Giáo trình cung cấp điện P3

Chia sẻ: Tuong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
290
lượt xem
189
download

Giáo trình cung cấp điện P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định chọn PA còn phải dựa trên nhiều yếu tố khác : đường lối phát triển công nghiệp , tổng vốn đầu tư của nhà nước có thể cung cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cung cấp điện P3

  1. Ch−¬ng III ΔA – [kWWh/n¨m] tæn thÊt ®iÖn n¨ng β [®/kWh] - gi¸ ®iÖn n¨ng tæn thÊt. C¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ – kü thuËt Ykh – Chi phÝ khÊu hao (th−êng tÝnh theo % cña vèn, phô thuéc vμo tuæi thä trong cc®-xn cña TB. vμ c«ng tr×nh). Ykh = akh . K akh = 0,1 ®èi víi TB. 3.1 Môc ®Ých; yªu cÇu: akh = 0,03 ®èi víi ®−êng d©y. Môc ®Ých: chän ®−îc ph−¬ng ¸n (PA). tèt nhÊt võa ®¶m b¶o yªu cÇu kü Ycn - Chi phÝ vÒ l−¬ng c«ng nh©n vËn hμnh. thuËt l¹i hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ. Yphu - Chi phÝ phô, dÇu mì (dÇu BA); söa ch÷a ®Þnh kú. Hai thμnh phÇn nμy kh¸ nhá vμ Ýt thay ®æi gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n nªn trong Yªu cÇu: c¸c PA so s¸nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n (chØ khi so s¸nh khi kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c cao cã thÓ bá qua. cÇn ®¹t ®−îc mét sè yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n mμ th«i, v× ch¼ng thÓ cã c¸c PA cïng hoμn toμn gièng nhau vÒ kü thuËt) → sau ®ã tiÕn hμnh so s¸nh vÒ kinh tÕ. nªn → Y = ΔA.β + avh .K QuyÕt ®Þnh chän PA cßn ph¶i dùa trªn nhiÒu yÕu tè kh¸c: avh – lμ hÖ sè khÊu hao + c¸c tû lÖ kh¸c K.(akh + %chi phÝ phô, l−¬ng ). - §−êng lèi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. - Tæng vèn ®Çu t− cña nhμ n−íc cã thÓ cung cÊp. 3) So sanh khi cã hai ph−¬ng ¸n: - Tèc ®é vμ qui m« ph¸t triÓn, t×nh h×nh cung cÊp vËt t− TB., tr×nh ®é thi c«ng, vËn hμnh cña c¸n bé vμ c«ng nh©n, cïng mét sè yªu Gäi K1; Y1 → PA 1 cÇu ®Æc biÖt kh¸c vÒ chÝnh trÞ quèc phßng. K2; Y2 → PA 2 3.2 So s¸nh kinh tÕ – kü thuËt hai ph−¬ng ¸n: Tr−êng hîp 1: K1 < K2 - Tr−êng hîp nμy th−¬ng Ýt xÈy ra, Y1 < Y1 nÕu cã th× kh«ng cÇn xÐt → PA 1 (trong phÇn nμy kh«ng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò kü thuËt c¶u c¸c PA n÷a). Tr−êng hîp 2: K1 < K2 1) Tæng vèn ®Çu t−:: K [®ång]. Y1 > Y2 ⇒ chän PA ? ChØ kÓ ®Ôn nh÷ng thμnh phÇn c¬ b¶n: NÕu dïng PA 2 → cÇn mét l−îng vèn nhiÒu h¬n K = Ktram + Kdd + Kxd + Møc chªnh vèn lμ: Ktram - Vèn ®Çu vÒ tr¹m (tr¹m BA. PP. .. tiÒn mua tñ PP, m¸y BA vμ c¸c ΔK = K2 – K1 [®ång]. TB….) Kdd - TiÒn cét, xμ, thi c«ng tuyÕn d©y. + Møc tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ hμng n¨m lμ: Kxd - Vèn x©y dùng (vá tr¹m, hμo c¸p vμ c¸c c«ng tr×nh phô trî…). ΔY = Y1 – Y2 [®/n¨m]. 2 Chi phÝ vËn hμnh n¨m: Y + Thêi gian thu håi møc chªnh vèn (nÕu sö dông PA 2) lμ: TiÒn cÇn ®Ó ®¶m b¶o cho HTCC§ vËn hμnh ®−îc trong mét n¨m. ΔK K 2 − K 1 Y = YΔA + Ykh + Ycn + Yphu T= = ΔY Y1 − Y2 Trong ®ã: T – Cßn gäi lμ thêi gian thu håi chªnh lÖch v«nd ®Çu t− phô YΔA – Chi phÝ vÒ tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong n¨m. NÕu T nhá → PA 2 sÏ cã lîi. T lín → ch−a biÕt PA nμo cã lîi (ph©n tÝch tØ mØ, theo hoμn c¶nh kinh YΔA = ΔA. β tÕ, …) c ng−êi ta thiÕt lËp ®−îc Ttc = f(nhiÒu yiªó tè, tèc ®é ®æi míi kü thuËt cña ngμnh, triÓn väng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng cung cÊp vèn cña nhμ http://www.ebook.edu.vn
  2. n−íc….). Ttc ®−îc qui ®Þnh riªng cho tõng ngμnh kinh tÕ, tõng vïng l·nh thæ C¸c tr−êng hîp riªng khi sö dông hμn Zi: (tõng n−íc) ë c¸c thêi ®o¹n kinh tÕ nhÊt ®Þnh. ë LX cò Ttc = 7 n¨m. ë VN hiÖn nay Ttc = 5 n¨m. • Khi cã xÐt ®Õn ®é tin cËy CC§ cña PA th× hμm Zi sÏ cã d¹ng: C¨n cø vμo Ttc thif c¸ch chän PA sÏ ®−îc tiÕt hμnh nh− sau: Z i = ( avh + atc ).K i + YΔAi + H i + NÕu T = Ttc ng−êi ta nãi r»ng c¶ hai ph−¬ng ¸n nh− nhau vÒ kinh tÕ. + NÕu T > Ttc PA cã vån ®Çu t− nhá h¬n sÏ nªn ®−îc chän. Trong dã: + NÕu T < Ttc PA cã vèn ®Çu t− lín h¬n sÏ nªn ®−îc chän. Hi – Gi¸ trÞ trung b×nh cña thiÖt h¹i kinh tÕ hμng n¨m do mÊt ®iÖn khi dung PA thø i. Gi¸ trÞ nμy bao gåm c¸c kho¶n sau: 3.3 Hµm môc tiªu – chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: + TiÒn hao hôt s¶n phÈm do mÊt ®iÖn. trong tr−¬ng hîp cã nhiÒu PA cïng tiÕt hμnh so s¸nh → còng cã + TiÒn h− háng s¶n phÈm do mÊt ®iÖn. thÓ tiÕn hμnh so sμnh tõng hai PA mét, ®Ó råi cuèi cïng còng xÏ t×m ra PA + TiÒn h− háng thiÕt bÞ s¶n xuÊt do mÊt ®iÖn. tèt nhÊt. Tuy vËy lμm nh− vËy sÏ mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian vμ v× vËy ë môc + ThiÖt h¹i do mÊt ®iÖn lμm rèi lo¹n qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. nμy chung ta x©y dùng mét c«ng cô tæng qu¸t h¬n cho viÖc so s¸nh c¸c + TiÒn tr¶ l−¬ng cho c«ng nh©n kh«ng lμm viÖc trong thêi gian PA. mÊt ®iÖn. Nh− ®· biÕt ë phÇn trªn: Trong thùc tÕ cã nh÷ng PA CC§. kh¸c nhau øng víi tæng s¶n phÈm kh¸c K1 − K 2 nhau. Trong tr−êng hîp ®ã chØ tiªu ®Ó lùa chän PA ph¶i lμ cùc tiÓu sÊut chi (2) NÕu < Ttc → chän PA1 phÝ tÝnh to¸n hμng n¨m trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm: Y2 − Y1 Gäi N – tæng sè s¶n phÈm hμng n¨m cña xÝ nghiÖp trong tr¹ng th¸i vËn hμnh b×nh th−êng. V× Ttc >0 nªn ta cã thÓ viÕt (2) nh− sau: Z z= K1 K N + Y1 < 2 + Y2 Ttc Ttc • Khi cã xÐt tíi yÕu tè thêi gian: (c¸c PA ®−îc ®Çu t− trong nhiÒu n¨m, mμ kh«ng ph¶i trong vong 1 n¨m). Khi ®ã chi phÝ tÝnh to¸n Z 1 cã thÓ viÕt qui ®æi vÒ n¨m ®Çu tiªn nh− sau: Gäi = atc - lμ hÖ sè thu håi vèn ®Çu t− phô tiªu chuÈn. Ttc T −1 T Z = atc .∑ K t .(1 + atc )T −t + ∑ ( Yt − Yt −1 )(1 + atc ) ( t −1 ) §Æt Z1 = atc.K1 + Y1 ; Z2 = atc.K2 + Y2 ®−îc gäi lμ hμm chi phÝ tÝnh to¸n t −0 t =1 hμng n¨m cña ph−¬ng ¸n. Tõ ®Êy thÊy r»ng PA cã hμm Z nhá h¬n sÏ lμ PA. tèi −u. atc – cßn ®−îc gäi lμ hÖ sè qui ®æi ®Þnh møc chi phÝ ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c Tæng qu¸t ta cã thÓ viÕt: nhau cã tÝnh ®Õn ø ®äng vèn trong c«ng tr×nh ch−a hoμn thμnh. T - toμn bé thêi gian tÝnh to¸n [n¨m]. Yi = avh.Ki + YΔAi Kt - vèn ®Çu t− ®Æt vμo n¨m thø (t+1). Yt -phÝ tæn vËn hμnh trong n¨m thø t. Víi gi¶ thiÕt r»ng Y0 (n¨m thø nhÊt avh - gäi lμ hÖ sè vËn hμnh (bao gån c¸c chi phÝ khÊu hao, tu söa, b¶o ch−a vËn hμnh nªn Y0=0). qu¶n, tr¶ l−¬ng…tÝnh theo tû lÖ vèn). YΔAi - chi phÝ vÒ tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña PA thø i. 3.4 TÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt khi c¶i t¹o: D¹ng tæng qu¸ cña hμm Z: Bμi to¸n khi c¶i t¹o th−êng ®Æt ra lμ chung ta ®ang ®øng gi÷a viÖc quyÕt ®Þnh chän xem cã nªn ®¹i tu c¶i t¹o thiÕt bÞ (thiÕt bÞ lín nh− m¸y Z i = ( atc + avh ).K i + YΔAi ph¸t, ®éng c¬ …), hoÆc thay thÕ chóng b»ng mét thiÕt bÞ míi cã tÝnh n¨ng gÇn t−¬ng ®−¬ng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nμy tr−íc tiªn chung ta cÇn xÐt c¸c Zi - ®−îc gäi lμ hμm môc tiªu khi tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt. yÕu tè kinh tÕ liªn quan: http://www.ebook.edu.vn
  3. + Vèn ®Çu t− cho thiÕt bÞ míi, hoÆc söa ch÷a phôc håi thiÕt bÞ cò. + TiÒn b¸n thiÕt bÞ cò kh«ng dïng ®Õn n÷a. + PhÝ tæn vËn hμnh cña c¶ hai PA. Víi PA sö dông thiÕt bÞ cò: Zc = act .ΔKc + Yc (8) Tron ®ã: ΔKc – chi phÝ ®Çu t− söa ch÷a thiÕt bi cò. Yc - phÝ tæn vËn hμnh hμng n¨m khi sö dông TB cò (sau phôc håi). Víi PA thay thiÕt bÞ míi: Zm = atc .(Km – Kth) + Ym (9) Km - vèn ®Çu t− mua thiÕt bÞ míi ®Ó thay thÕ. Kth - TiÒn thu håi do sö dông thiÕt bÞ cò vμo viÖc kh¸c. Ym - phÝ tæn vÇn hμnh hμng n¨m ®èi víi PA dïng thiÕt bÞ míi. Tõ (8) & (9) ta còng cã thÓ tÝnh ®−îc thêi gian thu håi vèn ®Çu t− phô khi dïng PA. thay míi thiÕt bÞ. K m − K th − ΔK c T= Yc − Ym NÕu T < Ttc nghÜa lμ Zm < Zc → chän PA míi. Tr−êng hîp T > Ttc viÖc quyÕt ®Þnh chän PA m¬i cßn phô thuéc vμo møc ®é kh¸c nhau gi÷a Z vμ vμo nh÷ng −u thÕ kü thu¹at cña thiÕt bÞ míi. http://www.ebook.edu.vn
  4. http://www.ebook.edu.vn
Đồng bộ tài khoản