intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 1

Chia sẻ: Thu Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

34
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2) gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường, quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 1

 1. POS. PHAM NUuC HO • • TS. HOÀNG XUÀN CO DÀNH GIÀ TÀC DÒNG M O I TRirÒNG rin làn t h ù II) NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GL\ HA NÓI - 2001
 2. Ldi nói dàu ChUdng 1: TONO QUAN VE DGTDMT 1.1. Su ra dòi va phàt triòn ciia DGTDMT 1. 2 Muc dich, y nghìa. dòi tUdng ciìa DGTDMT 1. :]. N()i dung ed bàn eùa DGTDMT 1.3.1. Djnh nghìa DGTDMT 1.3.2. Nói dung ed bàn eùa DGTDMT 1.4. Mf*)ì quan he giùa DGTDMT vói phàt trién kinh té va càc còng cu quàn ly mòi trU(Jng kbàc 1.1.1. Còng cu chinb sàeh, ehién lU(Je 1.4.2. ('òng cu phàp che 1.1.3. Còng cu ké boach bòa 1 .i.4. Còng cu tbòng tin, dù liéu l.d.5. Ké'toàn mòi truòng 1.4.6. Quàn ly tai bién mòi trUÒng 1.1.7. (iiào due, dào tao, nàng cao nban tbùe eùa nban dan 1.4.8. Nghién cùu va trién khai khoa hoc, còng nghé 1.4.9. Còng cu kinh tè 1.5. To ehùe va quàn ly còng tàc DC^TDMT 1.5.1. Càc co quan ban hànb luat, quy djnh ve bào ve mòi trUòng va DGTDMT
 3. 1.5.2. C(>quan quan ly tài nguyen i n u n nmv .. va mòi truòny. DGTDMT »"^ 1 .r^.•^. Co (pian tbue thi DGTDMT i6 l .5. l. Càc ed (juan tbam già. ho tid va nliàn xet IS l.ò.ò. Vai trò eùa còng dòng . »>0 1.6. Su dung két qua DGTDMT va e:ie vàn de dami dàt la dòi vói DcVrDM'P 50 1.6.1. Su dung két qua DCVFDMT òO 1.6.2. Nhùng và'n de thuòng gap trong viée tbue bién DGTDMT 52 Chi/dng2: T R Ì N H T U THU(^ HIKN D G T D M T (^0 2.1. (^iiv trìnb cluing óD 2.2. IAKÌC du\c.;t 6S 2.3. X;ie dinb muc dò. pb.un vi daiib gi;i "3 2. 1. Làp de ciiong. tb.un kbao y kièn va cbiiàn bj t a l lieii o- 2.5. r b à n tuli, d a n b gi;i tac dòng mòi truòng Sl 2.5.1. Gae ngiiòn tac dòng SI 2.5.2. Xàe djnh càc bién dòi mòi trUdng 9l) 2.5.3. Vhf\n tuli. dU bao cke tàc dòng cu liiè 92 2.6. Bién p h a p giani tbièu va (pian ly tac dòng 97 2.7. Làp bao cao DCrrO.MT lOS 2.8. Xeni xét, so sanh càc pbUtmg ;in. dxi an tbay i bè 12 1 2.9. Thain kbao y kién còng dóng I2S 2.10. T b à m djnh b;io e;io d a n b gi;i t.ic d('nii: mòi triòng 139 IV
 4. 2.1U.1. HUdng d à n t h à m djnh càc bào cao d à n h già tàc dòng mòi trUÒng 2.10.2. Qui trinh tbàm djnh bao cao DGTDMT 2.11. Monitoring va kièm toàn mòi truòng kbi thUe bién dU ;m. • • • ChUdng 3: CÀC PHUÒNG PHÀP DÙNG TRONG DGTDMT 3.1. Pbuong pb;iiì liét kè .M') lièu 3.2. l'bU()ng phàp d a n b muc •V2.1. Danb muc d(jn giàn .3.2.2. Danb muc ino tii 3.2.3. Danb muc eàii boi 3.2. I. Danb muc eó gbi mùe dò t;ic dòng dòn t ù n g iibàn tò mòi truòng 3.2.5. Danb muc co gbi trong so cua t;ie d(}ng 3.3. IMiUiàig lìbàp ma t r a n mòi triiVàig 3..3.1. Ma t r a n dòn giàn .3..3.2. Ma tr.àn theo buoc 3.3.3. Ma t r a n djnh luong - ma t r a n tb(M) eà'p 3.4. PhUdng p h à p s() dò mang luói 3.5. PbUdng p h à p chàp bàn dò mòi trUÒng .3.6. I^bUdng p h à p mò bìnli 3.6.1. Càc kbài niéni ed bàn 3.6.2. Ckc bUc'k' mò binh boa
 5. 3.6.3. Mò binh tinh toàn lan truvén chat ò nbiém trong kbi quyén 203 3.7. PbUong phàp phàn tich chi phi. Idi ieh mò róng 208 3.7.1. Tièp càn phUdng phàp phàn tich chi phi. Idi ieh mò ròng 208 3.7.2. T(*)ng quan ve còng trìnb thùy dien Hòa Binh 211 3.7.:Ì. Dàt bài toàn 217 3.7.4. Uòc tinh tbòng so 218 3.7.5. Thào luàn két qua 231 ChUdng 4: DÀNH GIÀ TÀC DÒNG DÈN CHAT LirONCi MÒI TRUÒNG 243 1.1. Dành già tac dòng dòn chat lU(jng mòi trUÒng kbòng kbi 243 1.2. l)U bào va d;inb già tàc dòng tdi mòi tiUiing nU(ic mat 251 Phu lue 2.58 1. Làin thè nào de viét bào cào ElS eó ieh ve mat xà bòi 258 2. Huòng dàn ve nói dung cua b;io cao DGTDMT eiii tié't 28.3 Tal lièu tham khdo 287 VI
 6. CHITVIÉTTÀT ADB: Ngàn hàng phàt trién chàu A DGTDMT: Dành già tàc dòng mòi trUÒng DGTDMTCL: Dành già tàc dòng mòi trUÒng chiè'n lUdc CEQ: Hói dóng chà't lUcJng mòi trUÒng (My) DA: Ddn xin phàt trién EIS: Bàn tbòng bào càc tàc dòng mòi trUÒng EPA: Cd quan bào ve mòi trUÒng (My) FONSI: Kbòng thà'y tàc dóng dàng ké KTKT: Kinh té' ky thuàt NEPA: Dao luat Chinh sàch Mòi trUÒng Quóc già ciìa My TDMT: Tàc dòng mòi trUÒng UNEP: ChUdng trìnb mòi trUdng Lièn Vióp quó'c USAID: Cd quan phàt trién Quó'c té' (My) WB: Ngàn hàng thè' giói VI
 7. DANH MUC HÌNH Trang Hình 1.1 Hoat dòng va dành già trong Khung DGTDMT chung 21 Hình 1.2. Tàc dòng mòi truòng do du àn 2 Hinh 1.3. Mòi quan he giùa DGTDMT va còng cu bào ve mòi trUÒng kbàc 44 Hình 2.1. Chon mùc tài liéu theo luat chinh sàch mòi trUdng thich hdp 63 Hình 2.2. Càc buóc chinh trong qua trìnb DGTDMT toàn Lièn bang (My) 65 Hình 2.3 Tong quàt bòa qua trìnb DGTDMT 67 Hình 2.4. Qua trìnb lUdc duyét 69 Hình 2.5. Ckc boat dóng eùa bUóc xàc dinb mùc dò, pham vi tàc dóng 75 Hình 2.6. Mot vi du phàn tich càc tàc dóng co thè xuàt bién trong qua trìnb xày dUng dU àn thùy dién 87 Hình 2.1. Tièp càn càc tàc dòng theo he tbòng 93 Hình 2.8. Hai pha trong qua trìnb dành già phUdng àn tbay thè 126 Hình 2.9. Muc tièu tham già còng dóng 132 Hình 2.10. Sd do tham djnh bào cào DGTDMT 141 Hình 3.1. Kbài niém ve ma tran theo buóc 183 Hình 3.2. Mò pbòng ma tran Leopold 184 VIII
 8. DANH MI C BANG Tran cr Bang 1.1. Yéu càu chinh tbùe dòi vói DGTDMT d càc nuóc tinh dé'n tbàng 7 nàm 1993 10 Bang 1.2. Luat / Quy djnh eùa mot so' nUóe lién quan tói DGTDMT. 11 Bang 2.1. Chi phi va tbòi gian càn elio DGTDMT ó càc nUóc dang phàt trién. 61 Bang 2.2. Vi du ve buóng dàn eùa tò ehùe y tè thè giói dòi vói chat lUcing kbòng kbi. 95 Bang 2.3. Giani nhe tàc dòng dòi vói duòng giao tbòng va dudng cao t(*)C. 101 Bang 2.4. Nhùng dàe diém eùa mot bào cào DGTDMT, bào cào ànb buòng mòi trUÒng bav bào cào mòi trUdng tòt 109 Bang 2.5. Nhùng buóng dàn eùa Hói dòng Chat lu(Hig Mòi truòng My nani 1973 ve nói dung bào cào tàc dòng mòi trUÒng Bang 2.6. Vi du ma tran phàn tich boàn dào Bang 2.1. Vi du ve danb inue trong so - phàn loai de dành già vi tri dàt du àn xù ly nUde tbài 127 Bang 2.8. Muc tièu thii hut còng dòng d mot so giai doan DGTDMT 13:^ Bang 2.9. Hiéu qua cua ky thuàt lién lac vói càc nboni còng dóng 136 Bang 3.1. Liét ké so'liéu ve tbòng so mòi trUÒng eùa he tbòng tbuy Idi 166 Bang 3.2. Danb muc càc và'n de càn quan tàm khi dành già chat lUfing nxiòe \6t IX
 9. Bang 3.3. Danb muc càc yéu io KIIIU IL. .K^ HV< »«* mòi trUdng càn quan tàm trong DGTDMT dù àn xày dung dxiòng cao toc 170 Bang 3.4. Vi du d a n b muc dUcJc mò tà 173 Bang 3.5. Danb muc càu bòi dùng de d a n b già dU àn phàt trién nòng thòn d càc nude dang phàt trién 175 Bang 3.6. Ma tran DGTDMT dù àn Pattani, Thài Liin 178 Bang 3.1. Vi du d a n b muc mòi trUdng dòi vói dU àn duòng Huasai - Thale. Tbài Lan 179 Bang 3.8. Ma tran tàc dóng mòi triròng ddn giàn dòi vói nbà mày giay PhUcing Hoàng. Tbài Lan 182 Bang 3.9. Ma tran tàc dòng mòi tiTfòng djnh lUcJng elio dù àn hot giày PhUcJng Hoàng, Tbài I^n 186 Bang 3.10. Vi du ve su dung pbU(mg pb.ip mang luói de DGTDMT ve su dung dàt 189 Bang 3.11. Cik trj, tàm quan trong va mùe dò tàc dòng theo du àn bang 3.10 190 Bang 3.12. Vi du ve su dung pbU(mg phàp chàp bàn dò de d à n h già su thich hcJp cua phUdng àn su dung dàt 193 Bang 3.13. Già t n NPV sau 50 nàm 235 Bang 3.14. Két qua tinh ehi phi \òi ieh mò ròng elio truòng bcJp tinh \ò\ nbuàn d mùe tbàp 236 Bang 3.15. Két qua tinh chi phi mò ròng cho truòng h(;Jp tinh Icli nbuàn d mùc t r u n g binh 237 Bang 3.16 Két qua tinh chi phi IcJi ieh mò ròng cho truòng bcJp tinh \òi n b u à n d mùe cao 239 Bang 3 11. Két qua tinh chi phi \ÓÌ ieh m() ròng cho truòng hdp mùc dàu tu rat cao. già boàc san lUc^ng ha 33.3°'o 2ii)
 10. Preface The textbook on "Environmental Impact Assessment" has been established in the framework of ,the project "Capacity building for environmental management in Vietnam'\ The educational component of the project targets the Master programme, organised by the Faculty of Environmental Sciences at the Hanoi University of Science, Vietnam National University. A specific project objective was to develop reference materials for the students. The result is five textbooks, including this one, which bave been published with the Vietnam National University Publishing House, whose co- operation enabled 750 copies to he published, instead of the originai target of 250 copies. Peer review is cruciai for quality control and has been a structural component of the textbook development. The main objective of the peer review process was to generate comments and detailed suggestions to improve the manuscripts. Dr. Hoang Xuan Co and Ass. Prof. Pham Ngoc Ho, completed a draft textbook in Jariuary 1999. In March 1999, the Hanoi University of Science organised a review workshop, in which twenty-seven academics participated. The review was based on the following main criteria, set by the university: 1) scientific quality; 2) up-to-dateness; 3) pedagogical quality. In addition, an extensive external peer review was completed, including scientists from universities and research institutes in Hanoi and Ho Chi Minh City. A final review was organised by the publishing house. The authors bave adapted their manuscripts according to the comments expressed. XI
 11. Acknowledgements On behalf of the Project Advisory Cominittee. we would like to congratulate the authors, Dr. Hoang Xuan Co and Ass. Prof. Pham Ngoc Ho of the Faculty of Environmental 'M?iences for successfully completing the development of tbi^ textbook. We take the opportunity to kindly thank Prof. Le Thae Can. director of the Centre for Environmental and Sustainable Development, Prof Pham Ngoc Dang, director of the Centre for Environmental Engineering in Towns and Industriai Areas at the Hanoi University of Civil Engineering, and Ass. Prof Hoang Due Dat, of the sub-Institute of Tropical Biology of the National Centre for Naturai Science and Technology in Ho Chi Minh city, for their active participation in the peer review process. Also, we acknowlcdge the constructive co-operation of the Vietnam National University Publishing House. Finally. we express our sincerest gratitudc to tb European Commission for funding the project on ''Capacity building for environmental management in Vietnam" and enabling the development and publication of the textbook on ''Environmental Impact Assessment". The editors, Prof. Mai Dinh Yen, Faculty of Biology, Hanoi University of Science, Vietnam National University Prof. Lue Hens, Department of Human Ecology, Free University of Brussels (VUB) Mr. Eddy Nierynck, Department of Human Ecology, P^ree University of Brussels (VUB) XII
 12. Lai giói thiéu Cuon sàch "Dành già tàc dóng Mài trUdng' dxióc bién soan trong khuón kho cua De àn: "Xày dUng Nàng luc Quàn ly Mòi truòng d Viét Nam". Muc tiéu dào tao ciìa de àn là chUdng trìnb dào tao Thac sy do Khoa Mòi trUÒng, TrUdng Dai hoc Khoa hoc Tu nhién, Dai b()c Quóc già Ha Nói tbUe bién. Muc tiéu dàc biet ciìa de àn là tàng cUdng cung cà'p càc tài liéu tham kbao cho sinh vién. Két qua là 5 cuó'n sàch giào trìnb dà dudc Nhà xuà't bàn Dai hoc Quóc già Ha Nói xuà't bàn va dà co the in dUdc 750 cuó'n tbay vi nbiém vu lue dàu là 250 cuó'n. Còng viec nhàn xét dành già là quan trong cho chà't lUdng cuó'n sàch dà dUcJc chù y trong suó't qua trinh bién soan. Muc dich chinh eùa còng viec này là phàn bién va dóng góp càc y kién nhàm nàng cao chat Ixióng ckc bàn thào. Sau kbi TS Hoàng Xuàn Cd va PGS Pham Ngcx: Ho boàn thành bàn thào vào tbàng 1 nàm 1999. tbàng 3 nàm 1999, TrUdng Dai hoc Khoa hoc Tu nhién Dai hoc Quóc già Ha Noi dà to ehùe Hòi thào de dành già nghiem thu vói sU tham dU cua 27 nhà khoa hoc Mòi trUÒng. Viec dành già nghiém thu càn cu vào 3 tiéu chuan chinh ciìa sàch giào trìnb ma trUÒng de ra là: 1) Tinh khoa hoc; 2) Tinh càp nhàt bién tai va 3) Tinh sU pham. Ngoài ra, cuó'n sàch con co su tham già nban xét dành già ciìa càc nhà khoa hoc TrUdng Dai hoc va Vién nghién cùu d t h à n h phò Ho Chi Minh. Dàc biet Nhà xuà't bàn Dai hoc Quóc già Ha Nói dà trUc tièp tham già stia chùa bàn thào mot càch còng phu de cuó'n sàch dUcJc boàn thièn hdn. XIII
 13. Tbay màt bòi dóng co vàn eùa de àn. chùng tói xin ehùe mùng tàc già TS Hoàng Xuàn Cd va PGS Pham Ngc)c Hó. Khoa Mòi trUdng dà boàn thành co ké't qua cuó'n sàch. Nhàn djp này chùng tói cùng xin bay tò lòi càm dn chàn thành tói GS Le Thac Càn, Giàm dÓc Trung Tàm Phàt trién ben vùng Mòi trUdng, GS Pham Ng(3c Dàng, Giàm dòc Trung tàm Còng nghé Mòi trUÒng Dò thi va Khu còng nghiép Dai hoc Xày dUng Ha Nói, PGS Hoàng Due Dat- Vién Sinh hoc Nhiét dòi Trung tàm Khoa hoc Tu nhién va Còng nghé Quóc già Thành phò Ho Chi Minh dà tich cUc tham già vào qua trìnb nhàn xét dành già cho noi dung cua cuòn sàch. Chùng tói cùng xin càm dn ve sU hdp tàc xày dUng eùa Nhà xuà't bàn Dai hoc Quóc già Ha Nói. Sau cùng chùng tói xin bay tò su càm dn chàn thành tói Hói dòng chàu Au dà tài trd ngàn sàch cho De àn "Xày dùng Nàng lue Quàn ly Mòi trUdng d Viét Nam" de cuó'n sàch "Dành già tàc dòng Mòi trUòng" dUdc bién soan va xuà't bàn. Càc bién tap: GS Mai Dinh Yèn - Khoa Sinh hoc Truòng Dai hoc Khoa hoc Tu Nhién, D91 hoc Quòc già Ha Noi. GS Luc Hens - Bo mòn Sinh thài Nhàn vàn Truòng Dai hoc Tu do Brussels, VUdng quóc Bi (VUB). Eddy Nierynck - Bo mòn Sinh thài Nhàn vàn truòng Dai hoc Tu do Brussels, Vudng quó'c Bi (VUB). XIV
 14. Ldl NÓI DÀU Cho dén nay thuàt ngù "Dành già tàc dóng mòi trUdng" (DGTDMT) kbòng con xa la dòi vói nhùng nguòi làm còng tàc quàn ly d càc càp. càc ngành cùng nhu nhùng ngùòi làm còng tàc khoa hoc trong nbiéu lình vUe. Ò nUòc ta, tuy còng tàc DGTDMT mòi dxióc tièn hànb gàn day nhung chùng ta dà nbanh cbòng phàt trién boat dóng này phue vu còng cuòc phàt trién kinh té, xà bòi va bào ve mòi trUÒng. Nèu chi nhin vào cum tu: "Dành già tàc dòng mòi trUÒng" thi mòi chùng ta déu eó thè hiéu dude y nghìa cua nò, dò là dành già tàt cà càc tàc dòng dang dién ra boàc eó thè dién ra dé'n mòi trUÒng. Tu dò eó thè hình dung boàc là'y dxióc nhùng vi du cu the ve mot so tàc dòng mòi truòng. Tàc dóng này eó thè rat gàn gùi vói chùng ta nbu tàc dóng eùa bài ràc thài. eùa mot con song hi ó nbiém. eùa tié'ng ón trèn duòng giao tbòng,... NhUng, cùng eó nhùng tàc dóng ò quy mò lón hdn. khó nhàn bièt hdn. dòi hói chùng ta phài nghién cùu. xàc dinh. Ó quy mò toàn càu. dò là su già tàng hiéu ùng nbà kinh. làm trai dàt nòng lèn boàc su suy giani cua tàng ò-zòn eó thè de doa su song trèn trai dàt. Cho dù ò quy mò nào càc tàc dóng này cùng dang gay nèn tinh t r a n g chung: suy tboài mòi trUÒng, suy giàm chat lUdng mòi trUdng. Mùe dò suy tboài mòi truòng d nhùng ndi kbàc nbau cùng kbàc nbau. Chat lUdng kbòng kbi ò mot so t h à n h phò lón dà suy giàm dén mùc con
 15. ngUÒi nbiéu kbi càn tói n h ù n g binh ò-xi de trd giùp hó b à p . Nuóc m à t . nude n g à m ò nbiéu ndi k b ò n g n h ù n g ehi bj ò nbiém ma con giàm cà ve so lUdng k b i è n con ngUòi phài dàu tu nbiéu còng cua de k b à c l u i u i . NlìU vày. nbìn chung phài xeni xét vàn de "tàc dòng" d nbiéu khia canh kbàc nbau, chàng bau: - l ^ a i tàc dòng. - Co che tàc dòng. - Càc thành i)bàn mòi trUdng chiù tàc dòng. - Nguòn tac dòng (tàc nhàn). - Mùc dò tàc dòng. - Kbà nang han che tàc dòng ep bai. Trèn tbue té. do eó nhùng bau che ve nhiéu màt. con ngUdi d nhùng tbòi diém nhat djnh. trong nhùng boàn canh ubai duili chi eó thè nban biét dxtòc mot vài khia canh. Tbuòng tlii kbi phàt bién tàc- dòng. t h a n h phaii mòi trUÒng bj tàc dòng dUoe nbiéu ngiròi nhàn biét hdn. Mot so khia canh kbae doi boi pb.ii bó nbiéu còng sue nghién cùu mòi eó thè xàc djnh cu thè. cliirib xae dUde. Xét rièng tói mòi trUÒng - n
 16. nhién va hdn thè nùa. phai tinh tói yéu tò mòi trUÒng xà bòi. nhàn vàn. Nbu vày, xét theo nghìa róng thi DGTDMT biéu bién ò rat nbiéu lình vUe. Hàu nhu tàt cà moi ngiròi déu dang tham già vào còng viée này. 0 trèn ta dà xét tói nhàn tbùe eùa con ngUdi ve DGTDMT. Bay giò ta sé xét DCiTDMT ò khia canh kbàc, khia canh phàp ly. Do nhàn tbùe dxióc tàm quan trong eùa DGTDMT ma nbiéu niróe trèn thè giói dà dUa còng tàc này vào Luat ve mòi trUÒng. Nói mot càch chinh xàc hdn. trong he tbòng phàp luat co nhiéu diéu lién quan tói DGTDMT. Ngoài càc diéu luat quy 1 , djnh cu thè càch tbùe tièn hànb còng tàc DGTDMT con eó mot so quy djnh quan trong kbàc. bao gòm: - Dòi tUdng phài tié'n hànb DGTDMT. - Thè tbùe DGTDMT. - Thè tbùe thàm dinh, kiém tra. - Su dung két qua DGTDMT. 0 niróe ta Luat bào ve mòi truòng dudc Quóc boi ban hànb tu nàm 199 1 dà eó 2 diéu luat quy djnh nhùng diém ed bàn cua còng tàc DGTDMT. Ngoài ra. Bò Khoa hoc, Còng nghé va Mòi trUdng con ra nhiéu vàn bàn quy djnh ve tièu chuan mòi trilòng. buóng dàn còng tàc DGTDMT...
 17. Nhu vày DGTDMT là boat dóng mang tinh phàp ly cao, thè bién .sU quan tàm kbòng ehi eùa nhàn dàn. còng dóng ma eùa ca càc quóc già va toàn nhàn loai. DGTDMT con là còng cu quàn ly mòi trUÒng eó hiéu qua giùp càc càp chinh quyén, càc doàn thè va dòng dào nhàn dàn nhàn tbùe rò càc tàc dòng dén mòi trUÒng eùa càc boat dòng phàt trién, tu dò eó nhùng bién phàp giani thiéu, kbàc jdiOe nhùng tàc dóng tiéu cùc. Mot vài diém nèu trèn, phàn nào dà chi ra vai trò to lón eùa còng tàc DGTDMT trong viée bào ve mòi truòng. Vàn de dàt ra là phài tièn hànb còng tàc này nbu thè nào de dat hiéu qua cao nhàt. Muò'n dat dUde diéu dò pb;ii tbUe bién dóng tbòi nbiéu màng còng viée, trong dò co còng tàc giào due. dào tao nàng cao kién tbùe ve DGTDMT. Nói dung eùa giào trinh này sé góp phàn nbò vào còng viée bèt sue quan trong trèn. De boàn thành giào trinh này, càc tàc già dà nhàn dUde su giùp dò quy bau eùa càc tbay, co giào va sinh vién Khoa Mòi truòng, TrUÒng Dai hoc Khoa hoc Tu nhién, Dai hoc Quóc già Ha Nói, càc Giào su, Nhà khoa hoc thiiòc Bó mòn Sinh tbài Nhàn vàn, TrUòng Dai hoc Tu do, Brussels, Vudng quóc Bi. Càc tàc già xin bay tò lòng biét dn eùa minh dói vói sU giùp dò dò. Càc tàc già xin càm dn ThS. Nguyén Tbj PhUdng ÌJìnn, TbS. Pham Tbj Viét Anh. ThS. Dàm Duy Àn dà cung càp tài liéu cho viée viét giào trinh này. 4
 18. Ckc tàc già cùng tò lòng biét dn càc Nhà Khoa hoc trong va ngoài truòng Dai hoc Khoa hoc Tu nhién dà doc va góp y. giùp chùng tói boàn tbién giào trìnb. dàc biét là GS. Mai Dinh Yèn, GS. Le Thac C'àn, CiS. Pham Ngoc Dàng. Chùng tói mong dxióc ban doc tièp tue góp y de co thè sua chùa. nang cao chat lUong giào trìnb. phue vu ban doc tòt hdn. Càctàc già 5
 19. C/7 uang 1 T O N G Q U A N VE D À N H GIÀ TÀC D Ò N G MÒI T R U Ò N G 1.1. SURA DÒI VA PHÀT TRIÉN CUA DGTDMT Vice xàe dinb tbòi diém ra dòi eùa còng tàc DGTDMT kbòng phài de dàng. Bdi vi, nèu xét ve tinh chat còng viée thi hinh nhu DGTDMT dà eó tu rat làu. Song nèu xét tbòi gian ma còng viée này dxióc goi tén. dxióc thùa nhàn thi con rat mói me. NgUÒi ta thuòng lày nàm 1969, nàm tbòng qua Dao luat chinh sàch mòi tiuòng cua My làm tbòi diém ra dòi eùa DGTDMT. Trong Dao luàt này eó nhùng diéu qui djnh. yéu càu phài tièn hànb DGTD.MT cua ckc boat dóng lón. quan trong, eó thè gay tàc dòng dkng kè tói mòi trUÒng. Chung ta eó thè chàp nhàn viée chon tbòi diém ra dòi nèu trèn, bòi vi bàn thàn "mòi truòng" dà dxióc con ngUÒi nhàn tbùe tu rat làu. nluing thuàt ngù "mòi trUòng". vàn de mòi truòng exing mói chi dxiOe nhàe dén va dàt ra ké tu cuòi nhùng nàm 60, dàu nhùng nàm 70. Mot so thuàt ngù dà duoe dua ra lién quan tói qua trìnb tuàn thù Dao luàt chinh saeh mòi truòng eùa My. Ba thuàt ngù quan trong nhàt trong dò là: Kièm ké bién trang mòi trUÒng - Environmental inventory DGTDMT - Environmental Impact Assessment (EIA) Tiiòng trìnb tàc dòng mòi trUòng hoàc bào cào TDMT (EIS) Kièm kè bién trang mòi trUÒng là boat dòng nhàm mò tà toàn dién ve mòi trUÒng dang tòn tai ò vxing du djnh dàt du àn boàc vùng co ckc hoat dòng ve mòi trUòng xàv ra. Viée kièm kè phài de càp dén mòi trUÒng ly bòa nhu tbò nhUdng, dja chà't.
 20. dja hinh. kbi bau, nUÓc màt, nUóc ngàm, chat lUdng kbòng kbi, chat lUdng nUòc, ... mòi truòng sinh hoc nhU: càc loài dóng. tbùe vàt, da dang sinh hoc, kbà nàng p h à t t n é n , suy tboài eùa càc loài. mòi truòng nhàn vàn n h ù càc diém khào co, di tich lich su. vàn bòa, d a n b lam tbàng cành, bào t à n g va thU vién,... mòi truòng kinh te xà bòi nhu xu the t à n g dàn so, phàn bò dàn so, mùc song, he tbòng giào due, m a n g ludi giao tbòng, ed sd ha tàng. càp thoàt nùóc, quàn ly ràc, dich vu còng còng n h ù còng an, cùu hòa, bào bièm y té,.. T u càc t h à n h phàn mòi trUdng trèn co thè nhòm thành: Mòi trUdng tu nhién bao góm mòi truòng ly bòa. mói trUdng sinh hoc va mòi trUdng xà hói bao góm mòi trUÒng vàn bòa. mói truòng kinh té - xà bòi. - DGTDMT dxióc dinh nghìa là sU xàc dinh, dành già càc tàc dòng (boàc à n b hudng) eó thè xày ra eùa càc dù àn, càc quy boach phàt trién boàc eùa càc quy dinh, luàt phàp lién quan tdi mói truòng. Muc dich eùa DGTDMT truóc bèt là khuyèn kbich viée xem xét càc khia canh mòi truòng trong viée làp quy boach boàc ra quyèt djnh dòi vói càc dù àn, ckc boat dòng phàt trién de co thè lua chon, tbùe thi dù àn boat dòng co Idi cho mói truòng hdn. - Bào cào DGTDMT eùa mot dù àn là vàn bàn chinh yéu, tuòng trìnb tàt cà két qua eùa còng tàc DCiTDMT. Trong Dao luàt chinh sàch mòi trUdng eùa My qui djnh hai và'n de chinh là ra tuyén bò ve chinb sàch mói trUÒng quóc già va t h à n h làp Hói dóng chat ludng mói trUÒng. Chinb Hòi dóng này dà xuàt bàn tài liéu quan trong buóng dàn ve nói dung bao cào DGTDMT nàm 1973. Diéu 102 eùa Dao luàt chinh sàch mòi truòng dà quy dinb kbà cu the ve DGTDMT bao góm 3 dicm: Diém A: Yéu càu tàt cà càc ed quan, còng sd ben bang phài tièp càn DGTDMT mot càch co he tbòng, lién ngành tn^ng qua 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2