intTypePromotion=3

Giáo trình Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ - TSKH. Hoàng Đình Tiến

Chia sẻ: 123968574 123968574 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:536

0
426
lượt xem
185
download

Giáo trình Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ - TSKH. Hoàng Đình Tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ" nhằm phản ánh nguồn gốc hữu cơ của dầu khí, tính chất dầu khí và sự phân bố của chúng trong không gian, các điều kiện khống chế tích lũy vật liệu hữu cơ và sự chuyển hóa sang dầu,... đồng thời giúp sinh viên nắm vững được đầy đủ các nguyên tắc tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ - TSKH. Hoàng Đình Tiến

 1. ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP.HCM TSKH.Hoøang Ñình Tieán ÑÒA CHAÁT DAÀU KHÍ VAØ PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM THAÊM DOØ, THEO DOÕI MOÛ NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2006
 2. 2 MUÏC LUÏC Lôøi noùi ñaàu 5 Chöông 1 NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ 7 1.1 Nguoàn goác voâ cô ....................................................................................... 9 1.2 Nguoàn goác vuõ truï ................................................................................... 10 1.3 Nguoàn goác höõu cô cuûa daàu khí .............................................................. 12 Chöông 2 TÍNH CHAÁT LYÙ HOÙA CUÛA DAÀU VAØ KHÍ 2.1 Thaønh phaàn vaø tính chaát lyù hoùa cuûa daàu ............................................. 24 2.2 Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa khí töï nhieân ......................................... 64 2.3 Thaønh phaàn vaø tính chaát khí Condesat trong töï nhieân ...................... 68 2.4 Saûn phaåm bieán ñoåi cuûa daàu trong töï nhieân ............................................ 70 Chöông 3 ÑAÙ MEÏ VAØ QUAÙ TRÌNH SINH DAÀU KHÍ 3.1 Vaät lieäu höõu cô (VLHC) ban ñaàu, ñieàu kieän tích luõy, choân vuøi trong traàm tích ..................................................................................... 76 3.2 Möùc ñoä chuyeån hoùa vaät lieäu höõu cô (ñoä tröôûng thaønh). ....................... 91 3.3 Seùt phieán chaùy, than ñaù cuõng laø ñaù meï cuûa daàu, khí ........................ 120 Chöông 4 ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA HOÙA CUÛA CAÙC SAÛN PHAÅM BIEÁN ÑOÅI CUÛA VLHC 4.1 ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA HOÙA DAÀU 125 4.2 Söï thaønh taïo vaø ñaëc ñieåm ñòa hoùa cuûa condensat .......................... 142 4.3 Söï thaønh taïo vaø ñaëc ñieåm ñòa hoùa khí .......................................... 149 4.4 Ñaëc ñieåm ñòa hoùa bitum ...................................................................... 164 4.5 Ñaëc ñieåm ñòa hoùa ñoàng vò cuûa vaät lieäu höõu cô, daàu vaø khí ............. 169
 3. 3 4.6 Ñòa hoùa caùc tích luõy daàu khí, söï bieán chaát vaø phaù huûy .................... 177 Chöông 5 QUAN HEÄ KIEÁN TAÏO VÔÙI CAÙC BEÅ TRAÀM TÍCH CHÖÙA DAÀU KHÍ 5.1 Thaønh heä, töôùng ñaù vaø chu kyø tích luõy traàm tích thuaän lôïi cho quaù trình sinh thaønh vaø tích luõy daàu, khí..................................... 181 5.2 Caùc kieåu beå traàm tích.......................................................................... 201 Chöông 6 SÖÏ DI CÖ HYDROCACBON 6.1 Di cö nguyeân sinh ................................................................................ 218 6.2 Di cö thöù sinh ...................................................................................... 230 Chöông 7 SÖÏ HÌNH THAØNH CAÙC TÍCH LUÕY DAÀU KHÍ 7.1 Ñieàu kieän cô baûn ñeå toàn taïi caùc tích luõy daàu, khí.............................. 243 7.2 Quaù trình hình thaønh caùc thaân daàu, khí............................................ 250 7.3 Söï hình thaønh moû ............................................................................... 257 7.4 Söï hình thaønh ñôùi tích luõy daàu vaø khí ............................................... 267 7.5 Phaù huûy moû.......................................................................................... 271 7.6 Nöôùc væa ............................................................................................... 273 Chöông 8 ÑAÙ CHÖÙA DAÀU KHÍ 8.1 Ñaù chöùa ................................................................................................ 280 8.2 Ñaëc ñieåm thaïch hoïc, coå ñòa lyù ñaù chöùa .............................................. 282 8.3 Ñieàu kieän nhieät aùp .............................................................................. 285 8.4 Tính chaát ñaù chöùa................................................................................ 288 8.5 Caùc bieán ñoåi thöù sinh .......................................................................... 297 8.6 Phaân loaïi ñaù chöùa ................................................................................ 311 8.7 Ñaù chaén ................................................................................................ 318
 4. 4 Chöông 9 323 QUY LUAÄT PHAÂN BOÁ CAÙC TÍCH TUÏ DAÀU KHÍ 9.1 Phaân ñôùi pha ....................................................................................... 324 9.2 Caùc yeáu toá phaân ñôùi pha ..................................................................... 327 9.3 Caùc phaân ñôùi mang tính khu vöïc........................................................ 331 9.4 Quy luaät phaân boá caùc tích tuï daàu khí ................................................. 335 Chöông 10 PHAÂN VUØNG TRIEÅN VOÏNG DAÀU KHÍ 10.1 Nguyeân taéc phaân vuøng ñòa chaát coù chöùa daàu khí............................. 344 10.2 Phaân vuøng trieån voïng daàu khí .......................................................... 346 10.3 Cheá ñoä nhieät ñoäng löïc, thuûy ñoäng löïc vaø tính chu kyø cuûa traàm tích ...................................................................................................... 363 Chöông 11 368 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM KIEÁM, THAÊM DOØ VAØ THEO DOÕI MOÛ 11.1 Caùc chæ tieâu döï ñoaùn möùc ñoä chöùa daàu khí .................................. 368 11.2 Caùc phöông phaùp ñòa vaät lyù .............................................................. 378 11.3 Caùc phöông phaùp ñòa hoùa tìm kieám thaêm doø daàu khí .................... 381 11.4 Theo doõi moû ............................................................................... 458 11.5 Phöông phaùp tính tröõ löôïng moû daàu khí ..................................... 463 11.6 Phöông aùn khoan thoâng soá ............................................................... 482 11.7 Phöông aùn tìm kieám moû daàu khí ...................................................... 492 11.8 Phöông aùn thaêm doø moû daàu khí ....................................................... 507 Taøi lieäu tham khaûo
 5. 5 Lôøi noùi ñaàu Töø thôøi thöôïng coå loaøi ngöôøi ñaõ phaùt hieän daàu laø loaïi vaät lieäu raát höõu ích phuïc vuï daân sinh vaø chieán tranh giöõa caùc boä laïc. Luùc naøy, daàu chæ xuaát hieän ôû caùc ao hoà, hoá truõng hay vaøi ñieåm loä treân maët ñaát. Sau coâng nguyeân, loaøi ngöôøi bieát ñaøo gieáng hoaëc ñaøo moät soá hoá, haøo muùc daàu leân ñeå duøng laøm nguyeân vaät lieäu xaây döïng vaø thaép saùng. Ñeán theá kyû 18, loaøi ngöôøi phaûi khoan saâu tôùi vaøi traêm meùt môùi laáy ñöôïc daàu. Theá kyû 19, 20 neàn coâng nghieäp luyeän theùp phaùt trieån cho pheùp loaøi ngöôøi khoan saâu hôn, töø vaøi traêm meùt ñeán vaøi ngaøn meùt, môùi laáy ñöôïc daàu khí. Ngaøy nay, caùc moû daàu khí gaàn maët ñaát haàu nhö khoâng coøn nöõa, vì vaäy, vieäc tìm kieám daàu khí caøng trôû neân khoù khaên hôn vaø phaûi tieán haønh khoan raát saâu döôùi nhöõng ñieàu kieän ñòa chaát phöùc taïp. Do ñoù, con ngöôøi ñaõ caûi tieán vaø phaùt trieån nhieàu coâng cuï môùi giuùp khoan saâu vaøo loøng ñaát ñeå phaùt hieän nhöõng moû daàu khí. Vieäc toång hôïp taøi lieäu, ñöa ra caùc cô sôû nghieân cöùu khoa hoïc, lyù luaän mang tính quy luaät veà nguoàn goác, sinh thaønh, di cö vaø tích luõy hydrocacbon, caùc ñôùi tích luõy vaø quy luaät phaân boá daàu khí (ñòa chaán, troïng löïc, ñòa hoùa vaø ñòa chaát) nhaèm tìm ra caùc loaïi baãy chöùa coù trieån voïng. Vì vaäy, “Ñòa chaát daàu khí vaø phöông phaùp tìm kieám, thaêm doø, theo doõi moû” laø moät trong caùc moân chuyeân ngaønh raát quan troïng ñeå hieåu roõ baûn chaát cuûa daàu, khí vaø söï phaân boá trong khoâng gian cuûa chuùng. Naém vöõng lyù thuyeát veà ñòa chaát daàu khí seõ giuùp nhaø ñòa chaát tieán haønh coâng taùc tìm kieám thaêm doø coù hieäu quaû hôn. Hieän nay, coù nhieàu taøi lieäu veà lónh vöïc naøy, song ñeå giuùp cho sinh vieân naém vöõng ñöôïc ñaày ñuû caùc nguyeân taéc tìm kieám thaêm doø daàu khí caàn coù giaùo trình thích hôïp ñaùp öùng caùc nhu caàu treân. Vì vaäy, cuoán saùch “Ñòa chaát daàu khí vaø phöông phaùp tìm kieám, thaêm doø, theo doõi moû” ñöôïc ra ñôøi. Noäi dung cuûa cuoán saùch naøy bao goàm: - Phaûn aùnh nguoàn goác höõu cô cuûa daàu khí, töùc laø chæ ra loaïi vaät chaát höõu cô chuû yeáu ñeå sinh daàu, khí phoå bieán nhaát laø caùc sinh vaät soáng (bao goàm ñoäng thöïc vaät, töø ñôn baøo ñeán ña baøo). - Tính chaát daàu khí vaø söï phaân boá chuùng trong khoâng gian. - Caùc ñieàu kieän khoáng cheá tích luõy vaät lieäu höõu cô vaø söï chuyeån hoùa sang daàu.
 6. 6 - Quaù trình sinh, di cö vaø tích luõy daàu khí vaøo baãy chöùa, - Caùc kieåu baãy chöùa vaø khaû naêng chaén daàu khí - Quaù trình hình thaønh caùc tích tuï daàu khí. - Quy luaät phaân boá caùc tích tuï daàu khí. - Phaân vuøng trieån voïng. Sau khi naém ñöôïc quy luaät sinh thaønh, di cö vaø tích luõy daàu khí thì tieán haønh tìm kieám thaêm doø daàu khí theo töøng böôùc vaø aùp duïng nhieàu phöông phaùp môùi coù hieäu quaû v.v… Cuoán “Ñòa chaát daàu khí vaø phöông phaùp tìm kieám, thaêm doø, theo doõi moû” ñaõ söû duïng nhieàu soá lieäu, hình aûnh cuûa caùc taùc giaû treân theá giôùi vaø nhöõng ñoùng goùp kinh nghieâm quyù baùu cuûa taùc giaû trong thôøi gian coâng taùc trong lónh vöïc naøy. Ngoaøi ra, taùc giaû ñaõ tham khaûo, trao ñoåi nhieàu yù kieán vôùi nhieàu chuyeân gia trong lónh vöïc ñòa chaát, ñòa vaät lyù, ñòa hoùa, hoùa phaân tích nhaèm chính xaùc hoùa caùc soá lieäu ñöa ra. Taùc giaû xin chaân thaønh caûm ôn Ngaøy nay, khoa hoïc tìm kieám, thaêm doø daàu khí raát ña daïng vaø phöùc taïp, ñaëc bieät ñang phaùt trieån maïnh trong lónh vöïc nghieân cöùu tìm caùc daáu tích sinh vaät trong daàu (biomarker), kerogen baèng GCMS vaø GCMS – MS nhaèm tìm nguoàn goác sinh thaønh, ñöôøng di cö cuõng nhö quy luaät phaân boá caùc tích tuï daàu khí moät caùch chính xaùc hôn. Vì vaäy, cuoán saùch naøy khoâng traùnh khoûi caùc khieám khuyeát. Raát mong ñöôïc baïn ñoïc quan taâm vaø goùp yù. Hy voïng cuoán “Ñòa chaát daàu khí vaø phöông phaùp tìm kieám, thaêm doø, theo doõi moû” coù theå giuùp cho sinh vieân naém vöõng chuyeân moân vaø tieáp tuïc nghieân cöùu phuïc vuï trong saûn xuaát, ñoàng thôøi hoå trôï caùc hoïc vieân hieän ñang hoïc cao hoïc vaø laøm nghieân cöùu sinh trong lónh vöïc ñòa chaát daàu khí, ñòa hoùa daàu khí vaø ñaëc bieät mang nhieàu thaønh coâng trong coâng taùc tìm kieám thaêm doø daàu khí ôû caùc beå traàm tích coù tính phöùc taïp.
 7. 1 Chöông NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ Laàn ñaàu tieân, daàu ñöôïc phaùt hieän ôû thung luõng Tigrit vaø Eufrat vaø nhieàu moû ôû vuøng coå Mesopotamic thuoäc ñòa phaän Iraq. Ngöôøi Iraq söû duïng daàu ñeå laøm ximaêng, vaät lieäu xaây döïng, nhöïa ñöôøng vaø moät phaàn ñeå trang trí. Ngöôøi boä laïc Mesopotamic ñem daàu xuaát khaåu sang Aicaäp (thôøi vua Totmes III), sau ñoù ít laâu tìm thaáy ôû vuøng Caucaz (khoaûng 5000 naêm TCN). ÔÛ Iran daàu ñöôïc tìm thaáy ôû SuSa thuoäc vuøng Kugistan (khoaûng 4000 naêm TCN). Söï suy suïp cuûa boä laïc Babilon (600 naêm TCN), Bitum khoâng ñöôïc duøng trong xaây döïng. Ngöôøi Hy Laïp vaø La Maõ chæ duøng laøm ximaêng. Naêm 480 TCN, daàu ñöôïc duøng laøm buøi nhuøi hoaëc ñaïn löûa trong caùc cuoäc chieán tranh giöõa caùc boä laïc vôùi nhau. Khi xaây döïng xong thaønh Roma, ngöôøi La Maõ tieán haønh loïc daàu sô boä vaø laáy nhoùm saûn phaåm daàu deã chaùy ñeå phuïc vuï chieán tranh. Tieáp theo daàu phaùt hieän ôû vuøng Bacu (Azerbaizan), giôùi chuû khai thaùc coù quy moâ coâng nghieäp ñaàu tieân laø ngöôøi Myõ – Raleigh duøng ñeå söûa chöõa taøu. Theá kyû 17, ngöôøi ta mang maãu daàu töø Mieán Ñieän vaø Trung Quoác sang YÙ (Modena) ñeå phaân tích, nghieân cöùu tính chaát hoùa lyù vaø nguoàn goác cuûa chuùng. Sau ñoù, ngöôøi Myõ, YÙ, Phaùp tieán haønh khai thaùc daàu ôû Rumani (Trolus, Moinesti, Muntenia….) vaø 1857 ôû Rumani ngöôøi daân ñaõ bieát duøng daàu hoûa ñeå thaép saùng. Vua Napoleon ñaõ söû duïng daàu phuïc vuï trong chieán tranh ôû Thuïy Só, Seyssel (Phaùp) vaø Raguza (YÙ). Tuy nhieân, cho tôùi naêm 1830 môùi phaùt trieån coâng nghieäp loïc hoùa daàu töø seùt phieán chöùa bitum. Böôùc sang theá kyû 19, ngaønh coâng nghieäp daàu khí ngaøy caøng coù yù nghóa ñoái vôùi neàn kinh teá quoác daân. Coâng ngheä loïc hoùa daàu ngaøy caøng hoøan thieän, caùc saûn phaåm töø daàu thoâ ñöôïc laáy ra ñöôïc nhieàu hôn. Vì vaäy, coâng ngheä loïc hoùa daàu caøng ngaøy phaùt trieån. Ñaàu theá kyû 20, daàu khí laø moät trong nhöõng ngaønh kinh teá muõi
 8. NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ 8 nhoïn khoâng nhöõng laø nguyeân nhieân lieäu phuïc vuï ngaønh naêng löôïng maø coøn laø hoùa chaát quan troïng ñeå saûn xuaát ra haøng ngaøn saûn phaåm cheá bieán coù ích cho neàn kinh teá quoác daân. Ngaøy nay khoâng coù lónh vöïc kinh teá naøo laïi khoâng caàn ñeán caùc saûn phaåm taùch loïc töø daàu moû. Vì vaäy, nhu caàu cho caùc saûn phaåm cheá bieán töø daàu trong ngaønh coâng nghieäp hoùa hoïc ngaøy caøng taêng vaø laø nguyeân nhaân chính xaûy ra nhieàu cuoäc chieán tranh ñeå giaønh laáy nguoàn taøi nguyeân quyù giaù naøy. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng ngaønh coâng nghieäp daàu khí. Naêm 1959, nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ cöû nhieàu du hoïc sinh hoïc ngaønh tìm kieám thaêm doø daàu khí vaø toå chöùc ñoaøn chuyeân ñeà veà tìm kieám daàu khí (ñoaøn 36). Sau ñoù, thaønh laäp nhieàu lieân ñoaøn theo chuyeân ngaønh phuïc vuï trong coâng taùc tìm kieám daàu khí. Tuy nhieân, cho tôùi ñaàu naêm 1975 môùi phaùt hieän doøng daàu ñaàu tieân ôû caáu taïo Tieàn Haûi C (Thaùi Bình) nhöng tröõ löôïng khoâng lôùn. Sau ñoù, caùc nhaø ñòa chaát lieân tuïc phaùt hieän theâm nhieàu væa khí condesat ôû moû naøy, nhöng chuû yeáu phuïc vuï cho vieäc phaùt trieån kinh teá ñòa phöông. Naêm 1981, Lieân doanh daàu khí Vieät Nam – Lieân Xoâ ñaàu tieân ñöôïc thaønh laäp, naêm 1983 tìm thaáy doøng daàu coâng nghieäp ôû moû Baïch Hoå nhöng cho tôùi naêm 1985 môùi baét ñaàu khai thaùc taán daàu ñaàu tieân ôû moû naøy. Tieáp theo ñoù, nhieàu coâng ty lieân doanh daàu khí ra ñôøi tieán haønh thaàu caùc loâ ôû beå Cöûu Long vaø caùc beå khaùc nhö Soâng Hoàng, Nam Coân Sôn, MaõLay – Thoå Chu,…. Song, haàu heát caùc moû daàu khí phaùt hieän ñöôïc chuû yeáu ôû beå Cöûu Long, moät soá ít ôû beå MaõLay - Thoå Chu, beå Nam Coân Sôn. Do ñoù, vieäc tìm kieám thaêm doø daàu khí ôû theàm luïc ñòa Vieät Nam chöa coù hieäu quaû cao. Vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc teá coøn nhieàu khoaûng caùch caàn tieáp tuïc toång keát vaø laøm saùng toû. Vì vaäy, ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc tìm kieám thaêm doø daàu khí, tröôùc heát phaûi bieát nguoàn goác daàu khí töø ñaâu ra, söï chuyeån hoùa vaät lieäu höõu cô nhö theá naøo sang daàu khí, daàu khí di cö vaø tích luõy nhö theá naøo, quy luaät naøo khoáng cheá caùc ñôùi tích luõy daàu khí vaø phaûi tìm chuùng ôû ñaâu v..v… Tröôùc heát caàn xem xeùt nguoàn goác cuûa daàu khí. Theo nhieàu nguoàn taøi lieäu vaø caùc keát quaû cuûa nhieàu chuyeán bay vaøo vuõ truï vaãn khaúng ñònh toàn taïi 3 loaïi nguoàn goác daàu khí ñoù laø:
 9. CHÖÔNG 1 9 - Nguoàn goác voâ cô - Nguoàn goác vuõ truï - Nguoàn goác höõu cô Song caàn phaûi noùi raèng loaïi nguoàn goác voâ cô (töø döôùi saâu cuûa traùi ñaát) vaø nguoàn goác vuõ truï ñeàu xuaát phaùt töø quan nieäm raèng: coù söï keát hôïp giöõa hai nguyeân toá chính trong töï nhieân ñoù laø H+ vaø C+, Vì vaäy, laàn löôït xem xeùt töøng loaïi nguoàn goác nhaèm ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm trong coâng taùc tìm kieám thaêm doø daàu khí. 1.1.Nguoàn goác voâ cô Nhaø baùc hoïc Ñöùc A.Gumbold laàn ñaàu tieân ñaõ ñöa ra yù töôûng veà nguoàn goác voâ cô (döôùi saâu) cuûa daàu. Khi phaùt hieän hydrocacbon trong caùc saûn phaåm hoaït ñoäng nuùi löûa. Sau ñoù phaùt hieän haøng loaït caùc veát loä daàu phaân boá ôû caùc vuøng hoaït ñoäng kieán taïo maïnh nhö Ñòa Trung Haûi, Venezuela, California, Rumania, Iran ...Caùc nhaø baùc hoïc nhö Berthelot (1866), Mendeleep (1877) ñaõ laøm thöïc nghieäm baèng caùch cho taùc duïng doøng hôi nöôùc noùng leân caùc carbid kim loaïi cho ra caùc saûn phaåm hydrocacbon. Ví duï: 2FeC + 3H2O = Fe2O3 + C2H6 hoaëc 2Fe2C + 6H2O = 2Fe2O3 + C2H4 + 4H2 Nhö vaäy, caùc carbid kim loaïi coù saün trong loøng ñaát vaø hôi nöôùc coù ñöôïc do caùc hoaït ñoäng magma ôû döôùi saâu ôû nhieät ñoä cao, giaûi phoùng vaø bay hôi leân. Caùc phaûn öùng chæ xaûy ra ôû ñieàu kieän T0C>3600C, thoâng thöôøng töø 550oC ñeán 1600oC. Sau ñoù Moissan vaø Garisicov cuõng nhaän ñöôïc keát quaû töông töï cho caùc cacbid kim loaïi taùc ñoäng vôùi axit carbonic ôû To = 200-300oC. Naêm 1901 Sabotien vaø Sanderen cho thuûy phaân vôùi acetilen khi coù xuùc taùc laø niken vaø saét ôû nhieät ñoä 300oC vaø ñaõ nhaän ñöôïc hydrocacbon aromatic. Hoï cho raèng, ôû döôùi saâu toàn taïi caùc cacbid kim loaïi, khi coù doøng nöôùc noùng chuùng seõ toång hôïp vaø taïo thaønh acetilen, nhaát laø ñöôïc boå sung H2 khi coù doøng hôi nöôùc noùng seõ cho ra haøng loaït hydrocacbon. Gaàn ñaây, N.A. Kudriaxev, P.N. Kropotkin, Porfiriev, F. Hoyl, E.M. Dermont...) coøn cho raèng ôû ñoä saâu lôùn toàn taïi caùc loø magma, nôi coù nhieät ñoä cao vaø aùp suaát cao xaåy ra quaù trình polime hoùa. Caùc Hydrocacbon ñôn giaûn ñöôïc hình thaønh, sau ñoù chuùng toång hôïp thaønh caùc Hydrocacbon phöùc taïp vaø bò ñaåy vaøo
 10. NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ 10 caùc lôùp traàm tích. I.V. Grinberg cho raèng ôû ñieàu kieän nhieät ñoä cao (To> 300oC) xaûy ra phaù huûy carbonat ôû lôùp thöôïng manti hình thaønh caùc metylen vaø metyl. Sau ñoù xaûy ra truøng ngöng caùc saûn phaåm naøy deã taïo caùc saûn phaåm cuûa caùc nhoùm n – alkan, cyclan vaø aren. Phisher vaø Tropsh coøn döïa vaøo phaûn öùng cuûa axit carbon vôùi hydrogen cho caùc saûn phaåm hydrocacbon khí : Ví duï: 3CO + 7H2 C 3 H8 + 3H2 O 2CO + 4H2 C 2 H4 + 2H2 O CO + 3H2 C H 4 + H2 O Toùm laïi lyù thuyeát cô baûn nguoàn goác voâ cô cuûa daàu khí laø quaù trình toång hôïp cuûa cacbon vaø hydrogen trong ñieàu kieän nhieät ñoä cao. Luùc ñaàu hình thaønh caùc hydrocacbon ñôn giaûn, sau ñoù di cö leân phía treân nôi giaûm daàn nhieät ñoä vaø aùp suaát, xaåy ra söï truøng ngöng töùc laø toång hôïp caùc thaønh caùc hydrocacbon phöùc taïp. Trong quaù trình di cö leân treân daàu khí laáy theâm caùc nguyeân toá khaùc nhau O, N, S töø traàm tích ñeå taïo thaønh nhöïa vaø asphalten. Trong caùc doøng khí ñi leân töø döôùi saâu thöôøng keøm theo caùc khí trô nhö He, Ar, phong phuù Uran..v..v.. Trong thöïc teá nhieàu moû daàu khí naèm ôû gaàn hoaëc ôû treân caùc heä thoáng ñöùt gaõy saâu vaø phaïm vi hoaït ñoäng roäng caøng cuûng coá theâm caùc yù töôûng veà lyù thuyeát voâ cô. 1.2 Nguoàn goác cuûa vuõ truï Nhöõng naêm gaàn ñaây caùc soá lieäu thu ñöôïc töø taøu vuõ truï, veä tinh cho thaáy phoå caùc vaät theå vuõ truï phaûn aùnh coù cacbon vaø hydrogen trong lôùp khí quyeån cuûa moät loaït caùc haønh tinh nhö maët traêng, sao hoâm, sao choåi. Ñoàng thôøi coøn phaùt hieän caû acid amin vaø nhieàu hôïp chaát höõu cô khaùc trong caùc maûnh thieân thaïch (Ví duï: Sokolov, F. Hoyl, Muler, Bijigni v..v..) Ngoaøi ra, coøn phaùt hieän caû buïi khí metan treân maët traêng vaø caùc sao khaùc, nôi nhieät ñoä raát thaáp (-2000C), khí metan ñoâng laïi ôû T0 = -161.580C, nhöng caùc daïng hydrocacbon khaùc ñaëc bieät caùc chaát loûng chöa ñöôïc phaùt hieän. Tuy nhieân, suy cho cuøng thì nguoàn goác vuõ truï vaãn laø voâ cô. Hôn nöõa caû hai giaû thuyeát neâu treân chöa giaûi quyeát ñöôïc caùc vaán ñeà sau ñaây: - Khoâng theå ñònh löôïng ñöôïc caùc cacbid kim loaïi vaø chuùng ôû ñoä
 11. CHÖÔNG 1 11 saâu naøo, ñoàng thôøi ñeå coù löôïng daàu khí ôû caùc moû daàu lôùn nhö ôû Trung Ñoâng, Iran, Venezyela, Vònh Mexico, Bieån Baéc, Siheria… thì caàn bao nhieâu cacbid kim loaïi… -Sau khi xaûy ra phaûn öùng cho ra haøng loaït phaân töû hydrocacbon ñeå tích luõy thaønh moû lôùn (do taùch carbon töø caùc carbit kim loaïi) thì löôïng kim loaïi coøn laïi, phaûi ñöôïc tích luyõ ôû nôi naøo ñoù, hoaëc ôû gaàn caùc moû daàu khí ? - Khoâng chöùng minh ñöôïc nguoàn hydrogen ñeå tham gia vaøo caáu truùc hydrocacbon. - Ña phaàn hôi nöôùc vaø keå caû daàu khí khoâng theå toàn taïi ôû nhieät ñoä lôùn hôn nhieät ñoä tôùi haïn laø 360oC trong moät thôøi gian daøi. - Khoâng giaûi thích ñöôïc vì sao laïi toàn taïi caùc nguyeân toá höõu cô trong phaân ñoaïn naëng cuûa daàu nhö photpho, nitô höõu cô, löu huyønh vaø nhöõng hôïp chaát khaùc nhö porfirin nikel vaø vanadi, phytan vaø pristan töø dieäp luïc toá. Caùc hoaït ñoäng nuùi löûa vaø magma thöôøng cho nhieät ñoä cao (T >900oC). Trong ñieàu kieän nhö vaäy khoâng theå toàn taïi hydrocacbon, keå caû hôi nöôùc vì chuùng laø loaïi deã chaùy, bay hôi deã bò phaân huûy do nhieät. Hôn nöõa, thöïc nghieäm trong phoøng thí nghieäm vaø trong thöïc teá cho thaáy ôû ñieàu kieän nhieät ñoä töø 185oC tôùi 240oC ñaõ xaûy ra quaù trình phaân huûy hydrocacbon cao phaân töû cho sinh ra CH4, CO2 vaø caùc hydrocacbon. - Caùc saûn phaåm daïng daàu thaáp phaân töû khaùc vaø CO2 toång hôïp töø nguoàn goác voâ cô khoâng phaân cöïc trong tröôøng coäng höôûng töø, khoâng coù tính quang hoïc. - Coù nhieàu caáu taïo lieân quan tôùi ñöùt gaõy saâu, coù lôùp chaén nhöng laïi khoâng coù daàu vì chuùng phaân boá ôû xa vuøng sinh daàu, töùc laø xa nguoàn vaät lieäu höõu cô ñaõ vaø ñang chuyeån hoùa thaønh daàu. - Khoâng chöùng minh ñöôïc nguoàn vaät lieäu voâ cô ñuû ñeå sinh ra caùc moû daàu lôùn vaø cöïc lôùn. - Khoâng chöùng minh ñöôïc nguoàn goác daàu ôû caùc baãy chöùa daïng thaáu kính, vaùt nhoïn naèm keïp giöõa caùc lôùp seùt daøy khoâng coù lieân quan gì tôùi caùc ñöùt gaõy saâu...
 12. NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ 12 1.3 Nguoàn goác höõu cô cuûa daàu khí Laàn ñaàu tieân, M.V. Lomonosov ñöa ra yù töôûng veà nguoàn goác höõu cô cuûa daàu khí vaøo naêm 1763. Theo quan nieäm cuûa oâng, daàu ñöôïc taïo thaønh do hieän töôïng thaêng hoa cuûa than ñaù döôùi aûnh höôûng cuûa “söùc noùng ngaàm”. Vaøo naêm 1863 Lauriat nhaän ñöôïc hydrocacbon baèng caùch chöng caát môõ ñoäng vaät trong doøng hôi nöôùc noùng. Naêm 1865 - C. Warren vaø vaøo naêm 1888 Engler vaø Hoephor ñaõ thu ñöôïc hydrocacbon aromatic daïng khí vaø loûng khi chöng caát môõ caù voi vaø daàu thöïc vaät trong loø coù aùp suaát töø 20 tôùi 25 at, nhieät ñoä töø 360 tôùi 420oC. Engler 1888 vaø Kaliski naêm 1916 cuõng ñaõ thu nhaän ñöôïc 24,4% hydrocacbon baõo hoøa vaø 14,6% hydrocacbon khí vaø caû asfalten khi chöng caát dong bieån, hoï coøn cho raèng, coù leõ dong taûo ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình sinh daàu. Zulor, Yophe, Seilier, Fisher cuõng nhaän ñöôïc CH4 vaø CO2 töø celluloz. Nhieàu nhaø nghieân cöùu coøn phaùt hieän ñöôïc raèng vaät lieäu höõu cô khi phaân huûy ôû caùc caáp nhieät ñoä khaùc nhau cho sinh ra taát caû caùc loaïi hydrocacbon daõy daàu vaø luoân coù caùc nguyeân toá höõu cô khaùc gaén vôùi nhöõng caáu truùc phaân töû hydrocacbon naëng, ñaëc bieät laø trong moái gaén keát vôùi caùc cao phaân töû aromatic vaø naftenic nhö N, S, O, P, porfirin nikel vaø vanadi. Caùc loaïi naøy ñöôïc sinh ra do phaân huûy caùc clorofil cuûa thöïc vaät vaø caùc hôïp chaát höõu cô cuûa ñoäng vaät (H.1.1). Hình 1.1: Caáu truùc clorofil vaø bieán ñoåi cuûa noù thaønh porfirin
 13. CHÖÔNG 1 13 Naêm 1915 Powel T.G phaùt hieän ra pristan vaø phytan trong daàu, bitum, kerogen vaø ñaõ chöùng minh raèng caùc ñoàng phaân naøy thuoäc nhoùm isoprenoid. Chuùng ñöôïc taïo thaønh töø maïch nhaùnh cuûa clorofil thöïc vaät vaø hemoglobil ñoäng vaät. Maïch nhaùnh naøy bò ñöùt vôõ, neáu trong moâi tröôøng khöû seõ cho phytan, coøn trong moâi tröôøng oâxy hoùa maïch nhaùnh seõ chuyeån sang axit fiten (H.1.2) vaø sau ñoù bò carbon hoùa, khi coù xuùc taùc vaø nhieät ñoä seõ cho ra pristan. Phytol (töø clorofil) CH 3 CH 3 | | Moâi tröôøng oxy hoùa −−−−− R−CH2−C=CH−CH2OH R−CH2−C=CH−COOH (Acid fiten) ↓ Moâi tröôøng khöû (maát Carboxyl) CH3 CH3 | | R−CH2−CH−CH2−CH2OH R−CH2−C=CH2 Pristen ↓ ↓ (maát hydroxyl) −H2O + H2 −H2O + H2 CH3 CH3 | | R−CH2−CH−CH2−CH3 Phytane R−CH2−CH−CH3 Pristane Hình 1.2. Nguoàn goác cuûa phytan vaø pristan Theo V.I. Vernadski, daàu vaø than laø nhöõng thaønh phaàn khaùc nhau, nhöng gioáng nhau ôû ñieåm do phaân huûy caùc cô theå sinh vaät ñaõ cheát trong moâi tröôøng nöôùc vaø vaéng maët oâxy. Söï khaùc bieät laø do nhöõng ñieàu kieän phaân huûy, maø coøn do thaønh phaàn hoùa hoïc caùc cô theå ban ñaàu vaø do ñieàu kieän choân vuøi phaân taùn trong seùt cuûa VLHC coù khaû naêng sinh daàu, hay taäp chung coù choïn loïc thaønh töøng lôùp ñeå taïo thaønh than cuûa xaùc thöïc vaät. Trong daàu ngoaøi caùc nguyeân toá chính laø C vaø H, coøn chöùa caùc hôïp chaát cuûa oâxy, nitô, löu huyønh. Caùc hôïp chaát chöùa caùc nguyeân toá naøy ñeàu phaân cöïc, cuoái cuøng oâng ñaõ khaúng ñònh: “Moïi tính chaát cuûa daàu ñeàu sinh ra ngay trong cô theå sinh vaät”. N.D. Zelinski ñaõ coù ñoùng goùp lôùn cho vieäc nhaän thöùc baûn chaát cuûa vaät chaát höõu cô ñoái vôùi söï thaønh taïo daàu moû. Khi nghieân cöùu sapropelit ôû hoà Balkhash vaø nhaän ñöôïc taát caû HC daïng daàu nhö parafin, naften, HC thôm, töø thöïc vaät baäc thaáp. Nhö vaäy, vaät chaát höõu cô ñöôïc sinh ra caùch ñaây khoaûng 3 - 3,5
 14. NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ 14 tæ naêm vaø lieân tuïc phaùt trieån. Chuùng luoân bò phaù huûy vaø ñöôïc tích luõy trong thôøi gian daøi trong moâi tröôøng nöôùc. Theo soá lieäu cuûa N.M. Strakhov, hoaït ñoäng soáng cuûa caùc sinh vaät ôû bieån Kaspi trong moät naêm tích luõy 134 trieäu taán vaät chaát höõu cô khoâ, ñoù laø khoâng keå ñeán vaät chaát höõu cô ôû daïng hoøa tan hay huyeàn phuø, do caùc doøng chaûy mang tôùi. Caùc nhaø nghieân cöùu cho raèng caùc taäp ñaù sinh ra daàu ñöôïc goïi laø ñieäp sinh daàu. ÔÛ caùc vuøng ven bieån, vuõng vònh, khoâng xa bôø thöôøng ñöôïc tích luõy raát nhieàu vaät lieäu höõu cô cuõng nhö taøn tích cuûa caùc cô theå plankton, thöïc vaät döôùi nöôùc, caùc sinh vaät zoobentos, taøn tích thöïc vaät baäc cao, xaùc ñoäng vaät cuõng nhö caùc chaát khoùang. Töø quan ñieåm naøy, I. M.Gubkin (1937) ñaõ tieân ñoaùn raèng boàn ñòa Siberia laø moät beå traàm tích khoång loà (hôn 1 trieäu km2) vaø chöùa raát nhieàu moû daàu khí. Thöïc teá ñaõ chöùng minh quan ñieåm naøy. Caùc nhaø nghieân cöùu ñaõ phaân loaïi caùc vaät lieäu höõu cô nguoàn sinh ra daàu khí nhö sau: Caùc cô theå soáng bao goàm: fitoplancton (dong, taûo, thöïc vaät haï ñaúng, phuø du), zooplancton, zoobentos, vi khuaån vaø thöïc vaät baäc cao. a) Fitoplancton bao goàm dong taûo, coû. Ñoù laø loaøi thöïc vaät haï ñaúng chöùa nhieàu lipide vaø albumin. Dong bao goàm dong vaøng, dong diatomei, dong xanh, dong naâu... ngoaøi ra coøn bao goàm caû phuø du, caùc loaøi coû... caùc loaøi fitoplancton thöôøng soáng trong moâi tröôøng nöôùc coù aùnh saùng loït tôùi. Chuùng thöôøng chöùa HC baõo hoøa vaø moät phaàn HC khoâng baõo hoøa. Dong ñoû chöùa nhieàu cholesterane C27, dong naâu chöùa stigmasterane (phucosterane) C29, caroten, coøn dong xanh chöùa nhieàu ergosterane C28. b) Zooplancton vaø zoobentos bao goàm loaøi chopepod chaân maùi cheøo vaø foram; chuùng soáng nhôø fitoplancton. Chuùng chöùa nhieàu efir phöùc taïp. Pristane cuõng coù theå laø keát quaû phaân huûy cuûa loaøi chopepod trong traàm tích hieän ñaïi. Zooplancton vaø zoobentos laø nguoàn cung caáp HC loûng. c) Vi khuaån. Ña phaàn vi khuaån laø loaøi sinh vaät nguyeân thuûy vaø
 15. CHÖÔNG 1 15 laø ñôn baøo. Vi khuaån tham gia vaøo vieäc phaân huûy vaät lieäu höõu cô, ñoàng thôøi baûn thaân chuùng cuõng laø nguoàn lipide phong phuù sau khi cheát. Vi khuaån hoaït ñoäng maïnh ôû ñôùi yeám khí. Vi khuaån xuaát hieän caùch ñaây 3,5 tyû naêm. song soá löôïng vaø chuûng loaïi taêng daàn tôùi ngaøy nay. Soá chuûng loaïi vi khuaån coù theå tôùi haøng traêm ngaøn loaøi. Kích thöôùc nhoû töø 0,2 ñeán 10 µkm, raát ít loaïi ñaït tôùi 30 ÷1000 µkm. Coù hai nhoùm chính: vi khuaån öa khí vaø vi khuaån kî khí. Khi chuyeån hoùa thöôøng cho HC loûng C10 - C20 vôùi öu theá soá leû. Lipide chieám tôùi 30-50%. d) Thöïc vaät baäc cao bao goàm celluloza, lignin ñaëc bieät töø caùc buïi caây, thaân goã. Tuy nhieân trong thöïc vaät baäc cao caùc boä phaän nhö: reã caây, laù, baøo töû, phaán hoa, quaû, haït, cuû thöôøng ñöôïc tích luõy löôïng lôùn vaø chöùa nhieàu lipide. Ví duï, löôïng môõ thöïc vaät vaø daàu trong haït vaø quaû thöôøng chieám töø 1 ñeán 50%, coøn trong phaán hoa töø 2 ñeán 8%. Sau khi phaân huûy rôi vaøo traàm tích chuùng cuõng chòu söï taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá sinh hoùa, hoùa hoïc vaø ñòa hoùa. Sau ñoù phaàn beàn vöõng hoøa tan trong nöôùc. Phaàn xaùc khoù hoøa tan trong nöôùc laïi ñöôïc tích luõy choïn loïc vaøo moät lôùp vaø bieán thaønh than veà sau. Trong quaù trình toàn taïi ñoäng thöïc vaät thöôøng trao ñoåi vôùi naêng löôïng maët trôøi taïo neân VLHC nuoâi soáng sinh vaät : 674 kcal 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 glucoza Polisacaride Quaù trình naøy dieãn ra haèng ngaøy vaø taïo thaønh haøng loaït caùc chaát höõu cô nhö hydrat carbon (glucoza), albumin, lipide (môõ) vaø lignin. AÙnh saùng chæ xuyeân qua lôùp nöôùc daày 200m, trong ñoù loaøi thuûy sinh cuõng nhö loaøi baùm ñaùy chæ phaùt trieån maïnh ôû ñoä saâu 60 ÷ 80m. ÔÛ vuøng nhieät ñôùi (≥250C) thöôøng phaùt trieån nhieàu loaøi dong taûo, ñaëc bieät loaïi dinoflazelliat, coøn diatomei vaø radiolaries laïi phaùt trieån maïnh ôû cuøng cöïc (vuøng laïnh ôû nhieät ñoä 5 ÷ 150C) taïo thaønh seùt silic – seùt diatomei. Nguoàn thöùc aên chuû yeáu laø CO2, N2 döôùi daïng caùc ion NH4+, NO3- vaø photpho, P+ döôùi daïng PO4-3. Noàng ñoä muoái caøng cao caøng giaûm soá loaøi vaø löôïng sinh vaät soáng. Trong caùc sinh vaät thöôøng chöùa caùc chaát
 16. NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ 16 höõu cô laø nguoàn cung caáp cho daàu khí khi ñuû ñieàu kieän nhieät aùp ñoù laø caùc chaát hydrat carbon bao goàm caû lignin vaø tanmin; albumin; lipid. Moät soá nhaø nghieân cöùu nhö D.Porfiriev, Stadinikoe vaø D.Baturin ñöa ra sô ñoà sau ñaây:
 17. CHÖÔNG 1 17 VLHC ban Hydrat Carbon Albumin Lipide ñaàu (Celluloza) (protein) (chaát beùo) Acid Khí Nöôùc Khí Nöôùc Khí amin CO2, CO2, CO2 hoøa NH4, CH4 tan NH3, H2 Quaù trình sinh hoùa trong N 2, nöôùc H2S Acid amin Qua röûa loïc acid beùo Acid cao caáp O R–C OH Khí Muøn seùt Nöôùc Saûn phaåm humic muøn seùt lignit T = 1500C R T = 3000C C=O Quaù trình nhieät xuùc taùc R Khí Saûn phaåm Khí CO2, H2 oån ñònh, CO2, CH4 ngheøo H, CH4 taøn tích Hydragen carbon ñöôïc hoùa gaén vôùi traàm tích Hydrocarbon daõy daàu: Caùc Hydrocarbon loûng: parafinic naftenic vaø parafinic naftenic vaø (aromatic) aromatic Hình 1.3. Sô ñoà phaân huûy caùc loaïi vaät lieäu höõu cô
 18. NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ 18 Trong steranes thì cholesterane C27 raát phaùt trieån ôû ñoäng vaät, dong taûo, coû bieån ôû moâi tröôøng bieån, nöôùc lôï, coøn Ergosterane C28 thöôøng gaëp trong naám, men, trong doøng nöôùc ngoït ôû ñaàm hoà. Phucosterane C29 thöôøng gaëp trong dong diatomei vaø caùc loaïi khaùc, sitosterane C29 vaø stigmasterane C29 ñaëc tröng cho thöïc vaät treân caïn, ñaëc bieät laø thöïc vaät baäc cao. e) Lignin vaø tannin laø loaïi thöù 2 sau celluloza, trong cô theå soáng chieám tôùi 27%. Veà hoùa hoïc, lignin chöùa nhieàu caáu truùc aromatic trong thaønh phaàn chöùa nhieàu hoãn hôïp coù oxy vaø nhaân aromat. Coâng thöùc chung laø CH3OH ñöôïc taùch ra khi ñöùt maïch nhoùm -OCH3. Veà cô baûn phaân ra hai loaïi: sterane vaø triterpanes (hopanes): - Loaïi steranes laø loaïi ñaëc tröng cho VLHC ñöôïc vi khuaån taùi taïo, dong, coû bieån, fitoplancton vaø zoobentos. - Loaïi triterpanes (hopanes) cuûa lipide ñaëc tröng cho thöïc vaät treân caïn, ñaëc bieät loaøi thöïc vaät baäc cao (ursane, oleanane, lupanes, bicadinane), β- caroten raát ñaëc tröng cho thöïc vaät, ñaëc bieät coù trong quaû, laù thöïc vaät baäc cao. Dong cuõng coù 3 loaïi : - Dong ñoû C27 phaùt trieån nhieàu ôû vuøng cöûa soâng, nöôùc lôï, bieån noâng. - Dong xanh C28 phaùt trieån ôû vuøng nöôùc ngoït, ñaàm hoà. - Dong naâu C29 phaùt trieån ôû thöïc vaät baäc cao. Baûng 1.1. Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa vaät lieäu höõu cô ñieån hình STT Loaïi VLHC Albumin Lipide Hydratcacbon Lignin Celluloz (%) (%) (%) (%) (%) 01 Dong bieån, ñaàm >50 5÷25 < 40 - - hoà, vi khuaån plancton. 02 Thöïc vaät treân - - - 15÷25 30÷50 caïn (baäc cao) Caùc loaïi dong bieån, taûo, plancton, vi khuaån coù öu theá soá leû ôû ñoaïn C17 ÷ C25 vaø C18 ÷ C26 hay öu theá soá chaün ôû ñoaïn C23 ÷ C35, C24
 19. CHÖÔNG 1 19 ÷ C34, ngöôïc laïi thöïc vaät treân caïn, ñaëc bieät thöïc vaät baäc cao coù nhieàu phenol, öu theá soá leû ôû ñoaïn C23 ÷ C35 hay öu theá soá chaün ôû ñoaïn C14 ÷ C26. f) Hydrat carbon (coù coâng thöùc chung Cx(H2O)y, glucoza (ñoù laø teân goïi chung cuûa hoãn hôïp ñöôøng coäng vôùi polimer cuûa noù). Hydrat carbon bao goàm cellluloza, cemicelluloz, cragmal vaø pecten. Hydrat carbon chöùa caùc nguyeân toá C, H vaø O (baûng 1.1). Baûng 1.2: Thaønh phaàn nguyeân toá cuûa hydrat carbon vaø caùc chaát khaùc (Theo soá lieäu cuûa Guseva A.N. 1998) Thaønh phaàn cuûa Thaønh phaàn nguyeân toá, % cô theå soáng C H O N S Hydrat carbon 40÷44,7 6,1÷6,6 49,5÷53,4 - - Albumin 50÷55 6,5÷7,3 19÷24 15÷19 0,2÷2,4 Lipide 76÷79 11÷13 10÷12 - - Lignin 66,7 5,5 27,3 - - g) Albumin. laø caùc loaïi acide amin coù coâng thöùc chung: - Thaønh phaàn trung tính: glicin R = -H; alanin R = -H3; - Thaønh phaàn acid : glutamin R = -(CH2)2 - COOH, asparagin R = -OH -COOH; - Thaønh phaàn bazô: ornitin, lizin R = -(H2) - NH2, amino acide chöùa löu huyønh (S) bao goàm: sistein R = -CH2 – SH vaøø metionin R = -(CH2)2 - S - CH3. Trong caùc loaïi sinh vaät hình que coù tôùi treân 5000 phaân töû albumin khaùc nhau, coøn trong cô theå ngöôøi coù tôùi hôn 5 trieäu phaân töû albumin khaùc nhau. h) Lipide laø chaát quan troïng, toàn taïi trong caùc cô cuûa sinh vaät, trong ñoù coù chaát beùo (môõ), daàu vaø caùc chaát khaùc, coù ñieàu kieän seõ taïo thaønh caùc maïch daøi cuûa alkan. Coù moät soá seõ taïo thaønh caùc maïch isoprenoide, coâng thöùc chung laø RC = O. Nhieàu nhaø nghieân cöùu treân theá giôùi nghieân cöùu saâu caùc taäp seùt sinh daàu trong caùc traàm tích coù tuoåi khaùc nhau töø ñaïi Paleozoi, Mesozoi vaø Kainozoi ñeàu ñi ñeán keát luaän raèng: chính caùc lôùp seùt, cacbonat, seùt than vaø than laø nguoàn chöùa vaät lieäu höõu cô raát phong phuù vaø saûn sinh ra daàu khí khi coù ñieàu kieän thuaän lôïi. Ví duï, ôû ñieàu kieän nhieät ñoä 200-2500C khoâng toàn taïi moät soá caáu töû HC, do ñoù hoï cho raèng ña phaàn daàu khí ñöôïc taïo thaønh ôû ñieàu kieän nhieät ñoä khoâng lôùn, thöôøng dao ñoäng ôû möùc töø 500C ñeán 2000C vaø tuøy thuoäc
 20. NGUOÀN GOÁC DAÀU KHÍ 20 vaøo ñieàu kieän ñòa chaát, ñòa hoùa. Khoâng nhöõng theá hoï coøn khaúng ñònh raèng löôïng daàu khí coù phong phuù hay khoâng coøn phuï thuoäc vaøo möùc ñoä phong phuù hydrogen, töùc laø chaát löôïng cuûa VLHC (Baûng 1.3). STT Loaïi rH/rC Loaïi saûn phaåm Thaønh phaàn nhoùm caáu truùc Kerogen 01 I 1.5÷1.9 Öu theá sinh daàu Baõo hoøa : Alifatic vaø Aciclic 02 II 1.0÷1.5 Öu theá sinh daàu Baõo hoøa : Alifatic vaø Aciclic 03 III < 1.0 Öu theá sinh khí Aromatic: ñoùi vaø condensat Baûng 1.3. Thaønh phaàn nguyeân toá cuûa VLHC Ngoaøi ra, caùc nhaø khoa hoïc cho thaáy taùc duïng nhaát ñònh cuûa chaát xuùc taùc coù trong seùt nhö moät soá khoùang vaät, trong ñoù coù alumosilicat, moät vaøi chaát phoùng xaï (Sokolov V.A, Zelinski N.D., Frost A.V, Dobrianski AF, Bruks M…). Nhieàu nhaø nghieân cöùu cô cheá sinh daàu khí döïa treân cô sôû bieán ñoåi VLHC choân vuøi vaø ruùt ra quaù trình ñoù nhö sau: Sau khi VLHC bò choân vuøi ôû ñoä saâu nhoû (

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản