Giáo trình: Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán,Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
144
lượt xem
58
download

Giáo trình: Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán,Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác vận hành và kiểm tra kỹ thuật Vì để đảm bảo chất l−ợng và quy cách của sản phẩm cho nên việc vận hành máy đúng kỹ thuật và kiểm tra quá trình thao tác kỹ thuật là một khâu vô cùng quan trọng trong công nghệ cán. Đây không phải chỉ làm sản phẩm có chất l−ợng tốt, tiêu hao kim loại ít, máy móc ít hao mòn và hỏng hóc mà còn chủ động ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các biến cố xảy ra trong quá trình sản xuất cán nh− phế phẩm, khuyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán,Chương 4

  1. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ c¸n vµ thiÕt kÕ lç h×nh trôc c¸n 74 Ch−¬ng 4 VËn hµnh, kiÓm tra kü thuËt, lµm nguéi vµ tinh chØnh s¶n phÈm sau c¸n 4.1. C«ng t¸c vËn hµnh vµ kiÓm tra kü thuËt V× ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ quy c¸ch cña s¶n phÈm cho nªn viÖc vËn hµnh m¸y ®óng kü thuËt vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh thao t¸c kü thuËt lµ mét kh©u v« cïng quan träng trong c«ng nghÖ c¸n. §©y kh«ng ph¶i chØ lµm s¶n phÈm cã chÊt l−îng tèt, tiªu hao kim lo¹i Ýt, m¸y mãc Ýt hao mßn vµ háng hãc mµ cßn chñ ®éng ng¨n ngõa vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c biÕn cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸n nh− phÕ phÈm, khuyÕt tËt, c¸c sù cè m¸y mãc v.v... ®Ó chñ ®éng s¶n xuÊt vµ n©ng cao n¨ng suÊt, t¨ng s¶n l−îng. C«ng t¸c kiÓm tra c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt vµ kü thuËt cña s¶n xuÊt c¸n cã thÓ chia ra c¸c giai ®o¹n sau: 4.1.1. KiÓm tra mÎ nÊu vµ ®ãng nh·n hiÖu §Ó tæ chøc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸n ®−îc tèt vµ liªn tôc th× c«ng viÖc kiÓm tra mÎ nÊu vµ ®ãng nh·n hiÖu lµ rÊt quan träng. Hµng ngµy trong mét x−ëng luyÖn thÐp hiÖn ®¹i cã thÓ s¶n xuÊt ra 7.000÷10.000 tÊn thÐp vµ cao h¬n n÷a, sè l−îng m¸c thÐp ®−îc s¶n xuÊt còng ®Õn vµi chôc lo¹i. §Æc biÖt ®èi víi thÐp hîp kim th× mçi m¸c thÐp ®−îc dïng theo c«ng dông trùc tiÕp cña nã. V× vËy viÖc kiÓm tra mÎ nÊu lµ rÊt quan träng, ®ãng m¸c thÐp vµ c¸c ký hiÖu kh¸c ph¶i thËt chÝnh x¸c. NÕu ®ãng sai nh·n hiÖu sÏ dÉn ®Õn nh÷ng t¸c h¹i v« cïng lín, kh«ng chØ sö dông sai lo¹i thÐp mµ cßn lµm h− háng m¸y mãc trong qu¸ tr×nh c¸n. Mét m¸c thÐp kh«ng phï hîp víi ®¬n ®Æt hµng hoÆc kh«ng theo tiªu chuÈn quèc gia (TCVN) th× cã thÓ dÉn ®Õn phÕ phÈm toµn bé nhãm s¶n phÈm cña thÐp ®ã. ViÖc nhÇm lÉn sè mÎ nÊu vµ nhÇm lÉn m¸c thÐp lµ ®iÒu kh«ng thÓ cho phÐp, ®Æc biÖt ®èi víi c«ng nghÖ c¸n thÐp h×nh mµ s¶n phÈm ®ã ph¶i qua nhiÖt luyÖn v× quy tr×nh nhiÖt luyÖn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thµnh phÇn hãa häc cña thÐp. 4.1.2. KiÓm tra thái nung TiÕn hµnh kiÓm tra thái nung qua c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - X¸c ®Þnh chÊt l−îng thái nung. - C¨n cø vµo chÊt l−îng thái nung vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chÕ ®é c¸n, l−îng Ðp vµ sè lÇn c¸n cho phï hîp víi tÝnh to¸n thiÕt kÕ. - C¨n cø vµo ®Æc tÝnh ®Æc biÖt cña lß nung mµ cã thÓ cã chÕ ®é c«ng nghÖ ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm. §èi víi s¶n phÈm lµ thÐp th«ng th−êng th× mçi lß ta chØ lÊy 1÷2 thái nung ®Ó kiÓm tra lµ ®−îc. §èi víi c¸c lo¹i thÐp ®Æc biÖt ta ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tõng thái nung mét. C«ng viÖc kiÓm tra th−êng ®−îc tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ c¬ lý tÝnh, thµnh phÇn hãa häc, nhiÖt ®é nung v.v... Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa §µ n½ng - 2005
  2. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ c¸n vµ thiÕt kÕ lç h×nh trôc c¸n 75 4.1.3. KiÓm tra tõng c«ng ®o¹n theo thø tù trong quy tr×nh s¶n xuÊt c¸n Môc ®Ých viÖc kiÖm tra nµy lµ ®Ó biÕt chÊt l−îng cña vËt c¸n qua tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, nh»m ®¶m b¶o chÝnh x¸c kÝch th−íc cña tiÕt diÖn ngang cña vËt c¸n sau tõng lÇn c¸n, ®¶m b¶o c¸c tÝnh n¨ng vµ yªu cÇu kü thuËt ®ång thêi t×m ra c¸c thiÕu sãt ®Ó kh¾c phôc. C«ng t¸c kiÓm tra nµy sÏ kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt vµ nh÷ng kh©u bÊt hîp lý trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®Ó kh¾c phôc vµ c¶i tiÕn cho tèt h¬n nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ t¨ng n¨ng suÊt. 4.1.4. KiÓm tra lÇn cuèi cïng LÇn kiÓm tra cuèi cïng nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chÊt l−îng vµ kÝch th−íc cña s¶n phÈm c¸n. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra nµy ph¶i dùa vµo c¸c tiªu chuÈn vµ quy c¸ch cña nhµ n−íc ®· ban hµnh hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng cña c¬ quan ban, ng−êi tiªu dïng yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm tra lÇn cuèi cïng cã mét ý nghÜa quan träng tíi chÊt l−îng vµ n¨ng suÊt cña mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp c¸n. 4.2. Lµm nguéi vµ tinh chØnh sau c¸n 4.2.1. Lµm nguéi §©y lµ mét kh©u quan träng cña giai ®o¹n cuèi cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸n. Kh©u nµy lµm tèt th× kh«ng nh÷ng chÊt l−îng s¶n phÈm tèt, n¨ng suÊt cao mµ c«ng viÖc kiÓm tra s¶n phÈm còng tiÕn hµnh thuËn tiÖn. Lµm nguéi s¶n phÈm sau c¸n cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn tæ chøc h¹t cña thÐp vµ c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt kh¸c cña thÐp. Thùc tÕ cho thÊy r»ng lµm nguéi s¶n phÈm sau c¸n thùc chÊt lµ nhiÖt luyÖn s¶n phÈm ®Ó ®¹t ®−îc c¸c tiªu chuÈn kü thuËt. Ta biÕt r»ng nhiÖt ®é kÕt thóc c¸n th−êng lµ trªn ®−êng Ar1 (T0 = 7230c) trong gi¶n ®å tr¹ng th¸i Fe-C. C¸c thÐp kh¸c nhau cã nhiÖt ®é kÕt thóc c¸n kh¸c nhau. Trong s¶n xuÊt c¸n ng−êi ta ®· lîi dông nhiÖt ®é kÕt thóc c¸n kh¸c nhau kÕt hîp víi tèc ®é lµm nguéi kh¸c nhau cña tõng lo¹i thÐp mµ tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ ®Ó ®¹t ®−îc tæ chøc h¹t theo yªu cÇu vµ s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng kü thuËt cã chÊt l−îng tèt nhÊt. HiÖn nay tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp ®Òu lµm nguéi s¶n phÈm theo mét trong 3 c¸ch sau ®©y tuú thuéc theo lo¹i thÐp. a/ Lµm nguéi s¶n phÈm b»ng n−íc Dïng n−íc lµm nguéi s¶n phÈm c¸n trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 1 ThÐp tr−íc cïng tÝch Muèn cho s¶n phÈm c¸n lµ thÐp tr−íc cïng tÝch cã h¹t nhá, mÞn vµ tæ chøc h¹t ®ång ®Òu ta ph¶i lµm nguéi b»ng n−íc víi tèc ®é nhanh, lµm nguéi nh− vËy s¶n phÈm l¹i cã c¬ lý tÝnh vµ c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt kh¸c còng tèt h¬n. VÝ dô: thÐp tÊm chÕ t¹o tõ thÐp c¸cbon thÊp cã nhiÖt ®é kÕt thóc c¸n cao h¬n ®−êng A3 th× ®−îc ®−a vµo lµm nguéi nhanh b»ng n−íc ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých nh− ®· nãi trªn. Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa §µ n½ng - 2005
  3. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ c¸n vµ thiÕt kÕ lç h×nh trôc c¸n 76 2 ThÐp sau cïng tÝch §©y chñ yÕu lµ thÐp c¸cbon cao vµ thÐp c¸c bon dông cô, ng−êi ta còng lµm nguéi b»ng n−íc víi tèc ®é nhanh ®Ó lo¹i bá sù h×nh thµnh cña c¸c m¹ng l−íi c¸c- bÝt trong thÐp. Tuy nhiªn lµm nguéi nhanh b»ng n−íc ®èi víi s¶n phÈm lo¹i thÐp nµy hay x¶y ra hiÖn t−îng nøt nÎ. V× vËy sau khi lµm nguéi nhanh b»ng n−íc ®Õn nhiÖt ®é chuyÓn biÕn pha th× chóng ta ph¶i lµm nguéi chËm s¶n phÈm trong c¸c hè nhiÖt ®Ó gi¶m bít c¸c øng lùc bªn trong, nh− vËy sÏ tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng nøt nÎ. 3 §èi víi c¸c lo¹i thÐp mµ s¶n phÈm ®ßi hái bÒ mÆt cã ®é s¹ch cao Gåm c¸c lo¹i ph«i thÐp b¶n máng, ph«i thÐp tÊm máng, cùc máng, sau khi c¸n nãng cho vµo n−íc lµm nguéi lu«n. NhiÒu khi ng−êi ta dïng vßi n−íc phun trùc tiÕp vµo bÒ mÆt s¶n phÈm. Nh− vËy c¸c líp v¶y s¾t bung ra hoµn toµn. Tuy nhiªn ph−¬ng ph¸p nµy chØ øng dông ®èi víi c¸c lo¹i thÐp kh«ng x¶y ra khuyÕt tËt khi lµm nguéi b»ng ph−¬ng ph¸p nµy. b/ Lµm nguéi s¶n phÈm b»ng kh«ng khÝ §¹i ®a sè c¸c s¶n phÈm c¸n ®−îc lµm nguéi b»ng kh«ng khÝ. Cã thÓ lµm nguéi ë ®iÒu kiÖn b×nh th−êng ë nh÷ng n¬i kh« r¸o, cã thÓ dïng c¸c qu¹t giã víi l−u l−îng kh¸c nhau ®Ó lµm nguéi s¶n phÈm. S¶n phÈm lµ ph«i c¸n th−êng ®−îc lµm nguéi b»ng kh«ng khÝ. Môc ®Ých chñ yÕu lµ lµm gi¶m c¸c øng lùc bªn trong ph«i ®é cøng thÊp ®Ó dÓ dµng tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý bÒ mÆt cña ph«i cho s¹ch sÏ vµ hÕt c¸c khuyÕt tËt. c/ Lµm nguéi trong lß §©y lµ ph−¬ng ph¸p lµm nguéi ®¼ng nhiÖt. Ph−¬ng ph¸p lµm nguéi nµy chñ yÕu dïng cho c¸c lo¹i s¶n phÈm lµ thÐp hîp kim cao vµ thÐp c¸cbon cao. NÕu ta lµm nguéi trong m«i tr−êng kh«ng khÝ b×nh th−êng th× s¶n phÈm sÏ bÞ nøt nÎ vµ xuÊt hiÖn ®èm tr¾ng. V× vËy ta ph¶i tiÕn hµnh lµm nguéi chËm trong c¸c lß hoÆc hè nhiÖt. Thùc chÊt cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ ñ. Tãm l¹i ph¶i c¨n cø vµo c«ng dông, tæ chøc h¹t vµ tÝnh n¨ng kü thuËt cña s¶n phÈm c¸n mµ chóng ta tiÕn hµnh c¸c ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn nh− t«i, th−êng ho¸, ñ v.v... 4.2.2. Tinh chØnh s¶n phÈm sau c¸n §Ó s¶n phÈm c¸n cã kÝch th−íc chÝnh x¸c, h×nh d¸ng ®óng víi yªu cÇu kü thuËt ta tiÕn hµnh c«ng t¸c tinh chØnh s¶n phÈm víi c¸c nguyªn c«ng sau: a/ Nguyªn c«ng c¾t S¶n phÈm c¸n (sau khi c¸n lÇn cuèi cïng) ®¹t ®−îc c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, ta tiÕn hµnh c¾t ®Çu, c¾t ®u«i, c¾t c¸c gê mÐp vµ c¾t ra tõng ®o¹n theo kÝch th−íc ®· quy ®Þnh cña nhµ n−íc (TCVN). C¸c m¸y c¾t ®−îc dïng ®Ó tiÕn hµnh c¾t s¶n phÈm ®−îc dïng réng r·i trong c¸c nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp: Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa §µ n½ng - 2005
  4. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ c¸n vµ thiÕt kÕ lç h×nh trôc c¸n 77 1 M¸y c¾t l−ìi dao ph¼ng H.4.1. S¬ ®å dao c¾t d−íi lªn cña m¸y c¾t thuû lùc 2 M¸y c¾t dao nghiªng: γ α L−ìi dao d−íi n»m ngang, l−ìi dao trªn nghiªng mét gãc δ + + + + α = 2÷60. Gãc c¾t δ = 75÷850; gãc sau γ = 2÷30. §Ó ®¬n gi¶n S khi mµi dao cho phÐp δ = 90 ; 0 Z H. 4.2. M¸y c¾t dao nghiªng gãc sau γ = 0. Lùc c¾t kh«ng lín, c¾t ®−îc c¸c tÊm dµy; C¾t ®−îc c¸c ®−êng cong; §−êng c¾t kh«ng th¼ng vµ nh½n 3 M¸y c¾t chÊn ®éng M¸y cã 2 l−ìi dao nghiªng t¹o thµnh mét gãc α = 24÷300; gãc tr−íc α β = 6÷70, khi c¾t l−ìi c¾t trªn lªn β xuèng rÊt nhanh (2000÷3000 lÇn/phót) vµ víi hµnh tr×nh ng¾n 2÷3 mm. C¾t ®−îc tÊm cã S ≤ 10 mm. H. 4.3. M¸y c¾t chÊn ®éng 4 M¸y c¾t dao ®Üa mét cÆp dao D D ϕ h S D h B B S Z B a/ Dao ®Üa cã t©m trôc song song b/ M¸y c¾t dao d−íi nghiªng c/ Hai dao nghiªng H. 4.4. M¸y c¾t mét cÆp dao ®Üa Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa §µ n½ng - 2005
  5. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ c¸n vµ thiÕt kÕ lç h×nh trôc c¸n 78 5 M¸y c¾t nhiÒu dao ®Üa. B • L−ìi c¾t lµ 2 ®Üa trßn quay ng−îc chiÒu nhau; D m¸y cã thÓ cã hai hoÆc nhiÒu cÆp ®Üa c¾t. • Gãc c¾t 900; Z = (0,1 ÷ 0,2)S • §−êng kÝnh dao ®Üa: D =(40 ÷ 125)S (mm). • ChiÒu dµy dao: B = 15 ÷ 30 (mm) Z • VËn tèc c¾t: v = 1 ÷ 5 m/s H. 4.5. M¸y c¾t nhiÒu cÆp dao ®Üa • VËt liÖu lµm dao: 50CrWSi M¸y nµy dïng ®Ó c¾t c¸c ®−êng th¼ng vµ ®−êng cong chiÒu dµi tuú ý. C¸c tÊm c¾t máng < 10 mm. b/ Nguyªn c«ng n¾n th¼ng S¶n phÈm c¸n chÕ t¹o ra cã nh÷ng phÇn bÞ cong côc bé chóng ta ph¶i tiÕn hµnh n¾n th¼ng, lµ bÒ mÆt s¶n phÈm cho b»ng ph¼ng. N¾n th¼ng hoÆc lµ ph¼ng lµ qu¸ tr×nh biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i t¹i chç bÞ cong cña s¶n phÈm. C¾t vµ n¾n th¼ng s¶n phÈm c¸n ®Òu cã thÓ tiÕn hµnh ë tr¹ng th¸i nãng hoÆc nguéi. Ngoµi ra ®Ó bÒ mÆt cña s¶n phÈm khái bÞ çy ho¸ vµ ®Ñp ng−êi ta cßn tiÕn hµnh tÈm thùc, tr¸ng thiÕc vµ lµm c¸c nguyªn c«ng tu söa bÒ mÆt kh¸c. a/ b/ H.4.6. S¬ ®å m¸y n¾n th¼ng con l¨n th¼ng (a) vµ con l¨n nghiªng (b) S¶n phÈm sau khi ®−îc tinh chØnh nÕu lµ d©y thÐp th× cÇn ®ãng gãi; ThÐp tÊm, thÐp h×nh cë lín ®−îc ®−a vµo kho b¶o qu¶n, ®ãng m¸c thÐp vµ ký hiÖu riªng biÖt. 4.2.3. B¶o qu¶n s¶n phÈm §©y lµ mét kh©u kh«ng kÐm phÇn quan träng trong c«ng t¸c b¶o vÖ chÊt l−îng s¶n phÈm ®Ó tiÕn hµnh gia c«ng c¸n tiÕp theo hoÆc ®Ó xuÊt x−ëng. C«ng t¸c nay bao gåm b¶o qu¶n c¸c kho chøa, b·i chøa thái ®óc, ph«i tõ nhiªn liÖu ban ®Çu cho ®Õn c¸c kho thµnh phÈm. §èi víi kho chøa vËt liÖu ban ®Çu, chóng ta chó ý ®Õn c¸ch bè trÝ kho, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Ó ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ thiÕt bÞ vËn chuyÓn. Thùc tÕ s¶n xuÊt cho ta thÊy r»ng khèi l−îng dù tr÷ kim lo¹i trong kho cña x−ëng c¸n th−êng b»ng 8÷10 lÇn n¨ng suÊt cña nã. Tr−êng hîp x−ëng c¸n chØ s¶n xuÊt 1, 2 mÆt hµng th× sè l−îng cã thÓ Ýt h¬n. xuÊt ph¸t tõ khèi l−îng dù tr÷ ph«i mµ ta s¾p xÕp nã thµnh tõng chång, ®èng theo quy ®Þnh vµ quy c¸ch ®Ó dÓ dµng vËn chuyÓn Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa §µ n½ng - 2005
  6. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ c¸n vµ thiÕt kÕ lç h×nh trôc c¸n 79 vµ cã sù b¶o qu¶n riªng biÖt theo yªu cÇu cô thÓ cña thÐp ®ã vµ thùc tÕ s¶n xuÊt cña x−ëng. S¾p xÕp ph«i c¸n cã khoa häc kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c cÇn trôc lµm viÖc dÓ dµng mµ c«ng t¸c kiÓm kª còng dÓ dµng chÝnh x¸c. §èi víi kho chøa thµnh phÈm: viÖc s¾p xÕp, ph©n lo¹i s¶n phÈm l¹i cµng ph¶i khoa häc ®Ó thuËn tiÖn bèc dì hµng, thuËn tiÖn vËn chuyÓn. Ngoµi ra cßn ph¶i bao gãi, bã buéc s¶n phÈm theo l«, theo hµng v.v... §èi víi mét sè lo¹i s¶n phÈm ®Æc biÖt cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p chèng gØ b»ng c¸ch b«i dÇu (thÐp tÊm máng vµ cùc máng). Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa §µ n½ng - 2005

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản