intTypePromotion=1

Giáo trình hệ thống truyền động thủy khí - Phần 1 Hệ thống thủy lực - Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
121
lượt xem
32
download

Giáo trình hệ thống truyền động thủy khí - Phần 1 Hệ thống thủy lực - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3: các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực 3.1. khái niệm 3.1.1. Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển bằng thủy lực được mô tả qua sơ đồ hình 3.1, gồm các cụm và phần tử chính, có chức năng sau: a. Cơ cấu tạo năng lượng: bơm dầu, bộ lọc (...) b. Phần tử nhận tín hiệu: các loại nút ấn (...)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hệ thống truyền động thủy khí - Phần 1 Hệ thống thủy lực - Chương 3

 1. Ch−¬ng 3: c¸c phÇn tö cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc 3.1. kh¸i niÖm 3.1.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®−îc m« t¶ qua s¬ ®å h×nh 3.1, gåm c¸c côm vµ phÇn tö chÝnh, cã chøc n¨ng sau: a. C¬ cÊu t¹o n¨ng l−îng: b¬m dÇu, bé läc (...) b. PhÇn tö nhËn tÝn hiÖu: c¸c lo¹i nót Ên (...) c. PhÇn tö xö lý: van ¸p suÊt, van ®iÒu khiÓn tõ xa (...) d. PhÇn tö ®iÒu khiÓn: van ®¶o chiÒu (...) e. C¬ cÊu chÊp hµnh: xilanh, ®éng c¬ dÇu. C¬ cÊu chÊp hµnh PhÇn tö PhÇn tö nhËn tÝn PhÇn tö Dßng n¨ng xö lý ®iÒu khiÓn hiÖu l−îng t¸c ®éng lªn quy tr×nh C¬ cÊu t¹o N¨ng l−îng ®iÒu khiÓn n¨ng l−îng H×nh 3.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc 3.1.2. S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu b»ng thñy lùc CÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®−îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å h×nh 3.2. 1.0 C¬ cÊu m chÊp hµnh 1.1 A B PhÇn tö Dßng n¨ng T P ®iÒu khiÓn l−îng 0.3 P C¬ cÊu t¹o 0.2 n¨ng l−îng 0.1 T H×nh 3.2. CÊu tróc thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc 41
 2. 3.2. van ¸p suÊt 3.2.1. NhiÖm vô Van ¸p suÊt dïng ®Ó ®iÒu chØnh ¸p suÊt, tøc lµ cè ®Þnh hoÆc t¨ng, gi¶m trÞ sè ¸p trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc. 3.2.2. Ph©n lo¹i Van ¸p suÊt gåm cã c¸c lo¹i sau: +/ Van trµn vµ van an toµn +/ Van gi¶m ¸p +/ Van c¶n +/ Van ®ãng, më cho b×nh trÝch chøa thñy lùc. 3.2.2.1. Van trµn vµ an toµn Van trµn vµ van an toµn dïng ®Ó h¹n chÕ viÖc t¨ng ¸p suÊt chÊt láng trong hÖ thèng thñy lùc v−ît qu¸ trÞ sè quy ®Þnh. Van trµn lµm viÖc th−êng xuyªn, cßn van an toµn lµm viÖc khi qu¸ t¶i. p1 Ký hiÖu cña van trµn vµ van an toµn: p2 Cã nhiÒu lo¹i: +/ KiÓu van bi (trô, cÇu) +/ KiÓu con tr−ît (pitt«ng) +/ Van ®iÒu chØnh hai cÊp ¸p suÊt (phèi hîp) a. KiÓu van bi VÝt ®/c VÝt ®/c x0 x0 Lß xo Lß xo x (®é cøng C) Bi trô (®é cøng C) p2 p2 x p1 Bi cÇu p1 H×nh 3.3. KÕt cÊu kiÓu van bi Gi¶i thÝch: khi ¸p suÊt p1 do b¬m dÇu t¹o nªn v−ît qu¸ møc ®iÒu chØnh, nã sÏ th¾ng lùc lß xo, van më cöa vµ ®−a dÇu vÒ bÓ. §Ó ®iÒu chØnh ¸p suÊt cÇn thiÕt nhê vÝt ®iÒu chØnh ë phÝa trªn. Ta cã: p1.A = C.(x + x0) (bá qua ma s¸t, lùc qu¸n tÝnh, p2 ≈ 0) Trong ®ã: x0 - biÕn d¹ng cña lß xo t¹o lùc c¨ng ban ®Çu; C - ®é cøng lß xo; 42
 3. F0 = C.x0 - lùc c¨ng ban ®Çu; x - biÕn d¹ng lß xo khi lµm viÖc (khi cã dÇu trµn); p1 - ¸p suÊt lµm viÖc cña hÖ thèng; A - diÖn tÝch t¸c ®éng cña bi. KiÓu van bi cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n nh−ng cã nh−îc ®iÓm: kh«ng dïng ®−îc ë ¸p suÊt cao, lµm viÖc ån µo. Khi lß xo háng, dÇu lËp tøc ch¶y vÒ bÓ lµm cho ¸p suÊt trong hÖ thèng gi¶m ®ét ngét. b. KiÓu van con tr−ît VÝt ®/c 4 C Flx x x0 x p2 2 p1 1 Lç gi¶m chÊn A 3 H×nh 3.4. KÕt cÊu kiÓu van con tr−ît Gi¶i thÝch: DÇu vµo cöa 1, qua lç gi¶m chÊn vµ vµo buång 3. NÕu nh− lùc do ¸p suÊt dÇu t¹o nªn lµ F lín h¬n lùc ®iÒu chØnh cña lß xo Flx vµ träng l−îng G cña pitt«ng, th× pitt«ng sÏ dÞch chuyÓn lªn trªn, dÇu sÏ qua cöa 2 vÒ bÓ. Lç 4 dïng ®Ó th¸o dÇu rß ë buång trªn ra ngoµi. Ta cã: p1.A = Flx (bá qua ma s¸t vµ träng l−îng cña pitt«ng) Flx = C.x0 ∗ Khi p1 t¨ng ⇒ F = p1 .A > Flx ⇒ pitt«ng ®i lªn víi dÞch chuyÓn x. ⇒ p1 .A = C.(x + x 0 ) ∗ NghÜa lµ: p1 ↑ ⇒ pitt«ng ®i lªn mét ®o¹n x ⇒ dÇu ra cöa 2 nhiÒu ⇒ p1 ↓ ®Ó æn ®Þnh. V× tiÕt diÖn A kh«ng thay ®æi, nªn ¸p suÊt cÇn ®iÒu chØnh p1 chØ phô thuéc vµo Flx cña lß xo. Lo¹i van nµy cã ®é gi¶m chÊn cao h¬n loai van bi, nªn nã lµm viÖc ªm h¬n. Nh−îc ®iÓm cña nã lµ trong tr−êng hîp l−u l−îng lín víi ¸p suÊt cao, lß xo ph¶i cã kÝch th−íc lín, do ®ã lµm t¨ng kÝch th−íc chung cña van. c. Van ®iÒu chØnh hai cÊp ¸p suÊt Trong van nµy cã 2 lß xo: lß xo 1 t¸c dông trùc tiÕp lªn bi cÇu vµ víi vÝt ®iÒu chØnh, ta cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc ¸p suÊt cÇn thiÕt. Lß xo 2 cã t¸c dông lªn bi trô (con tr−ît), lµ 43
 4. lo¹i lß xo yÕu, chØ cã nhiÖm vô th¾ng lùc ma s¸t cña bi trô. TiÕt diÖn ch¶y lµ r·nh h×nh tam gi¸c. Lç tiÕt l−u cã ®−êng kÝnh tõ 0,8 ÷ 1 mm. VÝt ®/c Lß xo 1 Van trµn (®é cøng C1) p2 2 Bi cÇu A2 Lß xo 2 Van an toµn (®é cøng C2) Bi trô (con tr−ît) (lµm viÖc khi qu¸ t¶i) p3 3 p1 1 Lç tiÕt l−u A3 H×nh 3.5. KÕt cÊu cña van ®iÒu chØnh hai cÊp ¸p suÊt DÇu vµo van cã ¸p suÊt p1, phÝa d−íi vµ phÝa trªn cña con tr−ît ®Òu cã ¸p suÊt dÇu. Khi ¸p suÊt dÇu ch−a th¾ng ®−îc lùc lß xo 1, th× ¸p suÊt p1 ë phÝa d−íi vµ ¸p suÊt p2 ë phÝa trªn con tr−ît b»ng nhau, do ®ã con tr−ît ®øng yªn. NÕu ¸p suÊt p1 t¨ng lªn, bi cÇu sÏ më ra, dÇu sÏ qua con tr−ît, lªn van bi ch¶y vÒ bÓ. Khi dÇu ch¶y, do søc c¶n cña lç tiÕt l−u, nªn p1 > p2, tøc lµ mét hiÖu ¸p ∆p = p1 - p2 ®−îc h×nh thµnh gi÷a phÝa d−íi vµ phÝa trªn con tr−ît. (Lóc nµy cöa 3 vÉn ®ãng) A 2 .p1 > C 1 .x 0 vµ C 2 .x 0 > p1 .A 3 2 3 Khi p1 t¨ng cao th¾ng lùc lß xo 2 ⇒ lóc nµy c¶ 2 van ®Òu ho¹t ®éng. Lo¹i van nµy lµm viÖc rÊt ªm, kh«ng cã chÊn ®éng. ¸p suÊt cã thÓ ®iÒu chØnh trong ph¹m vi rÊt réng: tõ 5 ÷ 63 bar hoÆc cã thÓ cao h¬n. 3.2.2.2. Van gi¶m ¸p Trong nhiÒu tr−êng hîp hÖ thèng thñy lùc mét b¬m dÇu ph¶i cung cÊp n¨ng l−îng cho nhiÒu c¬ cÊu chÊp hµnh cã ¸p suÊt kh¸c nhau. Lóc nµy ta ph¶i cho b¬m lµm viÖc víi ¸p suÊt lín nhÊt vµ dïng van gi¶m ¸p ®Æt tr−íc c¬ cÊu chÊp hµnh nh»m ®Ó gi¶m ¸p suÊt ®Õn mét gi¸ trÞ cÇn thiÕt. Ký hiÖu: p1 p2 44
 5. VÝt ®/c Flx L p1 P p2 A H×nh 3.6. KÕt cÊu cña van gi¶m ¸p VÝ dô: m¹ch thñy lùc cã l¾p van gi¶m ¸p 2 1 VÝt ®/c Flx p1 p2 A p1 p1 > p2 H×nh 3.7. S¬ ®å m¹ch thñy lùc cã l¾p van gi¶m ¸p Trong hÖ thèng nµy, xilanh 1 lµm viÖc víi ¸p suÊt p1, nhê van gi¶m ¸p t¹o nªn ¸p suÊt p1 > p2 cung cÊp cho xilanh 2. ¸p suÊt ra p2 cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc nhê van gi¶m ¸p. Ta cã lùc c©n b»ng cña van gi¶m ¸p: p2.A = Flx (Flx = C.x) C.x ⇒ p2 = ⇒ A = const, x thay ®æi ⇒ p2 thay ®æi. A 45
 6. 3.2.2.3. Van c¶n Van c¶n cã nhiÖm vô t¹o nªn mét søc c¶n trong hÖ thèng ⇒ hÖ thèng lu«n cã dÇu ®Ó b«i tr¬n, b¶o qu¶n thiÕt bÞ, thiÕt bÞ lµm viÖc ªm, gi¶m va ®Ëp. Ký hiÖu: Flx p1 p2 p2 p0 A H×nh 3.8. M¹ch thñy lùc cã l¾p van c¶n Trªn h×nh 3.8, van c¶n l¾p vµo cöa ra cña xilanh cã ¸p suÊt p2. NÕu lùc lß xo cña van lµ Flx vµ tiÕt diÖn cña pitt«ng trong van lµ A, th× lùc c©n b»ng tÜnh lµ: F p2.A - Flx =0 ⇒ p 2 = lx (3.1) A Nh− vËy ta thÊy r»ng ¸p suÊt ë cöa ra (tøc c¶n ë cöa ra) cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc tïy thuéc vµo sù ®iÒu chØnh lùc lß xo Flx. 3.2.2.4. R¬le ¸p suÊt (¸p lùc) R¬le ¸p suÊt th−êng dïng trong hÖ thèng thñy lùc. Nã ®−îc dïng nh− mét c¬ cÊu phßng qu¸ t¶i, v× khi ¸p suÊt trong hÖ thèng v−ît qu¸ giíi h¹n nhÊt ®Þnh, r¬le ¸p suÊt sÏ ng¾t dßng ®iÖn ⇒ B¬m dÇu, c¸c van hay c¸c bé phËn kh¸c ng−ng ho¹t ®éng. 3.3. van ®¶o chiÒu 3.3.1. NhiÖm vô Van ®¶o chiÒu dïng ®ãng, më c¸c èng dÉn ®Ó khëi ®éng c¸c c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng l−îng, dïng ®Ó ®¶o chiÒu c¸c chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu chÊp hµnh. 3.3.2. C¸c kh¸i niÖm +/ Sè cöa: lµ sè lç ®Ó dÉn dÇu vµo hay ra. Sè cöa cña van ®¶o chiÒu th−êng 2, 3 vµ 4, 5. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt sè cöa cã thÓ nhiÒu h¬n. 46
 7. +/ Sè vÞ trÝ: lµ sè ®Þnh vÞ con tr−ît cña van. Th«ng th−êng van ®¶o chiÒu cã 2 hoÆc 3 vÞ trÝ. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt sè vÞ trÝ cã thÓ nhiÒu h¬n. 3.3.3. Nguyªn lý lµm viÖc a. Van ®¶o chiÒu 2 cöa, 2 vÞ trÝ (2/2) A P L A P L Sè cöa A Sè vÞ trÝ L P H×nh 3.9. Van ®¶o chiÒu 2/2 b. Van ®¶o chiÒu 3 cöa, 2 vÞ trÝ (3/2) A A P T P T A A b a A PT PT a b a b PT H×nh 3.10. Van ®¶o chiÒu 3/2 47
 8. c. Van ®¶o chiÒu 4 cöa, 2 vÞ trÝ (4/2) B A B A P T P T AB AB AB PT PT a a b b PT H×nh 3.11. Van ®¶o chiÒu 4/2 Ký hiÖu: P- cöa nèi b¬m; T- cöa nèi èng x¶ vÒ thïng dÇu; A, B- cöa nèi víi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hay c¬ cÊu chÊp hµnh; L- cöa nèi èng dÇu thõa vÒ thïng. 3.3.4. C¸c lo¹i tÝn hiÖu t¸c ®éng Lo¹i tÝn hiÖu t¸c ®éng lªn van ®¶o chiÒu ®−îc biÓu diÔn hai phÝa, bªn tr¸i vµ bªn ph¶i cña ký hiÖu. Cã nhiÒu lo¹i tÝn hiÖu kh¸c nhau cã thÓ t¸c ®éng lµm van ®¶o chiÒu thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc cña nßng van ®¶o chiÒu. a. Lo¹i tÝn hiÖu t¸c ®éng b»ng tay Ký hiÖu nót Ên tæng qu¸t Nót bÊm Tay g¹t Bµn ®¹p H×nh 3.12. C¸c ký hiÖu cho tÝn hiÖu t¸c ®éng b»ng tay b. Lo¹i tÝn hiÖu t¸c ®éng b»ng c¬ §Çu dß 48
 9. C÷ chÆn b»ng con l¨n, t¸c ®éng hai chiÒu C÷ chÆn b»ng con l¨n, t¸c ®éng mét chiÒu Lß xo Nót Ên cã r·nh ®Þnh vÞ H×nh 3.13. C¸c ký hiÖu cho tÝn hiÖu t¸c ®éng b»ng c¬ 3.3.5. C¸c lo¹i mÐp ®iÒu khiÓn cña van ®¶o chiÒu Khi nßng van dÞch chuyÓn theo chiÒu trôc, c¸c mÐp cña nã sÏ ®ãng hoÆc më c¸c cöa trªn th©n van nèi víi kªnh dÉn dÇu. Van ®¶o chiÒu cã mÐp ®iÒu khiÓn d−¬ng (h×nh 3.14a), ®−îc sö dông trong nh÷ng kÕt cÊu ®¶m b¶o sù rß dÇu rÊt nhá, khi nßng van ë vÞ trÝ trung gian hoÆc ë vÞ trÝ lµm viÖc nµo ®ã, ®ßng thêi ®é cøng v÷ng cña kÕt cÊu (®é nh¹y ®èi víi phô t¶i) cao. Van ®¶o chiÒu cã mÐp ®iÒu khiÓn ©m (h×nh 3.14b), ®èi víi lo¹i van nµy cã mÊt m¸t chÊt láng ch¶y qua khe th«ng vÒ thïng chøa, khi nßng van ë vÞ trÝ trung gian. Lo¹i van nµy ®−îc sö dông khi kh«ng cã yªu cÇu cao vÒ sù rß chÊt láng, còng nh− ®é cøng v÷ng cña hÖ. Van ®¶o chiÒu cã mÐp ®iÒu khiÓn b»ng kh«ng (h×nh 3.14c), ®−îc sö dông phÇn lín trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn thñy lùc cã ®é chÝnh x¸c cao (vÝ dô nh− ë van thñy lùc tuyÕn tÝnh hay c¬ cÊu servo. C«ng nghÖ chÕ t¹o lo¹i van nµy t−¬ng ®èi khã kh¨n. a b c H×nh 3.14. C¸c lo¹i mÐp ®iÒu khiÓn cña van ®¶o chiÒu a. MÐp ®iÒu khiÓn d−¬ng; b. MÐp ®iÒu khiÓn ©m; c. MÐp ®iÒu khiÓn b»ng kh«ng. 3.4. C¸c lo¹i van ®iÖn thñy lùc øng dông trong m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng 3.4.1. Ph©n lo¹i 49
 10. Cã hai lo¹i: +/ Van solenoid +/ Van tû lÖ vµ van servo 3.4.2. C«ng dông a. Van solenoid Dïng ®Ó ®ãng më (nh− van ph©n phèi th«ng th−êng), ®iÒu khiÓn b»ng nam ch©m ®iÖn. §−îc dïng trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn logic. b. Van tû lÖ vµ van servo Lµ phèi hîp gi÷a hai lo¹i van ph©n phèi vµ van tiÕt l−u (gäi lµ van ®ãng, më nèi tiÕp), cã thÓ ®iÒu khiÓn ®−îc v« cÊp l−u l−îng qua van. §−îc dïng trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng. 3.4.3. Van solenoid CÊu t¹o cña van solenoid gåm c¸c bé phËn chÝnh lµ: lo¹i ®iÒu khiÓn trùc tiÕp (h×nh 3.15) gåm cã th©n van, con tr−ît vµ hai nam ch©m ®iÖn; lo¹i ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp (h×nh 3.16) gåm cã van s¬ cÊp 1, cÊu t¹o van s¬ cÊp gièng van ®iÒu khiÓn trùc tiÕp vµ van thø cÊp 2 ®iÒu khiÓn con tr−ît b»ng dÇu Ðp, nhê t¸c ®éng cña van s¬ cÊp. Con tr−ît cña van sÏ ho¹t ®éng ë hai hoÆc ba vÞ trÝ tïy theo t¸c ®éng cña nam ch©m. Cã thÓ gäi van solenoid lµ lo¹i van ®iÒu khiÓn cã cÊp. 1 2 6 3 T AP B 5 4 AB PT H×nh 3.15. KÕt cÊu vµ ký hiÖu cña van solenoid ®iÒu khiÓn trùc tiÕp 1, 2. Cuén d©y cña nam ch©m ®iÖn; 3, 6. VÝt hiÖu chØnh cña lâi s¾t tõ; 4, 5. Lß xo. 50
 11. 1 5 4.1 4.2 2 6 7 3 8 XT A P B Y B A a 0 b a.X b.Y B A a 0 b a b X T Y a b P X Y T H×nh 3.16. KÕt cÊu vµ ký hiÖu cña van solenoid ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp 1. Van s¬ cÊp; 2. Van thø cÊp. 3.5.4. Van tû lÖ CÊu t¹o cña van tû lÖ cã gåm ba bé phËn chÝnh (h×nh 3.17) lµ : th©n van, con tr−ît, nam ch©m ®iÖn. §Ó thay ®æi tiÕt diÖn ch¶y cña van, tøc lµ thay ®æi hµnh tr×nh cña con tr−ît b»ng c¸ch thay ®æi dßng ®iÖn ®iÒu khiÓn nam ch©m. Cã thÓ ®iÒu khiÓn con tr−ît ë vÞ trÝ bÊt kú trong ph¹m vi ®iÒu chØnh nªn van tû lÖ cã thÓ gäi lµ lo¹i van ®iÒu khiÓn v« cÊp. 51
 12. 1 2 34 5 ` 6 b a 7 X Y 8 13 12 11 T A P B X Y 10 9 A B b a T P H×nh 3.17. KÕt cÊu vµ ký hiÖu cña van tû lÖ H×nh 3.17 lµ kÕt cÊu cña van tû lÖ, van cã hai nam ch©m 1, 5 bè trÝ ®èi xøng, c¸c lß xo 10 vµ 12 phôc håi vÞ trÝ c©n b»ng cña con tr−ît 11. 3.4.5. Van servo a. Nguyªn lý lµm viÖc Cuén d©y 1 Cuén d©y 2 - - i1 + i2 + PhÇn øng N N èng ®µn håi S S Nam ch©m vÜnh cöu C¸nh chÆn P R MiÖng phun dÇu Cµng ®µn håi H×nh 3.18. S¬ ®å nguyªn lý cña bé phËn ®iÒu khiÓn con tr−ît cña van servo Bé phËn ®iÒu khiÓn con tr−ît cña van servo (torque motor) thÓ hiÖn trªn h×nh 3.18 gåm c¸c ë bé phËn sau: +/ Nam ch©m vÜnh cöu; +/ PhÇn øng vµ hai cuén d©y; 52
 13. +/ C¸nh chÆn vµ cµng ®µn håi; +/ èng ®µn håi; +/ MiÖng phun dÇu. Hai nam ch©m vÜnh cöu ®Æt ®èi xøng t¹o thµnh khung h×nh ch÷ nhËt, phÇn øng trªn ®ã cã hai cuén d©y vµ c¸nh chÆn dÇu ngµm víi phÇn øng, t¹o nªn mét kÕt cÊu cøng v÷ng. §Þnh vÞ phÇn øng vµ c¸nh chÆn dÇu lµ mét èng ®µn håi, èng nµy cã t¸c dông phôc håi côm phÇn øng vµ c¸nh chÆn vÒ vÞ trÝ trung gian khi dßng ®iÖn vµo hai cuén d©y c©n b»ng. Nèi víi c¸nh chÆn dÇu lµ cµng ®µn håi, cµng nµy nèi trùc tiÕp víi con tr−ît. Khi dßng ®iÖn vµo hai cuén d©y lÖch nhau th× phÇn øng bÞ hót lÖch, do sù ®èi xøng cña c¸c cùc nam ch©m mµ phÇn øng sÏ quay. Khi phÇn øng quay, èng ®µn håi sÏ biÕn d¹ng ®µn håi, khe hë tõ c¸nh chÆn ®Õn miÖng phun dÇu còng sÏ thay ®æi (phÝa nµy hë ra vµ phÝa kia hÑp l¹i). §iÒu ®ã dÉn ®Õn ¸p suÊt ë hai phÝa cña con tr−ît lÖch nhau vµ con tr−ît ®−îc di chuyÓn. Nh− vËy: +/ Khi dßng ®iÖn ®iÒu khiÓn ë hai cuén d©y b»ng nhau hoÆc b»ng 0 th× phÇn øng, c¸nh, cµng vµ con tr−ît ë vÞ trÝ trung gian (¸p suÊt ë hai buång con tr−ît c©n b»ng nhau). +/ Khi dßng i1 ≠ i2 th× phÇn øng sÏ quay theo mét chiÒu nµo ®ã tïy thuéc vµo dßng ®iÖn cña cuén d©y nµo lín h¬n. Gi¶ sö phÇn øng quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå, c¸nh chÆn dÇu còng quay theo lµm tiÕt diÖn ch¶y cña miÖng phun dÇu thay ®æi, khe hë miÖng phun phÝa tr¸i réng ra vµ khe hë ë miÖng phun phÝa ph¶i hÑp l¹i. ¸p suÊt dÇu vµo hai buång con tr−ît kh«ng c©n b»ng, t¹o lùc däc trôc, ®Èy con tr−ît di chuyÓn vÒ bªn tr¸i, h×nh thµnh tiÕt diÖn ch¶y qua van (t¹o ®−êng dÉn dÇu qua van). Qu¸ tr×nh trªn thÓ hiÖn ë h×nh 3.19b. §ång thêi khi con tr−ît sang tr¸i th× cµng sÏ cong theo chiÒu di chuyÓn cña con tr−ît lµm cho c¸nh chÆn dÇu còng di chuyÓn theo. Lóc nµy khe hë ë miÖng phun tr¸i hÑp l¹i vµ khe hë miÖng phun ph¶i réng lªn, cho ®Õn khi khe hë cña hai miÖng phun b»ng nhau vµ ¸p suÊt hai phÝa b»ng nhau th× con tr−ît ë vÞ trÝ c©n b»ng. Qu¸ tr×nh ®ã thÓ hiÖn ë h×nh 3.19c. M«men quay phÇn øng vµ m«men do lùc ®µn håi cña cµng c©n b»ng nhau. L−îng di chuyÓn cña con tr−ît tû lÖ víi dßng ®iÖn vµo cuén d©y. +/ T−¬ng tù nh− trªn nÕu phÇn øng quay theo chiÒu ng−îc l¹i th× con tr−ît sÏ di chuyÓn theo chiÒu ng−îc l¹i. 53
 14. a TA P b c TAP B TAP B H×nh 3.19. S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng cña van servo a. S¬ ®å giai ®o¹n van ch−a lam viÖc; b. S¬ ®å giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn; c. S¬ ®å giai ®o¹n hai cña qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn. b. KÕt cÊu cña van servo Ngoµi nh÷ng kÕt cÊu thÓ hiÖn ë h×nh 3.18 vµ h×nh 3.19, trong van cßn bè trÝ thªm bé läc dÇu nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th−êng cña van. §Ó con tr−ît ë vÞ trÝ trung gian khi tÝn hiÖu vµo b»ng kh«ng, tøc lµ ®Ó phÇn øng ë vÞ trÝ c©n b»ng, ng−êi ta ®−a vµo kÕt cÊu vÝt ®iÒu chØnh. 54
 15. C¸c h×nh 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 lµ kÕt cÊu cña mét sè lo¹i van servo ®−îc sö dông hiÖn nay. a Nam ch©m èng phun dÇu Cµng ®µn håi VÝt hiÖu chØnh con tr−ît Th©n van Läc dÇu b Cuén d©y èng phun Lâi nam ch©m èng ®µn håi Cµng Cµng ®µn håi Läc dÇu Lç tiÕt l−u P c P T H×nh 3.20. B¶n vÏ thÓ hiÖn kÕt cÊu vµ ký hiÖu cña van servo a, b. B¶n vÏ thÓ hiÖn c¸c d¹ng kÕt cÊu cña van servo; c. Ký hiÖu cña van servo. 55
 16. H×nh 3.21. KÕt cÊu cña van servo mét cÊp ®iÒu khiÓn 1. Kh«ng gian trèng; 2. èng phun; 3. Lâi s¾t cña nam ch©m; 4. èng ®µn håi; 5. Cµng ®iÒu khiÓn ®iÖn thñy lùc; 6. VÝt hiÖu chØnh; 7. Th©n cña èng phun; 8. Th©n cña nam ch©m; 9. Kh«ng gian quay cña lâi s¾t nam ch©m; 10. Cuén d©y cña nam ch©m; 11. Con tr−ît cña van chÝnh; 12. Buång dÇu cña van chÝnh. 56
 17. H×nh 3.22. KÕt cÊu cña van servo 2 cÊp ®iÒu khiÓn 1. Côm nam ch©m; 2. èng phun; 3. Cµng ®µn håi cña bé phËn ®iÒu khiÓn ®iÖn thñy lùc; 4. Xylanh cña van chÝnh; 5. Con tr−ît cña van chÝnh; 6. Cµng ®iÒu khiÓn ®iÖn-thñy lùc; 7. Th©n cña èng phun. H×nh 3.23. KÕt cÊu cña van servo 2 cÊp ®iÒu khiÓn cã c¶m biÕn 57
 18. 1. Côm nam ch©m; 2. èng phun; 3. Xylanh cña van chÝnh; 4. Cuén d©y cña c¶m biÕn; 5. Lâi s¾t tõ cña c¶m biÕn; 6. Con tr−ît cña van chÝnh; 7. Cµng ®iÒu khiÓn ®iÖn-thñy lùc; 8. èng phun; 9,10. Buång dÇu cña van chÝnh. H×nh 3.24. KÕt cÊu cña van servo 3 cÊp ®iÒu khiÓn cã c¶m biÕn 1. VÝt hiÖu chØnh; 2. èng phun; 3. Th©n van cÊp 2; 4. Th©n van cÊp 3; 5. cuén ®©y cña c¶m biÕn; 6. Lâi s¾t tõ cña c¶m biÕn; 7. Con tr−ît cña van chÝnh; 8. Cµng ®iÒu khiÓn ®iÖn-thñy lùc; 9. Th©n cña èng phun; 10,14. Buång dÇu cña van cÊp 2; 11. Con tr−ît cña van cÊp 2; 12. Lß xo cña van cÊp 2; 13. Xylanh cña van cÊp 3; 15,16. Buång dÇu cña van cÊp 3. 3.5. c¬ cÊu chØnh l−u l−îng C¬ cÊu chØnh l−u l−îng dïng ®Ó x¸c ®Þnh l−îng chÊt láng ch¶y qua nã trong ®¬n vÞ thêi gian, vµ nh− thÕ ®iÒu chØnh ®−îc v©n tèc cña c¬ cÊu chÊp hµnh trong hÖ thèng thñy lùc lµm viÖc víi b¬m dÇu cã mét l−u l−îng cè ®Þnh. 3.5.1. Van tiÕt l−u Van tiÕt l−u dïng ®Ó ®iÒu chØnh l−u l−îng dÇu, vµ do ®ã ®iÒu chØnh vËn tèc cña c¬ cÊu chÊp hµnh trong hÖ thèng thñy lùc. 58
 19. Van tiÕt l−u cã thÓ ®Æt ë ®−êng dÇu vµo hoÆc ®−êng ra cña c¬ cÊu chÊp hµnh. Van tiÕt l−u cã hai lo¹i: +/ TiÕt l−u cè ®Þnh Ký hiÖu: +/ TiÕt l−u thay ®æi ®−îc l−u l−îng Ký hiÖu: VÝ dô: h×nh 3.25 lµ s¬ ®å cña van tiÕt l−u ®−îc l¾p ë ®−êng ra cña hÖ thèng thñy lùc. C¸ch l¾p nµy ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt, v× van tiÕt l−u thay thÕ c¶ chøc n¨ng cña van c¶n, t¹o nªn mét ¸p suÊt nhÊt ®Þnh trªn ®−êng ra cña xilanh vµ do ®ã lµm cho chuyÓn ®éng cña nã ®−îc ªm. A1 A2 v Q1 Q2 p1 p2 Ax Q2, p3 H×nh 3.25. S¬ ®å thñy lùc cã l¾p van tiÕt l−u ë ®−êng dÇu ra Ta cã c¸c ph−¬ng tr×nh: Q2 = A2.v : l−u l−îng qua van tiÕt l−u ∆p = p2 - p3 : hiÖu ¸p qua van tiÕt l−u L−u l−îng dÇu Q2 qua khe hë ®−îc tÝnh theo c«ng thøc Torricelli nh− sau: 2.g Q 2 = µ.A x . . ∆p [m3/s] (3.3) ρ 2.g hoÆc A2.v = µ.Ax.c. ∆p (c = = const) ρ µ.A x .c. ∆p ⇒v= (3.4) A2 Trong ®ã: µ - hÖ sè l−u l−îng; 59
 20. π.d 2 Ax - diÖn tÝch mÆt c¾t cña khe hë: A 1 = [m2]; 4 ∆p = (p2 - p3)- ¸p suÊt tr−íc vµ sau khe hë [N/m2]; ρ - khèi l−îng riªng cña dÇu [kg/m3]. Khi Ax thay ®æi ⇒ ∆p thay ®æi vµ v thay ®æi. p2 p3 Q2 ∆p H×nh 3.26. §é chªnh lÖch ¸p suÊt vµ l−u l−îng dßng ch¶y qua khe hë Dùa vµo ph−¬ng thøc ®iÒu chØnh l−u l−îng, van tiÕt l−u cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i chÝnh: van tiÕt l−u ®iÒu chØnh däc trôc vµ van tiÕt l−u ®iÒu chØnh quanh trôc. a. Van tiÕt l−u ®iÒu chØnh däc trôc Ax = 2π.rt.AB AB = h.sinα h. sin α rt = r − . cos α p2 D Ax 2 2α α h Ax p2 h ⇒ A ≈ 2 π.h.r. sin α A x B rt p1 h. sin 2 α . cos α : VCB ⇒ bá qua) ( p1 r Ax = π.D.h 2 H×nh 3.27. TiÕt l−u ®iÒu chØnh däc trôc b. Van tiÕt l−u ®iÒu chØnh quanh trôc p1 p2 H×nh 3.28. TiÕt l−u ®iÒu chØnh quanh trôc 3.5.2. Bé æn tèc Bé æn tèc lµ cÊu ®¶m b¶o hiÖu ¸p kh«ng ®æi khi gi¶m ¸p (∆p = const), vµ do ®ã ®¶m b¶o mét l−u l−îng kh«ng ®æi ch¶y qua van, tøc lµ lµm cho vËn tèc cña c¬ cÊu chÊp hµnh cã gi¸ trÞ gÇn nh− kh«ng ®æi. Nh− vËy ®Ó æn ®Þnh vËn tèc ta sö dông bé æn tèc. 60
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2