intTypePromotion=3

Giáo trình Giảng văn học Việt Nam trong chương trình THCS: Phần 1

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
21
lượt xem
6
download

Giáo trình Giảng văn học Việt Nam trong chương trình THCS: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này chọn phân tích những tác phẩm văn học trong chương trình phổ thông THCS. Đối tượng phục vụ là giáo viên và học sinh ở cấp THCS. Hi vọng rằng đây là một tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên và học sinh, và mong rằng nhận được nhiều ý kiến đóng góp để tập sách này ngày càng hoàn thiện hơn. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Giảng văn học Việt Nam trong chương trình THCS: Phần 1

®¹i häc huÕ<br /> trung t©m ®μo t¹o tõ xa<br /> <br /> trÇn ®¨ng suyÒn (Chñ biªn)<br /> lª l−u oanh − lª tr−êng ph¸t − l· nh©m th×n<br /> <br /> gi¸o tr×nh<br /> <br /> gi¶ng v¨n v¨n häc viÖt nam<br /> trong ch−¬ng tr×nh thcs<br /> (s¸ch dïng cho hÖ ®μo t¹o tõ xa)<br /> T¸i b¶n lÇn thø hai<br /> <br /> HuÕ - 2007<br /> <br /> 1<br /> <br /> Môc lôc<br /> Trang<br /> <br /> Môc lôc ......................................................................................................................................2<br /> Lêi nãi ®Çu..................................................................................................................................4<br /> PhÇn I: V¨n häc d©n gian............................................................................................................5<br /> §i san mÆt ®Êt..........................................................................................................................5<br /> TruyÖn con rång ch¸u tiªn.......................................................................................................8<br /> S¬n tinh thuû tinh ..................................................................................................................10<br /> TruyÒn thuyÕt vÒ Hå G−¬m...................................................................................................12<br /> Thμ chÕt cßn h¬n ...................................................................................................................14<br /> Tôc ngõ vÒ thiªn nhiªn vμ lao ®éng s¶n xuÊt ........................................................................16<br /> Tôc ng÷ vÒ quan hÖ gia ®×nh, thÇy trß, bÌ b¹n.......................................................................18<br /> VÌ con dao.............................................................................................................................20<br /> VÌ rau ....................................................................................................................................23<br /> Nh÷ng bμi ca giao ©n t×nh, nghÜa t×nh....................................................................................26<br /> I-T×nh c¶m gia ®×nh............................................................................................................26<br /> II- T×nh c¶m gia ®×nh (TiÕp)...............................................................................................29<br /> III- T×nh b¹n - T×nh ng−êi - T×nh c¶m g¾n bã víi c«ng viÖc lμm ¨n vμ nh÷ng vËt th©n<br /> thuéc...................................................................................................................................32<br /> IV- T×nh b¹n - T×nh ng−êi -T×nh c¶m g¾n bã víi c«ng viÖc lμm ¨n vμ nh÷ng vËt th©n thuéc<br /> (TiÕp)..................................................................................................................................34<br /> V- T×nh yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc........................................................................................37<br /> VI- T×nh yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc (TiÕp) ...........................................................................39<br /> VII- Th©n phËn ng−êi lao ®éng nghÌo khæ trong x· héi cò ...............................................41<br /> VIII- Th©n phËn ng−êi lao ®éng nghÌo khæ trong x· héi cò (TiÕp)...................................44<br /> IX- MÊy bμi ca dao c−êi cît...............................................................................................46<br /> X- MÊy bμi ca dao c−êi cît (TiÕp) .....................................................................................48<br /> PhÇn II: V¨n häc trung ®¹i........................................................................................................50<br /> HÞch t−íng sÜ v¨n...................................................................................................................50<br /> B×nh ng« ®¹i c¸o....................................................................................................................54<br /> ThuËt høng XXIV..................................................................................................................62<br /> B¹ch §»ng h¶i khÈu...............................................................................................................65<br /> ChuyÖn ng−êi con g¸i nam x−¬ng.........................................................................................67<br /> Vμo trÞnh phñ.........................................................................................................................69<br /> Håi thø m−êi bèn ..................................................................................................................71<br /> ChÞ em Thuý KiÒu .................................................................................................................74<br /> KiÒu gÆp Kim Träng..............................................................................................................76<br /> M· Gi¸m Sinh mua KiÒu .......................................................................................................78<br /> KiÒu ë lÇu Ng−ng BÝch ..........................................................................................................80<br /> KiÒu gÆp Tõ H¶i ....................................................................................................................83<br /> Qua §Ìo Ngang.....................................................................................................................85<br /> §i thi tù vÞnh..........................................................................................................................88<br /> Ch¹y giÆc...............................................................................................................................91<br /> Thu ®iÕu.................................................................................................................................93<br /> <br /> 2<br /> <br /> B¹n ®Õn ch¬i nhμ ...................................................................................................................95<br /> C©u c¸ mhïa thu ..................................................................................................................100<br /> N¨m míi chóc nhau.............................................................................................................102<br /> Th−¬ng vî............................................................................................................................105<br /> PhÇn III: V¨n häc hiÖn ®¹i ......................................................................................................107<br /> Ng¾m tr¨ng..........................................................................................................................107<br /> Kk«ng ngñ ®−îc ..................................................................................................................110<br /> §i ®−êng..............................................................................................................................113<br /> LÊy cñi.................................................................................................................................114<br /> Tõ Êy....................................................................................................................................117<br /> DÕ MÌn phiªu l−u ký ...........................................................................................................120<br /> Trong lßng mÑ .....................................................................................................................122<br /> §ång hμo cã ma...................................................................................................................125<br /> GÝo l¹nh ®Çu mïa ................................................................................................................127<br /> ¤ng §å ................................................................................................................................130<br /> Nhí rõng..............................................................................................................................133<br /> C¶nh khuya..........................................................................................................................135<br /> Tøc c¶nh P¸C Bã .................................................................................................................137<br /> L−îm ...................................................................................................................................140<br /> §ªm nay B¸c kh«ng ngñ .....................................................................................................143<br /> Cá non .................................................................................................................................146<br /> ¤ng l·o v−ên chim ..............................................................................................................148<br /> Tõ CU-BA ...........................................................................................................................150<br /> Ngμy c«ng ®Çu tiªn cña cu tý ..............................................................................................152<br /> Nh÷ng c¸nh buåm ...............................................................................................................154<br /> Lμng.....................................................................................................................................156<br /> §ång chÝ ..............................................................................................................................158<br /> MÑ c¾ng nhμ ........................................................................................................................161<br /> C¸i tÕt cña mÌo con .............................................................................................................163<br /> Bãp n¸t qu¶ cam ..................................................................................................................165<br /> LuyÖn tËp.............................................................................................................................168<br /> Lªn ®−êng............................................................................................................................171<br /> LÆng lÏ SA PA.....................................................................................................................174<br /> ChiÕc l−îc ngμ .....................................................................................................................178<br /> Bøc tranh .............................................................................................................................182<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lêi Nãi §ÇU<br /> TËp s¸ch nμy chän ph©n tÝch nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc trong ch−¬ng tr×nh phæ<br /> th«ng Trung häc c¬ së (CCGD). §èi t−îng phôc vô lμ gi¸o viªn vμ häc sinh ë cÊp häc<br /> nμy.<br /> Gi¶ng d¹y t¸c phÈm v¨n häc lμ mét c«ng viÖc lý thó, hÊp dÉn nh−ng còng ®Çy khã<br /> kh¨n, mét thö th¸ch lín ®èi víi ng−êi gi¸o viªn. Lμm thÕ nμo ®Ó kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn<br /> chÝnh x¸c ý nghÜa t− t−ëng vμ ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña t¸c phÈm v¨n häc ? Vμ b»ng<br /> c¸ch nμo h−íng dÉn cho häc sinh cã thÓ tù t×m thÊy c¸i hay, c¸i ®Ñp cña v¨n ch−¬ng ?<br /> T¸c phÈm v¨n häc lμ mét hiÖn t−îng phong phó, phøc t¹p ; cho nªn, ph©n tÝch nã lμ<br /> mét c«ng viÖc kh«ng ®¬n gi¶n, ®ßi hái c¸ch tiÕp cËn khoa häc, phï hîp víi tõng ®èi<br /> t−îng cô thÓ.<br /> Nh÷ng t¸c gi¶ cña tËp s¸ch nμy, mét mÆt cè g¾ng ph¸t huy kh¶ n¨ng vμ kinh<br /> nghiÖm cña m×nh, mÆt kh¸c cè g¾ng viÕt sao cho dÔ hiÓu vμ thiÕt thùc. Chóng t«i hy<br /> väng r»ng ®©y lμ mét tμi liÖu tham kh¶o tèt cho gi¸o viªn vμ häc sinh, vμ mong r»ng<br /> nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó tËp s¸ch nμy ngμy cμng hoμn thiÖn h¬n.<br /> Chñ biªn<br /> GS. TS. TrÇn §¨ng suyÒn<br /> <br /> 4<br /> <br /> PhÇn I: V¡N HäC D¢N GIAN<br /> §I SAN MÆT §ÊT<br /> (ThÇn tho¹i d©n téc L« L«)<br /> LÞch sö "mÊy ngμn, mÊy v¹n n¨m" lao ®éng, chinh phôc tù nhiªn ®Ó s¸ng t¹o<br /> nÒn v¨n minh ®· ®−îc c¸c thÕ hÖ tæ tiªn ng−êi L« L« nèi nhau ®óc kÕt thμnh c¶ mét<br /> hÖ thèng bμi h¸t thÇn tho¹i, víi phÇn lêi lμ nh÷ng c©u th¬ thÓ n¨m tiÕng. Gäi lμ hÖ<br /> thèng bëi nã gåm nhiÒu ch−¬ng khóc. Cã khóc h¸t vÒ thuë cßn hoang s¬, trêi − ®Êt −<br /> con ng−êi tho¹t míi sinh ra, nhê cã «ng S¸ng lμ mét vÞ thÇn khæng lå lμm cét chèng<br /> mμ trêi víi ®Êt míi ph©n t¸ch lμm ®«i, t¹o kho¶ng gi÷a ®Ó ng−êi cïng mu«n loμi cã<br /> chç sinh tån. Cã khóc ngîi ca nh÷ng ng−êi cæ ®¹i, ®oμn kÕt chiÕn ®Êu, tiªu diÖt lò<br /> thÇn ¸c (h×nh ¶nh thÇn tho¹i cña nh÷ng trë ng¹i do thiªn nhiªn g©y ra) ®Ó b¶o vÖ<br /> mÇm mèng v¨n minh buæi ®Çu mμ con ng−êi g©y dùng ®−îc. Cã khóc kÓ l¹i nh÷ng<br /> chiÕn c«ng chinh phôc h¹n h¸n, lôt léi vμ nh÷ng thμnh qu¶ vÜ ®¹i ph¸t hiÖn vμ −¬m<br /> trång nh÷ng loμi c©y kh¸c nhau thμnh rõng phñ xanh mÆt ®Êt vèn hoang vu, v.v.<br /> Nghe kÓ thÇn tho¹i L« L«, ta nh− sèng trong kh«ng khÝ võa thiªng liªng, huyÒn bÝ,<br /> võa trμn ngËp niÒm hμo høng lao ®éng vμ s¸ng t¹o, kh¸c nμo nh− khi ta nghe kÓ<br /> thÇn tho¹i, truyÒn thuyÕt cña ng−êi ViÖt (Kinh) thêi vua Hïng dùng n−íc. §o¹n<br /> trÝch gi¶ng ®©y lμ mét ®o¶n khóc lÊy tõ bμi ca thÇn tho¹i L« L« ®å sé ®ã.<br /> Ngμy x−a, tõ rÊt x−a...<br /> Ng−êi giμ kh«ng nhí næi<br /> MÊy tr¨m, mÊy ngh×n ®êi (1)<br /> Ngμy x−a, tõ rÊt x−a...<br /> Ng−êi trÎ kh«ng biÕt tíi<br /> MÊy ngh×n, mÊy v¹n n¨m<br /> Lêi më ®Çu bμi ca cña nghÖ nh©n h¸t − kÓ thÇn tho¹i ®· tõ tõ vÐn lªn bøc mμn<br /> kh«ng gian − thêi gian tr−íc m¾t nh÷ng ng−êi nghe. Dßng thanh ©m ®Òu ®−a ng−êi<br /> nghe mçi lóc rêi xa hiÖn t¹i, ®Ó ®¾m ch×m dÇn vμo qu¸ khø xa x¨m. Líp thÝnh gi¶ trÎ<br /> tuæi l¾ng nghe vμ cè h×nh dung vÒ mét thuë hång hoang. Thuë Êy cã nhiÒu ®iÒu diÔn<br /> ra kh«ng gièng b©y giê. Con ng−êi ngμy nay sèng thμnh tõng gia ®×nh nhá, víi nh÷ng<br /> vui, buån, lo toan riªng t−. Cßn vμo "thuë Êy" ng−êi ta sèng quÇn tô theo bÇy ®μn :<br /> Ng−êi mÆt ®Êt ¨n chung<br /> Cïng ®i vμ cïng ë...<br /> .... Ng−êi mÆt ®Êt sèng chung<br /> Cïng ë vμ cïng ®i<br /> Thuë Êy, c©y cèi cßn tù do mäc thμnh rõng ë bÊt cø chç nμo, ng−êi ta ®μnh "trång<br /> b¾p trªn nói cao". Thuë Êy, con ng−êi cßn sèng trong hang vμ "uèng n−íc tõ bông ®¸"<br /> ch¶y ra ch¼ng kh¸c loμi vËt lμ bao, nghÜa lμ cßn lÖ thuéc rÊt nhiÒu vμo nh÷ng g× s½n<br /> cã trong tù nhiªn. Kh«ng gian sinh tån cña ng−êi nguyªn thuû Êy còng kh¸c víi<br /> kh«ng gian x· héi thêi v¨n minh hiÖn ®¹i. §Êy lμ kh«ng gian cßn ®Ëm mμu s¾c thÇn<br /> (1) C©u nμy, SGK in nhÇm thμnh "MÊy n¨m, mÊy ngh×n ®êi" lμm mÊt ®i vÎ ®Ñp ®¨ng ®èi, c©n xøng<br /> víi c©u "MÊy ngh×n, mÊy v¹n n¨m" ë d−íi. Nh÷ng bμi ca thÇn tho¹i − sö thi thêi cæ th−êng sö dông<br /> lèi lÆp mét c©u h¸t nμo ®ã, chØ thay ®æi mét, hai tiÕng.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản