intTypePromotion=3

Giáo trình : Công nghệ sản xuất bia và malt part 3

Chia sẻ: Sadfaf Asfsggs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
195
lượt xem
95
download

Giáo trình : Công nghệ sản xuất bia và malt part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản xuất và tiêu thụ Bia (3) Châu Á : •Năng suất 7- 10 tỷ lit/năm (TQ, Nhật); TB 17 l/người.năm •Tốc độ (của 10 năm) tăng TB 7% 150 triệul/năm, chiếm 25% •Mức tiêu thụ: 50 lit/ng/năm Nhật ; 18-20 Singapore, Philipin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Công nghệ sản xuất bia và malt part 3

  1. Sản xuất và tiêu thụ Bia (3) Châu Á : •Năng suất 7- 10 tỷ lit/năm (TQ, Nhật); TB 17 l/người.năm •Tốc độ (của 10 năm) tăng TB 7% > < Châu Âu giảm 4% (Thái lan tăng 26,5, Philipin 22, Malaxia 21, TQ 20%…) •Quy mô sx : - Nhật 4 công ty chiếm 40, - TQ 800 NM, 18 NM >150 triệul/năm, chiếm >25% •Mức tiêu thụ: 50 lit/ng/năm Nhật ; 18-20 Singapore, Philipin. 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 21
  2. S¬ l−îc lÞch sö ngµnh bia ViÖt Nam • MiÒn Nam: n¨m 1875 Ph¸p cho x©y dùng nhµ m¸y bia Sµi Gßn thuéc h·ng BGI. • MiÒn B¾c: n¨m 1890 Bia b¾t ®Çu cã mÆt Hµ Néi 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 22
  3. S¬ l−îc lÞch sö ngµnh bia ViÖt Nam Trong thêi gian kh¸ng chiÕn : kh«ng cã nhµ m¸y bia lín nµo ®−îc x©y dùng. §Õn gi÷a thËp kû 80 : chØ cã hai nhµ m¸y nµy s¶n xuÊt bia ®¸p øng ®−îc kho¶ng 60% nhu cÇu trong c¶ n−íc • 2007 : >300 (2 quốc gia, 7 liên doanh & >300 cơ sở 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 23
  4. Sản xuất và tiêu thụ Bia VN N¨m S¶n l−îng B×nh qu©n (TriÖu lÝt) (lÝt/ng−êi) 1980 60 1,3 1986 87 1,4 1990 100 1,5 1994 330 4,4 2000 624 8 2005 990 10 2010 1500 25 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 24
  5. Hướng đi hiện nay của ngành bia Đa dạng hóa sản phẩm Cải thiện và ổn định chất lượng sản phẩm Giảm tối đa tổn thất trong sản xuất 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 25
  6. §Þnh h−íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp bia ViÖt Nam Môc tiªu cho ®Õn n¨m 2010: nghµnh bia - r−îu - NGK nghµnh kinh tÕ m¹nh, khuyÕn khÝch sö dông nguyªn liÖu trong n−íc, s¶n phÈm chÊt l−îng cao, cã uy tÝn, th−¬ng hiÖu §Þnh h−íng ph¸t triÓn: • HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ. • ¦u tiªn sö dông thiÕt bÞ trong n−íc. • TËp trung ®Çu t− c¸c nhµ m¸y cã c«ng suÊt lín. • Quy ho¹ch vµ x©y dùng c¸c trung t©m nghiªn cøu. 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 26
  7. LÞch sö ngµnh bia Bia = malt đại mạch + hoa houblon + nước + nấm men 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 27
  8. Sơ đồ CNSX Malt-Bia 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 28
  9. PHẦN I : Nguyên liệu chính trong sản xuất bia Chương I : ĐẠI MẠCH- MALT 1.1. Các loại đại mạch 1.2. CÊu tróc hạt đại mạch CÊu 1.3.Thành phần hoá học 1.4. Đánh giá chất lượng đại mạch 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 29
  10. §¹i m¹ch 8/27/2009 Đại học Bách khoa Hà nội 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản