intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 8

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

359
lượt xem
196
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình : đánh giá tác động môi trường part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 8

 1. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng cromat (phơng pháp Mo) theo TCVN 6194 - 1996 13 Pb Xác ñ nh chì b ng phương pháp tr c ph h p th nguyên t ng n l a theo TCVN 6193 - 1996 14 As Xác ñ nh asen b ng phương pháp ño ph h p th nguyên t theo TCVN 6626 - 2000 15 Cd Theo phương pháp AAS 16 ð ñc Xác ñ nh ñ ñ c theo TCVN 6184 - 1996 Ch tiêu sinh h c 17 Coliform Xác ñ nh theo TCVN 6187 - 1996; TCVN 6187 - 2: 1996 M u l y ñư c lưu tr trong thùng ñá ñ duy trì nhi t ñ < 40C. B môn Công ngh môi trư ng c a Trư ng ð i h c Nông nghi p I th c hi n. 9.2.5. Các phương pháp ñánh giá + Phương pháp so sánh: Dùng ñ ñánh giá các tác ñ ng trên c ơ s các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng: TCVN 1999, TCVN 2001 và TCVN 2005; + Ph n g ñoán: D a trên các tài li u và kinh nghi m c a th gi i và b n ch t các ho t ñ ng c a D án ñ i v i môi trư ng t nhiên và kinh t - xã h i; + ðánh giá nhanh: Phương pháp ñánh giá nhanh (Rapid assessment) do T ch c y t th gi i (WHO) ñ xu t, ñư c áp d ng ñ ñánh giá t i lư ng ô nhi m t rong khí th i và nư c th i c a D á n; + Phương pháp t ng h p xây d ng báo cáo: nh m ñánh giá tác ñ ng c a D án ñ n các thành ph n môi trư ng t nhiên và kinh t - xã h i theo Ngh ñ nh s 80/CP c a Th tư ng chính ph . 9.3. nh n xét v m c ñ chi ti t và ñ tin c y c a các ñánh giá Tiêu chu n so sánh d a theo các Tiêu chu n qu c gia (TCVN), vì v y, các ñánh giá ñư c ñưa ra có ñ t in c y. 120
 2. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng K T LU N VÀ KI N NGH Câu h i bài t p chương IV 1. Trong 9 nhi m v c a m u ñ cương cho m t ÐTM, nhi m v nào quan tr ng. 2. M t báo cáo ÐTM c n ñ t 3 yêu c u gì ? 3. Th nào là ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ÐTM) và ñánh giá tác ñ ng môi trư ng chi n lư c (ÐTMC) 4. Anh ch chuy n k t qu ÐTM d án ñư ng mòn H Chí Minh (ño n qua r ng Cúc Phương) t ki u trình bày 2.2 sang m t ma tr n ñ nh lư ng. 5. Anh (ch ) chuy n k t qu ÐTM c a d án QHSD ñ t t ma tr n ñ nh tính sang ma tr n chi ti t. 121
 3. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 1 Các s li u môi trư ng quan tr ng 1. B n thành ph n môi trư ng t nhiên: khí quy n, thu quy n, th ch quy n và sinh quy n. 2. Do tính ch t tương ñ i khi xem xét, môi trư ng ho t ñ ng c a con ngư i có: môi trư ng ñ t, môi trư ng bi n, môi trư ng r ng, môi trư ng nông thôn, môi trư ng công nghi p, môi trư ng giao thông, môi trư ng y t , môi trư ng văn hoá - xã h i, môi trư ng nhân văn... 3. Khí quy n • Là l p khí dày 500km trên b m t trái ñ t • T ng kh i lư ng khí quy n là 6.106 t t n • Thành ph n: N = 78%; O2 = 21%; CO2 = 0,035% • Hơi nư c 4,4-5,0% ngoài ra là: khí khác, kim lo i v t • B i màu sáng, b i màu ñen (Si, Fe, Zn, Ca, C) • T ng lư ng C d tr trong khí quy n = 2.1012 t n. • T ho t ñ ng b m t ñ t sinh ra: NO, SO2, COx, CH4, CFC v.v... • T ng ñ i lưu (0-10km). ÐÐi m: CO2 = 325 ppm (Khí quy n nguyên: 315ppm). Hơi H2O = 40.000 ppm Không khí luôn xáo tr n, t l CO2/hơi nư c H2O cho cân b ng nhi t (b c x h ng ngo i ñi qua, b c x nhi t gi m b t) → “Hi u ng nhà kính do khí CO2, hơi H2O tăng” • T ng bình lưu (10-50km), quan tr ng kho ng 25km 220 NO+O3 NO2+O2 O3 O2 + O* 230 25 T l O2/O3 = 10 CFC+O3 COCl + O2 SO2+O3 SO3 + O2 O* + O* 180-220 CH4+ O3 CO + H2 O2 V y: Khí th i làm O3 phân hu d n ñ n: + M t l p O3 b o v khí quy n (vi sinh v t xâm nh p) + O3 gi m → tia 220nm → vào nhi u → gi t vi sinh v t, h i th c v t, ñ ng v t → Hi n tư ng suy gi m t ng ozon 4. Th ch quy n (h p hơn g i là ñ a quy n) • Ðư ng kính g n 13.000km (bán kinh = 6370km) • Di n tích b m t trái ñ t: 510 tri u km2 • Kh i lư ng riêng 5520Kg/m3 (5525t n/km3) • Tu i trái ñ t 4,6.109 năm (500 tri u năm → 500 năm t i, bi n m t → 500 năm ti p sau, m t chu kỳ m i s xu t hi n). • Kh i lư ng g p 10 l n khí quy n (= 6.107 t t n) • B m t bi n + ñ i dương = 360 tri u km2 • B m t l c ñ a = 150 tri u km2 (148 tri u) • Tr lư ng cacbon: C (than ñá) = 2.1013 t n. • Tr lư ng (ñá vôi) = 1016 t n. • D ng quan tr ng c a quang h p là C6H12O6 → C6H11O5-OH (Hydradcarbon) 5. Thu quy n: • Ð i dương ch a nư c m n và chi m 97,4% nư c toàn c u • Băng tuy t 2 c c trái ñ t chi m 1,98% nư c toàn c u • Nư c ng m (ng t) chi m 0,60% nư c toàn c u 122
 4. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Nư c m t (ng t) sông, h 0,02% nư c toàn c u • Nư c trên trái ñ t ti p nh n 1/3 năng lư ng m t tr i ñ th c hi n chu trình nư c. • T ng lư ng nư c toàn c u là 1,4.1018 t n. • Cân b ng nư c: 70% nư c m t do phát tán và cây hút • 8% tư i cho nông nghi p 30% ñi vào dòng ch y là: 2% ăn u ng 4% cho công nghi p 12% làm ngu i ñ ng cơ 4% khác D ng quan tr ng c a quang h p trong l p nư c c a t o, dong là : • (Ngu n g c cung c p ñ m ñó là chittin) • B n ch a CO2: Trong ñáy ñ i dương VSV H u cơ CO2 + H2O CaCO3 + CO2 + H2O ⇔ Ca(HCO3)2 Hai quá trình ñó b o ñ m n ng ñ CO2 cân b ng trong nư c và không khí → Tác d ng ñi u ch nh CO2 c a khí quy n ph n nào (ph n khác n a do th c v t ñi u ch nh). 6. Sinh quy n: M t tr i C6H11O5-OH NL ( Chitin ) C, H, O, N M t tr i C6H11O5-NH Dư i H2O O ONư c (Hyñradcacbon ) Bao g m sinh v t (th c v t, ñ ng v t, vi sinh v t) trên c n, dư i nư c, trong • không khí. • Th c v t s n xu t kho ng 400 t t n h u cơ/năm • Ð s n xu t m t lư ng h u cơ (quy v 1 t n C) th c v t c n 5.104m3CO2 • M t ngư i trư ng thành th 12-20m3 không khí/ngày (tuỳ theo v n ñ ng). Do ñó 7 t ngư i 1 năm th i ra 2,1.109 t n CO2 (tương ñương lư ng CO2 sinh ra khi ñ t 800 tri u t n than ñá). • T ng di n tích r ng (th c v t chính) là 3840 tri u ha (che ph 29% b m t l c ñ a). Sinh kh i là 300-450 t n/ha. Trong ñó lá xanh có 20% Hydradcarbon; g ch a 40%; trong s i 80-90%. • M t cây trư ng thành (5 tu i) hút kho ng 6kg CO2/năm. • Lúa nư c (ngu n ch y u) sinh ra 20-80kg CH4/ha/năm (tuỳ phân bón s d ng). • Vi sinh v t trong 1km2 ñ t ăn h t 30 t n h u cơ bán phân hu /năm • Lư ng CH4 do chăn nuôi toàn th gi i sinh ra kho ng 60-100 tri u t n/năm. • Nư c trong sinh quy n (cơ th ñ ng, th c v t) chi m 0,002% t ng lư ng nư c toàn c u, t c là kho ng 3.107 tri u t n (hay 3000 t t n) • R ng nhi t ñ i ph 7% di n tích b m t ñ t nhưng l i cung c p 60% loài v ña d ng sinh h c. • Nư c mưa rơi xu ng b h p th b i lá và r ây 75% t ng lư ng, 25% còn l i là nư c tràn b m t ñ t (!) • Lư ng SO2 trong khí quy n nguyên thu là nh hơn 11 tri u t n Nhưng toàn th gi i do ñ t nhiên li u x ra 200 tri u t n. 123
 5. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • Hàng năm toàn th gi i x vào khí quy n 600-700 t n b i h t (φ10) ch y u do ñ t nhiên li u hoá th ch (chưa k h t b i cơ h c do v n ñ ng giao thông và các v n ñ ng khác gây ra) Ph l c 2 TCVN 5939-1995 Gi i h n t i ña cho phép c a b i và các ch t vô cơ trong khí th i công nghi p (mg/m3) STT Thông s Giá tr gi i h n 1 B i khói - N u kim lo i 400 200 - Bê tông hoá 500 200 - Xi măng 4000 100 - Các ngu n khác 6000 400 B i: - Ch a Silic 100 50 - Ch a amiăng Không Không Antimon 40 25 Asen 30 10 Cadmi 20 1 Chì 30 10 Ð ng 150 20 Km 150 30 Clo 250 20 HCl 500 200 Flo, axit HF (các ngu n) 100 10 H2S 6 2 CO 1500 500 SO2 1500 500 NOx (các ngu n) 2500 1000 NOx (cơ s s n xu t axit) 4000 1000 H2SO4 (các ngu n) 300 35 HNO3 2000 70 Amoiac 300 100 2.3. Ð i v i khí th i c a m t s ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v ñ c thù, khí th i vào khí quy n theo quy ñ nh c a các tiêu chu n riêng 124
 6. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chú thích: Phương pháp l y m u phân tích, tính toán ñ xác ñ nh giá tr n ng ñ các thành ph n vô cơ b i c th trong khí th i công nghi p ñư c quy ñ nh trong các TCVN tương ng. 125
 7. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 3 TCVN-6438:2002 B ng 1: Gi i h n t i ña cho phép c a các ch t khí th i gây ô nhi m Phương ti n l p Phương ti n l p ñ ng cơ xăng ñ ng cơ diezen Thành ph n gây ô nhi m khí th i Mô tô Ô tô Ô tô M c1 M c2 M c3 M c4 M c1 M c2 M c1 M c2 M c3 CO (%) th tích 6,5 6,0 4,5 3,5 6,0 4,5 - - - Ho c (ppm th tích) 10.000 7.800 - Ð ng cơ 4 thì - 1500 1200 600 - - - - Ð ng cơ 2 thì - 7800 7800 7800 - - - Ð ng cơ có k t c u khác - 3300 3300 3300 - - - Ð khói (% HSU) - - - - - - 85 72 50 126
 8. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 4 TCVN-6992:2001 B ng 1: N ng ñ cho phép c a ch t vô cơ trong khí th i công nghi p ng v i lưu lư ng khác nhau và trình ñ công ngh , th i ra trong vùng ñô th (KưV = 0,8) Ðơn v tính b ng miligam trên mét kh i khí th i ñi u ki n tiêu chu n (mg/Nm3) TT Tên Công ngh c p A Công ngh c p B Công ngh c p A Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 KQ = 1 KQ = 0,75 KQ = 0,5 KQ = 1 KQ = 0,75 KQ = 0,5 KQ = 1 KQ = 0,75 KQ = 0,5 1 Atimon 12 9 6 15 11,25 7,5 20 15 10 2 Asen 4,8 3,6 2,4 6 4,5 3 8 6 4 3 Cadimi 0.,48 0,36 0,24 0,6 0,45 0,3 0,8 0,6 0,4 4 Chì 4,8 3,6 2,4 6 4,5 3 8 6 4 5 Ð ng 9,6 7,2 4,8 12 9 6 16 12 8 6 Km 14,4 10,8 7,2 18 13,5 9 24 18 12 7 Clo 9,6 7,2 4,8 12 9 6 16 12 8 8 HCl 96 72 48 120 90 60 160 120 80 9 Flo, axit HF (các ngu n) 4,8 3,6 2,4 6 4,5 3 8 6 4 10 0,96 0,72 0,48 1,2 0,9 0,6 1,6 1,2 0,8 H2 S 11 CO 240 180 120 300 225 150 400 300 200 12 240 180 120 300 225 150 400 300 200 SO2 13 480 360 240 600 450 300 800 600 400 NOx (Các ngu n) 14 480 360 240 600 450 300 800 600 400 NOx (cơ s s n xu t axit) 15 16,8 12,6 8,4 21 15,75 10,5 28 21 14 H2SO4 16 33,6 25,2 16,8 42 31,5 21 56 42 28 HNO3 17 Amoniac 48 36 24 60 45 30 80 60 40 127
 9. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 5 TCVN 6772: 2000 Ch t lư ng nư c- Nư c th i sinh ho t Gi i h n ô nhi m cho phép Water quality - Domesticwasterwater standards 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng ñ i v i nư c th i c a các lo i cơ s d ch v , cơ s công c ng chung cư như nêu trong b ng 2 ( sau ñây nư c th i sinh ho t) khi th i vào các vùng quy ñ nh: Tiêu chu n này ch áp d ng cho nư c th i sinh ho t t i các khu v c chưa có h th ng thu gom, x lý nư c th i t p trung. Tiêu chu n này không áp d ng cho nư c th i công nghi p như quy ñinhk trong TCVN 5945 - 1995. 2. Gi i h n ô nhi m cho phép. 2.1. Các thông s và n ng ñ thành ph n ô nhi m trong nư c th i sinh ho t khi th i ra các vùng nư c quy ñ nh không ñư c vư t quá gi i h n trong b ng 1. B ng 1: Thông s ô nhi m và gi i h n cho phép. Ðơn v Gi i h n cho phép Thông s ô nhi m M cI M c II M c III M c IV M cV 1 pH mg/l 5 -9 5 -9 5 -9 5 -9 5 -9 2 BOD mg/l 30 30 40 50 200 3 Ch t r n lơ l ng mg/l 50 50 60 100 100 4 Ch t r n có th l ng ñư c mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 KQÐ 5 T ng ch t r n hoà tan mg/l 500 500 500 500 KQÐ 6 Sunfua (theo H2S) mg/l 1.0 1.0 3.0 4.0 KQÐ 7 Nitrat (NO3) mg/l 30 30 40 50 KQÐ 8 D u m (Th c ph m) mg/l 20 20 20 20 100 9 Phosphat (PO43-) mg/l 6 6 10 10 KQÐ 10 T ng coliforms MPN/ 1000 1000 5000 5000 1000 100ml KQÐ không quy ñ nh 128
 10. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 2: Ð i v i lo i hình, quy mô & di n tích s d ng c a cơ s d ch v , công c ng và chung cư Lo i hình cơ s D ch v / Quy mô, di n tích s d ng d ch M c áp d ng cho Ghi chú công c ng/ v , công c ng, chung cư phép theo b ng 1 chung cư 1. Khách s n Dư i 60 phòng M c III T 60 ñ n 200 phòng M c II Trên 200 phòng M cI 2. Nhà tr , nhà T 10 ñ n 50 phòng M c IV khách Trên 50 ñ n 250 phòng M c III Trên 30 giư ng M c II 3. B nh vi n T 10 ñ n 30 giư ng M c II Ph i kh trùng nư c th i nh trư c khi th i ra môi trư ng Trên 30 giư ng M cI 4. B nh vi n ña M cI Ph i kh trùng nư c th i. N u có các thành ph n ô khoa nhi m ngoài nh ng thông s nêu trong b ng 1 c a tiêu chu n này thì áp d ng gi i h n tương ng ñ i v i các thông s ñó quy ñ nh trong TCVN 5945 - 1995 T 5000m2 ñ n 10000 m2. 5. Tr s cơ M c III Di n tích tính khu v c làm Trên 10000 m2 ñ n 50000m2. quan vi c M c II Trên 50000m2. nhà nư c, M cI doanh nghi p, cơ quan nươc ngoài , ngân hàng, văn phòng T 5000m2 ñ n 25000m2 6. Trư ng h c, M c II Các vi n nghiên c u chuyên Trên 25000m2 vi n nghiên c u ngành ñ c thù liên quan ñ n M cI và các cơ s nhi u hoá ch t và sinh h c, nư c th i có các thành ph n tương t ô nhi m ngoài các thông s nêu trong b ng 1c a tiêu chu n này, thì áp d ng gi i h n tương ng ñ i v i các thông s ñó qui ñ nh trong TCVN 5945 - 1995. T 5000 m2 ñ n 25000 m2 7. C a hàng M c II bách hoá, siêu Trên 25000 m2 M cI th 129
 11. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Lo i hình cơ s D ch v / Quy mô, di n tích s d ng d ch M c áp d ng cho Ghi chú công c ng/ v , công c ng, chung cư phép theo b ng 1 chung cư T 500m2 ñ n 1000 m2 8. Ch th c M c IV ph m tươi s ng Trên 1000m2 ñ n 1500m2 M c III Trên 1500m2 ñ n M c II 25000m2 M cI Trên 2500m2 Dư i 100m2 9. Nhà hàng ăn M cV Di n tích hình là di n tích u ng, nhà ăn phòng ăn T 100m2 ñ n 250m2 M c IV công c ng, c a Trên 250m2 ñ n 500m2 M c III hàng th c ph m Trên 500 m2 ñ n 2500m2 M c II Trên 2500m2 M cI 10. Khu chung Dư i 100căn h M c III cư T ? 100 căn ñ n 500 căn h M c II Trên 500 căn h M cI 130
 12. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 6: TCVN - 6773: 2000 B ng 1 - Ch t lư ng nư c thu l i Thông s ch t lư ng Ðơn v M c các thông s 1.T ng ch t r n hoà tan mg/l Nh hơn 400, dùng cho vùng ñ t có h th ng tư i tiêu kén ñ t nhi m m n (nư c có ñ d n, EC < 0,75µS/cm, 250C) Nh hơn 2000 và t s SAR (xem ph l c A) trong nư c tư i th p, dùng cho vùng ñ t gieo tr ng các lo i cây ch ng m n, tư i tiêu t t và ch ñ ng ñư c vi c tư i tiêu (EC
 13. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 7: TCVN- 6981 : 2001 B ng 1. Giá tr gi i h n các thông s ô nhi m và n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c th i công nghi p khi th i vào v c nư c h dùng cho m c ñích c p nư c sinh ho t V> 100 x106m3 V=(10 +100) x 106m3 V
 14. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 8: TCVN - 5941-1995 Dư lư ng hóa ch t b o v th c v t trong ñ t Gi i h n t i ña cho phép Công th c M c cho phép TT Hóa ch t Tác d ng hóa h c (mg/kg ñ t) 1 Atrazine C8H14CIN5 Tr c 0,2 2 2,4 - D C8H6Cl2O3 Tr c 0,2 3 Dalapon C3H4Cl2O2 Tr c 0,2 4 MPCA C9H9ClO3 Tr c 0,2 5 Sofit C17H26CINO2 Tr c 0,5 6 Fenoxapro-ethyl (Whip S) Cư16H12CINO5 Tr c 0,5 7 Simazine C7H12CIN5 Tr c 0,2 8 Cypermethrin C22H19Cl2NO3 Tr c 0,5 9 Satum (Benthiocarb) C12H16CINOS Tr c 0,5 10 Dual (Metolachlor) C15H22CINO2 Tr c 0,1 11 Fuji - One C15H18O4S2 Di t n m 0,1 12 Fenvalerat C25H22CINO3 Tr sâu 0,1 13 Lindan C6H6Cl6 Tr sâu 0,1 14 Monitor (Methamidophos) C2H8NO2PS Tr sâu 0,1 15 Monocrotophos C7H14NO5P Tr sâu 0,1 16 Dimethoate C5H12NO3PS2 Tr sâu 0,1 17 Methyl Parathion C8H10NO5P Tr sâu 0,1 18 Triclofon (Clorophos) C4H8Cl3O4P Tr sâu 0,1 19 Padan C7H16N3O2S2 Tr sâu 0,1 20 Diazinon C12H21N2O3PS Tr sâu 0,1 21 Fenobucarb (Bassa) C12H17NO2 Tr sâu 0,1 22 DDT Tr sâu 0,1 Chú thích: Ð i v i ñ t tr ng vi c l y m u ñ xác ñ nh dư lư ng hóa ch t b o v th c v t ñư c ti n hành ngay sau v thu ho ch. 133
 15. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 9: TCVN - 6962: 2001 B ng 1. M c gia t c rung cho phép trong ho t ñ ng xây d ng, dB Th i gian áp d ng M c cho Khu v c Ghi chú phép, dB** trong ngày Khu v c c n có môi 7h - 19h 75 Th i gian làm vi c liên trư ng ñ c bi t yên tĩnh t c không quá 10h/ngày * 10h-7h M cn n Khu dân cư, khách s n, 7h - 19h 75 Th i gian làm vi c không nhà ngh , cơ quan hành liên t c quá 10h/ngày M cn n* 19h-7h chính và tương t . Khu dân cư xen k 6h - 22h 75 Th i gian làm vi c không trong khu v c thương liên t c quá 14h/ngày M cn n* 22h-6h m i, d ch v và s n xu t * Xem ph l c A ** Xem ph l c B B ng 2. M c gia t c rung cho phép trong ho t ñ ng s n xu t công nghi p, dB M c cho phép và th i gian áp d ng trong Khu v c * Ghi chú ngày, dB** 6h-18h 18h-6h Khu v c c n có môi trư ng 60 55 M c gia t c rung qui ñ nh trong b n ñ c bi t yên tĩnh 1) M c ño ñư c khi dao ñ ng n ñ nh ho c Khu dân cư, khách s n, nhà 65 60 2) là trung bình c a các giá tr c c ñ i ngh , cơ quan hành chính ñ i v i m i dao ñ ng khi dao ñ ng và tương t . ñư c ño có chu kỳ hay ng t quãng? Khu dân cư xen k trong 70 65 ho c khu v c thương m i, d ch 3) Là giá tr trung bình c a 10 giá tr t v và s n xu t 100 giá tr ñã ño ñư c c a 5s ho c tương ñương c a nó (L10) các dao ñ ng là b t qui t c và ñ t * Xem ph l c A ** Xem ph l c B Ph l c 10: TCVN 6561 - 1999 An toàn b c x ion hóa t i các cơ s X quang y t ( Ðơn v ño mSv - milisievert) Lo i li u và ñ i tư ng áp Nhân viên Ngư i th c t p, Nd (g n ngu n d ng b cx h c ngh b cx ) (16-18 tu i) Li u hi u d ng toàn thân 20 6 1 Li u tương ñương ñ i v i 50 50 15 th y tinh th c a m t Li u tương ñương ñ i v i tay, 500 150 50 chân và da 134
 16. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 11: DANH M C CÁC D ÁN PH I L P BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph ) TT D ÁN QUY MÔ 1 D án công trình tr ng ñi m qu c gia T tc 2 D án có s d ng m t ph n, toàn b di n tích ñ t ho c có nh hư ng x u ñ n khu b o t n thiên nhiên, vư n Qu c gia, các khu di tích l ch s - văn hoá, di s n t nhiên, danh lam th ng c nh ñã T tc ñư c x p h ng ho c chưa ñư c x p h ng nhưng ñư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh b o v 3 D án có nguy cơ nh hư ng x u tr c ti p ñ n ngu n nư c lưu v c sông, vùng ven bi n, vùng có T tc h sinh thái ñư c b o v 4 D án nhà máy ñi n nguyên t T tc 5 D án nhà máy ñi n nhi t h ch T tc 6 D án xây d ng lò ph n ng h t nhân T tc 7 D án xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch T tc v có s d ng ch t phóng x ho c phát sinh ch t th i phóng x 8 D án xây d ng cơ s vi n thông T tc 9 D án xây d ng k t c u h t ng khu ñô th , khu dân cư T tc 10 D án xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p, T tc khu công ngh cao, c m công nghi p, khu ch xu t, c m làng ngh 11 D án xây d ng k t c u h t ng khu kinh t , thương m i T tc 12 D án xây d ng m i, c i t o, nâng c p tuy n T tc ñư ng b cao t c, c p I, c p II và c p III 13 D án xây d ng m i các tuy n ñư ng b Chi u dài t 50 km tr lên. c p IV 14 D án xây d ng m i, nâng c p, c i t o tuy n Chi u dài t 100 km tr lên ñư ng s t 15 D án xây d ng m i các c u vĩnh c u trên ñư ng Chi u dài t 200 m tr lên b , ñư ng s t (không k ñư ng d n) 16 D án xây m i, nâng c p, c i t o nh ng công ðòi h i tái ñ nh cư t 2.000 ngư i tr trình giao thông lên 17 D án nhà máy ñóng, s a ch a tàu thu T u tr ng t i t 1.000 DWT tr lên 18 D án nhà máy ñóng m i, s a ch a, l p ráp ñ u Công su t thi t k t 500 máy toa xe, ô tô phương ti n/năm tr lên 19 D án xây d ng, c i t o, nâng c p c ng sông, Tàu tr ng t i t 1.000 DWT c ng bi n tr lên 20 C ng hàng không, sân bay T tc 135
 17. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 21 D án xây d ng ñư ng xe ñi n ng m, ñư ng h m Chi u dài t 500 m tr lên 22 D án xây d ng ñư ng s t trên cao Chi u dài t 2.000m tr lên 23 D án khai thác d u, khí T tc 24 D án l c hoá d u (tr các d án chi t n p LPG, T tc pha ch d u nh n) 25 D án xây d ng tuy n ñư ng ng d n d u, khí T tc Dung tích t 1.000m3 tr lên 26 D án kho xăng d u 27 D án s n xu t s n ph m hoá d u (ch t ho t ñ ng T tc b m t, ch t hoá d o, metanol) 28 D án v sinh súc r a tàu T tc 29 D án xây d ng khu trung chuy n d u, khí T tc 30 D án nhà máy nhi t ñi n Có công su t t 50MW tr lên H ch a có dung tích t 1.000.000 m3 31 D án nhà máy thu ñi n nư c tr lên 32 D án xây d ng tuy n ñư ng dây t i ñi n cao áp Chi u dài t 50 km tr lên 33 D án nhà máy cán, luy n gang thép và kim lo i Công su t thi t k t 5.000 t n s n m u ph m/năm tr lên 34 D án nhà máy s n xu t ch t d o Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên 35 D án nhà máy s n su t phân hoá h c Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên 36 D án kho hoá ch t, thu c b o v th c v t Có s c ch a t 10 t n tr lên 37 D án nhà máy s n xu t sơn, hoá ch t Công su t thi t k t 1.000 t n s n cơ b n ph m/năm tr lên 38 D án nhà máy s n xu t ch t t y r a, Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph gia ph m/năm tr lên 39 D án nhà máy s n xu t thu c b o v th c v t Công su t thi t k t 500 t n s n ph m/năm tr lên 40 D án nhà máy ch bi n m cao su Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên 41 D án nhà máy ch bi n cao su Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên 42 D án nhà máy s n xu t dư c ph m, hoá m Công su t thi t k t 50 t n s n ph m ph m/năm tr lên 43 D án nhà máy s n xu t săm l p ô tô, máy kéo Công su t thi t k t 50.000 s n ph m/năm tr lên 44 D án nhà máy c quy Công su t thi t k t 50.000KWh/năm tr lên 45 D án nhà máy xi măng Công su t thi t k t 500.000 t n xi măng/năm tr lên 46 D án nhà máy s n xu t g ch, ngói Công su t thi t k t 20 tri u viên/năm tr lên 47 D án nhà máy s n xu t v t li u xây d ng khác Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 50.000m3 v t 48 D án khai thác v t li u xây d ng (ñ t, ñá, cát, s i) trên ñ t li n li u/năm tr lên Công su t thi t k t 50.000 m3 v t 49 D án khai thác, n o vét t n thu v t li u xây d ng lòng sông (cát, s i) li u/năm tr lên 50 D án khai thác khoáng s n r n (không s d ng Có kh i lư ng khoáng s n r n và ñ t ñá t 100.000m3/năm tr lên hoá ch t) 51 D án khai thác, ch bi n khoáng s n r n có ch a T tc 136
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2