intTypePromotion=3

Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 6

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
331
lượt xem
209
download

Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình : đánh giá tác động môi trường part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 6

 1. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 268,2 m2 4 T ng di n tích sàn 5 Hs s d ng ñ t 1,35 M u s 4- Áp d ng cho các lô ñ t s 9 TT N i dung Ch tiêu 228, m2 1 Di n tích ñ t 103 m2 2 Di n tích xây d ng 3 T ng cao 3 t ng 309 m2 4 T ng di n t ích sàn 5 Hs s d ng ñ t 1,35 b. Gi i pháp v t li u * Ph n k t c u S d ng k t c u bê tông c t thép cho các k t c u c h u l c c hính. Tư ng g ch làm nhi m v bao che, cách âm, cách nhi t, ngăn chia không gian cho công trình. * Ph n hoàn thi n, n i th t công trình + Ph n thân: + Ph n mái: mái bê tông dán ngói ñ . + V t li u p lát: n n lát g ch granit, khu v sinh lát g ch granit ch ng trơn, tư ng g p g ch men kính. + V t l i u c a: c a c hính dùng c a g pano ñ c, c a s dùng g . Chương 2 ðI U KI N T NHIÊN, MÔI TRƯ NG VÀ KINH T - XÃ H I KHU V C D ÁN 2.1. ðI U K I N T NHIÊN VÀ MÔI TRƯ NG Qu n Tây H n m phía b c Hà N i, phía ñông giáp qu n Long Biên, tây giáp huy n T Liêm, nam giáp qu n Ba ðình, b c giáp huy n ðông Anh. Qu n Tây H ñư- c thành l p t heo Ngh ñ nh s 69/CP ngày 28/10/1995 c a Chính ph g m 8 phư ng là: phư ng Bư i, phư ng Thu Khuê, Phư ng Yên Ph , phư ng T Liên, phư ng Nh t Tân, phư ng Qu ng An, phư ng Xuân La và phư ng Phú Thư ng. D án n m trên lô ñ t thu c ngõ 282 ñư ng L c Long Quân, phư ng Bư i n m c nh ñư ng d o quanh H Tây. 2.1.1. ð c ñi m ñ a ch t thu văn 1/ Nư c m t 86
 2. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 2/ Nư c dư i ñ t 3/ ð a hình ñ a m o 4/ ð a ch t thu vă 5/ ð c ñi m ñ a t ng L p 1: ð t l p thành ph n và tr ng thái không ñ ng nh t. L p 2: L p sét, sét pha màu nâu h ng, nâu vàng d o c ng. L p 3: L p xét pha; xám vàng, xám xanh, xám ñen; n a c ng. L p 4: L p sét pha, xám xanh, xám ghi, d o m m, d o nhão. L p 5: L p sét nâu hang; xám xanh, d o c ng, d o m m. L p 6: L p cát thô vưà; xám vàng, xám xanh; ch t v a. L p 7: L p cát h t thô l n s i s n xám vàng, xám xanh, ch t – ch t v a. Qua k t qu kh o sát và thí nghi m m u ñ t trong phòng cho m t s nh n xét sau: - L p ñ t (1): ðây là l p ñ t l p có thành ph n tr ng thái không ñ ng nh t, nên không s d ng l p ñ t này làm l p ch u l c cho công trình. - L p sét d o c ng (2) và l p sét pha n a c ng (3) là ñ t có kh năng ch u l c khá t t ñ i v i các công trình có quy mô vưà và nh , ch trì nên ưu tiên gi i pháp móng nông và ch n l p sét (2) làm l p ch u l c cho công trình. - L p sét pha d o m m, d o nhão (4) . (5) là các l p ñ t y u, ñây là nguyên nhân gây lún n t cho công trình và là nguyên nhân chính gây ra ma sát âm ñ i v i c c bê tông c t thép ép qua l p này, vì v y không nên s d ng l p này là l p ch u l c chính cho công trình. - L p cát (6) và (7) là l p ch u l c t t hơn trong c ph m vi kh o sát. ð i v i các công trình có quy mô l n hơn 5 t ng, ch trì thi t k nên ưu tiên gi i pháp móng c c bê tông c t thép và ch n l p (6 ) làm l p t a mũi c c cho công trình. Như v y, qua k t qu kh o sát trên, ch trì thi t k c n nghiên c u k ñ c ñi m cơ lý c a t ng l p, so sánh v i quy mô công trình ñ có gi i pháp móng cho phù h p. 2.1.2. ði u ki n khí h u B ng 2.1. ð m tương ñ i trung bình tháng Hà N i (%) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Hà N i 74 86 84 80 78 75 78 83 72 76 76 75 78 Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn năm 2006 87
 3. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 2.2. Lư ng mưa trung bình hàng tháng và nă m Hà N i (mm) Thán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nă m g Hà 0. 25, 30, 17, 139, 96, 247, 353, 183, 28, 116, 1, 1240, Ni 4 2 9 9 6 8 0 8 1 3 2 2 4 Ngu n: Vi n k hí tư ng thu văn 2006, theo niên giám th ng kê năm 2006 B ng 2.3. Lư ng b c hơi trung bình tháng và năm Hà N i (mm) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nă m Hà 71.4 59.7 56.9 65.2 98.2 97.8 100.6 84.1 84.4 95.8 89.8 85.0 989.1 Ni Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn năm 2006 Nhi t ñ : Hà N i (0C) B ng 2.4. Nh êt ñ trung bình tháng Thán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nă g m Láng 18, 18, 20, 25, 27, 30, 30, 28, 28, 27, 24, 18, 24,5 3 4 3 4 3 2 0 1 2 4 7 3 Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn, 2006. Hà N i (0C) B ng 2.5. Nh êt ñ trung bình tháng l n nh t Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nă m Láng 19,3 19,9 22,8 27,0 31,5 32,6 32,9 31,9 30,9 28,6 25,2 21,8 27,0 Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn, 2005. Hà N i (0C) B ng 2.6. Nh ê t ñ trung bình tháng nh nh t Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nă m Láng 13,7 15,0 18,1 21,4 24,3 25,8 25,6 25,1 24,9 24,7 18,5 15,3 20,9 Ngu n: Vi n k hí tư ng Thu văn, 2005. Ch ñ gió: T c ñ gió trung bình t i Hà N i ñư c th hi n trong B ng dư i ñây: 88
 4. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 2.7. T c ñ gió trung bình tháng t i Hà N i (m/s) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà N i 2,9 2,9 2,8 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 Ngu n: Vi n khí tư ng Thu văn, 2005. Khí h u Hà N i có s bi n ñ i th t thư ng, ch y u là do s tranh ch p nh hư ng ho t ñ ng c a hai mùa gió và các quá trình th i ti t ñ c b êt di n ra trong m i mùa. Bão: B ng 2.8. T n su t bão trung bình tháng t i Hà N i (l n) Tháng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà N i 0,00 0,04 0,11 0,30 0,47 0,32 0,18 0,00 0,00 Ngu n: Vi n k hí tư ng thu v ăn, 2005. ð b n v ng khí quy n B ng 2.9Phân lo i ñ b n v ng khí quy n( Ngu n: Vi n Khí tư ng Thu văn, 2005). T c ñ gió B c x m t t r i ban ngày ð mây che ph ban ñêm t i ñ cao M nh (ñ Trung bình Y u (ñ cao Ít mây Nhi u mây 10m cao m t tr i (ñ cao m t m t tr i ( < 4/8) ( > 4/8) (m/s) > 60) tr i 35 - 60) 2 A A-B B - - 2-3 A-B B C E F 3-5 B B-C C D E 5-6 C C-D D D D >6 C D C D D ð b n v n g khí quy n ñư c xác ñ nh theo t c ñ gió và b c x m t t r i vào ban ngày và ñ c he ph mây vào ban ñêm. Theo nghiên c u c a Trung tâm k thu t môi trư ng ñô th và khu công nghi p (tháng 4/2003) thì khu v c Hà N i có lư ng mây trung bình là 9/10, ít mây nh t là 4 tháng cu i năm, tháng ñ t c c ti u là tháng 10, 11 v i lư ng mây trung bình ch c hi m 6/10. Phân lo i ñ b n v ng khí quy n th hi n trong B ng sau: Ghi chú: A- R t không b n v n g D - Trung Hoà B - Không b n v ng lo i trung bình E - B n v ng trung bình C - Không b n v ng lo i y u F - B n v ng 89
 5. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 2.2. HI N TR NG MÔI TRƯ NG T NHIÊN KHU V C D ÁN V trí khu ñ t c a d án thu c phư ng Bư i, qu n Tây H . Hi n t i khu ñ t này ñư c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th thuê cho ñ i xe làm bãi ñ xe và b o dư ng xe. Phía ñông c a khu ñ t là ñư ng ven H Tây, phía nam là nhà dân, phía tây là nhà m t s cơ quan. ð ñánh giá môi trư ng t nhiên c a khu v c, chúng tôi ch kh o sát ñánh giá môi trư ng không khí và môi trư ng nư c và phân tích trong tháng 6/2007. 2.2.1. Hi n tr ng môi trư ng không khí Qua kh o sát, ño ñ c ch t lư ng không khí ngày 22/6/2007. B ng 2.10. V trí l y m u Ký hi u To ñ l y m u ð c ñi m c a v trí l y m u KX1 E: 0584127 T i góc tây nam Khu d án N: 2328558 KX2 E: 0584145 C ng ra vào khu dD án phía ñư ng d o ven H Tây N: 2328581 KX3 E: 0584184 Sát mép nư c H Tây N: 2328543 Phía ñông nam khu d án B ng 2.11. K t qu phân tích ch t lư ng không khí xung quanh (H ư ng gió Tây nam) K t qu phân tích TCVN Thông s ð ơn v TT Phương pháp TN 5937 - TNHH ño KX1 KX2 KX3 2005 0 1 Nhi t ñ C 33 33 33 - ðo nhanh 2 m % 67 67 67 - ð 3 T c ñ gió m/s 2 2 2 - mg/m3 4 CO 13,07 12,07 14,10 30,00 TCVN mg/m3 5 N O2 0,064 0,031 0,054 0,020 ISO: 6768-1998 mg/m3 6 S O2 0,102 0,094 0,167 0,350 ISO: 6767 - 1990 TCVN: 5971 - 2005 mg/m3 7 B i t ng s 0,1207 0,1207 0,1228 0,300 TCVN 5967 - 2005 90
 6. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 2.2.2. Hi n tr ng ti ng n B ng 2.12. K t qu tr c ti ng n khu D án (Th i gian ño 9h - 11h ngày 22/06/2007) Ký hi u n ð TT T o ñ ño ð a ñi m mu (dBA) 1 KX1 E: 0584127 Giáp khu dân cư t i góc tây nam khu 67,3 N: 2328558 D án 2 KX2 E: 0584145 C ng ra vào khu D án phía ñư ng 64,5 N: 2328581 ven H Tây 3 KX3 E: 0584184 Sát mép nư c H Tây 63,9 N: 2328543 Trư c dãy nhà dân B ng 2.13. Tiêu chu n Vi t Nam v ti ng n t i các khu v c (TCVN 5949 - 2005) Lo i khu v c T 06 h – 18 h T 18 h – 22 h T 22 h – 06 h Lo i I 55 50 45 Lo i I I 65 60 50 Lo i III 70 65 55 Lo i I V 75 70 60 Lo i V 80 75 65 Ghi chú: Lo i I: khu v c yên tĩ nh: b nh vi n, vi n ñi u dư ng, nhà tr , nhà dư ng lão, l p h c, thư vi n, các vi n nghiên c u. Lo i II: khu quy ho ch nhà , khách s n, c ơ quan, hành chính. Lo i III: khu thương m i, khu v c ti p c n trong vòng 15 m cách tr c l giao thông chính, ch , b n xe, b n tàu. Lo i IV: khu quy ho ch s n xu t ti u th công và công nghi p nh . Lo i V: khu công nghi p n ng. Nh n xét 2.2.3. Hi n tr ng môi trư ng nư c - Nư c m t: 91
 7. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 2.14. Ch t lư ng nư c H Tây (Các m u ñư c l y làm hai ñ t t i hai v trí gi a c a hai ph n xa nh t) K t qu phân tích TCVN (B) STT Ch tiêu ðơ n v 2005 5942 - 2005 2000 2001 2002 ñ t1 ñ t2 1 pH 8,05 7,48 8,2 8,61 8,55 5,5 - 9 2 ð ñc NTU 27,4 12,7 21 3 DO mg/l 5,98 5,81 6,1 ≥2 4 BOD5 mg/l 23,05 18,1 22,8 32 29
 8. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 6 Ni tơ t ng s mg/l 4,01 3,98 - PO4- 2 7 mg/l 2,5014 3,1175 - 8 Photpho t ng s mg/l 3,92 4,31 - 9 Ch t r n lơ l ng (TSS) mg/l 94,1 97,6 80 10 Chì (Pb) mg/l 0,007 0,006 0,1 11 A sen mg/l 0,016 0,015 0,1 12 Cadimi mg/l 0,0021 0,0018 0,02 13 ð dc NTU 4,5 5,2 - 14 BOD5 mgO2/l 19,6 20,0 < 25 15 COD mgO2/l 144 224 < 35 16 Coliform MNP/100ml 3500 5100 10.000 Nh n xét: 2.2.4. Hi n tr ng h sinh thái B ng 2.16. K t qu phân tích m u nư c ng m khu v c d án K t qu TCVN M1 M4 STT Ch tiêu ðơn v 5944 - 2005 Gi ng t i khu Gi ng t i nhà s 4 C tB D án Ngõ 282 LLQ 1 pH 6,53 6,36 6,5 - 8,5 2 DO mg/l 2,09 4,28 - 3 BOD5 mgO2/l 18,6 20,4 - 4 COD mgO2/l 104 124 - 5 ð ñc NTU 2 2,1 - 6 ð d n ñi n (Eh) mg/l 178 179 - 7 Nitrít (tính theo mg/l 1,296 0,04 45 N) Amoniac (NH4+ 8 mg/l 2,240 0,023 - tính theo N) 9 Ni tơ t ng s mg/l 4,21 1,05 - PO4- 3 10 mg/l 0,017 0,398 - 11 Photpho t ng mg/l 0,056 0,63 - 12 Ch t r n lơ l ng mg/l 61,7 59,5 - (S) 93
 9. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 13 Chì (Pb) mg/l 0,0099 0,0105 0,05 14 Cadimi mg/l 0,00114 0,00872 0,01 15 A sen mg/l 0,0227 KPH 0,05 Cl - 16 mg/l 157 198 200 - 600 17 Coliform MNP/100ml 4 5 3 Ghi chú: KPH - Không phát hi n ñư c 2.3. ðI U K I N KINH T – XÃ H I 94
 10. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương 3 ðÁNH GIÁ CÁC TÁC ð NG MÔI TRƯ NG C A D ÁN 3.1. NGU N GÂY TÁC ð NG 3.1.1. Giai ño n gi i phóng m t b ng 3.1.2. Giai ño n thi công - Ô nhi m do b i ñ t ñá, ô nhi m nhi t. - Ô nhi m nư c th i, ch t th i r n c a các ho t ñ ng s ng, s n xu t c a công nhân trên công trư ng. - Ô nhi m khí th i t các thi t b máy móc thi công. Trong giai ño n xây d ng, ô nhi m không khí g m 3 ngu n chính: + Ho t ñ ng giao thông B ng 3.1. H th ng các ch t ô nhi m ñ i v i các phươ ng ti n giao thông (xe ô tô ch y xăng, ñư c s n xu t t rong giai ño n 1985 - 1992) H s ô nhi m L o i xe ðơ n v TSP SO2 NO2 CO VOC 1000 km 0,07 1,27 S 1,5 15,73 2,23 ð n g c ơ < 1400 cc t n xăng 1,10 20 S 23,75 248,3 35,25 1000 km 0,07 1,62 S 1,78 15,73 2,23 ð n g c ơ 1400 cc – 2000 cc t n xăng 0,86 20 S 22,02 194,7 27,65 1000 km 0,07 1,85 S 2,51 15,73 2,23 ð n g c ơ > 2000 cc t n xăng 0,76 20 S 27,11 169,7 24,09 B i ñ t, ñá, các lo i khí ñ c h i như khí SO2, NOx, CO, CO2, các h p ch t h u cơ bay hơi, dung môi h u cơ. Ư c tính d a trên các h s t i lư ng ô nhi m do T ch c y t th gi i thi t l p: M t ôtô tiêu th 1000 lít xăng s th i vào không khí 291 kg CO; 33,2k g CxHy; 11,3 kg NOx; 0,9 kg SO2. Ngu n gây ti ng n Ngu n gây ô nhi m nư c - Nư c th i sinh ho t c a công nhân lao ñ ng trên công trư ng ch a các ch t c n bã, các ch t l ơ l ng (SS), các h p ch t h u cơ (BOD, COD), các ch t dinh dư ng (N, P) và các vi sinh v t; - Nư c v sinh thi t b , máy móc thi công mang theo d u m ; - Nư c mưa ch y tràn: 95
 11. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 3.1.3. Giai ño n ho t ñ ng c a D án Rác th i Hàng ngày m t lư ng rác th i r t l n, các ch t h u cơ, bao bì, gi y các lo i, nylon, nh a …c n Công ty môi trư ng ñô th thu gom và v n chuy n . Ngu n tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c Ngu n tác ñ ng ñ n môi trư ng không khí 3.2. ðÁNH GIÁ TÁC ð NG GIAI ðO N GPMB VÀ XÂY D NG 3.2.1. ðánh giá TðMT trong giai ño n gi i phóng m t b ng 3.2.2. ðánh giá TðMT trong giai ño n xây d ng Các tác ñ ng này ñư c chia thành 2 nhóm chính: - Tác ñ ng ñ n ngư i công nhân tr c ti p thi công và dân cư xung quanh; - Tác ñ ng ñ n môi trư ng xung quanh. B ng 3.2. mô t các tác ñ ng tiêu c c c hính phát sinh trong quá trình thi công các h ng m c c a D án. B ng 3.2. T ng h p các tác ñ ng c a giai ño n thi công d án môi trư ng Các ngu n gây ô nhi m Giai ño n xây d ng - Ô nhi m khí, b i, n, rung: phát sinh t các phương ti n thi công, các phương ti n v n chuy n nguyên v t li u; - C n tr giao thông t các phương ti n v n chuy n nguyên v t li u thi công; Xây d ng - Ô nhi m môi trư ng nư c: nư c th i t r a nguyên v t h th ng li u; nư c th i, rác th i sinh ho t c a công nhân tham gia thi các công trình công. - S c lao ñ ng. a. Các tác ñ ng ñ n m ôi trư ng không khí B ng 3.3. T i lư ng ch t ô nhi m ñ i v i xe t i ch y trên ñư ng ph (ð nh m c cho 1km) T i lư ng các ch t ô nhi m theo t i tr ng xe (g/km) T i tr ng xe < 3,5 t n T i tr ng xe 3,5 - 16 t n Ch t ô nhi m Trong Ngoài ðư ng cao Trong Ngoài ðư ng cao TP tc TP TP tc TP Bi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 96
 12. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S N O2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 Ghi chú: - M t ô tô tiêu th 1000 lít xăng s th i v ào không khí 291kg CO, 11,3 kg NOx, 33,2 kg Hydrocacbon (THC), 0,9 kg SO2 ... - S là hàm lư ng l ưu huỳnh trong nhiên li u (%). Theo kinh nghi m hàm l ư ng các ch t khí ô nhi m có th tă ng 4 - 5 l n nh t là trong bán kính < 100 m. Ngoài bán kính 200 m tr ra ch nh hư ng nh và trên 400 m coi như không ñáng k . Theo T ch c y t th gi i (WHO), h s ô nhi m ñ i v i xe t i v n c huy n cát áp d ng cho D án như sau: - B i l ơ l ng: 0,9kg/1000 km; - SO2: 4,29S kg/1000 km (trong ñó S là % lưu huỳnh trong xăng d u) - NOx: 11,8 kg/1000 km; - CO: 6,0 kg/1000 km. - Ô nhi m ti ng n do thi công B ng 3.4. Ti ng n c a m t s phương ti n máy móc M c n ph bi n M c n l n nh t Lo i phương ti n (dBA) (dBA) Ô tô tr ng t i < 3,5 t n 85 103 Ô tô tr ng t i > 3,5 t n 90 105 Ô tô c n c u 90 110 Máy i 93 115 Máy ñ p bê tông 80 - 85 100 Máy cưa tay 80 - 82 95 Máy nén Diesel có vòng tay 75 - 80 97 r ng Búa máy 1,5 t n 70 - 75 87 Máy phát ñi n 72 - 82 85 Máy ñóng c c 90 - 106 115 Máy tr n bê tông ch y diesel 70 - 75 85 Ti ng n trong khu v c thi công thư ng vư t tiêu chu n cho phép (TCVN 5949 - 1999) t 10 - 20 dBA, ti ng n di n ra liên t c và di n bi n trong th i gian dài. Công vi c 97
 13. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ñào ñ t và v n chuy n ñ t ph th i, các lo i máy như g u xúc, máy kéo, máy i, xe t i … ti ng n có th là 90 dBA kho ng cách 15 m, n u các máy ñó ho t ñ ng cùng lúc thì ñ n tăng lên t 95 - 98 dBA. Chúng tôi tham kh o tiêu chu n quy ñ nh v ti ng n t rong khu v c thi công c a M ñ ñánh giá m c ñ gây n c a các thi t b thi công trong công trư ng xây d ng B ng 3.5. B ng 3.5. Gi i h n m c ñ ti ng n c a các thi t b thi công ðơn v : dBA M c ñ ti ng n Yêu c u c a T ng TT Lo i thi t b kho ng cách 15 m c c D c h v (M ) 1 Máy ñ m nén (xe lu) < 75 72 ÷ 88 2 Máy g u xúc trư c < 75 72 ÷ 96 3 Gàu ngư c < 75 72 ÷ 83 4 Máy phát ñi n < 75 70 ÷ 82 5 Máy rung 70 ÷ 80 < 75 6 Máy ñào thu l c Ngu n: Trư ng ð i h c Xây d ng Hà N i. Kh năng ti ng n t i khu v c thi công c a d án lan truy n t i các khu v c xung quanh ñư c xác ñ nh như sau: Li = Lp - ∆Ld - ∆Lc (dBA) Trong ñó: Li - M c n t i ñi m tính toán cách ngu n gây n kho ng cách d (m). Lp - M c n ño ñư c t i ngu n gây n ( cách 1,5m). ∆Ld - M c n gi m theo kho ng cách d t n s i. ∆Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a] (dBA) V i: r1 - Kho ng cách t i ngu n gây n ng v i Lp (m). r2 - Kho ng cách tính toán ñ gi m m c n t heo kho ng cách ng v i Li (m). a - H s ñã k ñ n nh hư ng h p th ti ng n c a ñ a hình m t ñ t (a = 0). ∆Lc - ð gi m m c n qua v t c n. Khu v c d án có ñ a hình r ng thoáng và không có v t c n nên ∆Lc = 0. 98
 14. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng T các công th c t rên, tính toán m c ñ gây n c a các lo i thi t b thi công trên công trư ng t i môi trư ng xung quanh kho ng cách 200 m và 500 m ñư c th hi n t rong B ng 3.6. B ng 3.6. M c n gây ra do các phương ti n thi công theo kho ng cách Mcn Mcn Mcn TT Thi t b thi công ñi m cách kho ng cách kho ng cách máy 1,5m 200m 500m 1 Máy i 93 71 63 2 Máy khoan 87 65 57 3 Máy ñ p bê tông 85 63 55 4 Máy cưa tay 82 60 52 5 Máy nén Diezel 80 58 50 6 Máy ñóng c c bê tông 1,5T 75 53 45 7 Máy tr n bê tông 75 53 45 TCVN 5949 - 1999 75 Ghi chú: TCVN 5949 - 1999: Ti ng n ñ i v i khu dân cư. Th i gian ti p xúc v i ti ng n và m c á p âm ñư c phép theo QðBYT 3733 – 2002 ñư c ch ra B ng 3.7. B ng 3.7. Tiêu chu n n cho phép ñ i v i môi tr ư ng lao ñ ng Th i gian ti p xúc v i ngu n gây n M c áp âm ñư c phép (dBA) 8 gi 85 4 gi 90 2 gi 95 1 gi 100 30 phút 105 15 phút 110 < 15 phút 115 Th i gian còn l i trong ngày 80 b. Tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c - Tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c m t Môi trư ng nư c gi a H Tây, theo Báo cáo hi n tr ng môi trư ng năm 2005 thì ch t lư ng nư c t ương ñ i t t, x p x tiêu chu n nư c m t lo i A TCVN 5942 - 2005 do tính ñ m cao và kh nă ng t làm s ch l n. Nư c ven H Tây vào mùa khô 99
 15. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng thì các ch t iêu oxy hoá sinh h c, oxy hoá hoá h c ñ u vư t quá tiêu chu n cho phép, ñ c bi t l à crom, d u m và coliform. Do v y, b o v nư c m t H Tây r t quan tr ng. Trong quá trình xây dung, các tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c là: - Quá trình ñào ñ t và xây d ng công trình chính - Quá trình ñào ñ t, xây d ng, v n chuy n ñ t, v t li u xây d ng - Khi thi công các toà nhà - Nư c th i t vi c r a các thi t b , máy móc, và các d ng c thi công - Nư c th i sinh ho t c a các công nhân xây ch y u: + Ch a hàm l ư ng cao các ch t h u cơ d phân hu sinh h c; + Do ch a các lo i vi sinh v t gây b nh cho ngư i và ñ ng v t; + Ch a nhi u h p ch t c a N và P; + Ch a các lo i khí do quá trình phân hu y m khí các ch t h u cơ như: CH4, H2S, CO2, NH3 … D a vào th ng kê c a nhi u qu c gia ñang phát tri n, kh i l ư ng ch t gây ô nhi m do con ngư i th i vào môi trư ng m i ngày th hi n B ng 3.8. ð i v i lo i nư c th i này các thành ph n gây ô nhi m n ñ nh nhưng l ưu lư ng nư c th i thay ñ i t heo th i gian trong ngày, lư ng nư c th i b ng kho ng 65 – 80 % lư ng nư c c p s d ng hàng ngày. Theo Tiêu chu n c p nư c trên công trư ng là 60 lít/ngư i/ngày thì lư ng nư c th i là 45 lít/ngư i/ngày. B ng 3. 8. T i lư ng các ch t ô nhi m trong nư c th i sinh ho t Ch t ô nhi m T i l ư ng các ch t ô nhi m (g/ngư i/ngày) BOD5 45 - 54 (49,5) COD 79 - 84 (87) Ch t r n lơ l ng 70 - 145 (107,5) T ng N 6 - 12 (9) Amoniac 2,3 - 4,8 (3,55) Vi sinh (ðơn v MPN/100ml): 106 - 109 T ng coliform 105 - 106 Fecal coliform 103 Tr n g giun sán Ghi chú: () - S li u trung bình. - Ngu n: Theo hư ng d n ñánh giá nhanh tác ñ ng môii trư ng c a T c h c y t t h g i i. 100
 16. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 3.9. Lư ng các ch t ô nhi m do nư c th i sinh ho t c a cán b công nhân tham gia thi công ñưa vào môi trư ng (tính cho 50 công nhân) Ch t ô nhi m Lư ng các ch t ô nhi m (g/ngày) BOD5 2 475 COD 4 350 Ch t r n lơ l ng 5 375 T ng N 450 Amoniac 177,5 Vi sinh (ðơn v MPN/100ml): 50 x 109 T ng coliform 50 x 106 Fecal coliform 50 x 103 Tr n g giun sán Căn c vào l ư ng nư c s d ng và lư ng ch t t h i tính ñư c n ng ñ các ch t ô nhi m ñư c nêu trong B ng 3.10. B ng 3.10. N ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c th i sinh ho t c a cán b , công nhân tham thi công d án vào lúc cao ñi m N ng ñ Ch t ô nhi m Không x l ý ðã x l ý BOD5(g/l) 1,1 0,33 COD(g/l) 1,95 0,6 Ch t r n lơ l ng(g/l) 2,34 0,27 T ng N(g/l) 0,2 0,07 Amoni ăc(g/l) 0,078 0,02 Vi sinh (ðơn v MPN/100ml): 2,22 x 106 T ng coliform (*) 2,22 x 103 Fecal coliform (*) Tr n g giun sán 2,22 (*) T các b ng trên có th th y r ng khi áp d ng b t ho i truy n th ng, n ng ñ các ch t ô nhi m v n còn vư t Tiêu ch n cho phép. Vì v y chúng tôi s s d ng b t ho i c i ti n c ó vách ngă n m ng dòng hư ng lên ñ tăng hi u su t x lý và gi m thi u ô nhi m. 101
 17. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ngoài nư c th i sinh ho t, còn ph i tính ñ n nư c mưa ch y tràn trên m t ñ t. Nư c mưa ñư c thu gom qua h t h ng máng, h th ng rãnh h và kín sau ñó ñư c d n t i c ác h ga l ng và x t h ng vào h th ng thoát nư c c a thành ph . ðánh giá tác ñ ng c a nư c mưa ch y tràn t i môi trư ng Theo s li u th ng kê c a T ch c y t t h gi i (WHO), n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c mưa ch y tràn thông thư ng kho ng 0,5 - 1,5 mg Nitơ/l; 0,004 - 0,03 mg phôtpho/l; 10 – 2 0mg COD/l và 10 – 20 mg TSS/l. Nư c mưa còn có th b ô nhi m khi ch y qua các khu v c sân bãi có ch a ch t t h i ô nhi m như bãi ch a nguyên li u, khu v c t hi công ngoài tr i … Tính ch t ô nhi m c a nư c mưa trong trư ng h p này b ô nhi m cơ h c (ñ t, cát, rác), ô nhi m h u cơ và d u m . ð ñánh giá tác ñ ng c a nư c mưa ch y tràn trên khu v c c a d án ñ i v i môi trư ng xung quanh, s d ng mô hình tính toán sau: + Lưu lư ng nư c ch y tràn qua khu v c: Q = 0,278 . k. I. F (m3/s) Trong ñó: k - H s dòng ch y (k = 0,6) I - Cư ng ñ mưa (mm/h) F - Di n tích lưu v c (m2) ð i v i m t tr n mưa, tính toán khi chu kỳ tràn ng P = 1 thì cư ng ñ mưa là 100 mm/h, ta có: Q = (0,278 x 0,6 x 0,1 mm/h x 3600 m2)/3600 s = 0,01668 m3/s Nêú c ng thoát nư c có bùn c n l ng ñ ng s gây ra úng ng p t c th i. + T i lư ng ch t ô nhi m: Trong nư c mưa ñ t ñ u thư ng ch a lư ng l n các ch t b n tích lu trên b m t như d u, m , b i … . Lư ng ch t b n này tích t trong m t th i gian ñư c xác ñ nh theo công th c: G = Mmax [1 - exp (- kz . T)] F (kg) Trong ñó: Mmax - Lư ng b i tích lu l n nh t trong khu v c là (Mmax = 220 kg/ha) kz = H s ñ ng h c tích lu ch t b n khu v c D án (kz = 0,3 ng-1) T - Th i gian tích lu ch t b n (T = 15 ngày) G = 200 [1 - exp (- 0,3 . 15)] 3 = 600 kg Như v y nh ng ch t b n tích t trong kho ng 15 ngày khu v c D án là 600 kg, lư ng ch t b n này s theo nư c mưa ch y tràn qua khu v c d á n gây tác ñ ng không nh t i ñ i s ng thu sinh khu v c H Tây. 102

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản