕt qu¶ liªn tôc (5÷20cm) vµ chi tiÕt. - ThÝ nghiÖm CPT kh«ng cho mÉu ®Êt ®Ó lµm thÝ nghiÖm trong phßng, nh−ng CPT cho ta mét cét ®Êt liªn tôc kh¸ chÝnh x¸c. H¬n n÷a, c¸c thÊu kÝnh ®Êt (yÕu hoÆc tèt) ®Òu ®−îc ph¸t hiÖn ë mòi xuyªn liªn tôc vµ tû mû. - Lµ mét thÝ nghiÖm cã thÓ −íc tÝnh ®−îc nhiÒu nhÊt c¸c chØ tiªu c¬ lý còng nh− øng dông trùc tiÕp vµo thiÕt kÕ nÒn mãng (tõ quan hÖ thùc nghiÖm). C¸c sè ®o tõ CPT lµ søc kh¸ng (qc vµ fs) ®−îc øng dông trong c¸c ø¬c tÝnh søc chÞu t¶i cña cäc hoÆc mãng n«ng, trong −íc tÝnh chØ tiªu kh¸ng c¾t (ϕ vµ Su) cã ®é tin cËy kh¸ cao. C¸c øng dông kh¸c nh− −íc tÝnh ®é lón, tr¹ng th¸i øng suÊt cã ®é tin cËy thÊp h¬n. Còng nªn l−u ý r»ng, c¸c quan hÖ thùc nghiÖm th−êng dùa trªn ®Êt t−¬ng ®èi ®ång nhÊt (c¸t hoÆc sÐt). V× vËy cÇn thËn träng khi sö dông CPT ®Ó −íc tÝnh c¸c chØ tiªu cho nh÷ng ®Êt pha t¹p (c¸t pha, sÐt pha) hoÆc ®Êt phong ho¸ kh¸c th−êng. 6.3. ThÝ nghiÖm nÐn ngang trong lç khoan (PMT). ThÝ nghiÖm PMT (Pressure Meter Test) b¾t ®Çu chÝnh thøc ra ®êi qua luËn v¨n Th¹c Sü cña Louis Menard (1957). Víi c¸c luËn chøng ®Çy ®ñ cho ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tÝnh biÕn d¹ng cña ®Êt ®¸ trong lç khoan. PMT lµ thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng cã nhiÒu ®êi kh¸c nhau. Cã lo¹i kiÓm so¸t ¸p lùc, cã lo¹i kiÓm so¸t thÓ tÝch, cã lo¹i kiÓm so¸t c¶ ¸p lùc vµ kiÓm so¸t thÓ tÝch.v.v... 6.3.1. Nguyªn lý thÝ nghiÖm: Thùc hiÖn thÝ nghiÖm b»ng c¸ch ®−a vµo trong lç khoan t¹o tr−íc hoÆc dïng c¬ chÕ võa Ên võa khoan, mét èng th¨m (Buång) h×nh trô (H×nh VI-11) gi·n në
 14. CH¦¥NG vi Trang 266 ®−îc. Khi b¬m n−íc hoÆc khÝ vµo èng th¨m th× vá c¸c l¸ thÐp xÕp vßng quanh èng th¨m (PMT) gi¶n në ra vµ lµm cho ®Êt xung quanh lç khoan bÞ nÐn ngang, tiÕn hµnh ®o ¸p lùc P t¸c dông lªn ®Êt xung quanh èng th¨m ®ång thêi ®o ®−îc thÓ tÝch cña n−íc hoÆc khÝ b¬m vµo, tõ ®ã ta biÕt ®−îc biÕn d¹ng cña ®Êt ë vÞ trÝ thÝ nghiÖm. 6.3.2. C¸c thµnh phÇn cña thiÕt bÞ: ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm PMT cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, sau ®©y chØ giíi thiÖu tãm t¾t c¸c thµnh phÇn cña thiÕt bÞ TEXAM: ThiÕt bÞ nµy bao gåm thiÕt bÞ khoan lç, thiÕt bÞ gät tØa lç khoan, hép ®iÒu khiÓn (VI-12) bao gåm pit«ng, ®ång hå, tay quay vµ buång PMT (H×nh VI-11). H×nh VI-11: Buång PMT H×nh VI-12: TEXAM (®ang gi·n në) 6.3.3. ChuÈn bÞ thiÕt bÞ. 6.3.3.1. Lµm b·o hoµ hép ®iÒu khiÓn: §Ó biÕt ®−îc l−îng dung dÞch b¬m vµo, th× hép ®iÒu khiÓn cÇn ph¶i ®−îc b·o hoµ hoµn toµn, qu¸ tr×nh b·o hoµ thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau: 1) - ChØnh ®ång hå sè 6 vµ sè 7 vÒ 0. 2) - D©y ng¾n (mµu tr¾ng): mét ®Çu c¾m vµo cæng 4 vµ 5, ®Çu kia c¾m vµo b×nh n−íc (b×nh ngoµi). 3) - ChØnh van 8 vÒ “Fill” van 9 vÒ “Test”. 4) - §Èy pitt«ng (quay tay quay nhá ®Ó Ðp khÝ ra ngoµi), ®Õn khi ®ång hå chØ 1732cm3. 5) - KÐo pitt«ng (hót) ë chÕ ®é 45 vßng/phót ®Õn khi ®ång hå vÒ 0cm3 ®Ó hót n−íc tõ b×nh n−íc vµo. 6) - Nghiªng hép ®iÒu khiÓn kho¶ng 150. §Èy pitt«ng ®Ó ®Èy nh÷ng bong bãng khÝ ra ngoµi, ®Õn khi ®ång hå chØ 192cm3. 7) - §Ó hép ®iÒu khiÓn th¼ng l¹i, lËp l¹i b−íc (5) ®Ó hót n−íc. Sau ®ã ®îi 30 gi©y.
 15. CH¦¥NG vi Trang 267 6.3.3.2. Lµm b·o hoµ ®ång hå ®o ¸p lùc: C¸c b−íc thùc hiÖn nh− sau: 1) - D©y ®en c¾m vµo cæng 1. 2) - ChØnh van 8 vÒ “ch¹y víi ®ång hå 6”. §Èy pitt«ng ®Õn khi ®ång hå chØ 96cm3, ®¶m b¶o ®Ó kh«ng thÊy bong bãng ra khái ®Çu d©y ®en. 3) - Th¸o d©y ®en. 4) - ChØnh van 9 vÒ “®ång hå 6”. §Èy pitt«ng ®Õn khi ®ång hå chØ 192cm3. 5) ChØnh van 8 vµ 9 vÒ “®ång hå 7”. §Èy pitt«ng ®Õn khi ®ång hå chØ 288cm3. 6) - ChØnh van 8 vÒ “ch¹y víi ®ång hå 3”, van 9 vÒ “ch¹y”. C¾m d©y ®en vµo cæng 3. §Èy pitt«ng ®Õn khi ®ång hå chØ 380cm3. 7) - ChØnh van 8 vÒ “Fill”. KÐo (hót) pitt«ng quay l¹i 0cm3, chê 1 phót. 8) - LËp l¹i b−íc (6) vµ (7) ë phÇn 6.3.3.1. ®Ó Ðp bong bãng khÝ ra. 6.3.3.3. Lµm b·o hoµ buång PMT. Qu¸ tr×nh b·o hoµ buång PMT ®−îc thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau ®©y: 1) - Nèi buång PMT víi èng (c¸p) dÉn n−íc, ®Æt buång h¬i nghiªng ®øng. Nèi d©y Telecan víi cæng 1. 2) - ChØnh van 8 vÒ “ch¹y víi ®ång hå 6”, van 9 vÒ “ch¹y”. §Èy pitt«ng Ðp n−íc vµo buång PMT ®Õn khi chØ cã n−íc (kh«ng bät) ®i vµo buång. 3) - Th¸o d©y Telecan khái cæng 1. 4) - Van 8 ë “Fill”. KÐo pitt«ng ®Ó hót n−íc vµo cho tíi khi ®ång hå chØ vÒ 0cm3. Chê mét phót. 5) - KiÓm tra chÕ ®é b·o hoµ. 6) - Th¸o d©y tr¾ng ra khái cæng 4 vµ 5. 6.3.3.4. KiÓm tra ®é b·o hoµ. Sù b·o hoµ cña hép ®iÒu khiÓn vµ buång PMT ®−îc kiÓm tra nh− sau : 1) - ChØnh van 8 vÒ “ch¹y víi ®ång hå 6” van 9 vÒ “ch¹y”. 2) - Quay tay quay lín ®Õn ¸p lùc 2500Kpa. §ång hå thÓ tÝch chØ ≤18cm3 th× b·o hoµ lµ tèt. 3) - ChuyÓn van 8 vÒ “®ång hå 7”. Quay tiÕp lªn 10.000 Kpa. Sau 2 phót, ¸p lùc trªn “®ång hå 7” vÉn ph¶i lín h¬n 9500Kpa. 4) - Gi¶m ¸p lùc vÒ 2500Kpa. 5) - ChØnh l¹i van 8 vÒ “ch¹y víi ®ång hå 6”. 6) - Gi¶m ¸p lùc vÒ kh«ng. 6.3.4. ChuÈn ho¸ thiÕt bÞ (lo¹i buång 70mm) §Æt buång PMT th¼ng ®øng trong kh«ng khÝ, môc ®Ých ®Ó ®o ¸p lùc cÇn thiÕt kh¸ng l¹i ®é cøng cña b¶n th©n buång PMT. Sau ®ã thao t¸c tiÕp theo c¸c b−íc sau: 1) - Van 8 ë “ch¹y víi ®ång hå 6”, van 9 ë “ch¹y”.
 16. CH¦¥NG vi Trang 268 2) - B¬m 1200cm3 víi tèc ®é 1 vßng/2 gi©y. Chê 30 gi©y, sau ®ã ghi l¹i ¸p lùc mçi khi thÓ tÝch t¨ng 60cm3 3) - Gi¶m ¸p lùc vÒ kh«ng vµ vÏ ®−êng cong D theo h×nh (VI-13). D C A ¸p lùc ¸p lùc F G E D H K ThÓ tÝch ThÓ tÝch H×nh VI-13: §−êng hiÖu chØnh ¸p lùc H×nh VI-14: §−êng hiÖu chØnh thÓ tÝch 6.3.5. HiÓu chØnh thÓ tÝch (lo¹i buång 70mm). §Æt buång PMT trong mét èng thÐp dµy (®−êng kÝnh èng thÐp h¬i lín h¬n ®−êng kÝnh buång). Môc ®Ých ®Ó ®o sù mÊt m¸t thÓ tÝch do sù gi·n në cña hép ®iÒu khiÓn, d©y dÉn n−íc vµ buång PMT. (1) - Van 8 ë “ch¹y víi ®ång hå 6”, van 9 ë “ch¹y”. §äc sè ®äc ®ång hå thÓ tÝch khi ¸p lùc lµ 0 Kpa. (2)- B¬m ®Õn 500 Kpa. Chê 30 gi©y råi ghi l¹i thÓ tÝch mçi khi ¸p lùc t¨ng 50Kpa. L¾p tay quay lín. B¬m tiÕp ®Õn 2500Kpa, chê 30 gi©y råi ghi l¹i thÓ tÝch mçi khi ¸p lùc t¨ng 50 Kpa. (3) - Gi¶m ¸p lùc vÒ kh«ng. vÏ ®−êng cong A ë h×nh (VI-14). (4) - ChuyÓn ®−êng A vÒ ®−êng C. 6.3.6. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm (lo¹i buång 70mm). (1) - Khoan hè, c¾t tØa hè vµ h¹ buång PMT xuèng hè. ViÖc khoan hè vµ c¾t tØa hè ph¶i lµm rÊt cÈn thËn, v× chÊt l−îng v¸ch hè khoan ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn ®é tin cËy cña kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Khi t¹o lç ®· ph¸t hiÖn c¸c líp ®Êt trong nÒn vµ ph©n bè cho mçi líp ®Êt mét sè thÝ nghiÖm, c¸c ®iÓm thÝ nghiÖm ph¶i c¸ch nhau kho¶ng 80cm (do buång PMT th−êng cã chiÒu dµi kho¶ng 60÷80cm). (2) - Van 8 ë “ch¹y víi ®ång hå 6”, van 9 ë “ch¹y”. (3) - §èi víi “kiÓm so¸t thÓ tÝch” th× b¬m 1200cm3, mçi cÊp 60cm3, tèc ®é quay 12 vßng/phót. Chê 30 gi©y ghi l¹i ¸p lùc. - §èi víi “kiÓm so¸t ¸p lùc” tr−íc hÕt ph¶i −íc ®o¸n ¸p lùc giíi h¹n PL. B¬m 10 cÊp, mçi cÊp 0,1PL, ghi l¹i thÓ tÝch ®Ó duy tr× cÊp ¸p lùc ®ã t¹i thêi ®iÓm 30 gi©y vµ 60 gi©y. (4) - NÕu cã dì t¶i, ta gi¶m ¸p tõ tõ vµ ghi l¹i sè liÖu nh− b−íc (3). 6.3.7. ChuÈn ho¸ sè ®äc: (1) - Céng ¸p lùc ghi ®−îc ë 6.3.6 víi chiÒu cao cét n−íc ¸p (tõ b×nh n−íc ®Õn mÆt ®Êt).
 17. CH¦¥NG vi Trang 269 (2) - VÏ ®−êng cong E nh− h×nh (VI-15a) (3) - ThÓ tÝch hiÖu chØnh b»ng thÓ tÝch ®o ®−îc ë phÇn 6.3.6 trõ ®i thÓ tÝch ë ®−êng cong C (tÝnh ë 6.3.6). VÏ l¹i ®−îc ®−êng cong F (h×nhVI-15.a). (4) - ¸p lùc hiÖu chØnh b»ng ¸p lùc tÝnh ë b−íc 1) trõ ®i ¸p lùc ®−êng cong D (6.3.4) vÏ l¹i ®−îc ®−êng cong G (h×nh VI-15.b) 5) - P0M gäi lµ ¸p lùc “®Çu” t¹i ®iÓm b¾t ®Çu ®o¹n tuyÕn tÝnh. 6) - Pf lµ ¸p lùc tõ biÕn, t¹i ®iÓm kÕt thóc ®o¹n tuyÕn tÝnh . 7) - PL lµ ¸p lùc tíi h¹n, t−¬ng øng víi thÓ tÝch VL mµ VL - V0 = V0+ Vc (= L trªn h×nh VI-15.b). V0 - lµ thÓ tÝch ®Çu x¸c ®Þnh ë b−íc (5) Vc - thÓ tÝch cña buång PMT ë tr¹ng th¸i tù nhiªn . C F Pl G F E Pf ¸p lùc ¸p lùc D P0 ThÓ tÝch Vc 0 Vo Vf VL ThÓ tÝch L L a) b) H×nh VI-15: HiÖu chØnh ®−êng quan hÖ ¸p lùc - thÓ tÝch 6.3.8. T−¬ng quan gi÷a c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt vµ kÕt qu¶ PMT. 6.3.8.1. Dù b¸o m«®un biÕn d¹ng cña ®Êt dùa vµo kÕt qu¶ PMT. Tõ ®o¹n tuyÕn tÝnh trªn ®−êng cong PMT ta cã: ⎡ V0 + V f ⎤ P0 − Pf E PMT ≈ 2,66⎢Vc + ⎥ ( VI-25) ⎣ 2 ⎦ V0 − V f Trong ph−¬ng tr×nh trªn, víi ®Êt rêi EPMT ®−îc coi lµ m«®un biÕn d¹ng tho¸t n−íc; cßn ®èi víi ®Êt sÐt EPMT ®−îc coi lµ m«®un ®µn håi kh«ng tho¸t n−íc. 6.3.8.2. Dù b¸o hÖ sè qu¸ cè kÕt vµ hÖ sè nÐn ngang tÜnh dùa trªn kÕt qu¶ PMT. Ban ®Çu, nhiÒu nhµ khoa häc nghiªn cøu cho r»ng Pf t−¬ng ®−¬ng víi ¸p lùc tiÒn cè kÕt p c' do ®ã, hÖ sè qu¸ cè kÕt cña ®Êt sÐt lµ: Pf ORC = (VI-26) σ v' 0 Tuy nhiªn tõ thÝ nghiÖm PMT tù khoan, ng−êi ta cho r»ng c«ng thøc nªn dïng (Kullawy vµ Mayrc, 1990) lµ: Pf ORC = 0,45 (VI-26’) σ v' 0 HÖ sè nÐn ngang tÜnh cña ®Êt sÏ ®−îc x¸c ®Þnh lµ:
 18. CH¦¥NG vi Trang 270 P0 − U 0 K0 = (VI-27) σ v' 0 Trong ®ã: -P0 (hay PoM) ¸p lùc ngang ®Þa tÜnh; - (P0 - U0) ¸p lùc ngang hiÖu qu¶; - U0 ¸p lùc n−íc lç rçng; - σ vo ¸p lùc ®øng hiÖu qu¶. ' 6.3.9. §¸nh gi¸, nhËn xÐt vµ thÝ nghiÖm PMT. VÒ mÆt lý thuyÕt, thÝ nghiÖm PMT tiÕn bé h¬n c¸c thÝ nghiÖm kh¸c lµ nã cho kÕt qu¶ lµ quan hÖ ®−êng cong “¸p lùc - chuyÓn vÞ” cña ®Êt. Tõ kÕt qu¶ nµy cã thÓ −íc tÝnh m«®un biÕn d¹ng cña ®Êt, dù b¸o ®−îc ®é lón cña mãng vµ dù b¸o søc chÞu t¶i theo ph−¬ng ngang. PMT lµ thÝ nghiÖm hÕt søc phøc t¹p, c«ng t¸c chuÈn bÞ hÕt søc cÇu kú do ®ã thÝ nghiÖm nµy kh«ng phæ biÕn l¾m ë nhiÒu n−íc. Còng nªn l−u ý r»ng, c¸c quan hÖ thùc nghiÖm th−êng dùa trªn ®Êt t−¬ng ®èi ®ång nhÊt (c¸t hoÆc sÐt). Do ®ã cÇn cÈn thËn khi sö dông PMT ®Ó −íc tÝnh c¸c chØ tiªu cho nh÷ng ®Êt pha t¹p (c¸t pha, sÐt pha). 6.4. ThÝ nghiÖm nÐn ngang DMT (DILATOMETER). 6.4.1. Nguyªn lý thÝ nghiÖm: ThÝ nghiÖm DMT (DILATOMETER) lµ mét thÝ nghiÖm nÐn ngang. Nguyªn lý thÝ nghiÖm lµ dïng mét lùc ®Èy mòi xuyªn ph¼ng (1) trªn h×nh (VI-16) ®Õn vÞ trÝ cÇn thÝ nghiÖm. KÕt qu¶ cña thÝ nghiÖm ®−îc cho c¸c ¸p suÊt p0, p1 vµ p2 t−¬ng øng víi c¸c chuyÓn vÞ mµng thÐp (2) trªn h×nh (VI-15)lµ 0; 1,1vµ 0mm. C¸c kÕt qu¶ thu ®−îc tõ thÝ nghiÖm DMT nhiÒu h¬n vµ ®¸ng tin cËy h¬n so víi thÝ nghiÖm nÐn ngang PMT, thÝ nghiÖm nµy lµ thÝ nghiÖm xuyªn liªn tôc ®ång thêi l¹i ®¬n gi¶n trong thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. ThÝ nghiÖm DMT (1975) th« s¬ ®Çu tiªn ®−îc thö nghiÖm theo ý t−ëng cña gi¸o s− S.Marchetti (Italia, 1974) vµ ®Õn n¨m 1980 thÝ nghiÖm nµy ®−îc nhiÒu n−íc biÕt ®Õn. Ngµy nay thÝ nghiÖm DMT lµ mét trong ba thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng m¹nh nhÊt vµ phæ biÕn nhÊt trªn thÕ giíi (SPT, CPT vµ DMT). 6.4.2. C¸c thµnh phÇn cña thiÕt bÞ: H×nh (VI-16) minh ho¹ c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña thiÕt bÞ DMT: Mòi xuyªn ph¼ng (1), trªn ®ã cã g¾n mµng thÐp (2); b×nh khÝ nÐn (3); d©y c¸p dÉn khÝ nÐn (4); d©y c¸p nµy dÉn khÝ nÐn tõ b×nh khÝ qua hép ®iÒu khiÓn (5) vµ dÉn vµo trong mµng thÐp (2). C¸c ¸p suÊt trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm ®−îc ®o trªn ®ång hå ë hép ®iÒu khiÓn 5). Mòi xuyªn ®−îc nèi víi cÇn (6). CÇn xuyªn nµy th−êng cã cïng kÝch th−íc vµ ®−êng ren nh− cÇn xuyªn CPT. Nh− vËy, nÕu ®· cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ CPT, th× chØ cÇn trang bÞ thªm mòi xuyªnDMT, b×nh khÝ nÐn, hép ®iÒu khiÓn th× sÏ kÕt hîp ®−îc c¶ hai thÝ nghiÖm CPT vµ DMT.
 19. CH¦¥NG vi Trang 271 H×nh VI-16: S¬ ®å cña thÝ nghiÖm: 1) mòi xuyªn ph¼ng; 2) mµng thÐp; 3) b×nh khÝ; 4) d©y c¸p dÉn khÝ nÐn; 5) hép ®iÒu khiÓn; 6)cÇn xuyªn 6.4.2.1. Mòi xuyªn ph¼ng. Mòi xuyªn ph¼ng cã bÒ réng 95mm, dµy 15mm lµm b»ng thÐp kh«ng gØ. Gãc nhän t¹i mòi xuyªn tõ 24÷320, ë gi÷a mòi xuyªn lµ mµng thÐp trßn cã ®−êng kÝnh 60mm, dµy tõ 0,2÷0,25mm (th«ng th−êng lµ0,2mm). Mµng thÐp ®−îc g¾n trªn mòi xuyªn b»ng c¸c bul«ng b¾t quanh viÒn cña mµng thÐp. H×nh (VI-17) minh ho¹ mÆt mòi xuyªn sau khi ®· th¸o mµng thÐp. H×nh VI-17: MÆt cña xuyªn khi th¸o mµng: a) mÆt ngoµi, b)mÆt trong Trong thÝ nghiÖm, ta cã tiÕn hµnh hiÖu chØnh sè ®äc 0 cña mµng thÐp, v× vËy thÝ nghiÖm DMT rÊt chÝnh x¸c ngay c¶ ®Êt bïn nh·o (Su =2÷4Kpa, E=0,4MPa). MÆt
 20. CH¦¥NG vi Trang 272 kh¸c mòi xuyªn rÊt m¹nh (chÞu ®−îc ¸p lùc tíi 25 tÊn). Víi ®èi träng lµ xe t¶i 20 tÊn th× DMT cã thÓ xuyªn qua vµi lo¹i ®¸ mÒm, ®¸ macn¬ víi Su=1000KPa, E=400MPa). CÇn xuyªn th−êng dïng lµ lo¹i cã ®−êng kÝnh 36mm, nh−ng nÕu xuyªn ë ®é s©u, víi t¶i träng lín th× nªn dïng lo¹i ®−êng kÝnh cÇn lµ 50mm. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña mµng thÐp: Mµng thÐp trªn mòi xuyªn ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c gièng nh− chu«ng ®iÖn (H×nh VI-18). §Öm nhùa (6) ®Ó c¸ch ®iÖn gi÷a ®Üa c¶m øng hay (hay ®Üa c¶m nhËn) (4) víi mòi xuyªn thÐp. §Üa c¶m øng (4) ®−îc g¾n chÆt víi ®Öm (6) vµ lu«n cè ®Þnh. §Üa c¶m øng sÏ lµm thµnh m¹ch kÝn, vµ do ®ã g©y ra tiÕng kªu bÝp trong c¸c tr−êng hîp sau: - Mµng thÐp dÝnh víi ®Üa c¶m øng (lóc mµng ch−a cã ¸p lùc khÝ nÐn t¸c ®éng, còng nh− lóc ¸p lùc khÝ nÐn vÉn cßn thua ¸p lùc ngang tù nhiªn P0 cña ®Êt) . - Khi nÐn (gas) ®Èy t©m cña mµng thÐp (3) ra ngoµi 1,1mm, do ®ã, lß xo ®Èy trô thÐp (1) vµ cÇn plªxi (5) ra ngoµi, g©y ra sù tiÕp xóc gi÷a mÆt cña trô (1) víi ®Üa c¶m øng. ¸p lùc ®Êt lªn mµng thÐp lóc nµy lµ P1. Nh− vËy, ngay khi tiÕp xóc bÝp bÞ t¾t (kÕt thóc ®−êng ®Ëm nÐt trªn h×nh VI-19), ta H×nh VI-18: Nguyªn lý ®äc sè ®äc A trªn ®ång hå. Tõ A sÏ tÝnh ho¹t ®éng cña mµng thÐp. ®−îc P0, víi P0 lµ ¸p lùc ®Êt t¸c dông vµo mµng thÐp lóc chuyÓn vÞ cña mµng lµ 0mm. Sau ®ã kh«ng cã sù tiÕp xóc vÒ ®iÖn, tiÕng bÝp bÞ t¾t. TiÕp tôc t¨ng ¸p lùc khÝ nÐn, vµ ngay sau khi tiÕng bÝp b¾t ®Çu kªu l¹i, ta ®äc ®−îc sè ®äc B, tõ ®ã tÝnh ®−îc P1. Sau ®ã ta ph¶i x¶ van ®Ó gi¶m ¸p lùc khÝ nÐn ngang, tr¸nh ®Ó mµng thÐp tiÕp tôc bÞ ®Èy tiÕp ra ngoµi, g©y h− h¹i dÇn ®èi víi mµng thÐp. Ngoµi ra, ta cßn cã thÓ ®äc sè ®äc C vµ ¸p lùc P2 khi gi¶m ¸p lùc. Trong thÝ nghiÖm DMT, chuyÓn vÞ lµ cè ®Þnh (1,1mm) vµ rÊt chÝnh x¸c cßn ë thÝ nghiÖm PMT ta ph¶i ®o thÓ tÝch dung dÞch ®æ vµo PMT, tõ ®ã suy ra chuyÓn vÞ (cã thÓ kh«ng chÝnh x¸c do dung dÞch nÐn, do èng dung dÞch bÞ në, do mµng PMT në kh«ng ®Òu ,v.v... So víi DMT, qu¸ tr×nh diÔn dÞch kÕt qu¶ cña PMT rÊt r−êm rµ vµ kÐm chÝnh x¸c).
Đồng bộ tài khoản