intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình : Công nghệ sản xuất chè đen part 10

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

155
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản phẩm chè đen OTD sau đấu trộn OP: gồm tôm + đầu lá 1 P: gồm cuối lá một + nửa đầu lá hai + thân búp tương đối non. PS: gồm nửa cuối lá hai + phần non của lá ba + thân búp thô kém xoăn, non. xoă BOP: là phần gãy của OP ( là phần gãy của phần tôm ), có nhiều tuyết. BP: là phần chè gãy của chè P, tương đối non. BPS: là phần gãy của PS ( gồm phần gãy của lá 2; 3; những nhữ lá đơn và búp mù xoè...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Công nghệ sản xuất chè đen part 10

  1. 7.4 7.4 S¶n phÈm chÌ ®en OTD sau ®Êu trén OP: OP: gåm t«m + ®Çu l¸ 1 P: gåm cuèi l¸ mét + nöa ®Çu l¸ hai + th©n bóp t­¬ng ®èi non. non. PS: PS: gåm nöa cuèi l¸ hai + phÇn non cña l¸ ba + th©n bóp th« kÐm kÐm xo¨n, non. BOP: BOP: lµ phÇn g·y cña OP ( lµ phÇn g·y cña phÇn t«m ), cã nhiÒu nhiÒu tuyÕt. BP: lµ phÇn chÌ g·y cña chÌ P, t­¬ng ®èi non. BPS: lµ phÇn g·y cña PS ( gåm phÇn g·y cña l¸ 2; 3; nh÷ng ng l¸ l¸ ®¬n vµ bóp mï xoÌ ). FBOP: ®Êu trén bëi F1 + BOP + BP. F vµ D: lµ c¸c phÇn vì, n¸t vôn cña c¸c phÇn chÌ. Trong ®ã: F1: phÇn g·y cña BOP vµ BP, t­¬ng ®èi non, cã nhiÒu tuyÕt. F2 vµ D: chñ yÕu lµ c¸c phÇn chÌ giµ bÞ vì n¸t.
  2. OP OP P P PS
  3. Sản phẩm Chè đen Chè Chè đen CTC - BOP - BP Chè đen OTD - OF OF - PF PF - Chè cánh: OP, P, PS. - D. - Chè mảnh: BOP, BPS, BP - Chè vụn: F, D.
  4. 8. Bao gãi vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm Bao 8.1. Bao gãi 8.1.1. Môc ®Ých + Gi÷ vÖ sinh, ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh thùc phÈm. + B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm ®­îc thuËn lîi. +T¨ng thªm gi¸ trÞ cho s¶n phÈm 8.1.2 Yªu cÇu + Bao kÝn s¶n phÈm + ThuËn tiÖn khi sö dông. + §ñ khèi l­îng, ®óng chÊt l­îng cña lo¹i s¶n phÈm vµ bao khèi b× ®· ®¨ng ký. ng
  5. 8.2. 8.2. B¶o qu¶n s¶n phÈm. + XÕp riªng tõng mÆt hµng chÌ, theo ký m· hiÖu, XÕp theo l«. + Bao chÌ xÕp n»m trªn c¸c kÖ gç c¸ch nÒn 10- Bao 20cm, c¸ch t­êng 50 cm; Gi÷a c¸c l« cã lèi ®i l¹i Kho b¶o qu¶n cÇn ph¶i ®¹t d­îc c¸c yªu cÇu sau: + Kh« r¸o, s¹ch sÏ, kh«ng cã mïi vÞ l¹, tho¸ng khÝ, Kh« nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong kho kh«ng ®­îc qu¸ cao, ®é ®é Èm kh«ng khÝ trong kho < 60 %. + kh«ng ®­îc ®Ó cïng víi c¸c vËt t­, hµng ho¸ kh¸c, kh«ng + Kh«ng ®Ó ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu trùc tiÕp. Kh«ng + Ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn Ph¶i phßng chèng ch¸y, næ… phßng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2