Giáo trình đào tạo bồi dưỡng tư vấn giám sát khảo sát

Chia sẻ: Vũ Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

2
619
lượt xem
388
download

Giáo trình đào tạo bồi dưỡng tư vấn giám sát khảo sát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi một công trình xây dựng đã được đưa ra đấu thầu để thi công, các thủ tục trong tiến trình xây dựng đã hoàn tất, ta cần thống nhất một số thuật ngữ và một số khái niệm chuyên môn theo thông lệ, theo thông lệ Quốc tế, nhất là công tác tư vấn giám sát xây dựng công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình đào tạo bồi dưỡng tư vấn giám sát khảo sát

 1. gi¸o tr×nh ®μo t¹o båi d−ìng t− vÊn gi¸m s¸t kh¶o s¸t
 2. Ch−¬ng I Kh¸i qu¸t chung I t− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh Khi mét c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®−îc ®−a ra ®Êu thÇu ®Ó thi c«ng, c¸c thñ tôc trong tiÕn tr×nh x©y dùng ®· hoµn tÊt, ta cÇn thèng nhÊt mét sè thuËt ng÷ vµ mét sè kh¸i niÖm chuyªn m«n theo th«ng lÖ, theo th«ng lÖ Quèc tÕ, nhÊt lµ c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t X©y dùng C«ng tr×nh. Nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm sau ®Êy ®−îc trÝch tõ c¸c dù ¸n ®Êu thÇu Quèc tÕ ®· ho¹t ®éng trªn ®Êt n−íc ta tõ 1990 ®Õn nay. I.1 Mét sè ®Þnh nghÜa - Chñ ®Çu t− - Ban qu¶n lý Dù ¸n (Employer) lµ Chñ dù ¸n hoÆc lµ ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p hoÆc lµ ng−êi kÕ nhiÖm hîp ph¸p, nh−ng kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®−îc ñy quyÒn. - Nhµ thÇu (Contractor) lµ ng−êi tham dù thÇu th¾ng ®· ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp nhËn vµ nng−êi kÕ nhiÖm hîp ph¸p d−íi danh nghÜa Nhµ thÇu, nh−ng kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®−îc ñy nhiÖm. - Nhµ thÇu phô (Subcontractor) lµ bÊt kú ng−êi nµo ký hîp ®ång mét phÇn c«ng viÖc víi Nhµ thÇu chÝnh, hoÆc bÊt kú n−êi nµo mµ mét phÇn c«ng viÖc ®−îc hîp ®ång theo yªu cÇu cña T− vÊn vµ ng−êi kÕ nhiÖm hîp ph¸p, nh−ng khång ph¶i lµ ng−êi ®−îc ñy nhiÖm. - T− vÊn tr−ëng (Engineer) lµ ng−êi ®−îc Chñ ®Çu t− ®Ò nghÞ ®Ó ho¹t ®éng nh− “C«ng tr×nh s−" thùc thi c¸c môc tiªu vµ yªu cÇu ghi trong Hîp ®ång x©y dùng (vµ theo ®å ¸n thiÕt kÕ). N−íc ngoµi vÉn gäi chøc danh nµy lµ “C«ng tr×nh s−” hay “Tæng C«ng tr×nh s−”. ViÖt nam quen gäi lµ “T− vÊn tr−ëng” hay “T− vÊn”. - Hîp ®ång (Contract) lµ c¸c §iÒu kiÖn, c¸c ChØ dÉn, c¸c B¶n vÏ, c¸c B¶ng ®¬n gi¸, b¶n Dù ThÇu, v¨n b¶n ChÊp nhËn thÇu, b¶n Tháa thuËn hîp ®ång vµ c¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan. - ChØ dÉn kü thuËt (Specifications) lµ c¸c chØ dÉn c¸c lµm vµ ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng viÖc kÓ c¶ trong Hîp ®ång vµ bÊt kú sù thay ®æi hay phô thªm nµo vµo trong nµy kÓ c¶ c¸c môc do Nhµ thÇu ®Ñ tr×nh vµ ®−îc T− vÊn chÊp nhËn. - B¶n vÏ (Drawing) lµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c b¶ng tÝnh vµ c¸c th«ng b¸o kü thuËt cïng d¹ng cña T− vÊn trao cho Nhµ thÇu theo Hîp ®ång vµ tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ. B¶ng tÝnh, c¸c mÉu h×nh, c¸c ®å h×nh, s¸ch chØ dÉn c¸ch lµm vµ b¶o d−ìng hoÆc c¸c th«ng tin kü thuËt cïng d¹ng mµ Nhµ thÇu ®Ñ tr×nh ®−îc T− vÊn chÊp nhËn. - B¶ng gi¸ (Bill of Quantities) lµ b¶ng ®¬n gi¸ vµ toµn bé b¶ng gi¸ nh− mét phÇn cña B¶n dù thÇu. - B¶n dù thÇu (Bid) lµ b¶ng gi¸ dù thÇu mµ nép cho Chñ ®Çu t− ®Ó thùuc hiÖn vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh, vµ söa ch÷a bÊt kú sù h− háng nµo ®· ®Ò cËp trong c¸c ®iÒu kho¶n cña Hîp ®ång, nh− ®· chÊp thuËn trong v¨n b¶n “ChÊp nhËn thÇu”. - Tháa thuËn hîp ®ång (Contract Agreement) lµ c¸c ®iÒu kho¶n tháa thuËn trong mét hîp ®ångkinh tÕ. - Thö nghiÖm hoµn thiÖn (Test on Completion) lµ tÊt c¶ c¸c lo¹i thÝ nghiÖm cña Nhµ thÇu hoÆc bÊt kú ai ®−îc T− vÊn vµ Nhµ thÇu chÊp thuËn, do Nhµ thÇu thùc hiÖn tr−íc 2
 3. khi mét c«ng tr×nh, mét h¹ng môc c«ng tr×nh hay mét phÇn ®−îc bµn giao cho Chñ ®Çu t−. Nh− thÕ ta cã thÓ h×nh dung quy tr×nh triÓn khai mét c«ng tr×nh x©y dùng kh¸i qu¸t trong s¬ ®å hinh 1 Chñ ®Çu t− §Ò ra môc tiªu dù ¸n. Qu¶n lý vèn ®Çu t− ®Êu thÇu ®Ó lùa chän T− vÊn ThiÕt kÕ T¹o ra B¶n thiÕt kÕ Dù ¸n ThiÕt kÕ C¬ së ThiÕt kÕ Kü thuËt (Basic Design) (Detail Design) Nhμ thÇu Thi c«ng Theo 1 trong 2 ph−¬ng thøc T− vÊn Gi¸m s¸t T− vÊn tr−ëng (Engineer-C«ng tr×nh s−) ThiÕt kÕ thi c«ng (Detail Design) Gi¸m s¸t: Kh¶o s¸t, Lµm ®Êt, Thi c«ng nÒn mãng tæng thÇu EPC Gi¸m s¸t KÕt cÊu c¸c lo¹i §Êu thÇu trän gãi ThÇu thi c«ng * ThiÕt kÕ chi tiÕt * X©y Theo h¹ng môc l¾p * Cung cÊp thiÕt bÞ Gi¸m s¸t: ThiÕt bÞ, ®iÖn, n−íc. Gi¸m s¸t: Trang bÞ, m¸y mãc ThÇu ThÇu ThÇu ThÇu phô 1 phô ... phô 1 phô ... H×nh 1: Quy tr×nh thùc hiÖn mét dù ¸n x©y dùng 3
 4. I.2 Mét sè kh¸i niÖm – Chøc tr¸ch quyÒn h¹n 1) T− vÊn tr−ëng vµ §¹i diÖn t− vÊn: - “T− VÊn Tr−ëng- Engineer- C«ng Tr×nh S− -” lµ ng−êi ®−îc Chñ ®Çu t− chØ ®Þnh ®Ó ho¹t ®éng nh− mét “Engineer – C«ng Tr×nh S−” phôc vô cho môc ®Ých cña “Hîp ®ång X©y dùng”. - “§¹i diÖn T− vÊn - Engineer’s Representative” lµ ng−êi do T− vÊn tr−ëng ®Ò nghÞ lµm ®¹i diÖn cho m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc T− vÊn tr−ëng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô chuyªn ngµnh ®−îc giao vµ thùc thi c¸c quyÒn h¹n tr−íc nhãm chuyªn m«n ®ã. 2) Chøc tr¸ch vµ quyÒn h¹n cña T− vÊn tr−ëng (a) T− vÊn tr−ëng thùc hiÖn c¸c chøc tr¸ch ®−îc nªu trong Hîp ®ång. (b) T− vÊn tr−ëng cã thÓ thùc thi c¸c quyÒn h¹n ®−îc nªu trong hîp ®ång, song cÇn ®−îc sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− tr−íc khi thùc thi c¸c quyÒn h¹n ®ã. Còng cÇn hiÓu r»ng, bÊt kú yªu cÇu nµo ®· ®−îc chÊp thuËn th× c¸c quyÒn h¹n do T− vÊn tr−ëng thùc thi ®Òu ®−îc xem lµ quyÕt ®Þnh cña Chñ ®Çu t−. (c) Ngoµi trõ ®· c«ng bè trong Hîp ®ång, T− vÊn tr−ëng kh«ng cã quyÒn lµm cho gi¶m nhÑ c¸c ®iÒu kiÖn b¾t buéc víi “Nhµ thÇu” trong hîp ®ång. (d) QuyÒn h¹n T− vÊn tr−ëng víi c¸c Nhãm t− vÊn nghiÖp vô: Trong tõng kho¶ng thêi gian vµ theo yªu cÇu c«ng viÖc, T− vÊn tr−ëng sÏ lËp c¸c “Nhãm t− vÊn nghiÖp vô” nh− lµ ®¹i diÖn cho m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n vµ thùc thi c¸c quyÒn h¹n ®−îc trao. Tõng nhãm nµy nµy gäi lµ §¹i diÖn T− vÊn - Engineer’s Representative. T− vÊn tr−ëng còng cã thÓ gÈi t¸n Nhãm t− vÊn nghiÖp vô nµy bÊt kú khi nµo nhiÖm vô ®· hÕt. ViÖc lËp hoÆc g¶i t¸n c¸c “Nhãm t− vÊn nghiÖp vô” nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ chØ cã gi¸ trÞ khi v¨n b¶n ®ã ®· ®−îc göi ®Õn Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu. (e) BÊt kú th«ng b¸o nµo do “§¹i diÖn T− vÊn” ®Õn Nhµ thÇu nh©n danh “Nhãm t− vÊn nghiÖp vô” ®Òu cã hiÖu lùc nh− T− vÊn tr−ëng ®−a ra, d−íi d¹ng sau: + BÊt kú sù thiÕu sãt cña T− vÊn ®¹i diÖn do kh«ng chÊp nhËn mét c«ng viÖc viÖc, mét lo¹i vËt liÖu hoÆc m¸y mãc th× kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn T− vÊn tr−ëng tiÕp tôc kh«ng chÊp nhËn c«ng viÖc, vËt liÖu hoÆc m¸y mãc ®ã vµ ®−a ra h−íng dÉn cho viÖc söa ch÷a. + NÕu Nhµ thÇu chÊt vÊn bÊt kú mét th«ng b¸o nµo ®ã ®−îc ®−a ra tõ §¹i diÖn T− vÊn th× §¹i diÖn T− vÊn ®Ö tr×nh vÊn ®Ò ®ã lªn T− cÊn tr−ëng ®Ó cã thÓ ®−îc kh¼ng ®Þnh, b¸c bá hoÆc thay ®æi néi dung cña th«ng b¸o ®ã. (f) Trî lý t− vÊn - T− vÊn tr−ëng hay T− vÊn ®¹i diÖn cã thÓ ®Ò nghÞ mét sè thµnh viªn lµm trî lý cho c«ng viÖc cña T− vÊn ®¹i diÖn trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n. Khi ®ã ph¶i th«ng b¸o ®Õn Nhµ thÇu hä tªn, nhiÖm vô, khèi l−îng c«ng viÖc vµ quyÒn h¹n cña c¸c thµnh viªn ®ã. - C¸c Trî lý viªn nµy kh«ng cã quyÒn h¹n tù ý ®−a ra bÊt kú chØ dÉn kü thuËt nµo, vµ bÊt kú chØ dÉn nµo trong sè hä ®−a ra víi môc ®Ých ®−îc hiÓu lµ do T− vÊn ®¹i diÖn ®−a ra. (g) N¨ng lùc T− vÊn b¶o ®¶m gi¸ thµnh vµ tiÕn ®é: - Theo quan ®iÓm cña T− vÊn tr−ëng, nÕu nh− mét sè c«ng viÖc nµo ®ã cÇn ®−îc thay ®æi trong tængthÓ c«ng viÖc, hoÆc mét phÇn c«ng viÖc, mµ tiÕn ®é hoÆc gi¸ thµnh 4
 5. trong hîp ®ångxem ra lµ kh«ng phï hîp hoÆc th«ng thÓ ¸p dông, do nguyªn nh©n cña sù thay ®æi ®ã. Sau ®è, dùa theo t− vÊn cña T− vÊn tr−ëng víi Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu, mét gi¸ thµnh hoÆc tiÕn ®é hîp lý sÏ ®−îc thèng nhÊt gi÷a T− vÊn, Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu. Tr−êng hîp kh«ng ®−îc nhÊt trÝ th× T− vÊn tr−ëng sÏ Ên ®Þnh mét ®¬n gi¸ hoÆc tiÕn ®é mµ theo T− vÊn lµ phï hîp vµ sÏ th«ng b¸o cho Nhµ thÇu biÕt vµ mét b¶n tr×nh Chñ ®Çu t−. Cho ®Õn khi ®¬n gi¸ hoÆc tiÕn ®é ®−îc nhÊt trÝ hoÆc ®−îc Ên ®Þnh, T− vÊn tr−ëng sÏ x¸c ®Þnh mét tiÕn ®é hoÆc ®¬n gi¸ t¹m thêi lµm c¬ së cho thanh to¸n. - Tr−êng hîp nh÷ng c«ng viÖc ®· ®−îc chØ dÉn ph¶i ®æi kh«ng, nh− ®· nªu trªn, mµ ch−a viÖc nµo ®−îc thùc hiÖn trong vßng 14, ngµy tÝnh tõ ngµy ®−a ra chØ dÉn, tr−íc khi b¾t ®Çu c«ng viÖc thay ®æi ®ã cÇn cã th«ng b¸o ®Õn: + Tõ Nh¸ thÇu göi ®Õn T− vÊn víi ý ®Þnh khiÕu n¹i vÒ v−ît dù to¸n hoÆc thay ®æi tiÕn ®é hoÆc ®¬n gi¸. + Tõ T− vÊn tr−ëng ®Õn Nhµ thÇu víi ý ®Þnh thay ®æi tiÕn ®é hoÆc gi¸ thµnh. 5
 6. II c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t x©y dùng Nh− thÕ, c«ng t¸c “T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng” lµ mét bé phËn n»m trong ho¹t ®éng chung cña c«ng t¸c “T− vÊn Gi¸m s¸t X©y dùng” nh− nªu trªn. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm riªng phô thuéc c¸c gai ®o¹n vµ lo¹i h×nh kh¶o s¸t. II.1 X¸c ®Þnh lo¹i h×nh ho¹t ®éng k¶o s¸t x©y dùng 1) Ho¹t ®éng phôc vô thiÕt kÕ. §ã lµ: + Kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ c¬ së + Kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ kü thuËt + Kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 2) Ho¹t ®éng phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: §©y chÝnh lµ ho¹t ®éng n»m trong c«ng t¸c t− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng, sau khi ký hîp ®ång x©y dùng víi nhµ thÇu, th−¬ng bao gåm c¸c c«ng viÖc: + Kh¶o s¸t phôc kiÓm tra tr−íc thi c«ng x©y dùng; + Kh¶o s¸t chi tiÕt phôc vô gi¶i ph¸p gia cè ®Êt ®¾p trªn nÒn ®Êt yÕu (bè trÝ cäc c¸t hoÆc bÊc thÊm). + C¸c thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc, bµn nÐn t¶i träng tÜnh phôc vô thi c«ng. + C¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu ®¾p, ®é chÆt, CBR vËt liÖu vµ nÒn ®−êng v.v... + C¸c lo¹i kh¶o s¸t phôc vô kiÓm tra nÒn mãng: chÊt mïn ®¸y cäc nhåi, chÊt l−îng vËt liªu cäc ®· ®æ, ®é s©u cäc ®ãng qu¸ s©u hoÆc qu¸ n«ng so víi thiÕt kÕ v.v... 3) Ho¹t ®éng sau c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh. NhiÒu häat ®éng thuéc c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ®−îc tiÕn hµnh sau c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng, hay c«ng tr×nh ®· ®−a vµo sö dông. C¸c ho¹t ®éng ®ã bao gåm: + Quan tr¾c lón ®−êng giao th«ng, bªn c¶ng, s©n ga (cã ®Êt ®¾p trªn nÒn ®Êt yÕu) sau khi ®−a vµo khai th¸c. + Quan tr¾c chuyÓn vÞ nhµ vµ c«ng tr×nh sau x©y dùng hoÆc do cã sù cè lón nøt. + Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n sù cè lón, nghiªng, nøt nhµ vµ c«ng tr×nh. II.2 X¸c ®Þnh lo¹i h×nh chuyªn m«n trong kh¶o s¸t x©y dùng Ho¹t ®éng “Kh¶o s¸t x©y dùng” ®−îc hîp thµnh cña nhiÒu bé m«n khoa häc-kü thuËt kh¸c nhau, cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau ®Ó cïng phôc vô cho môc ®Ých chung lµ thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c lo¹i h×nh kh¶o s¸t x©y dùng c¬ b¶n bao gåm: 1) Kh¶o s¸t §o ®¹c §Þa h×nh: 2) Kh¶o s¸t §Þa chÊt C«ng tr×nh. 3) Kh¶o s¸t th¨m dß n−íc d−íi ®Êt phôc vô d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 4) Kh¶o s¸t VËt liÖu x©y dùng. 5) C¸c lo¹i ThÝ nghiÖm ®Êt, ®¸, n−íc vµ vËt liÖu x©y dùng. 6
 7. II.3 X¸c ®Þnh lo¹i h×nh T− vÊn Giam s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng Tõ c¸c c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng vµ lo¹i h×nh chuyªn m«n cña c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ta cã thÓ ph©n c«ng t¸c t− vÊn kh¶o s¸t x©y dùng thµnh c¸c lo¹i h×nh phï hîp. Lo¹i h×nh ho¹t ®éng “T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng” cã thÓ kh¸i qu¸t trong s¬ ®å h×nh 2sau: Chñ ®Çu t− G§: Nghiªn cøu G§ Thi c«ng Giai ®o¹n Kh¶ thi vμ ThiÕt kÕ X©y dùng c«ng tr×nh Sau x©y dùng §¹i diÖn §¹i diÖn T− vÊn T− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng T− vÊn Gi¸m s¸t T− vÊn tr−ëng – Engineer Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t Kh¶o s¸t Trî lý Trî lý Trî lý Trî lý Trî lý Trî lý Tr¾c §Þa kü §Þa Tr¾c §Þa kü §Þa ®Þa thuËt chÊt ®Þa thuËt chÊt §¹i diÖn §¹i diÖn §¹i diÖn §¹i diÖn T− vÊn T− vÊn T− vÊn T− vÊn Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t KÕt cÊu Kh¶o s¸t §iÖn n−íc ...... Trî lý Trî lý Trî lý Tr¾c §Þa kü §Þa ®Þa thuËt chÊt H×nh 2: S¬ ®å bè trÝ ho¹t ®éng T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng II.4 Chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu víi c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng 7
 8. 1) Chøc n¨ng: Thay mÆt T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: - Gi¸m s¸t-kiÓm tra mäi ho¹t ®éng kh¶o s¸t cña Nhµ thÇu dùng tu©n theo quy tr×nh kü thuËt, tiªu chuÈn vµ chØ dÉn kü thuËt c«ng bè trong ph−¬ng ¸n vµ hîp ®ång. - Gi¸m s¸t-kiÓm tra vµ ®«n ®èc c¸c ho¹t ®éng kh¶o s¸t cña Nhµ thÇu thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é, ®óng gi¸ thµnh ®· c«ng bè vµ thu©n theo hîp ®ång. - T− vÊn g¶i ph¸p hoÆc xem xÐt kiÓm tra vµ chÊp thuËn g¶i ph¸p do Nhµ thÇu ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ lªn T− vÊn tr−ëng hay Chñ ®Çu t− ®Ó g¶i quyÕt c¸c sù cè kh«ng l−êng tr−íc, c¸c kiÕn nghÞ thay ®æi cã lîi cho tiÕn ®é, b¶o ®¶m gi¸ thµnh vµ yªu cÇu kü thuËt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm, trong ph¹m vi chøc tr¸ch ghi trong hîp ®ång, tr−íc T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− vÒ chÊt l−îng, tiÕn ®é vµ gi¸ thµnh cña c«ng t¸c kh¶o s¸t do Nhµ thÇu thùc hiÖn. - Th−êng xuyªn theo dâi, thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o hoÆt ®éng kh¶o s¸t ®Þnh kú ®Õn T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t−. 2) NhiÖm vô: - Tæ chøc nhËn sù ®ñ, ®óng chuyªn m«n vµ cã n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t kiÓm tra theo c¸c bé m«n chuyªn m«n. - Yªu cÇu c¸c trang bÞ vËt t−, kü thuËt cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c gi¸m s¸t-kiÓm tra. - LËp c¸c biÓu, b¶ng yªu cÇu, b¶ng h−ëng dÉn cung cÊp cho Nhµ thÇu ho¹t ®éng vµ tr×nh T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− xem xÐt, phª duyÖt. - Tæ chøc gi¸m s¸t, kiÓm tra th−¬ng xuyªn mäi ho¹t ®éng kh¶o s¸t cña Nhµ thÇu tõ kh©u hiÖn tr−êng ®Õn c¸c thÝ nghiÖm trong phßng. - Trong ph¹m vi chøc n¨ng, chñ ®éng ph©n tÝch, tÝnh to¸n, lËp luËn ®Ó ®Ò ra g¶i ph¸p kh¾c phôc sù cè hoÆc thay ®æi g¶i ph¸p tr−íc lµ bÊt hîp lý cã kh¶ n¨ng ¶nh h−ëng tiÕn ®é, gi¸ thµnh vµ chÊt l−îng. NhiÖm vô nµy cÇn thèng nhÊt gi÷a Nhµ thÇu, Chñ ®Çu t− hoÆc T− vÊn tr−ëng. - Th−êng kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña nhµ thÇu vµ cña c«ng t¸c t− vÊn gi¸m s¸t lªn T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t−. 3) QuyÒn h¹n: - Thù thi c¸c quyÒn h¹n ®−îc T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− ñy nhiÖm, ghi trong quyÕt ®Þnh hoÆc hîp ®ång. - Cã quyÒn kh«ng chÊp nhËn bÊt kú c«ng viÖc kh¶o s¸t, vËt t−, thiÕt bÞ, m¸y mãc hoÆc mét s¶n phÈm kh¶o s¸t kh«ng tu©n theo chØ dÉn kü thuËt, tiªu chuÈn, quy tr×nh ®· c«ng bè trong “Ph−¬ng ¸n kh¶o s¸t” hoÆc trong “Yªu cÇu kü thuËt kh¶o s¸t” vµ theo hîp ®ång. - Cã quyÒn thay mÆt T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− (sau khi tr×nh vµ ®−îc chÊp nhËn) lËp “ChØ dÉn kü thuËt”, “Yªu cÇu kü thuËt”, “Yªu cÇu bæ xung”, “QuyÕt ®Þnh thay ®æi” cho nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh ngoµi dù kiÕn, hoÆc cho c¸c h¹ng môc mµ ch−a râ rµng vÒ kü thuËt, cã nguy c¬ kh«ng an toµn vµ chËm tiÕn ®é. 8
 9. 4) Tr¸ch nhiÖm: - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng kü thuËt, tiªn ®é, gi¸ thµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t tr−íc T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− trong ph¹m vi chøc tr¸ch ®· nªu trong hîp ®ång. 5) Yªu cÇu: - Cã b»ng ®¹i häc ®óng chuyªn m«n trong ph¹m vi m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm T− vÊn gi¸m s¸t. - Cã kinh nghiÖm Ýt nhÊt 3 n¨m cho thi c«ng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¶o s¸t trong ph¹m vi chuyªn m«n cña m×nh. - Cã kiÕn thøc réng r·i vÒ chuyªn m«n trong ph¹m vi gi¸m s¸t kh«ng nh÷ng trong n−íc mµ c¶ trong khu vùc vµ Quèc tÕ. - Am hiÓu c¸c lo¹i thiÕt bi, m¸y mãc, quy tr×nh, tiªu chuÈn cña chuyªn m«n gi¸m s¸t, ngang tÇm khu vùc vµ Quèc tÕ. - Th«ng thao vi tÝnh vµ tiÕng Anh chuyªn dông. 9
 10. Ch−¬ng II Néi dung vμ kü n¨ng t− vÊn gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng I t− vÊn gi¸m s¸t trong c«ng t¸c ®o ®¹c ®Þa h×nh vμ tr¾c ®Þa c«ng tr×nh I.1 T− vÊn Giam s¸t C«ng t¸c §o ®¹c §Þa h×nh 1) Néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c ®o ®¹c ®Þa h×nh §o ®¹c ®Þa h×nh lµ vÏ b¶n ®å vÒ ®Þa h×nh cña mét khu ®Êt, dù kiÕn lµm mét dù ¸n x©y dùng, theo mét tû lÖ yªu cÇu. Do ®ã, néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh bao gåm c¸c h¹ng môc sau: a) C«ng t¸c lËp c¸c lo¹i l−íi khèng chÕ bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: – LËp c¸c lo¹i l−íi khèng chÕ (tõ cÊp I ®Õn cÊp IV tïy theo yªu cÇu) phô thuéc lo¹i theo lo¹i ®Þa h×nh (tõ lo¹i 1 ®Õn 4) vµ ®¬n vÞ tÝnh lµ b»ng sè ®iÓm. – Cã c¸c lo¹i l−íi thñy chuÈn phô thuéc lo¹i ®Þa h×nh (tõ lo¹i 1 ®Õn 4) vµ ®¬n vÞ tÝnh lµ chiÒu dµi - b»ng m hoÆc km. – X©y dùng c¸c mèc chØ giíi. – KiÓm tra vµ tÝnh to¸n b×nh sai. b) C«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å: Víi kü thuËt hiÖn ®¹i, ng−êi ta th−êng sö dông thiÕt bÞ “Toµn ®¹c ®iÖn tö” ®Ó tù ®éng vÏ chi tiÕt b¶n ®å ®Þa h×nh. ThiÕt bÞ g¾n liÒn víi m¸y in khæ lín. c) M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh: - M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô ®o gãc: M¸y kinh vÜ cã nhiÒu lo¹i, ®−îc chÕ t¹o ë c¸c n−íc kh¸c nhau, næi tiÕng lµ Thôy sÜ vµ §øc nh− c¸c m¸y: Kinh vÜ quang häc Opyical Theo. DKM – 2AE (Thôy sÜ) hoÆc Theo. 020 (§øc) - M¸y ®o chiÒu cao: bao gåm c¸c lo¹i m¸y thñy chuÈn nh− Ni. 025 (§øc) ®i kÌm víi mia. - M¸y ®o vÏ chi tiÕt (®an dµy) cã thÓ s−ö dông lo¹i Kinh vÜ ®iÖn tö nh− “ElÎctic- Theodolite DTM 300”. - M¸y ®o dµi cã thÓ sö dông m¸y kinh vÜ ®iÖn tö nh− “Electric-Theodolite DTM 300” d) Tiªu chuÈn Quy ph¹m ¸p dông: 10
 11. - “Quy ph¹m m¹ng tam gi¸c - §o ®¹c thùc ®Þa ®−êng truyÒn” - do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. - “Quy ph¹m vÒ c«ng t¸c thñy chuÈn” do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. - “Quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh, tû lÖ 1/500 ®Õn 1/5000 – PhÇn hiÖn tr−êng” do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. - “Quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh, tû lÖ tõ 1/500 ®Õn 1/5000 – PhÇn néi nghiÖp” do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. - “Ký hiÖu cho b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/500 ®Õn 1/5000”, - do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. 2) Néi dung Gi¸m s¸t-KiÓm tra c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh Víi c¸c néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh nh− nªu trªn, c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t cÇn thùc hiÖn néi dung sau: - KiÓm tra thiÕt bÞ, tÝnh n¨ng vµ ®é chÝnh x¸c cã ®óng theo yªu cÇu kü thuËt vµ c«ng bè trong ph−¬ng ¸n vµ tháa thuËn trong hîp ®ång. - KiÓm tra diÖn ®o vÏ, ®é chÝnh x¸c cña m¹ng kh«ng chÕ, vµ c¸c tÝnh to¸n b×nh sai. - KiÓm tra s¾c xuÊt c¸c ®iÓm ®o vÏ vµ chÊt l−îng ®o vÏ b¶n ®å. - C¸c yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c ®o ®¹c b¶n ®å ®Þa h×nh lµ cÇn tu©n theo c¸c quy ph¹m hiÖn hµnh nªu trªn. I.2 T− vÊn Giam s¸t c«ng t¸c Tr¾c ®Þa C«ng tr×nh Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh lµ chøc n¨ng thø hai rÊt quan träng, nã bao gåm c¸c h¹ng môc c«ng viÖc sau: 1) C«ng t¸c ®Þnh vÞ ®iÓm khoan vµ thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng a) Néi dung c«ng viÖc: - X¸c ®Þnh mèc chuÈn c«ng tr×nh cã sè liÖu vÒ cao täa ®é. Tr−êng hîp khu ®Êt dù ¸n ch−a cã mèc chuÈn, cÇn mua vµ x©y dùng mèc vµ truyÒn sè liÖu tõ mèc chuÈn Quèc gia vÒ c«ng tr×nh hoÆc lËp c¸c mèc gi¶ ®Þnh tïy yªu cÇu. - §Þnh vÞ c¸c ®iÓm th¨m dß tõ b¶n ®è bè trÝ kh¶o s¸t ra thùc ®Þa vµ bµn giao cho bªn thi c«ng. - Sau khi thi c«ng xong cÇn x¸c ®Þnh cao täa ®é t¹i vÞ trÝ khoan thùc tÕ cung cÊp cho chñ nhiÖm kh¶o s¸t. CÇn l−u ý, do ®iÒu kiÖn thùc ®Þa khã phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng nªn vÞ trÝ thùc tÕ kh¶o s¸t cã thÓ kh«ng trïng víi ®iÓm ®Þnh vÞ trong thiÕt kÕ. b) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t: - KiÓm tra l¹i vÞ trÝ, chÊt l−îng vµ sè liÖu mèc chuÈn (kÓ c¶ g¶i ®Þnh). - KiÓm tra chÝnh x¸c thiÕt bÞ cña nhµ thÇu. KiÓm tra s¸c xuÊt mét sè ®iÓm ®Þnh vÞ vµ cao täa ®é mét c¸ch ®éc lËp b»ng m¸y riªng. - KÕt hîp cïng nhµ thÇu chñ ®éng ®Ò xuÊt h−íng g¶i quyÕt cho c¸c sù cè kü thuËt do thùc tÕ hiÖn tr−êng. 11
 12. - Yªu cÇu bªn nhµ thÇu ®Þnh kú cung cÊp sè liÖu kÕt qu¶ vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ tiÕn ®é, khèi l−îng, chÊt l−îng c¸c c«ng viÖc tiÕn hµnh. CÇn l−u ý: §èi víi c¸c ®iÓm khoan hoÆc thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng trong kh¶o s¸t ®Þa ch¨t chØ cÇn x¸c ®Þnh cao-täa ®é vÞ trÝ thùc tÕ chÝnh x¸c. Cßn vÞ trÝ ®Þnh vÞ vµ thùc tÕ khoan cã thÓ dÞch chuyÓn trong ph¹m vi cho phÐp, cã khi mét sè mÐt. 2) C«ng t¸c lËp hÖ trôc c«ng tr×nh (bao gåm c¶ mèc dù ¸n vµ mèc chØ giíi). a) Néi dung c«ng viÖc: - LËp m¹ng c¸c mèc chuÈn dù ¸n, kÓ c¶ mèc chØ giíi. - TruyÒn c¸c sè liÖu cao-täa ®é chÝnh thøc Quèc gia vÒ c¸c mèc chuÈn c«ng tr×nh. - LËp c¸c mèc cña hÖ trôc c«ng tr×nh (XY hoÆc AB). HÖ nµy do ThiÕt kÕ quy ®Þnh. - ChuyÓn ®æi c¸c sè liÖu cao-täa ®é Quèc gia vµo c¸c mèc cña hÖ trôc c«ng tr×nh. b) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t: - KiÓm tra vÞ trÝ, sè l−îng, chÊt l−îng mèc vµ sè liÖu cao täa ®é chÝnh thøc cña c¸c mèc chuÈn, mèc chØ giíi, mèc hÖ trôc c«ng tr×nh. Th−êng x¶y ra tr−êng hîp mèc bÞ mÊt, bÞ ph¸ háng kh«ng ®ñ ®é chÝnh x¸c hoÆc bÞ tÈy xãa sè liÖu. - KiÓm tra x¸c xuÊt ®é chÝnh x¸c mét sè mèc b»ng m¸y riªng. - Cïng nhµ thÇu thi c«ng rµ so¸t l¹i xem hÖ mèc chuÈn c«ng tr×nh ®ñ vÒ sè l−îng, b¶o ®¶m vÒ chÊt l−îng, chÝnh x¸c vÒ sè liÖu gèc lµm c¬ së ®Ó ®Þnh vÞ vµ kiÓm tra c¸c h¹ng môc vµ chØ tiÕt c«ng tr×nh trong vµ sau qu¸ tr×nh thi c«ng v¸ l©pk b¸o c¸o vÒ hÖ mèc vµ trôc c«ng tr×nh. 3) C«ng t¸c ®Þnh vÞ vµ ®o ®¹c c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng. a) Néi dung c«ng viÖc: §Þnh vÞ vµ ®o ®¹c c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm c¸c c«ng viÖc: - X¸c ®Þnh vÞ trÝ tõ b¶n vÏ ra thùc ®Þa cho tÊt c¶ c¸c h¹ng môc vµ chi tiÕt cã trªn mÆt b»ng tÇng trÖt vµ tÇng ngÇm, hay ë c¸c tÇng kh¸c (mãng, cäc, cét, t−êng, c¸c c«ng tr×nh ngÇm, ®−êng èng cèng, ®iÖn, n−íc v.v...). - X¸c ®Þnh vµ ®Þnh vÞ cèt cao c¸c tÇng, x¸c ®Þnh ®é th¼ng ®øng, ®é nghiªng, c«ng c¸c cét, t−êng, m¸i. X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm giao c¾t cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong kh«ng gian v.v... - X¸c ®Þnh cao ®é, bÒ dµy, kÝch th−íc c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®µo vµ ®¾p. b) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t: - Yªu cÇu c¸n bé tr¾c ®Þa nhµ thÇu tr×nh bµy ph−¬ng ¸n, quy tr×nh, ph−¬ng ph¸p ®Þnh vÞ vµ x¸c ®Þnh cao täa ®é c¸c vÞ trÝ cÇn ®o ®¹c. 12
 13. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña thiÕ bÞ vµ ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh xem cã phï hîp yªu cÇu. - KiÓm tra x¸c suÊt theo ®Þnh kú vÒ vÞ trÝ vµ cèt cao c¸c h¹ng môc vµ chi tiÕt kÕt cÊu cÇn thiÕt. - Chñ ®éng ®Ò xuÊt h−íng g¶i quyÕt vµ kÕt hîp cïng nhµ thÇu g¶i quyÕt c¸c sù cè kü thuËt trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ quy ®Þnh kü thuËt. - Yªu cÇu bªn nhµ thÇu ®Þnh kú cung cÊp sè liÖu kÕt qu¶ ®o ®¹c theo tiªn ®é vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ c«ng viÖc, tiÕn ®é vµ sù cè (nÕu cã) víi Chñ ®Çu t−. 4) Quan tr¾c chuyÓn vÞ c«ng tr×nh (nhµ, ®¾t ®¾p, nÐn tÜnh cäc, bµn nÐn tÜnh). a) Néi dung c«ng viÖc: Quan tr¾c chuyÓn vÞ c«ng tr×nh th−êng tiÕn hµnh theo chu kú trong kho¶ng thêi tõ vµi ngµy ®Õn hµng n¨m. C¸c ®èi t−îng c«ng tr×nh cÇn quan tr¾c chuyÓn vÞ chñ yÕu ®o lón, ®o nghiªng cho nhµ vµ c«ng tr×nh, c«ng céng ®ang cã sù cè hoÆc cÇn quan tr¾c, ®Æc biÖt lµ víi ®Êt ®¾p trªn nÒn ®Êt yÕu. Víi thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc hay thÝ nghiÖm bµn nÐn t¶i träng tÜnh ®«i khi còng dïng. C¸c c«ng viÖc ®o ®¹c c¬ b¶n cÇn tiÕn hµnh nh− sau: - LËp hÖ mèc chuÈn c¬ së víi vÞ trÝ cÇn lùa chän lµ cè ®Þnh vµ æn ®Þnh vµ kh«ng bÞ t¸c ®éng chuyÓn vÞ cña c«ng tr×nh cÇn quan tr¾c. X¸c ®Þnh cao täa ®é c¸c mèc c¬ së (theo hÖ Quèc gia hoÆc gi¶ ®Þnh). - LËp l−íi mèc quan tr¾c ®−îc g¾n lªn c¸c ®èi t−îng vµ vÞ trÝ c«ng tr×nh cÇn quan tr¾c chuyÓn vÞ. X¸c ®Þnh cao täa ®é c¸c ®iÓm quan tr¾c theo sè liÖu c¸c mèc s¬ së. - TiÕn hµnh quan tr¾c chuyÓn vÞ b»ng c¸ch ®Þnh kú ®o ®¹c cao-täa ®é c¸c diÓm quan tr¾c trªn c¬ së c¸c mèc chuÈn c¬ së. - C«ng t¸c nµy ®−îc tiÕn hµnh theo mét ®Ò c−¬ng hay ph−¬ng ¸n chi tiÕt, ®−îc duyÖt. b) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t : - Yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng tr×nh bµy ph−¬ng ¸n, quy tr×nh ®o ghi, ph−¬ng tÝnh to¸n diÔn gi¶i kÕt qu¶ vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng t¸c quan tr¾c. - KiÓm tra vÞ trÝ, sè liÖu vµ tÝnh æn ®Þnh mèc chuÈn c¬ së vµ l−íi c¸c mèc quan tr¾c lón. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c thiÕt bÞ vµ sö dông thiÕt bÞ riªng ®éc lËp kiÓm tra s¸c xuÊt vµ so s¸nh kÕt qu¶. - Yªu cÇu nhµ thÇu ®Þnh kú cung cÊp b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc vµ tiÕn ®é, so s¸nh ®«i chiÕu víi biÓu tiÕn ®é theo dâi riªng. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o c«ng viÖc vµ tiÕn ®é cung cÊp Chñ ®Çu t−. 13
 14. II t− vÊn gi¸m s¸t trong c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh - ®Þa kü thuËt C«ng t¸c kh¶o s¸t §Þa chÊt phôc vô cho mét dù ¸n x©y dùng cã thÓ cã nhiÒu d¹ng c«ng viÖc: - C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt phôc vô thiÕt kÕ nÒn mãng (th−êng gäi lµ kh¶o s¸t §Þa chÊt C«ng tr×nh vµ Kh¶o s¸t §Þa kü thuËt). - C«ng t¸c lµm ®Êt trong x©y dùng c«ng tr×nh (Earthwork) II.1 T− vÊn gi¸m s¸t Kh¶o s¸t §Þa chÊt phôc vô ThiÕt kÕ NÒn mãng C«ng t¸c kh¶o s¸t nh»m cung cÊp th«ng tin vÒ ®Êt nÒn vµ n−íc ngÇm phôc vô thiÕt kÕ nÒn mãng cã thÓ b¾t gÆp hai d¹ng sau: - Kh¶o s¸t §Êt nÒn (Soil Investigation) lµ thuÇn tóy cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ ®Þa chÊt, ®Êt ®a, ®Þa tÇng, tÝnh chÊt c¬ lý vµ n−íc d−íi ®Êt. §o lµ c«ng t¸c kh¶o s¸t §Þa chÊt C«ng tr×nh (§CCT – Geological Engieering) mµ ViÖt Nam ta th−êng tiÕn hµnh tõ tr−íc ®Õn nay. - Kh¶o s¸t §Þa kü thuËt (Geotechnical Investigation) lµ ngoµi kh¶o s¸t ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ ®Êt nÒn nh− trªn cßn tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c g¶i ph¸p nÒn mãng dùa trªn ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn ®ã kÕt hîp víi th«ng tin vÒ kÕt cÊu. D¹ng nµy th−êng gÆp ë n−íc ph¸t triÓn Ph−¬ng T©y vµ ë n−íc ta sau c¶i c¸ch më cöa. 1) Néi dung c«ng viÖc Kh¶o s¸t §Þa chÊt: - LËp ph−¬ng ¸n kh¶o s¸t §CCT theo yªu cÇu kü thuËt cña Chñ ®Çu t− (Th−êng do t− vÊn thiÕt kÕ so¹n th¶o), trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh hay ®−îc kiÕn nghÞ. Ph−¬ng ¸n cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn (sau khi tham vÊn T− vÊn thiÕt kÕ cña m×nh). - TriÒn khai thi c«ng hiÖn tr−êng: khoan, ®µo, lÊy c¸c lo¹i mÉu (®Êt, ®Ê, n−íc), thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng, ®o n−íc n−íc d−íi ®Êt. - TriÓn khai thÝ nghiÖm trong phßng trªn c¸c mÉu ®Êt, ®¸, n−íc theo ph−¬ng ¸n ®· ®Ò ra. - TiÕn hµnh tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t. B¸o c¸o kÕt qu¶ cã thÓ tr×nh bÇy d−íi hai d¹ng: + B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Êt nÒn chØ thuÇn tóy tæng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Êt nªn, m« t¶ ph©n chia ®Þa tÇng, tæng hîp tÝnh chÊt c¬ lý c¸c líp, tæng hîp n−íc d−íi ®Êt kÌm theo c¸c phô lôc b¶n vÏ. + B¸o c¸o §Þa kü thuËt lµ ngoµi phÇn kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Êt nÒn nªu trªn vßn cã phÇn 2 lµ kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c g¶i ph¸p nÒn mãng lµm c¬ së ®Ó kiÕn nghÞ. 2) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t - KiÓm tra yªu cÇu kü thuËt, ph−¬ng ¸n vµ c¸c tiªu chuÈn kiÕn nghÞ ¸p dông lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra-gi¸m s¸t. 14
 15. - Víi c«ng t¸c khoan v¸ lÊy mÉu: KiÓm tra thiÕt bÞ khoan. KiÓm tra vµ gi¸m s¸t ®é s©u khoan. Kho¶ng c¸ch, sè l−îng, chÊt l−îng vµ quy c¸ch ®ãng gãi mÉu nguyªn d¹ng theo quy ®Þnh (trong ph−¬ng ¸n hoÆc tiªu chuÈn). Kho¶ng c¸ch sè l−îng vµ quy c¸ch ®ãng gãi mÉu x¸o ®éng. - Víi thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng: + Víi thÝ nghiÖm SPT: kiÓm tra thiÕt bÞ theo tiªu chuÈn quy ®Þnh, ®Æc biÖt kh¶ n¨ng r¬i tù do cña t¹. KiÓm tra kho¶ng thÝ nghiÖm vµ gi¸m s¸t vÐt s¹ch ®¸y, sè t¹ ®ãng cho tõng hiÖp v.v... vµ cuèi cïng tæng sè l−îng thÝ nghiÖm (TCVN - 2001). + Víi thÝ nghiÖm Xuyªn tÜnh: KiÓm tra lo¹i m¸y, n¨ng lùc m¸y, sè l−îng neo, chÊt l−îng cÇn vµ mòi xuyªn, ®é nhËy vµ sè kiÓm ®Þnh ®ång hå ¸p lùc. Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh xuyªn vµ sau ®ã kiÓªm tra ®é s©u xuyªn vµ ®o ghi kÕt qu¶ (Tiªu chuÈn 20-TCN-174-89). + Víi thÝ nghiÖm C¾t c¸nh: kiÓm tra ®−êng kÝnh c¸nh c¾t cÇn t−¬ng øng víi tr¹ng th¸i ®Êt, ®é chÝnh x¸c ®ång hå ¸p lùc vµ sè kiÓm ®Þnh, gi¸m s¸t tèc ®é quay kho¶ng thÝ nghiÖm vµ cuèi cïng lµ sè l−îng thÝ nghiÖm. + Víi thÝ nghiÖm NÐn tÜnh cäc vµ Bµn nÐn t¶i träng tÜnh: KiÓm tra ®é an toµn hÖ ®èi t¶i, kiÓm tra s¬ ®å chÊt t¶i, kiÓm tra chñng lo¹i vµ ®é chÝnh x¸c cña kÝch, ®ång hå ®o ®i kÌm sè kiÓm ®Þnh. Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh quan tr¾c t¨ng ¸p lùc vµ chuyÓn vÞ cña ®ång hå, ®Æc biÖt lµ chuyÓn vÞ nghiªng cäc. - Víi thÝ nghiÖm trong phßng: + KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thÝ nghiÖm ph©n lo¹i, ®Æc biÖt lo¹i r©y theo yªu, theo ph−¬ng ¸n vµ theo tiªu chuÈn. + ThÝ nghiÖm c¸t trùc tiÕp cÇn kiÓm tra sè kiÓm ®Þnh vµ hÖ sè hiÖu chØnh vßng øng biÕn, chÊt l−îng vµ sè l−îng mÉu thÝ nghiÖm. + Víi thÝ nghiÖm nÐn ba trôc: CÇn kiÓm tra lo¹i thiÕt bÞ, x¸c ®Þnh ®óng s¬ ®å c¾t (UU, CIU, CD) vµ gi¸m s¸t vËn tèc vËn hµnh t−¬ng øng s¬ ®å. + Víi thÝ nghiÖm nÐn cè kÕt: cÇn ®Æc biÖt kiÓm tra l¹i thiÕt bÞ, hép b·oc hßa, s¬ ®å cÊp ¸p lùc, g¸m s¸t qu¸ tr×nh chuyÓn vÞ theo thêi gian vµ thêi gian cè kÕt theo quy ®Þnh cho mét cÊp ¸p lùc. + Víi thÝ nghiÖm nÐn në h«ng (cho ®Êt vµ cho lâi ®¸) cÇn kiÓm tra chÊt l−îng lâi, ®é chÝnh x¸c. sè kiÓm ®Þnh cña vßng øng biÕn vµ hÖ sè chuyÓn ®æi, gi¸m s¸t qóa tr×nh nÐn theo ®óng vËn tèc quy ®Þnh. - Yªu cÇu nhµ thÇu kh¶o s¸t x¸c ®Þnh tiÕn ®é thi c«ng tõng lo¹i h×nh kh¶o s¸t lµm c¬ së theo dâi vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh lªn Chñ ®Çu t−. 3) Tiªu chuÈn ¸p dông a) Tiªu chuÈn ViÖt nam: C¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp vµ giao th«ng: 15
 16. - TCVN 4419-87 Kh¶o s¸t cho x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n - 22 TCVN - 259-2000 Qui tr×nh khoan kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh - TCXD 160 - 1987. Kh¶o s¸t §Þa kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ thi c«ng mãng cäc . - TCXD 194 : 1997 Nhµ cao tÇng - C«ng t¸c kh¶o s¸t §Þa kü thuËt. - 20 TCN 174 – 89 §Êt x©y dùng. ThÝ nghiÖm Xuyªn tÜnh. - TCVN 4195 – 4202: §Êt x©y dùng. C¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm trong phßng. - TCVXD 226 – 1999: §Êt x©y dùng. Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm Xuyªn Tiªu Chu¶n. - 22 TCN 259 – 2000: Quy tr×nh kh¶o s¸t §Þa chÊt c«ng tr×nh (Bé giao th«ng vËn t¶i). - 22 TCN 260 – 2000: Quy tr×nh kh¶o s¸t §Þa chÊt c«ng tr×nh cho c«ng tr×nh biÓn. (Bé giao th«ng vËn t¶i) b) Tiªu chuÈn Mü: nh− ASTM hay AASHTO. - ASTM D 1587 : Drilling and Sampling - ASTM D 1586 : Standard Penetration Test (SPT) - ASTM D 2573 : Field Vane Sheart Test in Cohesive Soil (VST). - ASTM D 422 & D423 : Particle Size & Test for Atterberge Limits of Soils. - ASTM D 854 : Test for Speciphic Gravity of Soils. - ASTM D 2216 : Test for Moisture Content of Soils. - ATM D 2850 : Test for Strength of Cohesive Soils in Triaxial Compression. - ASTM D 2435 : Test for One-dimensional Compression of Soils. c) Tiªu chuÈn Anh: BSI - BS 1377 – 1975: Methods of Tests for Soils for Civil Engineering Purposes. - BS 5930 - 1981: British Standard Institution - “Code of Practice for Site Incestigation”. - BS 8004 - 1986 - Standard of Code of Practice for Foundation. d) Tiªu chuÈn – Quy ph¹m Ph¸p: - NF P 94-057: La courbe granulometrique. - NF P 94-050: La tenuer en eau et la degre de saturation. - NF P 94-051: Les Limites deAtterberg. - NF P 94-053: Les poids volumetriques humid et sec et des grains. - NF P 94-070: Les sciaillement en boite. - NF P 94-074: L’ essai a apparail triaxial. - NF P 94-090: L’ essai oedometrique. - NF P 94-116: Standard Penetration Test - NF P 94-113: Penetrometre Statique - NF P 94-110: Pressiometere Menard - NF P 94-112: Essai scissometrique en place. - DTU 13.1 : Regle pour calcul des fondations superficialles. - DTU 13.2 : Regle pour calcul des fondations profonduers. 16
 17. - DTU. 13.1: Regle de Calculs des Foundations Superficialles - DTU. 13.1: Regle de Calculs des Foundations Profondeur. e) Tiªu chuÈn NhËt: JIS f) Tiªu chuÈn §øc: DIN. II.2 T− vÊn gi¸m s¸t §Þa kü thuËt trong Thi c«ng X©y dùng C«ng tr×nh Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®Êt, n−íc ngÇm vµ nÒn mãng, khi triÓn khai thi c«ng mét c«ng tr×nh x©y dùng, ®Òu liªn quan ®Õn ®Þa chÊt, nghÜa lµ cÇn ®Õn c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t §Þa chÊt (§CCT vµ §KT). Do ®ã, khi b¾t ®Çu triÓn khai thi c«ng mét c«ng tr×nh x©y dùng th× Chñ ®Çu t− chØ ®Þnh (hay ®Êu thÇu) mét c¬ quan hay tæ chøc lµm “T− vÊn Gi¸m s¸t X©y dùng – Engineer” lµm ®¹i diÖn cho m×nh ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t viÖc thi c«ng theo ®å ¸n thiÕt kÕ. Trong tæ chøc “T− vÊn Gi¸m s¸t X©y dùng” ®ã b¾t buéc ph¶i cã bé phËn “§Þa kü thuËt” ®Ó gióp T− VÊn Tr−ëng lµm mäi vÊn ®Ò vÒ t− vÊn gi¸m s¸t liªn quan ®Õn mÆt b»ng, ®Êt, n−íc vµ nÒn mãng. Nh÷ng c«ng viÖc “§Þa kü thuËt” chñ yÕu khi thi c«ng mét c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm: 1) KiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c ®¾p ®Êt: - KiÓm tra-gi¸m s¸t c«ng t¸c chÊt l−îng c¸c má vËt liÖu x©y dùng mµ nhµ thÇu c«ng bè, hoÆc ®å ¸n thiÕt kÕ ®· chØ dÉn. Cã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu tiÕn hµnh lÊy mÉu ë má vËt liÖu ®¾p vµ thÝ nghiÖm trong phßng ®Ó x¸c ®Þnh dung träng kh« cùc ®¹i vµ ®é Èm tèi −u tr−íc khi thi c«ng ®¾p ®Êt. - KiÓm tra-gi¸m s¸t viÖc n¹o vÐt líp bïn cÇn bãc bá theo thiÕt kÕ. CÇn x¸c ®Þnh ®· ®¹t ®Õn ®Êt tèt nguyªn thæ. - KiÓm tra-gi¸m s¸t “§Çm chÆt thö nghiÖm” bao gåm: chiÒu dµy líp, lo¹i m¸y lu ®Çm (träng l−îng) thêi gian vµ sè l−ît lu ®Çm, ®é chÆt ®¹t ®−îc (dung träng kh« hiÖn tr−êng b»ng rãt c¸t hay ph−¬ng php¸ t−¬ng ®−¬ng), hÖ sè ®é chÆt K ®èi chiÕu víi yªu cÇu thiÕt kÕ. - X¸c ®Þnh vµ kiÓm tra n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm “phßng thÝ nghiÖm” x¸c ®Þnh “dung träng kh« hiÖn tr−êng” cña nhµ thÇu, trong qu¸n tr×nh thi c«ng ®Çm. - Khi thi c«ng ®¹i trµ cÇn yªu cÇu bªn Nhµ thÇu lËp mét ph−¬ng ¸n trong ®ã cã khoanh vïng vµ c¸c l« ®¾p víi lo¹i vËt liÖu, lo¹i xe ®Çm, thêi gian ®Çm, ®é chÆt ®¹t ®−îc. Gi¸m s¸t th−êng xuyªn vµ ®Þnh kú kiÓm tra c¸c th«ng sè nªu trªn ®i kÌm tiªn ®é thùc hiÖn. - Gi¸m s¸t vµ kiÓm tra cao ®é trong qu¸ tr×nh ®¾p ®Êt. Thõa ñy nhiÖm cña T− VÊn Tr−ëng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®¾p ®Êt víi nhµ thÇu thi c«ng sao cho b¶o ®¶m kü thuËt, tiÕn ®é vµ chÊt l−îng. Kiªn quyÕt b¸c bá viÖc lµm tr¸i yªu cÇu kü thuËt cã nguy c¬ mÊt æn ®Þnh c«ng tr×nh. - Chñ tr× trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ t− vÊn vÒ quan tr¾c lón cè kÕt cña nhµ thÇu nh− ®Ò cËp trªn. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o c«ng t¸c ®¾p ®Êt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn lªn Chñ ®Çu t−. 2) KiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c ®µo ®Êt: 17
 18. C«ng t¸c ®µo ®Êt liªn quan ®Õn ®µo c¸c lo¹i hè mãng, ®µo c¸c c«ng tr×nh ngÇm, ®µo hå ®iÒu hßa, cèng-r·nh tho¸t n−íc, m−¬ng tho¸t n−íc v.v... NhiÖm vô T− vÊn Gi¸m s¸t c«ng t¸c ®µo trong mét dù ¸n liªn ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t ®é s©u ®µo liªn quan ®Õn cao tr×nh ®Ço thiÕt kÕ vµ m« t¶ ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn d−íi hè mãng so s¸nh víi dù b¸o trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t mùc n−íc ngÇm vµ c¸c vÊn ®Ò xÈy ra liªn quan ®Õn thñy lùc c«ng tr×nh khi khai ®µo. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t vÊn ®Ò æn ®Þnh m¸i dèc, æn ®Þnh t−êng ch¾n, æn ®Þnh chãng bïng ®¸y vµ chèng sãi ®Èy thñy lùc ®Êy hè ®µo. - Yªu cÇu nhµ thÇu hoÆc ®Ò xuÊt cung nhµ thÇu ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc sù cè khi ph¸t hiÖn ®Êt yÕu d−íi mãng. Gióp T− VÊn Tr−ëng ®−a ra quyÕt ®Þnh gia cè hay sö lý víi tr−êng hîp cã nguy c¬ mÊt æn ®Þnh nÒn mãng c«ng tr×nh. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o c«ng t¸c ®µo ®Êt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn lªn Chñ ®Çu t−. 3) KiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c thi c«ng nÒn mãng: - Víi mãng n«ng: + KiÓm tra ®Êt d−íi ®Êy mãng b¶o ®¶m nh− dù b¸o trong tÝnh to¸n thiªt kÕ. + Khi cã sù cè xu©t hiÖn ®Êt yªu ngoµi dù b¸o thiÕt kÕ cÇn kÕt hîp cïng nhµ thÇu ®Ò ra biÖn ph¸p gia cè-x− lý tr−íc khi thi c«ng mãng. - Víi cäc ®ãng: + KiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng “®ãng cäc thö nghiÖm” ®Ó x¸c ®Þnh ®é chèi thiÕt kÕ. KiÓm tra ®Þa tÇng vµ tÝnh chÊt c¬ lý cña cña tÇng tù cäc, ®é s©u ngµm trong tÇng chÞu lùc lµm c¬ së so s¸nh víi tÝnh to¸n lý thuyÕt. + Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc ®¹i trµ th× tiÕn hµnh kiÓm tra vµ gi¸m s¸t ®é s©u cäc t−¬ng øng ®é chèi thiÕt kÕ. + Cäc ®éng lªn mÆt ®¸ cÇn gi¸m s¸t kiÓm tra viÖc ph¸ háng mòi cäc, tr−ît cäc trªn s−ên dèc. - Víi cäc khoan nhåi: + KiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh khoan t¹o lç: ®é s©u lç khoan, vËt liÖu líp tùa, chÕ ®é dung dÞch nh− yªu cÇu thiÕt kÕ ®· ®Ò ra. + Yªu cÇu nhµ thÇu lÊy mÉu bª t«ng cña c¸c mÎ ®æ ®Ó kiÓm tra vµ gi¸m s¸t: ®é sôt, ®é dÎo, m¸c bª t«ng. Theo dâi qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng tõng cäc, ghi chÐp chi tiÕt qu¸ tr×nh vµ sù cè nÕu cã. + §Æc biÖt quan t©m ®Õn ®é nhít, tû träng dung dÞch vµ kh¶ n¨ng chÊp mïn khoan d−íi ®¸y lç khi ®æ bª t«ng. + KiÓm tra lång thÐp theo thiÕt kÕ vµ khi kÕt thóc cÇn kiÓmt ra khèi l−îng bª t«ng ®· ®æ so víi thÓ tÝch lý thuyÕt lç khoan. + Yªu cÊu nhµ thÇu lËp nhËt ký thi c«ng trong ®ã ghi chÕp toµn bé qu¸n tr×nh thi c«ng, sù cè, khèi l−îng, hcÊt l−îng vµ tiÕn ®é. + Th−êng xuyªn thu thËp sè liÖu vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o qu¸ tr×nh thi c«ng cäc vµ tiªn ®é víi Chñ ®Çu t−. 18
 19. III t− vÊn gi¸m s¸t trong Kh¶o s¸t VËt liÖu x©y dùng 1) Néi dung c¬ b¶n c«ng t¸c Kh¶o s¸t §Þa chÊt VËt liªu X©y dùng: - LËp ph−¬ng ¸n th¨m dß má VLXD theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− (Th−êng do t− vÊn thiÕt kÕ so¹n th¶o nªu tiªu chÝ), trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh hay ®−îc kiÕn nghÞ. Ph−¬ng ¸n cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn (sau khi tham vÊn T− vÊn thiÕt kÕ cña m×nh). - TriÒn khai thi c«ng hiÖn tr−êng: khoan, ®µo, lÊy c¸c lo¹i mÉu (®Êt, ®Ê, n−íc), - TriÓn khai thÝ nghiÖm trong phßng trªn c¸c mÉu ®Êt, ®¸, n−íc theo ph−¬ng ¸n ®· ®Ò ra. - TiÕn hµnh tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t víi néi dung: + VÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt chung, giao th«ng vËn chuyÓn vµ ®iÒu kiÖn khai th¸c. + KÕt qu¶ ®Þa tÇng, tÝnh chÊt th¹ch häc, c¬ lý, hãa häc v.v... phôc vô cho tõng môc ®Ých sö dông. + TÝnh to¸n khèi l−îng, tr÷ l−îng vµ sè bé −íc tÝnh gi¸ thµnh. 2) Néi dung c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t §Þa chÊt VËt liªu X©y dùng: - KiÓm tra yªu cÇu kü thuËt, ph−¬ng ¸n vµ c¸c tiªu chuÈn kiÕn nghÞ ¸p dông lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra-gi¸m s¸t. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c khoan, lÊy mÉu ë hiÖn tr−êng. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng víi thµnh phÇn h¹t, ®Çm chÆt tiªu chuÈn cho mÉu vËt liÖu ®¾p. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng thÝ nghiÖm thµnh phÇn th¹ch häc, ®é cøng ®¸, ®é mµi mßn tang quay, ®é nhiÔm bÈn víi ®¸ d¨m lµm cèt liÖu. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t thÝ nghiÖm ph©n bè h¹t víi c¸t s¹n th¹ch anh ®Ó x¸c ®Þnh ®é cÊp phèi. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t viÖc ®¸nh gi¸ tr÷ l−îng, chÊt l−îng, ®iÒu kiÖn khai th¸c, vËn chuyÓn vµ gi¸ thµnh víi c¸c má vËt liÖu x©y dùng kiÕn nghÞ cho dù ¸n. - Th−êng xuyªn vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß má vËt liÖu x©y dùng vµ tiÕn ®é lªn Chñ ®Çu t−. NhËn xÐt vµ so s¸nh víi yÕu cÇu dù ¸n vÒ b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß má vËt liÖu x©y dùng. IV Kh¶o s¸t cung cÊp n−íc d−íi ®Êt. 1) Néi dung c¬ b¶n c«ng t¸c th¨m dß n−íc d−íi ®Êt - LËp ph−¬ng ¸n th¨m dß má n−íc d−íi ®Êt phôc vô c©p n−íc theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− (Th−êng do t− vÊn thiÕt kÕ so¹n th¶o nªu tiªu chÝ), trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh hay ®−îc kiÕn nghÞ. Ph−¬ng ¸n cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn (sau khi tham vÊn T− vÊn thiÕt kÕ cña m×nh). 19
 20. - TriÒn khai thi c«ng hiÖn tr−êng: khoan t¹o ;lç, lÊy c¸c lo¹i mÉu (®Êt, ®¸, n−íc). - TiÕn hµnh kÕt cÊu vµ l¾p ®Æt giÕng th¨m dß phôc vô thÝ nghiÖm hÖ sè thÊm. (Trong tr−êng hîp th¨m dß kÕt hîp lµm giÕng th× kÕt cÊu vµ l¾p ®Æt ®ã ®ång thêi lµ phôc vô khai th¸c n−íc sau nµy). - TriÓn khai c«ng t¸c b¬m thæi röa lµm s¹ch lç khoan. - TriÓn khai c«ng t¸c b¬m thÝ nghiÖm vµ quan tr¾c ®é h¹ thÊp ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè thÊm K. - TriÓn khai thÝ nghiÖm trong phßng trªn c¸c mÉu ®Êt, ®¸, n−íc theo ph−¬ng ¸n ®· ®Ò ra. - TiÕn hµnh tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t víi néi dung: + Tæng hîp ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa chÊt. + M« t¶ ®Þa tÇng, s¬ ®å kÕt cÊu giÕng. + Ph©n tÝch kÕt qu¶ b¬m thæi röa, b¬m thÝ nghiÖm, quan tr¾c ®é h¹ thÊp. + TÝnh to¸n hÖ sè thÊm, l−u l−îng, tr÷ l−¬ng vµ chÊt l−îng n−íc d−íi ®Êt. 2) Néi dung c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t th¨m dß n−íc d−íi ®Êt - KiÓm tra yªu cÇu kü thuËt, ph−¬ng ¸n vµ c¸c tiªu chuÈn kiÕn nghÞ ¸p dông lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra-gi¸m s¸t. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c khoan t¹o lç, ®é s©u khoan, ®Þa tÇng vµ c«ng t¸c lkÊy mÉu. - KiÓm tra s¬ ®å kÕt cÊu, chÊt l−îng vµ quy c¸ch èng läc, èng chèng, èng l¾ng, m¸y b¬m vµ c¸c vËt t− thiÕt bÞ kh¸c ®Ó so s¸nh víi thiÕt kÕ vµ ph−¬ng ¸n. - Gi¸m s¸t c¸c qu¸ tr×nh kÕt cÊu giÕng, b¬m thæi röa, b¬m thÝ nghiÖm vµ so s¸nh ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®Ò ra trong ph−¬ng ¸n, yªu cÇu kü thuËt vµ hîp ®ång. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng vÒ ph©n lo¹i ®Êt, thµnh phÇn h¹t tµng khai th¸cvµ chÊt l−îng n−íc. - §¸nh gi¸ l−u l−îng vµ chÊt l−îng n−íc sau khi kÕt thóc so víi yªu cÇu, víi quy ph¹m. - Th−êng xuyªn theo dâi vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o qu¸ tr×nh thi c«ng vµ tiÕn ®é lªn Chñ ®Çu t−. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản