intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

138
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chöông 2 NUNG NOÙNG KIM LOAÏI ÑEÅ GIA COÂNG AÙP LÖÏC 2.1 Muïc ñích cuûa nung noùng: Ñoái vôùi moät soá kim loaïi khi gia coâ ng noùng caàn phaûi nung noùng leân nhieät ñoä cao, muïc ñích cuûa nung noùng kim loaïi laø laøm taêng tính deûo, giaûm khaû naêng choáng bieán daïng cuûa chuùng ñeå coù theå bieán daïng vôùi löôïng lôùn vaø cuõn g do ñoù giaûm ñöôïc löïc bieán daïng caàn thieát. Kim loaïi khi nung noùng ñoä beàn giaûm raát nhanh vaø ñoä deûo (ñoä daõn daøi) taêng leân. Thí duï moät soá theùp ôû baûng 2 Baûng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 2

  1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 2 NUNG NOÙNG KIM LOAÏI ÑEÅ GIA COÂNG AÙP LÖÏC 2.1 Muïc ñích cuûa nung noùng: Ñoái vôùi moät soá kim loaïi khi gia coâ ng noùng caàn phaûi nung noùng leân nhieät ñoä cao, muïc ñích cuûa nung noùng kim loaïi laø laøm taêng tính deûo, giaûm khaû naêng choáng bieán daïng cuûa chuùng ñeå coù theå bieán daïng vôùi löôïng lôùn vaø cuõn g do ñoù giaûm ñöôïc löïc bieán daïng caàn thieát. Kim loaïi khi nung noùng ñoä beàn giaûm raát nhanh vaø ñoä deûo (ñoä daõn daøi) taêng leân. Thí duï moät soá theùp ôû baûng 2 Baûng 2 C15 C35 C45 20Cr 60 Si2 o 20 C 44 57 60 58 102 b nh i Mi 3,4 h 2 o Ho C (KG/mm ) 1000 C 2,8 4,9 5,1 5,8 TP. t thua 26 m Ky 23 20 oC ha % 33 26 17 Su p50 51 DH o 1000 C 63 70 86 g ruon T ht © yrig op Giaûi thích:C Kim loaïi khi nung leân nhieät ñoä caøng cao thì dao ñoäng nhieät caøng lôùn, - laøm giaûm caùc löïc lieân keát giöõa caùc nguyeân töû, taïo ñieàu kieä n cho quaù trình tröôït vaø song tinh thöïc hieän deã daøng hôn. - Maët khaùc khi nung leân nhieät ñoä cao, kim loaïi vaø hôïp kim coù khaû naêng chuyeån bieán töø pha naøy sang pha khaùc coù tính deûo cao hôn, do vaäy laøm cho khaû naên g bieán daïng deã hôn. Ví duï: Khi nung theùp leân treân 7230C coù söï chuyeån bieán töø toå chöùc pherit, peclit… sang toå chöùc auxteânit coù tính deûo cao hôn. Choïn cheá ñoä nung noùng hôïp lyù seõ naâng cao chaát löôïng gia coâng, giaûm hao phí kim loaïi, giaûm hao moøn duïng cuï, thieát bò, giaûm nheï söùc lao ñoäng, naâng cao naêng suaát vaø haï giaù thaønh saûn phaåm. 2.2 Nhöõng hieän töôïng xaûy ra khi nung: Khi nung noùng theùp ôû nhieät ñoä cao, seõ xaûy ra caùc hieän töôïng oxy hoùa, thoaùt caùcbon, quaù nhieät v.v… coù aûn h höôûng ñeán khoái löôïng vaø chaát löôïng cuûa kim loaïi. Chuùng ta caàn bieát ñöôïc nguyeân nhaân ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc. 2.2.1 OÂxy hoùa: Khi nung kim loaïi trong loø, ôû nhieät ñoä cao lôùp kim loaïi beà maët deã keát hôïp vôùi oâxy trong khoân g khí taïo neân lôùp vaûy oâxyùt baùm treân beà maët vaät nung, hieän töôïng ñoù goïi laø oâxy hoùa. 121 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Hieän töôïng oâxy hoùa gaây ra sai huït kích thöôùc vaät nung gaây hao phí kim loaïi, giaûm chaát löôïng beà maët chi tieát, gaây khoù khaên cho quaù trình gia coâng vaø gaây hao moøn duïng cuï. Hieän töôïng hao phí kim loaïi do oâxy hoùa thoâng thöôøng coù theå ñaït tôùi 2  3,5%, vaät lôùn 4  6%. Ví duï: Theùp döôùi 500oC hieän töôïng oâxy hoùa xaûy ra treân beà maët theùp khoâ ng ñaùng keå. Nhöng khi nung treân 500oC, nhaát laø treân 1000oC söï taïo thaønh caùc vaåy oâxyt FeO treân theùp xaûy ra raát maõnh lieät, laøm cho khoái löôïng kim loaïi ñöôïc nung noùng hao huït daàn. Toác ñoä oâxy hoùa phuï thuoäc nhieät ñoä nung vaø thaønh phaàn khí cuûa moâi tröôøn g nung noùng xung quanh vaät nung. Nhieät ñoä caøng cao toác ñoä oâxy hoùa caøng maïnh. Trong khoâng khí caøng nhieàu O2, hôi nöôùc, khí CO2, SO2 toác ñoä oâ xy hoùa caøng maïn h. Nhöng ngöôïc laïi neáu trong khoân g khí tyû leä caùc khí CH4, CO caøng nhieàu, toác ñoä oâ xy hoùa giaûm. Do ñoù, ñeå giaûm löôïng hao huït kim loaïi do oâxy hoùa, thôøi gian nung noù ng phaûi caøng ngaén caøng toát. Cho theâm ít than cuûi xung quanh vaät nung ñeå taïo theâm CO cuõ ng laøm giaûm ñöôïc hieän töôïng oâxy hoùa. Khi khoâng theå khaéc phuïc ñöôïc hieän töôï ng oâ xy hoùa thì phaûi coäng h Min theâm khoái löôïng kim loaïi bò chaùy hao vaøo khoái löôïng cuûa phoâi. Chi P. Ho uat T 2.2.2 Thoaùt caùcbon: th ôû Ky Laø hieän töôïng maát moät phaàn caùcbon amlôù p maët ngoaøi cuûa theùp. Hieän töôïng naøy u ph thöôøng ñi keøm theo hieän töôïng oxyghoùH.S D a Nguyeân nhaân laø do trong moâi tröôøng nung noùng uon xunh quanh vaät nung chöùa t © Tr caùc khí O2, CO2, hôi nöôùc, H2 . Taïo neâ n caùc phaûn öùn g maát nhieàu h yrig Cop caùcbon cuûa Fe3C ôû trong theùp. 2Fe3C + O2 = 6Fe + 2CO Fe3C + CO2 = 3Fe + 2CO Fe3C + H2 O = 3Fe + CO + H2 Fe3C + 2H2 = 3Fe + CH4 Hieän töôïng thoaùt cacbon khoâng laøm giaûm kích thöôùc cuûa phoâi theùp nhöng laøm cho ñoä cöùng vaø ñoä beàn beà maët theùp giaûm nhaát laø giôùi haïn moûi giaûm maïnh. Nhöng neáu sau khi nung, quaù trình gia coâng aùp löïc tieáp theo laøm giaûm chieàu daøy lôùp thoaùt caùcbon thì taùc haïi cuûa noù cuõng seõ trôû thaønh khoâ ng ñaùng keå. 2.2.3 Nöùt: Khi nung kim loaïi do söï nung noùng giöõa caùc boä phaän khoâng ñeàu vì keát caáu phoâi khoâng hôïp lyù, hoaëc toác ñoä nung khoâng hôïp lyù laøm phaùt sinh beân trong vaät nung öùng suaát nhieät. ÖÙng suaát nhieät neáu lôùn hôn coù theå laøm cho beà maët hoaëc beân trong vaät nung bò nöùt neû. - Ñoái vôùi theùp thöôøng xaûy ra khi nhieät ñoä nung döôùi 8000 C vì ôû khu vöïc naøy theùp coù tính deûo thaáp, truyeàn nhieät keùm . - Ñoái vôùi theùp cacbon vaø caùc kim loaïi deûo thì khi nung noùng ít khi bò nöùt duø nung vôùi toác ñoä baát kyø. Nhöng vôùi caùc theùp cacbon cao, theùp hôïp kim cao, do coù toác ñoä truyeàn 122 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn nhieät keùm, tính deûo keùm, neáu nung noùng vôùi toác ñoä nhanh hoaëc nung noùng khoân g ñeàu, coù theå xaûy ra nöùt. Do ñoù, vôùi caùc theùp naøy caàn giaûm toác ñoä nung thôøi gian ñaàu. 2.2.4 Quaù nhieät: Quaù nhieät laø hieän töôïng nung kim loaïi leân gaàn nhieät ñoä ñöôøng ñaëc, khi aáy caùc haït kim loaïi bò lôùn leâ n moät caùch ñoät ngoät laøm cho tính deûo giaûm, kim loaïi raát bò bôû khi gia coâng deã gaây neân nöùt neû khi gia coâng vaø giaûm ñoä deûo dai cuûa kim loaïi khi laøm vieäc sau naøy. Ñoái vôùi theùp C nhieät ñoä quaù nhieät vaøo khoaûng: to quaù nhieät > to ñöôøng ñaëc – 150oC Ñeå khaéc phuïc hieän töôï ng naøy , neáu sau khi nung coù gia coâng aùp löïc tieáp theo thì phaûi taùc duïng löïc nheï cho ñeán khi nhieät ñoä theùp giaûm ñeán vuøng coù tính deûo cao môùi taêng toác ñoä bieán daïng. Neáu sau khi nung khoân g gia coâng aùp löïc tieáp theo thì phaûi ñem uû hoaøn toaøn ñeå laøm nhoû haït. h Min Chi 2.2.5 Chaùy: P. Ho Chaùy laø hieän töôïng nung kim loaïi leân treân nhieät at T nhieät (gaàn ñöôøng ñaëc), vaät u ñoä quaù h Ky t nung bò phaù huûy vuøng tinh giôùi giöõa caùc haït. hamc teá laø ñaõ coù moät boä phaän ôû bieân giôùi haït Su p Thöï bò chaûy loûng vaø phaùt ra nhieàu hoaolöûg .DH ru n a g ©T Ñaây laø hieän töôïnhtkhoâ ng khaéc phuïc ñöôïc. Vaät chaùy phaûi caét boû,hoaëc ñöa vaøo loø yrig Cop naáu laïi. 2.3 Cheá ñoä nung kim loaïi: Moãi loaïi vaät lieäu kim loaïi coù moät cheá ñoä nung rieâ ng bao goàm nhieät ñoä baét ñaàu gia coâng vaø nhieät ñoä caàn keát thuùc gia coâng, toác ñoä nung, thôøi gian nung, thôøi gian giöõ nhieät… 2.3.1 Choïn khoaû ng nhieät ñoä gia coâng aùp löïc: Choïn khoaûng nhieät ñoä gia coâng aùp löïc töùc laø xaùc ñònh giôùi haïn nhieät ñoä nung cao nhaát ñaûm baûo cho tính deûo kim loaïi toát nhaát ñeå coù theå gia coân g ñöôïc vaø nhieät ñoä thaáp nhaát cho pheùp coøn gia coâng ñöôïc maø döôùi nhieät ñoä ñoù caàn phaûi keát thuùc gia coâng. Choïn khoaûn g nhieät ñoä gia coâng hôïp lyù coù yù nghóa kinh teá kyõ thuaät raát lôùn. Khoaûng nhieät ñoä caøng lôùn thì thôøi gian gia coâng caøng laâu vaø möùc ñoä bieán daïng caøng lôùn. Choïn khoaûn g nhieät ñoä gia coâng caàn ñaûm baûo kim loaïi deûo nhaát, ñaûm baûo chaát löôïng vaät nung, kim loaïi bieán daïng toát nhaát vaø hao phí ít nhaát. Ví duï: Xaùc ñònh nhieät ñoä gia coâng cho töø ng maùc theùp khaùc nhau coù nhieàu phöông phaùp: döïa vaøo giaõn ñoà traïng thaùi saét - cacbon, tính theo coâng thöùc kinh nghieäm hoaëc tham khaûo caùc soå tay kyõ thuaät reøn daäp. Kim loaïi ñöôïc gia coâng trong moät giôùi haïn nhieät ñoä nhaát ñònh: - Giôùi haïn treân ñöôïc goïi laø nhieät ñoä nung hay nhieät ñoä baét ñaàu gia coâng, kyù hieäu tobñ. 123 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn tobñ = toñaëc – ( 150 200oC) toñaëc laø nhieät ñoä baét ñaàu chaûy (ñöôøng ñaëc). - Giôùi haïn döôùi goïi laø nhieät ñoä keát thuùc gia coâng, kyù hieäu tokt. + Theùp tröôùc cuøng tích: tokt = toA3 + (20 40oC) o o C Vuøng chaùy vaø quaù nhieät C 0 100150 C 1539 1350 1350 Nhieät ñoä baét ñaàu gia coâng 1147 Vuøng gia 1100 Am coâng Nhieät ñoä keát aùp löïc 910 thuùc gia coâng 800 30500 C 723 Vuøng inhn cöùng M bieá Chi 0 A3 P. Ho A1 uat T y th am K 0,8 1,7 2,14 %C 0,8 1,1 2,14 %C h Su p g DH a) b) ruon Hình 2-12 Khoaûng nhieät ñoä vuøng gia coâng aùp löïc ñoái vôùi theùp cacbon. T ht © a) rig t ñoä nung lyù thuyeát. b) Nhieät ñoä nung thöïc teá. y Nhieä Cop + Theùp sau cuøng tích: tokt = toA1 + (40 50oC) toA3 – laø nhieät ñoä theùp tröôùc cuøng tích chuyeån hoaøn toaøn thaønh auxteânit. toA1 – laø nhieät ñoä Peclit chuyeån hoaøn toaøn thaønh auxteânit. Hình 2-12 giôùi thieäu khoaûng nhieät ñoä ñeå gia coâng noùng theùp cacbon: theo lyù thuyeát (hình a), theo kinh nghieäm thöïc tieãn (hình b). Chuù yù: Trong saûn xuaát ngöôøi ta xaùc ñònh nhieät ñoä nung theo baûng vaø troâng maøu saéc vaät nung maø ñoaùn nhieät ñoä ñeå nung theo kinh nghieäm .Ví duï: Nhieät ñoä baét ñaàu gia coâng theùp coù maøu vaøng rôm. Gaàn ñeán nhieät ñoä chaùy theùp coù maøu saùng traéng. Nhieät ñoä keát thuùc gia coâng theùp coù maøu tím hoa caø. Trong caùc soå tay tra cöùu reøn daäp cuõng ñaõ cho saün caùc khoaûng nhieät ñoä gia coâng naøy. Ví duï: ôû baûng 3 Baûng 3 Theùp Nhieät ñoä gia coâng Theùp Nhieät ñoä gia (oC) coâng (oC) CT34, CT38 1280  7 50 40Cr, 45Cr, 50Cr 1200  8 00 CT42, CT51, CT61 1200  8 00 CD70, CD80, CD110 1160  7 50 1280  7 50 1200  9 00 C10, C15, C20 Theùp gioù 1200  8 00 1200  8 50 C40, C45, C50 50CrNiW, 50CrNiMo 124 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 2.3.2 Thôøi gian nung vaø giöõ nhieät: a. Thôøi gian nung: Thôøi gian nung nhoû nhaát cho pheùp caên cöù vaøo tính daãn nhieät cuûa kim loaïi, kích thöôùc cuûa phoâi, söï saép xeáp phoâi nung trong loø vaø hieäu soá nhieät ñoä giöõa töôøng loø vaø kim loaïi luùc cho vaøo. Thôøi gian nung coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc kinh nghieäm sau : T   . .K . D . D Trong ñoù: T - Thôøi gian nung (giôø). D - Ñöôøng kính hoaëc caïnh ngaén cuûa phoâi (m).  - Heä soá xeáp phoâi, xaùc ñònh theo hình 2-13 Vò trí xeáp phoâi trong loø Heä soá xeáp Vò trí xeáp phoâi trong loø Heä soá xeáp phoâi  phoâi  h Min Chi P. Ho tT 1 hua Ky t 1 pham H Su ng D 1,4 ruo t©T 1 h yrig Cop 2 4 1,4 2,2 2 1,3 1,8 Hình 2.13 Heä soá saép xeáp phoâi khi nung noùng.  - Heä soá ñoä daøi töông ñoái, phuï thuoäc vaøo tyû leä chieàu daøi phoâi L vaø ñöôøng kính phoâi D, xaùc ñònh theo baûng 4 sau: Baûng 4 L/D 3 2 1,5 1 1 0,98 0,92 0,71  125 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn K - Heä soá nguyeâ n vaät lieäu: Ñoái vôùi theùp cacbon coù %C < 0,4% K =10 Theùp cacbon coù %C > 0,4% vaø theùp hôï p kim thaáp K = 12,5 Theùp hôïp kim cao K = 20 b. Thôøi gian giöõ nhieät: Laø thôøi gian giöõ phoâi trong loø khi ñaõ ñaït ñöôïc nhieät ñoä nung. Khi phoâi ñaõ ñaït ñöôïc nhieät ñoä nung caàn coù moät thôøi gian giöõ nhieät ñeå nhieät ñoä vaät nung maët ngoaøi vaø beân trong ñoà ng ñeàu. Thôøi gian giöõ nhieät trong loø phuï thuoäc vaøo vaät lieäu nung, kích thöôùc phoâi vaø thôøi gian nung. Ñoái vôùi theùp C thôøi gian giöõ nhieät baèng 2030% thôøi gian nung; Theùp hôïp kim thôøi gian giöõ nhieät baèng 150%. 2.3.3 Toác ñoä nung: Toác ñoä nung aûnh höôûng ñeán naêng suaát vaø chaát löôïng nung. Noùi chung khi nung ngöôøi ta coá gaéng nung phoâi vôùi toác ñoä cao nhaát ñeå giaûm hao phí kimnh i do chaùy vaø i loaï hi M oâxyhoùa, giaûm söï phaùt trieån ñoä haït do ñoù taêng tính deûo vaø taêngHo Cg suaát nung. Nhöng khi . naên t TP t thua toác ñoä nung lôùn thì söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa maëy ngoaøi vaø beân trong phoâi lôùn, gaây öùng K ham Su p suaát nhieät lôùn laøm phoâi deã nöùt. g DH ruon c vaøo söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa loø vaø phoâi, phuï Toác ñoä nung kim loaï©i T thuoä phuï ht yrigcaùch saép xeáp phoâi trong loø , heä soá daãn nhieät cuûa vaät nung. thuoäc kích thöôùc phoâp vaø Co i Coù hai giai ñoaïn ñeå xaùc ñònh toác ñoä nung: 1. Giai ñoaïn nhieät ñoä thaáp: Khi môùi cho phoâi vaøo loø, do söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa phoâi vaø loø lôùn, kim loaïi coù tính deûo thaáp. Giai ñoaïn naøy lôù p beà maët phoâi ñöôïc nung noùng nhanh, söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa lôù p trong vaø lôùp ngoaøi cuûa phoâi lôùn , vì vaäy lôùp beà maët thöôøng bò giaõn nôû nhieät nhieàu hôn do ñoù hay xuaát hieän nhöõ ng veát nöùt teá vi. Ñoái vôùt theùp hôïp kim cao, theùp caùcbon cao neáu nung khoâng ñuùng kyõ thuaät, giai ñoaïn naøy coù theå gaây ra nhöõ ng veát nöùt lôùn laøm cho phoâi bò coi laø pheá phaåm. Toác ñoä nung giai ñoaïn naøy neân nung chaäm, goïi laø toác ñoä nung cho pheùp. 2. Giai ñoaïn nhieät ñoä cao ( ñoái vôùi theùp töø 850oC ñeán nhieät ñoä baét ñaàu gia coâng): Khi nhieät ñoä vaät nung treâ n 850oC thì khaû naêng oâxy hoùa taïo thaønh vaåy reøn taêng, khaû naêng thoaùt C cuûa theùp taêng. ÔÛ giai ñoaïn naøy tính deûo cuûa kim loaïi taêng. Vì vaäy giai ñoaïn naøy caàn nung vôùi toác ñoä cao ñeå taêng naêng suaát, giaûm söï oâxy hoùa, söï chaùy, giaûm söï thoaùt C vaø söï lôùn leân cuûa haït, giaûm hao phí nhieân lieäu. Toác ñoä nung giai ñoaïn naøy neân nung nhanh, goïi laø toác ñoä nung kyõ thuaät. 2.4 Thieát bò nung: Trong ngaønh gia coâng aùp löïc, coù theå söû duïng nhieàu loaïi loø nung khaùc nhau, phaân loaïi theo caùc phöông phaùp sau: 126 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Phaân loaïi theo keát caáu loø coù: Loø chu kyø vaø loø lieân tuïc. Loø chu kyø laø loø ñöôïc nung phoâi theo töøng ñôït. Thöôøng chæ coù moät buoàng nung, moät vuøng nhieät ñoä, moät cöûa vöøa cho chi tieát vaøo ñoàng thôøi cuõng laáy ra theo cöûa naøy. Loø lieân tuïc laø loø coù buoàng nung daøi, coù theå coù nhieàu vuøng nhieät ñoä khaùc nhau. Chi tieát lieân tuïc cho vaøo moät cöûa naøy, di chuyeån daàn ñeán cöûa khaùc vaø ñöôïc laáy ra ôû cöûa thöù hai. Phaân loaïi theo daïng naêng löôïng coù: -Loø nhieân lieäu raén: loø ñoát baèng than cuûi loaïi than ñaù. -Loø nhieân lieäu loûng: loø ñoát baèng daàu : daàu D.O hoaëc daàu F.O. -Loø nhieân lieäu khí: Khí loø cao, 6 khí loø coác, khí thieân nhieân (khí daàu moû). h Min Chi P. Ho -Loø ñieän: Goàm loø ñieän trôû vaø loø uat T y th ñieän caûm öùng trung taàn . am K 2.4.1 Loø phaû n xaï (loø buoàng): H Su ph D ong Loaïi loø naøy ñöôïcht © ng unhieàu duøTr rig ñeå nung phoâi eùp , reøopy p. C n, daä Ñaëc ñieåm: coù buoàng nung kín, Hình 2-14 Loø phaûn xaï duøng nhieân lieäu raén. nhieät ñoä khoâng ñeàu, khoá ng cheá ñöôïc nhieät ñoä nung thoâng qua heä thoáng nhieät keá khoá ng cheá töï ñoäng hoaëc khoân g töï ñoäng, phoâi khoâng tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nhieân lieäu neân chaùy hao ít hôn. Coù theå duøng caùc daïng naêng löôïng khaùc nhau : than ñaù, daàu, khí, ñieän trôû. -Loø phaûn xaï nhieân lieäu raén coù maët caét nhö hình 2-14. Loø goàm coù buoàng ñoát nhieân lieäu than ñaù 1 vaø buoàng nung chöùa chi tieát nung 2. Khí chaùy seõ theo raõnh 5 qua buoàng 6 vaø thoaùt qua oáng khoùi 7 ra ngoaøi. Thaønh chaén 3 ñeå ngaên caùch buoàng 2 vaø buoàng ñoát nhieân lieäu. Söï ñieàu chænh nhieät ñoä loø baèng caùch ñieàu chænh löôïng nhieân lieäu vaø löôïng gioù. 2.4.2 Loø ñieän: Duøng naêng löôïng ñieän nung noùng phoâi ñeå gia coâng aùp löïc coù nhieàu daïng khaùc nhau: nung baèng ñieän trôû, nung baèng ñieä n caûm öùng hoaëc nung baèng ñieä n tröïc tieáp qua Hình 2-15 Loø ñieän trôû. chi tieát nung. Loø ñieän trôû coù keát caáu gaàn 127 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn gioáng loø buoà ng ñoát baèng nhieân lieäu khí nhöng goïn nheï hôn vì khoâ ng coù oáng khoùi. Loø thöôøng coù daïng hình hoä p chöõ nhaät nhö treân hình 2-15. Töôøng loø xaây baèn g gaïch samoát. Ñaùy loø baèng theùp chòu noùng ñuùc. Ñieän trôû ñöôïc boá trí hai beân töôøng loø, hoaëc caû döôùi ñaùy loø. Neáu loø nung yeâu caàu nhieät ñoä khoâ ng quaù 1000o C ñieän trôû thöôøng duøng laø daây Croâm -Niken loaïi Cr20Ni80Ti. Neáu yeâu caàu nung ôû nhieät ñoä treân 1000o C (nung theù p) ñieän trôû thöôøng duøng laø caùc thanh Cacborun (SiC), ñaët ñöùng ôû hai thaønh beân cuûa loø. Loø coù öu ñieåm laø khoáng cheá nhieät ñoä deã daøng chính xaùc (sai soá  5oC) ,chaát löôïng vaät nung cao, ít bò chaùy vaø oâxy hoùa neân giaûm löôïng hao phí kim loaïi, thôøi gian nung nhanh. h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph DH S ng uo 4 © Tr Hình 2-16 Loø caûm öùng. ight opyr C Trong tröôøng hôïp nung caùc chi tieát nhoû vaø saûn xuaát haøng loaït lôùn ngöôøi ta thöôøng nung kim loaïi baèng loø ñieän caûm öùng. Vì yeâu caàu nhieät ñoä cuûa phoâi nung phaûi ñoàng ñeàu töø maët ñeán taâm cuûa phoâi nghóa laø phaûi nung thaáu, do ñoù taàn soá cuûa loø nung ñöôïc giôùi haïn töø 1  5 KHz (taàn soá trung bình). Treân hình 2-16 trình baøy sô ñoà nung chi tieát hình caàu qua loø caûm öùng . Phoâi 1 ñöôïc ñaët treân maët tröôït 2, nhôø heä thoáng piston thuûy löïc 3 töï ñoäng ñaåy phoâi theo chu kyø vaøo voøng caûm öùng 5. Caùc voøng caûm öùng bao quanh buoàng loø coù lôùp caùch ñieän. Phoâi ñöôïc giöõ baèng töïa 9. Khi di chuyeån heát chieàu daøi cuûa voøng caûm öùng, chi tieát ñöôïc nung thaáu theo cöûa 6 vaø maùng 7 ra ngoaøi, chuyeån ñeán maùy gia coâng aùp löïc. Ñeå traùnh oxy hoùa beà maët vaät nung, ngöôøi ta coù theå cho moät luoàng khí baûo veä ñi qua buoàng nung (nhö nitô, acgoâ ng). 2.5 Laøm nguoäi sau khi gia coââng: Sau khi gia coâng neáu cheá ñoä laøm nguoäi khoâng hôïp lyù , seõ laøm cho saûn phaåm bò cong veânh, nöùt neû. Laøm nguoäi baèng caùch sau khi reøn, xeáp thaønh ñoáng trong loø coù chöùa voâi boät hoaëc trong loø coù nhieät ñoä thaáp hôn nhieät ñoä reøn, hoaëc ñeå trong hoá coù caùt khoâ, hoaëc ñaët trong khoâ ng khí phuû caùc “aùo” baûo veä baèng amiaêng muïc ñích ñeå laøm nguoäi chaäm. 128 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2