intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình : Công nghệ sản xuất chè đen part 2

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

194
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật trồng và quản lý nương chè . Đặc tính Chè là loại cây ưa nóng ẩm, nhiệt độ thích hợp từ 151530° 30°C, lượng mưa thích hợp từ 1.500ữ2.000 mm/ năm. 1.500ữ nă . Điều kiện sinh trưởng + Độ PH = 5 - 6 + Đất đai tơi xốp, lớp đất màu càng dày càng tốt + Hàm lượng nước trong chè 70 - 85%, do vậy phải có biện pháp để chống hạn và giữ nước cho chè, thiếu nước giữ cây chè kém phát triển và có thể bị chết....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Công nghệ sản xuất chè đen part 2

 1. Chè Chè Việt Nam xuất khẩu
 2. Châu Châu Á
 3. Sự khác nhau giữahf ghf g 2 phương pháp Công nghệ OTD Công nghệ CTC - Làm héo : W= 63 – 65 % Làm -Làm héo : W= 65 - 67% Làm - phá vỡ tế bào và tạo hình: -Phá ò chè → Svà tạo hình: V vỡ Vò tế bào àng tơi Sàng + vò và sàng tơi + - Lên men: Thời gian 1-2h
 4. III. III. Kü thuËt trång vµ qu¶n lý n­¬ng chÌ . §Æc tÝnh ChÌ lµ lo¹i c©y ­a nãng Èm, nhiÖt ®é thÝch hîp tõ 15- 30°C, l­îng m­a thÝch hîp tõ 1.500÷2.000 mm/ n¨m. . §iÒu kiÖn sinh tr­ëng + §é PH = 5 - 6 PH + §Êt ®ai t¬i xèp, líp ®Êt mµu cµng dµy cµng tèt + Hµm l­îng n­íc trong chÌ 70 - 85%, do vËy ph¶i cã Hµm 85%, biÖn biÖn ph¸p ®Ó chèng h¹n vµ gi÷ n­íc cho chÌ, thiÕu n­íc n­íc c©y c©y chÌ kÐm ph¸t triÓn vµ cã thÓ bÞ chÕt.
 5. 1. Giống chè, và cây chè giâm cành 1.1. Giống chè - ChÌ shan: Vïng th­îng du, cao nguyªn.
 6. Poly phenol B A C Nước Nước Add Your Text lá chè D E Add Your Text Add Your Text
 7. IV. IV. Thành phần hóa học của lá chè Nước (75 – 82 %) 1 2 Chất khô ( 18 – 25 %) Polyphenol (28-37% ck) 1 Xenlulo (16-18%ck) 2 Lá chè Protein (20-28%ck) 3 Pectin (2 - 4% ck) 4 Alkaloit ( 5 Tro (4-8% ck) 6 Men 7
 8. Thµnh Thµnh phÇn ho¸ häc cña l¸ chÌ. 1.N­íc. - ChiÕm 75-82% khèi l­îng l¸ chÌ. - §é Èm l¸ chÌ thay ®æi phô thuéc vµo: + §é non giµ: non ®é Èm cao,giµ ®é Èm thÊp. + Thêi ®iÓm h¸i trong ngµy : S¸ng > chiÒu > tr­a. + Theo thêi vô h¸i: xu©n , h¹ ,thu. + Thêi tiÕt: M­a > N¾ng.(kh«ng nªn h¸i chÌ vµo lóc Thêi m­a m­a vµ s­¬ng mï) + C¸c gièng chÌ kh¸c nhau cã hµm l­îng n­íc kh¸c C¸c nhau. nhau.
 9. 2.ChÊt 2.ChÊt kh«. - ChiÕm 22-25%khèi l­îng l¸ chÌ,gåm: + ChÊt kh«ng tan trong n­íc + ChÊt tan trong n­íc - Trong l¸ chÌ ,chÊt tan chiÕm 37-43% chÊt kh«.
 10. 3. Polyphenol. - ChiÕm 28-37% chÊt kh«. Nã quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ chÊt l­îng cña chÌ t­¬i vµ s¶n phÈm. - Polyphenol t¹o mµu ,mïi ,vÞ cho chÌ. - Polyphenol cã vÞ ch¸t-®¾ng,d­íi t¸c dông cña men cã trong n­íc bät t¹o ch¸t cã vÞ ngät. - Hµm l­îng polyphenol trong chÌ phô thuéc vµo:
 11. + Gièng chÌ: c¸c gièng chÌ kh¸c nhau Gièng Gièng Hµm l­îng polyphenol Shan 32,09% Manipu 37,72% Assan 39,89% Trung du 38,91% + §é non giµ: ChÌ cµng non hµm l­îng tanin cµng cao. non VÞ VÞ trÝ Hµm l­îng tanin/tæng l­îng(%) T«m 39,9 L¸ 1 36,8 L¸ 2 36,1 L¸ 3 31,25
 12. + Møc ®é chiÕu s¸ng: C­êng ®é chiÕu s¸ng cµng m¹nh th× hµm l­îng tanin cµng t¨ng.  §Ó ®iÒu chØnh hµm l­îng tanin, ng­êi ta ®iÒu chØnh c­êng ®é chiÕu s¸ng b»ng c¸ch: Trång c©y bãng m¸t. Che phñ b»ng vËt liÖu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2