intTypePromotion=3

Giáo trình : Công nghệ sản xuất bia và malt part 2

Chia sẻ: Sadfaf Asfsggs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
207
lượt xem
95
download

Giáo trình : Công nghệ sản xuất bia và malt part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế kỷ thứ 8 Phát hiện Hoa houblon bảo quản bia lâu hơn, tạo hương vị đặc biệt thay thế mọi cỏ thơm khác nhờ tính kháng khuẩn của hoa houblon : lên men nổi và bia chất lượng tốt hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Công nghệ sản xuất bia và malt part 2

  1. LÞch sö ngµnh bia X−ëng bia kh¾c trªn ®¸ Cã8/27/2009 n¨m tr−íc CN, Đại họcthÊy khoa Hà nng«i mé Ai cËp tõ 2 500 t×m Bách trong ội 11
  2. 1500 tr−íc CN §· t×m thÊy c¸c dÊu vÕt SX bia t¹i §an m¹ch C¸c n−íc Ch©u ¢u còng biÕt ®Õn sp bia tõ ®ã S¶n xuÊt Bia được kh«i phục vµ ph¸t triÓn : - c¸c xưởng bia mọc lªn như nấm sau mưa, - Bia = thuốc chữa bệnh (bệnh dịch hạch ở ch©u ¢u) Thời kỳ nµy, nấu bia phải đãng thuế T¹o h−¬ng = b»ng cây , cỏ th¶o méc cã vÞ ®¾ng vµ h−¬ng th¬m 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 12
  3. Thế kỷ thứ 8 Phát hiện Hoa houblon bảo quản bia lâu hơn, tạo hương vị đặc biệt thay thế mọi cỏ thơm khác nhờ tính kháng khuẩn của hoa houblon : lên men nổi và bia chất lượng tốt hơn 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 13
  4. LÞch sö ngµnh bia Thời kỳ Louis Pasteur thời kỳ tµn của c¸c xưởng bia nhµ thờ Trong CM Ph¸p Thời Napoleon c¸c xưởng bia được kh«i phục dần 1880 : bước ngoặt trong ngµnh sản xuất bia - Louis Pasteur t×m ra bản chất của qóa tr×nh sản xuất bia vµ 1876 xuÊt b¶n c¸c Nghiªn cøu vÒ Bia - Lªn men tự nhiªn tuyển chọn chñng gièng (hương vị ổn định, chÊt l−îng t¨ng, - Bảo quản bia = đun nãng ở 70oC ( thanh trïng Pasteur) Chỉ SX bia vµo mïa ®«ng do kh«ng cã phương tiện lµm lạnh 1877: Ph¸t minh ra m¸yọclạnhkhoa a Von Linde củHà nội 8/27/2009 Đại h Bách 14
  5. LÞch sö ngµnh bia Thời đại hiÖn nay §Çu tk 20, SX bia đang ph¸t triÓn m¹nh gÆp nhiÒu có sốc Chiến tranh Thế giới I ( thiếu nguyªn liệu, thiếu nh©n lực) Sau chiến tranh ; c¸c xưởng bia được mở lại vµ cơ khÝ ho¸ Chiến tranh thế giới II, thiếu nguyªn liệu trầm trọng => sử dông nguyªn liệu thay thế => Chất lượng kÐm, chai buộc phải t¸i sử dụng Tõ 1946 : NCKH ph¸t triÓn nhanh, ngµnh CNSX bia phát triển chỉ cßn lại c¸c xưởng bia quy m« lớn 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 15
  6. Sản xuất và tiêu thụ Bia (2) Trên thế giới : S¶n l−îng : >150 tû lit/n¨m •Năng suất > 10 tỷ lit/năm cã 2-3 n−íc (Đức, Mỹ, TQ) •Mức tiêu thụ > 100 lit/ng/năm (Đức, Đan mạch, Tiệp) •Quy mô sx : - Mỹ 5 công ty chiếm 60%, - Canada 2 cty 94% toµn n−íc 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 16
  7. Sản lượng bia thế giới 2001- 2006 Vùng 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Châu Âu 35.1 35.3 34.9 34.1 34.1 33.4 Châu Á/Trung 26.0 26.5 26.9 28.5 28.5 30.0 Đông Bắc Mỹ 22.1 21.7 22.2 21.4 20.9 20.1 Nam Mỹ 11.1 10.7 10.2 10.2 10.7 10.7 Châu phi 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 Châu Úc/Châu Đại Dương 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 Tổng 100 % 100 100 100 100 100 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 17
  8. L−îng bia tiªu thô tÝnh theo vïng (2004) 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 18
  9. Pays Consommation7 Pays Consommation Allemagne 161,5 l/an/hab. Irlande 141,2 l/an/hab. Australie 91,5 l/an/hab. Luxembourg 101,6 l/an/hab. Autriche 110,6 l/an/hab. Nouvelle-Zélande 72,8 l/an/hab. Belgique 96,2 l/an/hab. Norvège 50,5 l/an/hab. Brésil 49,7 l/an/hab. Pays-Bas 78,7 l/an/hab. Portugal 78,9 l/an/hab. Pologne 79 l/an/hab. Danemark 96,2 l/an/hab. Royaume-Uni 101,5 l/an/hab. Estonie 75 l/an/hab. Slovaquie 88,4 l/an/hab. États-Unis 81,6 l/an/hab. Suisse8 58,2 l/an/hab. Finlande 80,2 l/an/hab. République tchèque 157 l/an/hab. France 35,4 l/an/hab. Venezuela 82,1 l/an/hab. Hongrie 72,2 l/an/hab. 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 19
  10. Tình hình tiêu thụ bia trên thế giới 2007 X ếp Tiêu thụ X ếp Nước Tiêu thụ Nước hạng (L/ng/năm) hạng (L/ng/năm) 1 Cộng hòa Czech 156.9 20 Canada 68.3 2 Ailen 131.1 21 Aixơlen[d] 59.7 3 Đức 115.8 22 Bồ Đào Nha 59.6 4 Úc 109.9 23 Bulgari 59.5 5 Áo 108.3 24 Nam Phi 59.2 6 Anh 99.0 25 Nga 58.9 7 Nam Tư 93.3 26 Venezuela 58.6 8 Bỉ 93.0 27 Romania 58.2 9 Đan Mạch 89.9 28 Cyprus 58.1 10 Phần Lan 85.0 29 Switzerland 57.3 11 Luxembourg 84.4 30 Gabon 55.8 12 Slovakia 84.1 31 Na- Uy 55.5 13 Tây Ban Nha 83.8 32 Mexico 51.8 14 8/27/2009 ỹ M 81.6 Đại học Bách khoa HàThuỵ 33 Điển 51.5 nội 20 15 Croatia 81.2 34 Nhật Bản 51.3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản