intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 5

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

393
lượt xem
220
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình : đánh giá tác động môi trường part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 5

 1. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • Ph m vi th i gian: Ph i xác ñ nh ñư c th i kì nghiên c u là giai ño n th i gian chúng ta c n ph i ñánh gía nh ng tác ñ ng c a d án. Các tác ñ ng c a d án có th thay ñ i ñư c theo th i gian. Có th tác ñ ng x y ra ngay khi d án b t ñ u th c hi n, có nh ng tác ñ ng x y khi d án ñã ñi vào v n hành. • Gi i h n v kinh phí cho nghiên c u: Nó quy t ñ nh m c ñ ñi sâu vào trong phân tích ñánh gía c a nghiên c u. Cũng như l a ch n phương pháp phân tích ñánh giá phù h p. Bư c 2: Phân tích hi n tr ng c a khu v c nghiên c u v xã h i nhân văn và môi trư ng sinh thái. Phương pháp thu nh p thông tin: B ng các ñi u tra, ph ng v n ho c t các s li u th ng kê v.v.. Ðánh giá hi n tr ng v xã h i, nhân văn: Dân s , l c lư ng lao ñ ng, t l có vi c làm, các lo i v êc làm. • Thu nh p, phân ph i. • Các d ch v công c ng hi m có. • Y t , giáo d c. • Tôn giáo, dân t c thi u s (n u có). • ... • Ðánh giá hi n tr ng môi trư ng sinh thái: Ch t lư ng không khí. • Ch t lư ng nư c. • Th m th c v t, ñ ngv t hi n t n t i trong khu v c. • v.v.. • Bư c 3: Xác ñ nh các v n ñ c n ñánh giá trong nghiên c u Các v n ñ ch y u v xã h i nhân văn: Ð i v i các d án ñ u tư xây d ng GTVT nhìn chung ñ u có tác ñ ng (Tuỳ theo m c ñ c a m i d án) ñ n các m t sau: Vi c làm c a dân cư trong vùng nghiên c u. • M c s ng: Thu nh p • Trình ñ văn hoá. • Ði u ki n sinh ho t: Ði h c, ñi làm, ñi khám ch a b nh, thu ho ch, mua bán • s n ph m, các d ch v công c ng. Chi m d ng ñ t ñai và tái ñ nh cư • Di s n văn hoá, l ch s và tôn giáo. • Dân t c thi u s . • Th m m và c nh quan. • v.v.. • Các m t quan tâm ch y u v môi trư ng? sinh thái + Ð i v i công trình giao thông c u, ñư ng b và c u, ñư ng, ñư ng s t thư ng có các lo i tác ñ ng sau: Môi trư ng ñ t và xói l . • Môi trư ng nư c. • Ch t lư ng không khí. • Th m th c v t và ñ ng v t • Ti ng n, ñ rung • v.v.. • + Ð i v i các CTGT ñư ng thu , c ng và công trình c ng thư ng có các lo i tác ñ ng sau: Môi trư ng nư c • 69
 2. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Th y văn và thu h c ven b • Môi trư ng ñ t và tr m tích • Th m th c v t và ñ ng v t • Ch t lư ng không khí. • Bư c 4. Xác ñ nh các ch tiêu xã h i nhân văn văn và môi trư ng sinh thái Các ch tiêu con ngư i, xã h i T l th t nghi p • T l ch t, t l sinh • T c ñ tăng dân s • T c ñ tăng GDP vùng nghiên c u • Thu nh p bình quân trên h gia ñình • Trình ñ văn hóa bình quân • T l tăng dân s và nhà • T c ñ gia tăng t i ph m • v.v.. • Các ch tiêu môi trư ng sinh thái Ð ô nhi m khí quy n • Di n tích không gian xanh • Ð ô nhi m nư c • Ð n xung quanh • Ð rung ñ ng • v.v.. • Bư c 5: D báo các ch tiêu xã h i nhân văn và môi trư ng D báo trong vi n c nh có d án theo các k ch b n L c quan • Th c t • Bi quan • D báo ch tiêu trong vi n c nh không có d án D báo các tác ñ ng c a d án Trên cơ s s khác bi t c a các ch tiêu nghiên c u khi có d án và khi không có d án ñ ño các tác ñ ng c a d án. Bư c 6: Phân lo i tác ñ ng tiêu c c và tích c c Bư c 7: Tuyên truy n r ng rãi các thông tin này trong nhân dân vùng nghiên c u Bư c 8: Ghi nh n các ph n ng, phân tích và ñ ra quy t ñ nh Thu nh n các ph n ng b ng các câu h i, ph ng v n ñi u tra. • Phân tích các ph n ng • K t lu n liên quan ñ n d án • Tài li u tham kh o. 2.4. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng c a d án m r ng b nh vi n ña khoa t nh Thanh Hóa (trích ph n ñ u) (Ngu n: S Y t Thanh Hóa - 2001) 70
 3. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 1. Ðánh giá tác ñ ng t i môi trư ng c a giai ño n th c hi n d án Ð ti n hành công vi c ñi u ch nh - b sung và hi n ñ i hóa, d án này ph i th c hi n giai ño n chu n b c i t o và giai ño n thi công xây d ng (trong su t th i gian trên b nh vi n v n ph i ti p t c khám và ch a b nh). Các ngu n gây ô nhi m chính trong quá trình thi công c i t o là: - B i: B i phát sinh do t p k t v t li u như g ch, ñá, xi măng, cát gây tác ñ ng tr c ti p ñ n công nhân thi công, cán b công nhân viên và nh t là các b nh nhân ñang ñi u tr t i các khoa, phòng trong b nh vi n. - Khí th i: SO2, CO2, NO2 và THC. Các khí th i này thoát ra t các phương ti n v n t i, phương ti n và máy móc thi công, ch y u là khí th i c a ñ ng cơ, máy móc c ng thêm khí th i t các công trình v sinh, b ph t ñã quá cũ c a b nh vi n. Các khí th i này s làm nh hư ng ñ n s c kh e công nhân xây d ng và cán b công nhân viên c a b nh vi n cũng như b nh nhân ñang ñi u tr t i b nh vi n. - Nư c th i t công trình xây d ng do r a ñá, cát (có ch a vôi cát và xi măng), nư c th i t các ho t ñ ng sinh ho t c a công nhân xây d ng trong khuôn viên b nh vi n. N u không x lý t t thì nư c th i này s nh hư ng ñ n h th ng thoát nư c c a b nh vi n và tr c ti p là h th ng x lý nư c th i c a b nh vi n. - Ti ng n và ñ rung do ho t ñ ng c a các phương ti n v n t i, thi t b b c d và máy móc ph c v thi công trên công trư ng. Các y u t trên gây nh hư ng ñ n s c kh e c ng ñ ng. Ðây là v n ñ c n gi i quy t vì hi n t i b nh nhân, cán b , công nhân viên c a b nh vi n ñã ph i ch u ñ ng s ô nhi m do nh ng công trình t ho i, b ph t không ñ m b o yêu c u v thông s H2S (như ph n hi n tr ng ñã nêu) và s ô nhi m do nư c th i (có BOD, COD cao). N u c ng thêm ô nhi m do xây d ng s nh hư ng l n ñ n s c kh e c a b nh nhân, cán b , công nhân viên c a b nh vi n cũng như công nhân t nhi u nơi t p trung trong b nh vi n, ñi u ki n sinh ho t ăn không thu n l i có th nh hư ng ñ n s c kh e, b nh d ch có th x y ra nh hư ng tr c ti p ñ n công nhân và các cán b ph c v , b nh nhân trong b nh vi n. V an toàn lao ñ ng : Khi thi công các công trình, v n chuy n, phá d các nhà 2 t ng cũ, l p ñ t thi t b , s d ng phương ti n thi công ñ u ph i có bi n pháp an toàn lao ñ ng và phòng ng a s c . 2. Ðánh giá tác ñ ng t i môi trư ng do ho t ñ ng c a b nh vi n ña khoa Thanh Hóa Ho t ñ ng c a B nh vi n Ða khoa Thanh Hóa t o nên nhi u tác nhân làm nh hư ng ñ n môi trư ng c a b nh vi n và khu v c lân c n. Các tác nhân ch y u làm nh hư ng t i môi trư ng là: ch t th i r n, các tác nhân gây ô nhi m không khí, các tác nhân gây ô nhi m nư c và các tác nhân gây ô nhi m ñ t. Các ch tiêu ño ñ c ñ i v i t ng y u t ñã nêu trong ph n hi n tr ng, ngu n g c phát sinh ñư c trình bày trong b ng. B ng 4.4. Ma tr n y u t ô nhi m môi trư ng và ngu n phát sinh tác ñ ng Y u t ô nhi m môi trư ng Ngu n g c phát sinh Ô nhi m không khí:Mùi, các - Do s phân hu sinh h c các ch t h u cơ. ch t h u cơ bay hơi, SO2, - Quá trình khám và ñi u tr b nh nhân có dùng m t s NO2, H2S, CO, vì khí h u, ch t h u cơ bay hơi (Alcol, Ete) ti ng n và b c x ion, vi - S d ng thi t b có phóng x khu n trong không khí. - Quá trình ñ t nhiên li u do n u b p và ô tô ñi l i trong và ngoài khu v c. - Do b i d n truy n các vi khu n khu trú t i các bu ng b nh Ô nhi m nư c: Các ch tiêu Nư c th i sinh ho t, nư c v sinh t i b nh vi n, nư c 71
 4. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng hóa lý: ch t r n lơ l ng, mưa ch y tràn BOD, COD, vi sinh v t. Ô nhi m ñ t: nh hư ng ñ n Do nư c th i b nh vi n nhi u năm chưa x lý tri t ñ các vi sinh v t có l i trong gây nên. ñ t. - T khám ch a và ñi u tr b nh - Gi i ph u, xét nghi m, pha ch thu c t i khoa Dư c. - T quá trình sinh ho t c a cán b công nhân viên, b nh nhân và ngư i thăm nuôi b nh nhân 2.1. Các y u t gây ô nhi m không khí a. B i B i (ch y u là b i cơ h c) trong khu v c b nh vi n và lân c n gây ra ch y u do m t ñ ngư i ñi l i quá ñông, không có phương ti n phun nư c trong khu v c b nh vi n. Khi ng i ph i b i cơ h c vào ph i, ph i s b kích thích và phát sinh nh ng ph n ng gây xơ hóa ph i t o nên các b nh v hô h p. b. Các khí axit (SOx, NOx) SO2, NO2 là các ch t khí kích thích, khi ti p xúc v i niêm m c m ư c t o thành các a xít SOx, NOx vào cơ th qua ñư ng hô h p ho c hòa tan vào nư c b t ru i vào ñư ng tiêu hóa sau ñó phân tán vào máu tu n hoàn. SOx, NOx khi k t h p v i b i t o thành các h t b i axít lơ l ng, n u kích thư c nh hơn 2-3µm s vào t i ph nang, b ñ i th c bào phá hu ho c dưa ñ n h th ng b ch huy t. SO2 có th nhi m ñ c qua da gây s chuy n hóa ki m tính làm gi m d tr ki m trong máu, ñào th i amoni c ra nư c ti u và ki m ra nư c b t. Ð c tính chung c a SO2 th hi n r i lo n chuy n hóa Protein và ñư ng, thi u vitamin B và C, c ch Enzym oxydaza. S h p th lư ng l n SO2 có kh năng gây b nh cho h t o huy t và t o ra methemoglobin tăng cư ng quá trình ô xy hóa Fe (II) thành Fe (III). Ð i v i th c v t, các khi SOx, NOx khi b ô xy hóa trong không khí và k t h p v i nư c mưa t o thành mưa a xít gây nh hư ng t i s phát tri n c a cây tr ng và th m th c v t. Khi n ng ñ SO2 trong không khí kho ng 1-2ppm có th gây t n thương ñ i v i lá cây sau vài gi ti p xúc. Ð i v i các loài th c v t nh y c m gi i h n gây ñ c kinh niên kho ng 0,15 - 0,30 ppm. Nh y c m nh t ñ i v i SO2 là ñ ng v t b c th p như rêu, ñ a y. Ð i v i v t li u, s có m t c a SOx, NOx trong không khí nóng m làm tăng cư ng quá trình ăn mòn kim lo i, phá hu v t li u bê tông và các công trình xây d ng nhà c a. c. Ô xít các bon (CO) và khí các bonic (CO2) Ô xít các bon d gây ñ c do k t h p khá b n v ng v i hemoglobin thành cácboxyhemoglobin d n ñ n gi m kh năng v n chuy n ô xy c a máu ñ n các t ch c t bào. Khí CO2 gây r i lo n hô h p c a ph i và t bào do chi m m t ch c a ôxy. M t s ñ c trưng gây ng ñ c c a CO2 như sau: N ng ñ CO2 ppm% Bi u hi n ñ c tính 50.000 ppm% Khó th , nh c ñ u 100.000 ppm % Ng t, ng t th N ng ñ CO2 trong không khí s ch chi m 0,003 - 0,004%. N ng ñ t i ña cho phép c a CO2 là 0,1%. d. Khí H2S Khí H2S sinh ra do quá trình phân hu các ch t protit, albumin, khi hô h p H2S s ng m d n vào máu t o k t t a s t làm gi m h ng c u, nh hư ng ñ n s c kh e c a ngư i hít ph i. 72
 5. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng e. Khí NH3 Khí NH3 kích thích th n kinh và có mùi khó ch u 2.5. Ðánh giá tác ñ ng MT d án QHSD ñ t Huy n Phong Châu, T nh Phú Th (giai ño n 1999 - 2005) (Ngu n PGSTS Nguy n Ðình M nh Khoa ñ t & môi trư ng, ÐHNNI. - 2004) 1. Tóm t t d án: Phong Châu là huy n trung du có 35 xã, 3 th tr n, cách Hà n i g n 100km. Phong Châu có 2 tuy n qu c l qua là Qu c L 2 và 32C • Hai tuy n sông: Sông Lô (phía b c) và Sông H ng (phía Nam) • Hai khu công nghi p l n là Bãi B ng & Lâm Thao. • Có trung tâm văn hoá qu c gia: Ð n Hùng. • Mùa nóng nhi t ñ trung bình là 26,870, mùa mưa là 197,7mm/tháng. T ng • tích ôn là 57520C. Mùa l nh nhi t ñ trung bình là 19,00c, mùa mưa là 66,2mm/tháng. T ng • tính ôn là 28730C. Tài nguyên ñ t: • + Ð t d c < 3ñ là 52%. - T p trung t ñ n Hùng ñ n Nam. + Ð t d c t 8 - 15 ñ là >20% - Phú H , Phù Ninh, Hy Cương + Ð t d c trên 150 là 28% - R i rác B c, Tây b c huy n. + Ð t xám b c màu 381ha (>1%) + Vùng ñ i núi: Ð vàng : 9105ha (31%) Vàng nh t : 5471ha (18,6ha) Xói mòn trơ s i ñá : 132ha (0,45%) + Ð t PS ñư c b i : 1259ha (4,3%) + Ð t PS không ñ ơc b i ñ p, không glay 4216 ha (14,5%) + Ð t PS không b i ñ p glay 3392 ha (11,6%) + Ð t PS khác 428ha (1,50%) + Ð t d c t 3429ha (11,7%) + Ð t ng p nư c1469ha ( 5,03%) Trong ñó: Ð t PS úng nư c 958 ha (1,73%) R ng: T ng di n tích: 4256,3 ha (ch y u r ng s n xu t) • Tài nguyên nhân văn: 1999 t ng dân s 240.000ngư i. • + Dân s Nông nghi p : 85,3%. Phi NN 14,7%. + Lao ñ ng NN: 81.395 ngư i (82%) + Lao ñ ng phi NN : (17,9%) + M t ñ dân s : 766 ngư i/ km2 (Cao so v i t nh) 2. Ð nh hư ng SD ñ t (theo quy ho ch) 2115 ha chuy n t 2 lúa sáng 2 lúa + v Ðông. • 246 ha tr ng cây có giá tr kinh t cao. • 955 ha ñ t d c làm kinh t vư n ñ i và cây công nghi p dài ngày (lo i) • 370 ha tr ng lúa nư c chuy n v th cá (Sơn v , Sao Mai, Phú M ) • 1250 ha s n xu t cây nguyên li u gi y và cây c i t o ñ t (lo i) • 73
 6. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng S a, c i t o ñ tư i t ch y cho 8000 ha. • Tiêu úng cho c huy n là 2000 ha • 230,15 ha dành thêm cho th tr n, khu dân cư, văn hoá - th thao, thương m i • d ch v . 61 ha m r ng ñư ng giao thông. • 23 ha Xây d ng thu lơ . • 400 ha m r ng c ng An Ð o, b n ñò. • 3. Ðánh giá tác ñ ng MT c a d án QHSD ñ t ñai. 3.1 M c tiêu: Xác ñ nh các tác ñ ng quan tr ng ñ n MT và ña d ng sinh h c t ñó ñ i chi u v i yêu c u c n phát tri n b n v ng. 3.2. Xác ñ nh các ho t ñ ng quan tr ng c a d án. Các hành ñ ng quan tr ng là: 2115 ha lúa chuy n sang 2 lúa + cây v Ðông. (th i gian khô cao hơn) • 730 ha lúa chuy n sang th cá (s ph i ñào, nư c sâu, nư c ng m...) • 400 ha m r ng c ng An Ð o (Xây ñ p, ñào, n o vét, ph th i) • Tiêu úng 200 ha (m t l p nư c, l bùn: CH4, nư c ng m , ÐDSH) • 955 ha cho KT vư n ñ i & CCN dày ngay (lo i cây ña d ng SH) • 1255 ha cho nguyên li u gi y + cây c i t o ñ t ( không rõ loài, che ph ít) • 292, 15 ha dành cho m r ng ñô th , giao thông,văn hoá, thương m i và d ch • v (ô nhi m b i, ch t th i, khí th i, cơ lý ñ t...) 3.3. Các hành ñ ng quan tr ng tác ñ ng ñ n y u t MT. Hành ñ ng ñào, nén ñ t. • Hành ñ ng ñào ao, nuôi cá. • Hành ñ ng tiêu úng, bơm nư c. • Hành ñ ng thu ho ch cây nguyên li u gi y. • Các hành ñ ng c th này n m trong các ho t ñ ng ñ th c hi n d án. Có ho t ñ ng bao g m nhi u hành ñ ng. Sau khi xem xét, l a ch n và x p x p chúng ta có ma tr n sau ñây: (Trong ma tr n này quy ñ nh: + +; Có tác ñ ng m nh; + Tác ñ ng y u; 0 Là không có tác ñ ng c a các hành ñ ng trong ho t ñ ng y u t MT) K t qu tương tác c a các hành ñ ng t ho t ñ ng c a d án ñ n các y u t môi trư ng cơ b n ñư c gi i thi u b ng 4.5. Khi phân tích các tác ñ ng ñó ñ n y u t môi trư ng, chúng ta ph i luôn khách quan, c th m i có kh năng hình thành m t ma tr n bán ñ nh lư ng t t. Ví d : Hành ñ ng c a d án là "chuy n 376 ha lúa sang th cá". Vì là di n tích ñáng k nên m i tác ñ ng ñ n ñ t, nư c m t... N u cũng là hành ñ ng ñó nhưng ch quy ho ch 3,76ha thì tác ñ ng c a nó lên môi trư ng ñ t và nư c là không ñáng k . Lúc ñó ph i xác ñ nh trong 2 ô ma tr n là + th m chí 0. 74
 7. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 4.5. Ma tr n tương tác gi a hành ñ ng c a d án và y u t môi trư ng Các tác ñ ng ñ n môi trư ng tài nguyên Ma tr n ñánh giá m c ñ tác ñ ng MT Ðt Nư c Nư c Không Ða Ða KT VH d án QHSD ñ t. mt ng m khí d ng d ng - SH loài XH Các hành ñ ng c a DA 1. 376 ha lúa sang th cá ++ ++ + + (0) + 0 + + 2. 400 ha m r ng c ng An Ð o. ++ + 0 + (0) + (0) (+) ++ + 3. Tiêu úng cho 2000 ha ( 1480 ha + + + + 0 0 + ñ t PS úng & ñ t l y th t) 4. 955 ha ñ t d c cho KT vư n ñ i + + + + &CCN dài ngày 5. 1250 ha cho cây nguyên li u 0 + + + + 0 (+) + gi y & cây c i t o ñ t. (+) 6. 292,15 ha cho ñô th , giao thông, + ++ (+) 0 + (+) 0 (+) ++ ++ VH, thương m i và d ch v . Ghi chú: 1) ( ) D u ngo c ch yêu c u th m ñ nh l i b ng phép ño th c t . 2) Hành ñ ng 4 c a d án có 2 kh năng: S n xu t, khai thác ñúng và s n xu t, khai thác sai quy trình k thu t. 3) Hành ñ ng 6: nh hư ng ñ n MT th c s ph i xem xét thêm v quy mô h p lý c a Quy ho ch chi ti t. 4) C n ki m tra v n ñ h t s c quan tr ng là: Qu ñ t này l y ñâu? lo i ñ t gì? có phù h p v i ch t ñ t không? Như v y m t yêu c u r t quan tr ng là QHSD ñ t ph i v ch tuy n ñúng trên b n ñ ñ ñánh giá. Ðây là yêu c u b t bu c. Nh n xét và ñánh giá: 1. Trong 6 hành ñ ng chính c a d án có: + 3 hành ñ ng nh hư ng m nh ñ n ñ t, 4 hànhñ ng nh hư ng ñ n y u ñ n ñ t. + 3 hành ñ ng nh hư ng m nh ñ n nư c m t, 3 hành ñ ng nh hư ng ñ n y u nư c m t. + Nư c ng m ch u nh hư ng y u ñ n không khí. + 4 hành ñ ng nh hư ng ña d ng SH, ña d ng loài c n ki m tra kỳ. + Kinh t là m c tiêu, VH - XH là m c tiêu song cũng c n th m ñ nh l i m t trái c a tác ñ ng ñ n hai y u t này. 2. D án c a QHSD ñ t Huy n Phong Châu c n: + Ki m tra qu ñ t nông nghi p mà s chuy n m c ñích (hành ñ ng 2, 4, 6 - hành ñ ng 6 tuy l y ít ñ t song chú ý ch n lo i ñ t ñúng (n u s d ng Feralit, vàng, ñ i tr c...) + Chú ý ki m soát nư c m t ( hành ñ ng 1, 3, 4) + Th m tra v ña d ng SH, ña d ng loài ( hành ñ ng 5, 6) + Chú ý ñ n VH - XH hành ñ ng (4, 6) ñ b o t n văn hóa. 3. C n làm ÐTM chi ti t cho d án c th (hành ñ ng 2, 3, 6) trư c khi th c hi n chúng và d án chi ti t này b t bu c ph i th m ñ nh. 4. D án ho t ñ ng 5 - 10 năm sau nh t là các tác ñ ng ti m n s có th x y ra (ñ c bi t là v i hành ñ ng 2 và3.) 75
 8. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 4. ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng khu v c xây d ng nhà H Tây ( Ngu n: TT Phat tri n CN và BVMT-2007 ) T NG CÔNG TY ð U TU PHÁT TRI N H T NG ðÔ TH BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG D ÁN: ″T H P CÔNG TRÌNH CÔNG C NG PH C V NHU C U CU QU N TÂY H VÀ NHÀ TH P T NG″. Hà N i, tháng 7 – 2007 76
 9. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng T NG CÔNG TY ð U TƯ PHÁT TRI N H T NG ðÔ TH ------------- BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG D ÁN: ″T H P CÔNG TRÌNH CÔNG C NG PH C V NHU C U CU QU N TÂY H VÀ NHÀ TH P T NG″ (ðã ch nh s a và b sung theo ý ki n ñóng góp c a H i ñ ng th m ñ nh) CƠ QUAN CH D ÁN CƠ QUAN L P BÁO CÁO T NG CÔNG TY ð U TƯ TRUNG TÂM PHÁT TRI N CÔNG PHÁT TRIÊN H T NG ðÔ TH NGH VÀ B O V MÔI TRƯ NG 77
 10. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Hà N i, tháng 7 – 2007 M ñu 1. Xu t x c a d án Khu ñ t n m trong ngõ 282 ñư ng L c Long Quân, phư ng Bư i, qu n Tây H , Hà N i ñư c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th t huê cho ñ i xe s d ng vào m c ñích làm gara và b o dư ng xe D án xây d ng h t ng k t hu t xung quanh H Tây ñư c Th tư ng chính ph phê duy t theo Quy t ñ nh s 1209/2000/Qð - TTg ngày 14/2/2000. ð n nay d án ñã hoàn thành nhi u h ng m c trong ñó có ño n ñư ng ven h t i p giáp tr c ti p v i khu ñ t. Hi n tr ng khu ñ t ngõ 282 ñư ng L c Long Quân không còn phù h p v i quy ho ch. Th c hi n ch trương c a UBND thành ph Hà N i trong quy t ñ nh s 74/2003/Qð - UB ngày 17/6/2003 v vi c di chuy n các c ơ s s n xu t không còn phù h p v i quy ho ch ho c gây ô nhi m môi trư ng ra kh i khu v c các qu n n i thành, vi c chuy n ñ i m c ñích s d ng là phù h p v i ch trương chung c a Thành ph , ñ ng th i góp ph n ch nh trang c nh quan xung quanh và gi gìn, b o v th ng c nh H Tây. 2. Cơ s pháp lý và các tài li u l àm căn c l p báo cáo Các vă n b n pháp lý v môi trư ng. Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án "T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" ñư c l p trên cơ s các văn b n pháp lý sau: - Lu t BVMT Vi t Nam s a ñ i ñư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Ch t ch nư c ký ban hành ngày 12/12/2005; - Ngh ñ nh s 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph v vi c quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t BVMT 78
 11. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng - Thông tư s 08/2006/TT-MTNMT ngày 08/9/2006 c a B Tài nguyên Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; - Quy chu n s d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành năm 1996, có hi u l c t ngày 01/01/1997; - Các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng ñư c v n d ng trong quá trình xây d n g báo cáo ðTM c a D á n này bao g m các TCVN 1995, TCVN 2000, TCVN 2001 và TCVN 2005; - TCVN 5937 - 2005: giá tr gi i h n các thông s không khí xung quanh; - TCVN 5949 - 1998: gi i h n t i ña cho phép ti ng n khu v c công c ng và dân cư; - TCVN 5942 - 2005: tiêu chu n áp d ng cho nư c m t; - TCVN 5945 - 2005 lo i B: tiêu chu n á p d ng cho nư c th i; - Lu t ð u tư s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; - Ngh ñ nh s 108/2006/Nð-CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph v vi c " Quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t ð u t ư"; - Ngh ñ nh s 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c: "B i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t"; - Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v "Thi hành Lu t ñ t ñai"; - Ngh ñ nh s 209/2004/Nð-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v " Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng"; - Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v "Qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình"; - Ngh ñ nh s 112/2006/Nð-CP ngày 29/6/2006 c a Chính ph v "S a ñ i, b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP v qu n lý d á n ñ u tư xây d ng công trình"; - Quy t ñ nh s 26/2005/Qð-UB ngày 18/02/2005 c a UBND thành ph Hà N i v "Ban hành quy ñ nh v b i thư ng, h t r , tái ñ nh cư, th c hi n ngh ñ nh 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph khi Nhà nư c thu h i ñ t trên ñ a bàn thành ph Hà N i"; - Quy t ñ nh s 05/2006/Qð-UB ngày 3/1/2006 c a UBND thành ph Hà N i v “Ban hành giá các lo i ñ t trên ñ a bàn thành ph Hà N i, th c hi n Ngh ñ nh s 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph " ; 79
 12. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng - Quy t ñ nh s 153/Qð-UBND ngày 31/08/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v " Ban hành Quy ñ nh t m th i v qu n lý ñ u tư xây d ng và kinh doanh các d án khu ñô th m i, khu nhà t rên ñ a bàn Thành ph Hà N i"; - H p ñ ng thuê ñ t s 14.245.99/ðC-HðTð gi a S ð a c hính Hà N i (nay là S Tài nguyên Môi trư ng nhà ñ t) và Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th (nay là T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th ), khu ñ t 5000 m2 t i kh i 74, phư ng Bư i, qu n Tây H , Hà N i; - T trình s 83/TT-TrTTV ngày 22/2/2005 c a T ng giám ñ c T ng Công ty ð u t ư Phát tri n h t ng ñô th g i U ban Nhân dân Thành ph Hà N i v vi c xin chuy n ñ i ch c năng s d ng ñ t t i kh i 74, phư ng Bư i, qu n Tây H , Hà N i ñ xây d n g khu sinh ho t văn hoá công c ng c a Qu n Tây H và khu nhà th p t ng ñ bán; - Công văn s 677/UB - XD ðT ngày 02/3/2005 c a U ban Nhân dân Thành ph Hà N i g i S Tài nguyên Môi trư ng và nhà ñ t giao S Tài nguyên Môi trư ng và nhà ñ t ki m tra, xem xét, ñ xu t ý ki n gi i quy t v vi c c huy n ñ i c h c năng s d ng khu ñ t t i kh i 74 phư ng Bư i, qu n Tây H , Hà N i. - Công văn s 3097/TNMT&Nð-KH ngày 08/08/2005 c a S Tài nguyên MT& Nhà ñ t g i UBND Thành ph Hà N i v vi c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th xin chuy n ch c năng s d ng ñ t t i kh i 74, phư ng Bư i, qu n Tây H . - Công văn 550/QHKT - P1 ngày 20/4/2006 c a S Quy ho ch ki n t rúc v vi c Quy ho c h ki n t rúc t i khu ñ t thu c kh i 74, phư ng Bư i, qu n Tây H . - Công văn s 211/CV-ðT ngày 26/4/2006 c a T ng giám ñ c T ng Công ty ð u t ư Phát tri n h t ng ñô th g i U ban Nhân dân Thành ph Hà N i v vi c xin chuy n ñ i ch c năng s d ng ñ t t i kh i 74, phư ng Bư i, qu n Tây H , Hà N i ñ xây d ng khu sinh ho t văn hoá và khu nhà th p t ng ñ bán. - Công văn 1907/UBND - XDðT ngày 10/5/2006 c a UBND thành ph Hà N i v vi c cho phép T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th làm ch ñ u tư, l p d án ñ u tư xây d ng t h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng t i kh i 74, phư ng Bư i. - Thông báo s 53/TB-UBND ngày 09/3/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v k t l u n c a UBND TP t i cu c h p nghe báo cáo n i dung và ti n ñ th c hi n c ác ñ án QHCT: giai ño n 3 khu ñô th nam Thăng Long, khu v c b c C Nhu - Chèm và Quy ho ch t ng m t b ng khu ñ t t i kh i 74, phư ng Bư i, qu n Tây H . Trong ñó UBND Thành ph Hà N i ch p thu n ñ ngh c a T ng Công ty ð u tư Phát tri n h 80
 13. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng t ng ñô th v vi c tho thu n v i UBND phư ng Bư i và UBND qu n Tây H h t r ñ u tư 100% kinh phí - B n v Quy ho ch T ng m t b ng do Trung tâm tư v n ñ u t ư và xây d n g thu c T ng công ty ñ u tư phát tri n h t ng ñô th l p ñã ñư c S Quy ho c h Ki n trúc Hà N i ch p thu n ngày 25/4/2007; - Các tho thu n: + Tho thu n c p ñi n că n c vào công văn s 281/ðLTH/KT ngày 21/5/2007 c a ði n l c Tây H ñ ng ý c p ñi n cho D án nhà th p t ng t i kh i 74, ngõ 282 L c Long Quân, phư ng Bư i, qu n Tây H , Hà N i; + Tho thu n thoát nư c căn c vào công văn s 435/TNHN ngày 31/5/2007 c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên thoát nư c Hà N i ch p thu n vi c thoát nư c mưa, nư c th i sinh ho t c a khu v c d á n vào h t h ng thoát nư c khu v c lân c n phía tây c a d á n + Tho thu n c p nư c c ăn c vào công văn s 924/KDNS - KT ngày 5/6/2007 c a Công ty kinh doanh nư c s ch v vi c Công ty kinh doanh nư c s ch Hà N i có kh năng c p nư c cho d án nhà th p t ng t i Kh i 74, ngõ 282 L c Long Quân, phư ng Bư i, qu n Tây H , Hà N i. 3. T ch c th c hi n Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng D án "T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" ñư c T ng giám ñ c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th h p ñ ng v i Trung tâm Phát tri n Công ngh và b o v môi trư ng (COTDEP) tr c thu c Liên hi p các H i khoa h c Vi t Nam th c hi n. + Ch trì th c hi n: + T ng h p l p báo cáo: + Các thành viên tham gia: Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ðTM) này ñư c th c hi n theo các b- ư c sau: - Nghiên c u t ng h p các tài li u liên quan: + Báo cáo nghiên c u kh t hi d án; + Các b n v thi t k chi ti t. + Các sơ ñ m t b ng, c u t rúc các h ng m c. + Quy trình v n hành, qu n lý, ki m soát h ng m c t hi công, v n hành. - Xác ñ nh các ngu n ô nhi m do quá trình th c hi n d án có th x y ra trong các giai ño n gi i phóng m t b ng, thi công và v n hành. 81
 14. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng - Thu th p các s l i u, tài li u v ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a khu v c th c hi n D á n. - Ti n hành kh o sát và ño ñ c ñánh giá hi n tr ng môi trư ng t i khu v c D án và vùng ven H Tây, phía ñông khu D án. - L y và phân tích 4 m u nư c, 3 m u khí. - Ti n hành phân tích các thông s gây ô nhi m ñ MT khu d án. - Th c hi n xây d ng các chuyên ñ và h i t h o l y ý ki n chung. - T ng h p xây d ng báo cáo ðTM c a d á n. - G i báo cáo ñ n các chuyên gia trong lĩ nh v c MT xin ý ki n ñóng góp. - Ch nh lý, b sung và hoàn thi n báo cáo n p cho T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th và trình S Tài nguyên Môi trư ng và nhà ñ t Hà N i th m ñ nh. Chương 1 MÔ T TÓM T T D ÁN 1. Gi i thi u chung Tên d án: "T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng". Ch d án: T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th . ð a ch : S 27 Huỳnh Thúc Kháng - Hà N i. ði n tho i: 04 7583426; 04 7731455. T ng giám ñ c: Ông Hoàng Long Quang. 2. Mô t D án Khu ñ t th c hi n D án n m t i ngõ 282 ñư ng L c Long Quân, phư ng Bư i, qu n Tây H , Hà N i. Hi n tr ng khu ñ t c ó di n tích 3579,5 m2 do T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th qu n lý s d ng ñư c gi i h n b i các m c t 1 ñ n 36 trong b n ñ hi n t r ng t l 1/500 do Công ty ñ a c hính Hà N i l p tháng 10 năm 2006. - Khu ñ t có kích thư c hình h c không vuông v n, có hình d ng g n như hình tam giác v i m t c nh th ng và hai c nh cong. - C nh phía nam th ng ti p giáp v i ñ t khu t p th ñ a ch t. Hi n t i các nhà dân thu c khu t p th ð a ch t h u h t ñã xây d n g nhà bê tông cao 4 t ng ñ n h t ranh gi i khu ñ t. - M t ph n phía tây nam khu ñ t t i p giáp v i ñư ng ñ t d n ra ñư ng L c Long Quân, ph n c òn l i ti p giáp v i khu ñ t c a quân ñ i và Công ty xu t nh p kh u 82
 15. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng giao thông v n t i - B giao thông v n t i. Khu quân ñ i ñã xây d ng công trình tr s có chi u cao 4 t ng cách ranh gi i khu ñ t kho ng 4 ñ n 5 m. - C nh cong dài nh t phía ñông và ñông b c khu ñ t ti p giáp v i ñư ng ven H Tây. Khu ñ t hi n t i ñư c s d ng làm tr s cho Xí nghi p cơ gi i công trình 1 tr c thu c T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng. Trên khu ñ t có 2 d y nhà g ch 1 t ng c p 4, ph n c òn l i là sân bãi. C t cao ñ c a khu ñ t t 7,4 m ñ n 8,3 m, cao hơn t 0,6 ñ n 1 m so v i c t cao ñ c a ñ- ư ng ven H Tây (ño n ñi ngang qua khu ñ t có c t cao ñ t 6,8 m ñ n 7,3 m). Do khu ñ t c ó m t ñ xây d ng th p và nhà th p t ng nên thu n l i cho khâu chu n b m t b ng. - Giao thông: khu ñ t có m t c ng m tr c ti p v i ñư ng d o quanh h , ngoài ra còn có m t c ng phía ngõ 282 ñư ng L c Long Quân. * Hình th c ñ u tư T ng Công ty ð u t ư Phát tri n h t ng ñô th là ñơn v ñ u tư xây m i ñ ng b các h ng m c công trình: sân, ñư ng, h t ng k thu t ngoài nhà; công trình công c ng, sân chơi cho tr em, sân c u lông và công trình nhà th p t ng ñ bán. H ng m c công trình sân chơi sinh ho t c ng ñ ng cho phư ng B ư i, T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th h tr ñ u tư 100% kinh phí xây d ng cho ph- ư ng Bư i t i khu ñ t này. * T c h c th c hi n d án Ch ñ u tư c ó ñ năng l c t t h c hi n d án theo Lu t xây d ng, Lu t ñ u th u và các văn b n hư ng d n liên quan, vì v y Ch ñ u tư l a c h n hình th c t th c hi n D án. * Phương án gi i phóng m t b ng T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th cam k t t thu x p cơ s s n xu t cho Xí nghi p t r c thu c khi di chuy n ñ c huy n ñ i m c ñích s d ng khu ñ t. T ng công ty s h tr Xí nghi p t r c thu c m i chi phí di chuy n văn phòng, nhà x- ư ng c ũ và chi phí xây d n g văn phòng m i. * T i n ñ th c hi n d án - Giai ño n chu n b ñ u tư và gi i phóng m t b ng (6 tháng): t t háng 4/2007 ñ n tháng 10/2007. - Giai ño n th c hi n ñ u tư và gi i phóng m t b ng (12 tháng): t tháng 11/2007 ñ n tháng 11/2008. - Khánh thành và bàn giao công trình tháng 12/2008. 83
 16. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ti n ñ thi công công trình t khi kh i công ñ n khi khánh thành là 12 tháng. * T ng m c ñ u t ư B ng 1.1. T ng m c ñ u tư c a D án TT N I DUNG CHI S TI N 1 Chi phí xây l p 17 581 871 500 2 Chi phí gi i phóng m t b ng 30 678 206 000 3 Chi phí qu n lý d án và chi phí khác 3 653 319 751 4 Chi phí d d phòng 2 595 669 863 T ng c ng 54 509 067 114 B ng ch : năm m ươi t năm trăm linh chín tri u không trăm linh chín nghìn m t trăm mư i b n ñ ng. 3. N i dung ch y u c a D án V trí khu ñ t n m c nh ñư ng ven h do v y vi c b trí các ch c năng s d ng có vai trò quan tr ng ñ i v i không gian ki n trúc ven h . Các ch c nă ng ñư c b trí phù h p v i m c ñích s d ng, trong ñó ưu tiên các công trình công c ng n m sát ñư ng d o ven h , g m 2 sân c u lông, m t khu vui chơi cho tr em, cùng vư n hoa, cây xanh và th m c . B ng 1.2. T ng h p c ác ch tiêu quy ho c h t ng th TT N i dung ðơn v Nhà th p Công trình Toàn t ng công c ng khu 2 1 Di n tích ñ t t ng m t b ng m 2 600,7 1 009,6 3 610,3 2 T l s d ng % 72 28 100 2 3 Di n tích xây d ng m 910,3 910,3 2 4 T ng di n tích sàn xây d ng m 2 730,9 2 730,9 5 M t ñ xây d ng % 35 25,2 6 T ng cao công trình t ng 3 3 7 H s s d ng ñ t ln 1,32 0,74 Các công trình nhà th p t ng ñư c b trí t p trung, d c theo ñư ng n i b r n g 7,5 m, t ng s b trí 9 căn bi t th ñ c l p, di n tích ñ t m i căn t 199 m2 ñ n 300 m2, g m nhà 3 t ng, sân, vư n, c ng, tư ng rào. Hình th c ki n t rúc ch ñ o c a các căn bi t th ñư c thi t k mang nét truy n th ng, phù h p v i c nh quan, khí h u c a khu v c . 3.1. Công trình công c ng và công trình nhà th p t ng 84
 17. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 3.1.1. Công trình công c ng B ng 1.3. T ng h p di n tích công trình công c ng T ng di n tích (m2) TT N i dung S lư ng 1 Di n tích khu ñ t 1 009,6 2 Sân c u l ông 02 288,43 3 Sân chơi tr em 01 34,54 4 Vư n hoa, cây xanh 368,56 5 Sân, ñư ng 238,63 3.1.2. Công trình nhà th p t ng và v t li u a. Cơ c u nhà th p t ng M u s 1 - Áp d ng cho các lô ñ t 1; 2; 3 và 4 TT N i dung Ch tiêu (228,3 – 203,9 - 204 - 204) m2 1 Di n tích ñ t 92,5 m2 2 Di n tích xây d ng 3 T ng cao 3 t ng 277,5 m2 4 T ng di n tích sàn 5 Hs s d ng ñ t 1,36 – 1,37 M u s 2 - Áp d ng cho các lô ñ t s 5 và 6 TT N i dung Ch tiêu ( 280 – 299,8) m2 1 Di n tích ñ t 119,8m2 2 Di n tích xây d ng 3 T ng cao 3 t ng 359,4 m2 4 T ng di n tích sàn 5 Hs s d ng ñ t 1,20 – 1,28 Công trình công c ng là nơi di n ra các ho t ñ ng vui chơi và sinh ho t c a nhân dân phư ng Bư i, vì v y vi c b t rí ñòi h i các ho t ñ ng ph i mang tính c ng ñ ng cao, t o ñư c c nh quan phù h p. M u s 3 - Áp d ng cho các lô ñ t s 7 và s 8 TT N i dung Ch tiêu 198,8 m2 1 Di n tích ñ t 89,4 m2 2 Di n tích xây d ng 3 T ng cao 3 t ng 85
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2