intTypePromotion=3

Giáo trình : Công nghệ sản xuất chè đen part 9

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
174
lượt xem
77
download

Giáo trình : Công nghệ sản xuất chè đen part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

OTD được phõn loại dựa vào 4 chi tiờu to hay nhỏ , nặng hay nhẹ. + CTC được phõn thành 2 loại: to, nhỏ to, Sơ đồ quy trình phân loại chè đen trì Cắt nhẹ Chè đen BTP (Phần I, II, III ) Sàng sơ bộ Phần lọt sàng Sàng phân số Các số chè Sàng sạch + ( quạt rê , tách xơ, tách cuộng ... ) Chè thành phẩm Phần trên sàng Cắt, cán Phần trên sàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Công nghệ sản xuất chè đen part 9

 1. + OTD được phân loại dựa vào 4 chi tiêu to hay nhỏ nhỏ , nặng hay nhẹ. + CTC được phân thành 2 loại: to, nhỏ
 2. S¬ S¬ ®å quy tr×nh ph©n lo¹i chÌ ®en C¾t nhÑ ChÌ ®en BTP Sµng s¬ bé PhÇn trªn sµng (PhÇn I, II, III ) PhÇn lät sµng C¾t, c¸n Sµng ph©n sè PhÇn trªn sµng C¸c sè chÌ Sµng s¹ch + ( qu¹t rª , t¸ch x¬, t¸ch cuéng ... ) ChÌ thµnh phÈm
 3. Sàng Sàng sơ bộ 2 1. Cöa n¹p liÖu 2. èng hót bôi 3. Trôc khuûu 4. §éng c¬ 1 5. Khung sµng 5 6. MÆt sµng 3 4 6 Sµng s¬ bé
 4. M¸y M¸y t¸ch r©u x¬ Cöa vµo Cöa ra
 5. Máy Máy rê
 6. S¬ ®å sµng ph©n lo¹i chÌ b¸n thµnh phÈm PhÇn to C¾t nhÑ Sµng s¬ bé PhÇn to C¾t nhÑ Sµng ph©n sè C¸c sè 1-3 PhÇn to Sµng s¹ch Sµng tay C¸c sè 1,2,3 PhÇn PhÇn to C¸n nhÑ Qu¹t rª Sµng s¹ch Sµng Thµnh phÈm ph©n sè Sµng s¹ch
 7. 5 2 4 1 6 3 M¸y t¸ch cuéng 1. PhÔu tiÕp liÖu; 2. B¨ng t¶i; 3. §éng c¬; 4. §éng c¬ vµ trôc khuûu; 5. MÆt sµng; 6. Cöa ra s¶n phÈm;
 8. Máy Máy tách cẫng cơ học
 9. Sơ đồ máy bán cẫng TBQĐ e ĐK THĐK HTĐK I2 Vật thể I1 Van Mở Hệ thống chấp hành đóng Máy nén khí
 10. Nguyªn Nguyªn lý c¸n Cöa vµo Cöa ra
 11. 7. §Êu trén 7.1 Môc ®Ých : Nh»n Nh»n ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm phÈm cña tõng lo¹i chÌ, ®­îc ®ång ®Òu vÒ ngo¹i h×nh nh vµ vµ néi chÊt trong c¶ mét l« hµng lín . 7.2 Yªu cÇu. - Lý häc : kÝch cì, nÆng nhÑ, vôn, bôi, t¹p chÊt …) Lý - Ho¸ häc : thuû phÇn, hµm l­îng chÊt hoµ tan, hµm Ho¸ l­îng tanin cßn l¹i... - C¶m quan : ngo¹i h×nh, néi chÊt, bao b× . - Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra mÉu chÌ tr­íc khi ®Êu trén.
 12. 7.3 7.3 kü thuËt ®Êu trén. - §Ó ®Êu trén chÌ cã hiÖu qu¶ dùa vµo : + Tiªu chuÈn ViÖt Nam: 1454 - 1993 ChÌ ®en rêi. + §¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. + Hîp ®ång mua b¸n. + Møc chÊt l­îng cña c¸c lo¹i chÌ hiÖn cã. - Mét lo¹i chÌ th­êng ®Êu 2 hay nhiÒu thµnh phÇn Mét chÌ chÌ kh¸c nhau, theo nh÷ng tû lÖ kh¸c nhau. - C¸c ph­¬ng ph¸p ®Êu trén: + Trén b»ng m¸y trén kiÓu thïng quay. + Trén thñ c«ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản