intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình đồ gá - Chương 7

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

237
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình đồ gá dùng trong các trường Trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " - Chương 7 Tiêu chuẩn hóa và linh hoạt trang bị công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình đồ gá - Chương 7

 1. ! " %& ' ( )* (+ ( ,- u 5L" $" = #$ $+ / ! < 9E / = A # 5L" $" = ,- .$ /0 1 ) / U U 23 #$ $+ 9 5L" $" = < 9E / 0 * 5C 9 ! " = ,A EP _ & $' 9- b 9! 0/ 8L" 5D 23 5L" $" = *C C 9) 8$; !
 2. ! " ! = A 5E # )W < A #$ $+ 0 , ! * [ @ T @ 23 ) 8$; C 2 '" A < 9E 9 W L" , < )D ! 3* ( A < K 3* 9 ! !E Z 9 = A- K 3* 9 = A < 8L" 5D ! ;$ = A , 5E ! 9
 3. ! " q? }- ~7 < A = A #$ $+ - -; k I- \ ;$ O*k 0u ; O*k y- ; Dk j- \ k}- \ @ k- F 5w 2T k ]- X O* Fk -c 5w - \ 7< A = A #$ $+ 56 9 >$ ? = , 2[ 23 8L" 5D F9 5E
 4. ! " A-\ < A 23 O* :T $G *% ^ O* / ;$ 5E < A !" 23 E9 @ a 2 < E9 E Z $ B , $' A !< 9E - X: ;$ ( < A F9 5E
 5. ! " *+, -. " # /0 1 ! "# 2 ,& 3 & 4 4 < 9E 23 56 9 ) 8$; !
 6. ! " - rD 1 < A = A * 6 3*- n < *2 '* @, *% ^ ;$ ( = AC - r U* a* < A0 *% ^ ! = A- Q A Z !7 , 8 ( = A h 23 K 3*- l = w$ = A- r '* i 9: C* ;$ = A h 8L" 5D r '* * $ )^ 5C = A- 2T # 2[ / 9E 7 5 C 9 $# 23
 7. ! " B 0/ Z O* " K0 p Z O* T 7 $ x* = ; - 4 E Z $ B F $ 9? $ 8^ 5C )i = * $ $"# 56 - % ,- . ( / / * (+ ) 0 1 ( 23 4 5 6 ! "#$ % &' () * + ,- ./0 01 "% - 2" 3 45 6785 2 ;2 $ - 9:" 9 $" =) 8$; ! $" =) 8$; ! $" =) 8$; $ ) 8$; 5w T * # $ & $' D 7 /, < 9E 99 5L" $" ) 8$; - 4 : 2 ;< , ! < 9E - q A "/ 9, < 9E $ ? $" K = 7 U0 ;$ = f ! >$ ? $* @ Z
 8. ! " X"= C0 $ L = $ G 2 ? )@ ! & $' 8^ < \ b \ \ 9 *$ F )F5 b $ F S
 9. ! " 5E 0 ;$ A $ ) 8$; 9 >$" =! $ ? = - Q ;$ %$ = F/? = )9 ! ? @ ? }-I T E Z * ' 5C C- 4 %$ =F? = )9 / < 5E ! 7 C Iu
 10. ! " T $ , O* 5C C 9: < 5E ! $ C -4 * ' $ 5C C / 56 5E K, 5C C , 3* 2 < K 5E ƒ ` ? }- 0 K $% ? }-y 0 K Z 8, ? }-u ! $ 5E K -b 5E ;$ ( K , 5C C $ >$ ? $" 7 , 5C C0 $ %$ =
 11. ! " 5E ;$ / C , ? }-j ? C *, # )i 23 " K 5C C9 [ D A $"# = -Q ;$ %$ 9 ? }-} E9 $ A "K [ $ 5C C0 E9 A$ >$ : A- \ ;$ " 5C C \ ;$ " %$ 9 D7 - ~! 23 k I- 4 %$ =F C- - 4 %$ 9- 0y C
 12. ! " … X N0 23 ' >$ $' .- 2 '& / 0$ $ 3 .& ' '0 . \ $ L = \b \ / , < 9E 9 3* T " "0 2[ "= A* \ b \ 9 ;*
 13. ! " \ ? }- ! }-] $ " $ b\ j- ~ ! * L * @ }- X " 9 b \ T %$ 9 9 F < j 5C U* C- -X " ^ - \ L$ _ 2 \ L$ M !9 < #$ $+ 9 0< ! 9E 9 0 = A€ S ` '* ' ( A #$ $+ 9 ! < 9E 9 = A- \ L$ IM !9
 14. ! " 4 EZ $ B € \ = 5C € \ L$ M ? $ U 7< A = A #$ $+ M \ 0 O* : 0 E 5w 2T 0 * 5w 2T 0 F 5w 2T 0 #6 B 0 )9 5 90 L
 15. ! " A' 2 & " -$ B -l 9 ? \= A\ E9 " I '* 59 9 \= A\ E9 "! X" , 8 2[ 4E 1 ~ 9 # )9E - I- l 9 ? \= A , 59 b $"‰ 4 !9 ! % = 4 # )9E - -l 9 ? = A E9 " 59 c, 1 q 9 ! b $"‰ X - y- l 9 ? \ ,E 2 59 q 9! 6 0 b $"‰ 4 !9 ! b $"‰ R q ! # )9E - u- l 9 ? \= A E9 " 59 cE 1 mY !b $"‰ >$ q2 # )9E - j- l 9 ? 4 59 r# Z 0 % Z4 ! % 8$L d A # )9E - }- NK " < ! 59 % Z4 # )9E -
 16. ! " 6 2 7) 8 9 u #$ $ :8 ; ; /& . ‚- . $ A 2[
 17. ! " ‚‚- ! *% (
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2