intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
295
lượt xem
120
download

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Cán và kéo kim loại. 3.1 Cán kim loại: 3.1.1 Thực chất của quá trình cán: Cán là một trong 3 khâu chủ yếu của các nhà máy luyện kim: (luyện thép đúc thỏi cán ). Cán là quá trình biến dạn g kim loại qua khe hở của các trục cán quay ngược chiều nhau để tạo nên quá trình cán bằng lực ma sát. Hình 2-17 giới thiệu sơ đồ nguyên lý của quá trình cán ( cán bằng hai trục, ba trục, một lỗ hình và nhiều lỗ hình). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 3

 1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 3 Caùn vaø keùo kim loaïi. 3.1 Caùn kim loaïi: 3.1.1 Thöïc chaát cuûa quaù trình caùn: Caùn laø moät trong 3 khaâu chuû yeáu cuûa caùc nhaø maùy luyeän kim: (luyeän theùp ñuùc thoûi caùn ). Caùn laø quaù trình bieán daïn g kim loaïi qua khe hôû cuûa caùc truïc caùn quay ngöôïc chieàu nhau ñeå taïo neân quaù trình caùn baèng löïc ma saùt. Hình 2-17 giôùi thieäu sô ñoà nguyeân lyù cuûa quaù trình caùn ( caùn baèng hai truïc, ba truïc, moät loã hình vaø nhieàu loã hình). h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C Hình 2-17 Sô ñoà nguyeân lyù cuûa quaù trình caùn. Ñaëc ñieåm: - Saûn phaåm caùn coù ñoä chính xaùc vaø ñoä nhaün beà maët cao. - Naêng suaát cao, deã cô khí hoùa vaø töï ñoäng hoùa. - Caùn khoâng nhöõn g thay ñoåi hình daùng kích thöôùc phoâi maø coøn naâng cao chaát löôïng kim loaïi vì trong quaù trình caùn caùc roã xoáp, roã khí trong thoûi caùn ñöôïc haøn laïi, maät ñoä kim loaïi taêng leân, haït nhoû mòn. - Caùn coù theå thöïc hieän ôû traïng thaùi caùn noùng hoaëc caùn nguoäi. Caùn noùng coù öu ñieåm: deã bieán daïng do kim loaïi coù tính deûo cao, naêng suaát cao, löïc caùn nhoû. Nhöng chaát löôïng beà maët keùm vì coù toàn taïi vaåy saét treân maët phoâi khi nung. Do ño,ù caùn noùng thöôøng duøng ñeå caùn thoâ, caùn taám daøy, caùn theùp hôïp kim. 129 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Caùn nguoäi khaéc phuïc caùc khuyeát ñieåm cuûa caùn noùng: beà maët nhaün boùng, kích thöôùc chính xaùc nhöng naêng suaát thaáp, löïc bieán daïng lôùn, khuoâ n choùng moøn neân chæ duøng ñeå caùn tinh, caùn theùp moûng, caùn kim loaïi meàm deûo. - Coù theå keát hôïp quaù trình ñuùc- caùn ñeå taêng löôï ng saûn phaåm caùn vaø giaûm chi phí saûn xuaát. Khi caùn duøng caùc thoâng soá sau ñeå bieåu thò: - Heä soá keùo daøi  laø tyû soá chieàu daøi phoâi sau khi caùn vaø tröôùc khi caùn hoaëc tyû soá giöõa tieát dieän tröôùc vaø sau khi caùn. l1 Fo   lo F1 Heä soá naøy thöôøng baèng 1  2 tuøy theo vaät lieäu, chieàu daøy phoâi, nhieät ñoä caùn, toác ñoä caùn vaø caùc ñieàu kieän khaùc. - Löôïng eù p tuyeät ñoái Δh laø hieäu soá giöõa chieàu cao phoâi tröôùc vaø sau khi caùn. Δh = (ho – h1) (mm) h Min Chi - Soá laàn caùn: P. Ho uat T y th am K lg Fo  lg Fn u ph n HS ng D lg  tb uo © Tr ight opyr C Trong ñoù: n laø soá laàn caùn (laáy quy troøn, khoâ ng laáy soá thaäp phaân). Fo laø dieän tích phoâi ban ñaàu (mm2). Hình 2-18 Sô ñoà quaù trình caùn. Fn laø dieän tích cuûûa saûn phaåm (mm2). tb laø heä soá keùo daøi trung bình cuûa töøng loaïi loã hình (tra baûng ví duï theùp troøn coù tieát dieän troøn, vuoâng, deït…tröôùc caùn tinh  tb=1,101,30; Caùn tinh  tb=1,131,15). Treân hình 2-18, vuøng ABB’A’ goïi laø vuøng bieá n daïng. Cung AB maø truïc caùn tieáp xuùc vôùi phoâi goïi laø cung aên, goùc töông öùng goïi laø goùc aên . Quan heä giöõa löôïng eùp vaø goùc aên  bieåu thò nhö sau: Δh = D(1 - cos) Trong ñoù: D laø ñöôøng kính cuûa truïc caùn. - Söï thay ñoåi chieàu daøi tröôùc vaø sau khi caùn goïi laø löôïng giaõn daøi: ΔL = l1 – lo - Söï thay ñoåi chieàu roäng tröôùc vaø sau khi caùn goïi laø löôïng giaõn roäng: Δb = b1 – bo 130 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Ñieàu kieän ñeå kim loaïi coù theå caùn ñöôïc goïi laø ñieàu kieän caùn vaøo. Khi kim loaïi tieáp xuùc vôùi truïc caùn taïi ñieåm A vaø A’, moãi phía cuûa truïc caùn taùc duïng leân vaät caùn hai löïc: Phaûn löïc N vaø löïc ma saùt T.Neáu heä soá ma saùt giöõa truïc caùn vaø phoâi laø f thì: T = N.f vì f = tg  (  laø goùc ma saùt) neân T = N .tg Treân hình 2-18, löïc N vaø löïc T coù theå chia thaønh 2 thaønh phaàn: naèm ngang vaø thaúng ñöùng: Thaønh phaàn naèm ngang: Nx = N.sin Tx = T.cos = N.f.cos = N.tg .cos Thaønh phaàn thaúng ñöù ng: Ny = N.cos Ty = T.sin Thaønh phaàn löïc thaúng ñöùng Ny vaø Ty coù taùc duïng laøm bieán daïng kim loaïi (giaûm h Min Ci chieàu cao, taêng chieàu roäng vaø chieàu daøi phoâi caùn). Coøn thaøn h phaànhnaèm ngang Nx coù taùc Ho duïng keùo phoâi caùn ra, Tx coù taùc duïng ñaåy vaøo loã hình. at TP. ù ñeå coù theå caùn ñöôïc, thaønh u Do ñoù th phaàn löïc naèm ngang phaûi thoûa maõn ñieàu kieän: am Ky ph N.tg u Tx > Nx hay DH S .cos > N.sin g ruong > tg t©T t h yrig Cop Hoaëc > Nghóa laø goùc ma saùt  phaûi lôùn hôn goùc aên  Khi phoâi caùn vaøo vuøng bieán daïng thì goùc aên  seõ nhoû daàn, ñeán khi phoâi caùn ñaõ hoaøn toaøn vaøo trong hai truïc caùn goùc aên chæ coøn baèng /2. Ñieàu naøy chöùng toû khi ñaõ caùn thaønh thì goùc ma saùt  chæ caàn lôùn hôn /2 cuõn g ñuû ñeå quaù trình caùn tieáp tuïc ñöôïc. Hieän töôïng naøy goïi laø ma saùt thöøa. Ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän caùn vaøo , ñoàng thôøi söû duïng ma saùt thöøa khi caùn thaønh, ngöôøi ta thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: Taêng heä soá ma saùt baèng caùch khoeùt caùc raõnh, haøn veát treân truïc caùn (duøng khi caùn thoâ); tìm caùch giaûm nhieät ñoä ôû ñaàu phoâi ñeå taêng heä soá ma saùt; boâi caùc chaát taêng ma saùt. Ñeå nhanh choùng taïo ñieàu kieän caùn thaønh, ngöôøi ta taêng toác ñoä ban ñaàu cuûa phoâi caùn, laøm cho ñaàu phoâi caùn nhoû laïi (reøn) tröôùc khi cho vaøo truïc caùn. Thay ñoåi ñoä hôû giöõa hai truïc caùn trong quaù trình caùn nghóa laø luùc ñaàu cho ñoä hôû lôùn taïo ñieàu kieän caùn vaøo deã daøng ( nhoû), sau ñoù giaûm daàn ñeán ñoä hôû caàn thieát. 3.1.2 Phaân loaïi caùc phöông phaùp caù n: - Caên cöù vaøo nhieät ñoä nung cuûa phoâi ta coù caùn noùng vaø caùn nguoäi. - Theo chieàu quay cuûa truïc caùn vaø phöông truïc caùn coù caùc phöông phaùp caùn giôùi thieäu treân hình 2-19: Caùn ngang: Hai truïc caùn song song vaø quay cuøn g chieàu, ngöôïc vôùi chieàu quay cuûa phoâi (hình 2-19a). 131 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Caùn doïc: Hai truïc caùn song song vaø quay ngöôïc chieàu nhau, ñöôøn g kính truïc caùn baèng nhau hoaëc khoâ ng baèng nhau (hình 2-19b). Caùn nghieâng: Hai truïc caùn quay cuøng chieàu, nhöng truïc cuûa chuùng nghieâng vôùi nhau moät goùc ñeå taïo neân löïc ñaåy doïc (hình 2-19c). a) b) c) Hình 2-19 Sô ñoà nguyeân lyù cuûa caùc phöông phaùp caùn kim loaïi. a) Caùn ngang b) Caùn doïc c) Caùn nghieâng. h Min Chi P. Ho 3.1.3 Caùc saûn phaåm caùn: uat T y th caùn thöôøng goàm theùp cacbon thaáp mK Hình 2-20 giôùi thieäu saûn phaåm caùn. Vaät lieäuakim loaïi u ph Smaøu… goàm 4 loaïi: vaø trung bình, theùp hôï p kim deûo, hôïp DH kim g ruon T ht © yrig Cop Hình 2-20 Saûn phaåm caùn. 1.Theùp taám: Coù 3 nhoùm. - Taám moûng: Coù chieàu daøy töø 0,2 mm ñeán 3,75 mm, roäng töø 600 mm ñeán 2200 mm. - Taám daøy: Coù chieàu daøy töø 4 mm ñeán 60mm hoaëc lôùn hôn, roäng töø 600mm ñeán 5000 mm, daøi töø 4000 mm ñeán 12000 mm. - Theùp daûi: Theùp daûi daøi coù chieàu roäng töø 200 mm ñeán 1500 mm, daøi töø 4000mm ñeán 60000 mm, daøy töø 0,2 mm ñeán 2 mm. 2. Theùp oá ng: Chia laøm hai nhoùm. - Theùp oáng khoâ ng coù moái haøn: Theùp caùn töø phoâi thoûi theo coâng ngheä ñaëc bieät tröïc tieáp thaønh oáng (maùy caùn oáng lieân tuïc) coù ñöôøng kính ngoaøi töø 5mm ñeán 426 mm hoaëc lôùn hôn, chieàu daøy thaønh oáng töø 132 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 0,5 mm ñeán 40 mm. Nhöõng oáng moûng, ñöôøng kính nhoû coù theå duøng phöông phaùp caùn nguoäi. - Theùp oáng coù moái haøn: Cheá taïo baèn g phöông phaùp cuoán theùp taám (hoaëc theùp daûi) moûng thaønh oáng, sau khi cuoán seõ haøn baèng haøn ñieän hoaëc haøn khí… Moái haøn xoaén oác coù ñoä beàn, ñoä cöùng cao hôn moái haøn ñöôøng thaún g. Loaïi oáng naøy coù ñöôøng kính ngoaøi ñeán 720 mm hoaëc lôùn hôn, chieàu daøy thaønh oáng ñeá n 14mm 3. Theùp hình: - Theùp thanh: caùn töø phoâi theùp thoûi thaønh caùc thanh coù tieát dieän ñôn giaûn khaùc nhau nhö troøn, luïc giaùc, baùt giaùc, vuoâng, chöõ nhaät, tam giaùc v.v…vôùi caùc kích thöôùc tieát dieän khaùc nhau, sau ñoù caét thaønh töøng thanh daøi 4000 mm, 6000 mm, 8000 mm hoaëc 12000 mm. - Saûn phaåm coù tieát dieän phöùc taïp hình chöõ T, U, L, V, I theùp ñöôøng ray vaø nhieàu hình phöùc taïp khaùc, coù chieàu daøi 4000, 6000, 8000 mm vôùi kích thöôùc tieát dieän khaùc nhau. 4. Caùc daïng saû n phaåm ñaëc bieät: nhö bi, ren, baùnh xe troø n… hi Minh Ho C TP. buloâng, oáng…) nhieàu loaïi Saûn phaåm caùn coù theå ñem duøng ngay ( ñöôøng uat ren h ray, Ky t ng caét goït…). phaûi qua böôùc gia coâng tieáp ( reø n daäp, haøn hoaëam coâ ph c gia H Su ng D Truo 3.1.4 Thieát bò caùn: © ight a. Caùc boä phaäyrchuû yeáu cuû a maùy caùn: opn C Hình 2.21 trình baøy caùc boä phaän chuû yeáu cuûa maùy caùn 6 Hình 2-21 Sô ñoà maùy caùn. 1.Truïc caùn 2. Truïc truyeàn 3. Hoäp baùnh raêng chöõ V 4. Ly hôïp 5.Hoäp giaûm toác 6. Baùnh ñaø 7. Ly hôïp 8.Ñoän g cô ñieän. - Giaù caùn: Laø boä phaän chuû yeáu cuûa maùy caùn, treân giaù caùn laép truïc caùn, coù heä thoáng ñieàu chænh khoaûn g caùch caùc truïc caùn. - Truïc caùn: Truïc caùn goàm thaân truïc caùn (1) vaø coå truïc (2) vaø ñaàu chöõ thaäp (3) nhö treân hình 2-22. Truïc caùn coù theå laø truïc phaúng ( hình 2-22a) duøng ñeå caùn theùp taám, theùp daûi, coù theå laø truïc baäc ñeå caùn theùp deït, coù theå laø truïc caùn coù raõnh (moät raõnh hay nhieàu 133 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn raõnh), khi hai truïc caùn aên khôùp taïo neân caùc loã hình töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp (hình 2-22b) ñeå caùn theùp hình. Caùn noùng: truïc caùn laøm baèng gang caàu hoaëc gang deûo; Theùp 45 nhieät luyeän coù ñoä cöùng HRC = 4550; Theù p hôïp kim chòu noùng thaáp vaø trung bình nhö Cr15;CrWMn… Caùn nguoäi: truïc caùn phaûi laøm töø theùp hôïp kim nhö 40CrNi…, nhieät luyeän toát coù HRC = 5662; coù ñoä boùng cao Rz töø 1,6 3,2m. Coå truïc caùn laø phaàn ñeå laép leân hoäp truïc caùn. Ñaàu chöõ thaäp laø choã ñeå noái truïc caùn a) vôùi boä phaän truyeàn daãn. - Hoäp giaûm toác laø boä phaän giaûm toác ñoä quay khi chuyeå n ñoän g töø ñoäng cô ñeán truïc caùn. - Hoäp baùnh raên g chöõ V: Laø boä phaän b) h Hình 2-hi Min c caùn. nhaän chuyeån ñoäng töø hoäp giaûm toác qua caùc 22 Truï oC caù P H a) Truïc t Tn .phaúng. b) truïc caùn theùp baùnh raêng chöõ V ñeå phaân phoái cho caùc truïc hua hy t caùn. Baùnh raêng chöõ V coù taùc duïng trieät tieâu Kình. löïc chieàu truïc vaø löïc tröôït giöõa hai truïc u pn,am h S caù DH hình. baûo ñaûm vaät caùn ñi thaúng sau khi ong loã qua ru t©T gh 3.2 Keùo daây: Copyri 3.2.1 Thöïc chaát cuûa quaù trình keùo daây kim loaïi: Keùo daây laø phöông phaùp laøm bieán daïng deûo kim loaïi qua loã hình cuûa khuoân keùo döôùi taùc duïng cuûa löïc keùo laøm cho tieát dieän cuûa phoâi giaûm, chieàu daøi taêng ( hình 2-23). Phoâi daïng daây, oáng ,thanh. Khuoân keùo laø thieát bò chính ñeå keùo kim loaïi. Hình daùng tieát dieän khuoâ n keùo quyeát ñònh hình daùng tieát dieän saûn phaåm. Keùo daây coù theå tieán haøn h ôû traïng thaùi noùng hoaëc traïng thaùi nguoäi. Keùo nguoäi, kim loaïi bieán daïng khoù neân phaûi duøng löïc keùo lôùn, naêng suaát thaáp nhöng cô tính cao do sau khi keùo kim loaïi ñöôïc hoùa beàn, ñoä boùng beà maët cao, ñoä chính xaùc veà kích thöôùc cao. Ñoä chính xaùc coù theå ñaït caáp 2 – 4, ñoä boù ng ñaït R Z 3,2  R Z 1,6. Thöôøng keùo nhöõng kim loaïi coù ñoä deûo cao nhö theù p C thaáp, ñoàng, vaøn g…Phaûi duøng chaát boâi trôn, choïn phuï thuoäc vaøo vaät lieäu phoâi, toác ñoä keùo vaø löïc keùo nhö daàu thöïc vaät, daàu hoûa, nöôùc xaø boâng, boät phaán chì, môõ ñoä ng vaät… Keùo noùng, kim loaïi bieán daïng deã, naêng suaát cao nhöng cô tính, ñoä boùng vaø ñoä chính xaùc cuûa saûn phaåm keùm hôn keùo nguoäi. Keùo daây coù theå taïo saûn phaåm coù tieát dieän troø n hoaëc ña giaùc, nhöng thöôøng ngöôøi ta chæ taïo tieát dieän troøn ñaëc (keùo daây) vaø tieát dieän hình vaønh khaên (keùo oáng). Saûn phaåm theùp coù tieát dieän troøn thöïc hieän treân maùy caùn lôùn chæ ñaït ñeán ñöôøng kính 8 mm, treân maùy caùn nhoû 6 mm, muoán nhoû hôn phaûi qua keùo daây, thöôøng laø keùo nguoäi. Sau moãi laàn keùo kim 134 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn loaïi bò bieán cöùng moät phaàn. Do ñoù, sau vaøi laàn keùo phaûi ñem uû keát tinh laïi ñeå phuïc hoài tính deûo môùi keùo tieáp ñöôïc. b) a) h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph DH S c) ong Hìnhh2-© Truô ñoà keù o vaø tieát dieän saûn phaåm keùo. t 23 S y ig a) Sô ñoà keùo r y b) Tieát dieä n saûn phaåm keùo c) Caùc phöông phaùp keùo oáng. Cop daâ b) 1. Phoâi 2.Saûn phaåm 3. Khuoân keùo 4. Loøng khuoân 5. giaù keùo. Keùo oáng theùp hoaëc kim loaïi maøu laøm cho ñöôøng kính ngoaøi, ñöôøng kính trong vaø chieàu daøy cuûa thaønh oáng ñeàu giaûm. Keùo oá ng coøn duøng ñeå gia coâng tinh beà maët caùc oáng caùn coù moái haøn. Tuøy thuoäc tính deûo cuûa kim loaïi, hình daïng loã khuoân , moãi laàn keùo tieát dieän coù theå giaûm xuoáng 15  35%. Tyû leä giöõa ñöôøng kính tröôùc vaø sau khi keùo goïi laø heä soá keùo daøi K. Heä soá keùo daøi coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc: dO  K  1 p (1  f cot g ) d1 Trong ñoù: do, d1- ñöôøng kính daây tröôùc vaø sau khi keùo (mm)  - Giôùi haïn beàn cuûa kim loaïi (N/mm2) p - AÙp löïc cuûa khuoâ n keùo eùp leân kim loaïi (N/mm2).  - Goùc nghieâng cuûa loã khuoân. f - Heä soá ma saùt. Keùo coù theå thöïc hieän qua moät khuoân hoaëc nhieàu khuoân tuøy thuoäc ñöôø ng kính phoâi ban ñaàu do vaø ñöôø ng kính cuoái cuøng cuûa saûn phaåm dn . Soá laàn keùo n phaûi tính sao cho moãi laàn keùo daøi khoâng ñöôïc vöôït quaù heä soá keùo daøi cho pheùp. 135 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Töø ñöôøn g kính ban ñaàu do ñeán ñöôø ng kính cuoái cuøn g dn phaûi keùo qua caùc khuoân keùo trung gian thì: d d1  0 d d k d2  1  0 k2 k d d d n  n 1  0 kn k lg d 0  lg d n d0 n kn  n lg k  lg d 0  lg d n lg k dn Löïc keùo daây phaûi ñaûm baûo ñuû lôùn ñeå cho kim loaïi bieán daïng vaø thaéng löïc ma saùt giöõa kim loaïi vaø khuoân, nhöng löïc keùo naøy phaûi thoûa maõn ñieàu kieän : h Min ÖÙng suaát taïi tieát dieän ñaõ ra khoûi khuoâ n phaûi nhoû hôn Chi P. Ho giôùi haïn beàn cho pheùp cuûa vaät lieäu, neáu khoân g seõ laøm uat T y th ñöùt daây kim loaïi khi ra khoûi khuoâ n keùo . am K h Löïc keùo daây coù theå xaùc ñònh theo H Sugpthöùc sau : D coân uong © r  P   .F1 . lgight(1 T f cot g ) Fo (N) yr Cop F1 Trong ñoù:  - Giôùi haïn beàn cuûa kim loaïi laáy baèng trò soá trung bình giôùi haïn beàn cuûa vaät lieäu tröôùc vaø sau khi keùo (N/mm2). Fo, F1 - Tieát dieän kim loaïi tröôùc vaø sau khi keùo (mm2) f - Heä soá ma saùt giöõa vaät lieäu vaø khuoân. Hình 2-24 Khuoân keùo. 1. Vuøng boâi trôn 3.2.2 Duïng cuï vaø thieát bò keùo: 2. Vuøng bieá n daïng () a. Khuoâ n keùo: 3. Vuøng ñònh kính Goàm khuoân keùo I vaø giaù ñôõ khuoâ n II (hình 2- 4. Vuøng ra. 24) Giaù ñôõ khuoâ n cheá taïo baèng theùp cacbon thoâ ng thöôø ng vaø baét chaët vaøo maùy keùo. Khuoân keùo I cheá taïo baèng theùp duïng cuï thuoäc nhoùm theùp khuoân daäp nguoäi nhö CD80, CD120 , 120Cr12, 120Cr12Mo, 30CrMnSiA, hôïp kim cöùng BK8 hoaëc baèng kim cöông. Loã khuoân cheá taïo goàm caùc phaàn cô baûn sau: - Vuøng 1: Vuøn g boâi trôn coù hình noùn goùc 90o ñ eå kim loaïi vaøo vaø chöùa chaát boâi trôn. - Vuøng 2: Vuøn g bieán daïng coù goùc nghieâng 2 . Khi keùo daây goùc  = 10o  12o. Tuøy thuoäc töøng kim loaïi keùo, chieàu daøi l2 > d cuûa daây kim loaïi. - Vuøng 3: Vuø ng ñònh kính laø hình truï ñeå tinh chænh laïi ñöôøng kính daây coù chieàu daøi l3 = 1 / 2 d. - Vuøng 4: Vuøn g ra coù goùc 60o ñeå daây thoaùt khoûi khuoân deã daøng, khoâng bò xöôùc. 136 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn b. Maùy keùo daây: Caên cöù vaøo phöông phaùp keùo coù theå chia laøm hai loaïi: Maùy keùo thaúng daïng xích (ñeå keùo ra thanh, oáng thaúng) vaø maùy keùo coù daïng tang troáng (ñeå cuoän saûn phaåm daây). Maùy keùo thaúng duøng khi keùo caùc daây hoaëc oáng coù ñöôøng kính lôùn khoâng cuoän ñöôïc (d = 6  10 mm hoaëc lôùn hôn). Löïc keùo cuûa maùy töø 0,2 ñeán 75 taán, toác ñoä keùo 15  45 m/ph. Tuøy keát caáu cuûa maùy coù theå keùo moät hoaëc nhieàu saûn phaåm cuøng moät luùc. Treân hình 2-24 laø sô ñoà maùy keùo coù daïng tang troáng duø ng khi keù o sôïi daøi coù theå cuoän troøn ñöôïc. Maùy keùo daây moät khuoân keùo duøng keùo daây hoaëc thoûi coù ñöôøng kính töø 4,5 ñeán 16mm. Treân hình 2-24a phoâi daây cuoän treân oán g 1, sau ñoù qua khuoân keùo 2 coá ñònh treân giaù ñôõ, duøng gaù laép keùo ñaëc bieät ñeå keùo qua khuoân moät ñoaïn daøi 1,5  2m, sau ñoù cuoän leân troáng 3. Sau khi cho môû maùy, chuyeån ñoäng quay cuûa troáng seõ tieán haønh quaù trình keùo sôïi. h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C Hình 2-24 Maùy keùo coù tang cuoän. a) Maùy coù moät khuoân keùo. b) Maùy coù nhieàu khuoân keùo khoâng tröôït. c) Maùy coù nhieàu khuoân keù o coù söï tröôït. Maùy coù nhieàu khuoân thì phoâi qua moät soá khuoân keùo (5 ñeán 19 khuoân). Caùc khuoân keùo coù ñöôø ng kính loã khuoân giaûm daàn ñaët giöõa caùc troáng quay hoaëc con laên. Hình 2-24b. Laø sô ñoà maùy keùo nhieàu khuoân khoâng tröôït. Phoâi cuoän treân cuoän 1, qua khuoân keùo 2 vaø cuoä n leân troáng 3. Sau ñoù laïi qua khuoân keùo 4 vaø cuoä n leân troáng 5, cuoái cuøng qua khuoân keùo 6. Saûn phaåm cuoán leân troáng 7. Toác ñoä ra ñaàu caùc khuoân keùo töông öùng vôùi toác ñoä voøng cuûa caùc troáng, löïc keùo daây do söï quay cuûa caùc troáng. Toác ñoä quay n cuûa caùc troáng theo thöù töï taêng daàn (n1 < n2
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn troáng 4. Söï quay cuûa troáng naøy ñoàng thôøi taïo neân toång löïc keùo cuûa caùc khuoân. Treân moãi con laên coù 3, 4 voøng xoaén ñeå cuoän daây qua. h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C 138 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản