intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p5

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p5', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p5

  1. B¶ng 7: Tèc ®é t¨ng GDP cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n giai ®o¹n 1996-2000 ChØ §¬n N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m BQ tiªu vÞ 1996 1997 1998 1999 2000 5 n¨m GDP Tû 213.833 231.264 244.596 256.272 273.582 toµn ®ång quèc T¨ng % 9,3 8,2 5,8 4,8 6,8 6,9 so n¨m tr­íc Khu Tû 65.518 74.167 78.775 81.455 86.826 vùc t­ ®ång nh©n T¨ng % 10,6 8,2 6,2 3,4 6,7 7,0 so n¨m tr­íc 42
  2. - Hé Tû 52.169 58.812 60.423 62.205 66.142 kinh ®ång doanh c¸ thÓ T¨ng % 10,6 8,9 6,4 2,9 6,3 7,0 so n¨m tr­íc - DN 16.349 17.355 18.352 19.250 20.787 Doanh nghiÖp T¨ng % 10,6 6,1 5,7 4,9 8,0 7,1 so n¨m tr­íc Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26-11-2001. N¨m 2000 khuvùc kinh tÕ t­ nh©n chiÕm 42,3% GDP c¶ n­íc. Trong ®ã GDP khu vùc kinh tÕ t­ nh©n phi n«ng 43
  3. nghiÖp b»ng 63,6% GDP cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ b»ng 26,87% GDP c¶ n­íc. Trong ngµnh n«ng nghiÖp, n¨m 2000 GDP cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n chiÕm 15,4% GDP toµn quèc vµ chiÕm 63,2% cña n«ng nghiÖp nãi chung. Trong ®ã kinh tÕ hé gia ®×nh chiÕm 98% GDP kinh tÕ t­ nh©n trong n«ng nghiÖp. II. Vai trß cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n Sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n thêi gian qua kh¬i dËy mét bé phËn tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Nguån tiÒm n¨ng nµy lµ trÝ tuÖ, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng kinh doanh, quan hÖ x· héi, tiÒn vèn, søc lao ®éng cña con ng­êi; tµi nguyªn, th«ng tin vµ c¸c nguån lùc kh¸c. Nh÷ng nguån lùc nµy chñ yÕu lµ trong n­íc, nh­ng còng cã mét sè kh«ng Ýt c¸ nh©n sö dông vèn cña gia ®×nh ë n­íc ngoµi göi vÒ. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· ®ãng gãp quan träng vµo t¨ng tr­ëng GDP, huy ®äng vèn trong x· héi, t¹o ®­îc nhiÒu viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¨ng thu ng©n s¸ch cho nhµ n­íc, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, t¸c ®éng tÝch cùc tíi 44
  4. chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, x· héi. 1. §ãng gãp vµo t¨ng tr­ëng cña tæng s¶n phÈm trong n­íc (GDP) Tæng s¶n phÈm cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n nh×n chung lµ t¨ng æn ®Þnh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng n¨m 1997 lµ 12,89%, n¨m 1998 lµ 12,74%, n¨m 1999: 7,5%, n¨m 2000: 12,55% vµ chiÕm tû träng t­¬ng ®èi æn ®Þnh trong GDP, tuy n¨m 2000 cã gi¶m chót Ýt so víi n¨m 1996 (tõ 28,48 % n¨m 1996 cßn 26,7% n¨m 2000). Tû träng GDP cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n trong tæng GDP gi¶m ®i chót Ýt do sù tham gia vµ ®ãng gãp cu¶ khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (FDI). B¶ng 8: §ãng gãp GDP cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ChØ tiªu §¬n N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m vÞ 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng GDP Tû ® 272.036 313.623 361.017 399.943 444.140 45
  5. toµn quèc 1. Khu vùc t­ - 77.481 87.475 98.625 106.029 119.337 nh©n % trong GDP % 28,48 27,89 27,32 26,51 26,87 toµn quèc 2. Hé kinh Tû ® 57.879 65.555 73.321 78.054 87.604 doanh c¸ thÓ Tû träng hé % 21,28 20,9 20,31 19,52 19,72 trong GDP Tû träng hé % 74,7 74,94 74,34 73,62 73,41 trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n 2.1. C«ng Tû ® 9.261 10.658 11.804 12.662 15.491 nghiÖp Tû träng trong - 16,00 16,25 26,1 16,22 17,68 46
  6. hé 2.2. Th­¬ng - 17.381 19.728 22.878 24.865 27.393 m¹i dÞch vô Tû träng trong % 30,03 30,09 31,2 31,86 31,27 hé 2.3. C¸c Tû ® 31.237 35.169 38.639 40.527 44.720 ngµnh kh¸c Tû träng trong % 53,97 53,66 52,7 51,92 51,05 hé 3. Doanh tû® 19.602 21.920 25.304 27.975 31.733 nghiÖp cña t­ nh©n Tû träng trong % 7,21 6,99 7,01 6,99 7,14 GDP Tû träng trong % 25,3 25,06 25,66 26,38 26,59 khu vùc t­ 47
  7. nh©n 3.1. C«ng Tû ® 4.609 5.278 6.367 7.179 8.626 nghiÖp Tû träng trong % 23,51 24,08 25,16 25,66 27,18 doanh nghiÖp 3.2. Th­¬ng Tû ® 7.565 8.564 10.238 11.203 12.397 m¹i dÞch vô Tû träng trong % 38,59 39,07 40,46 40,05 39,07 doanh nghiÖp 3.3. C¸c Tû ® 7.428 8.078 8.699 9.593 10.710 ngµnh kh¸c Tû träng trong % 37,9 36,85 34,38 34,29 33,75 doanh nghiÖp Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26-11-2001. 48
  8. 2. §ãng gãp vµ huy ®éng c¸c nguån vèn trong x· héi, nép ng©n s¸ch cho nhµ n­íc Trong 10 n¨m gÇn ®©y, vèn ®Çu t­ cña khu vùc t­ nh©n t¨ng nhanh, chiÕm tû lÖ cao trong tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi. N¨m 1999 tæng vèn ®Çu t­ khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®¹t 31.542 tû ®ång chiÕm 24,05%; n¨m 2000 ®¹t 35.894 tû ®ång, t¨ng 13,8% so víi n¨m 1999, chiÕm 24,31% tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi. N¨m 2000 vèn ®Çu t­ cña hé kinh doanh c¸ thÓ ®¹t 29.267 tû ®ßng, chiÕm 19,82% tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi; vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®¹t 6.627 tû ®ång, chiÕm 4,49% tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi. Tæng vèn sö dông thùc tÕ cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n t¨ng nhanh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n n¨m 1999 lµ 79.493 tû ®ång, n¨m 2000 lµ 110.071 tû ®ång, t¨ng 38,5% (ch­a cã sè liÖu x¸c ®Þnh nguån vèn cña hé kinh doanh c¸ thÓ). C¸c ®Þa ph­¬ng t¨ng m¹nh vèn sö dông thùc tÕ cña doanh nghiÖp lµ Hµ Néi tõ 10.164 tû ®ång (n¨m 1999) t¨ng lªn 16.573 tû ®ång (n¨m 2000), t¨ng 63,05%; t­¬ng øng ë 49
  9. thµnh phè Hå ChÝ Minh tõ 36.954 tû ®ång t¨ng lªn 52.353 tû ®ång, t¨ng 41,67%. §ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ngµy cµng t¨ng. N¨m 2000 nép ®­îc 5.900 tû ®ång, ­íc tÝnh chiÕm 7,3% tæng thu ng©n s¸ch, t¨ng 12,5% so víi n¨m 1999; n¨m 2001 dù kiÕn nép 6.370 tû ®ång, t¨ng 7,96%. 3. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n t¹o viÖc lµm vµ gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo Thêi ®iÓm 31-12-2000 sè l­îng lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ 4.643.844 ng­êi chiÕm 12% tæng sè lao ®éng x· héi, b»ng 1,36 lÇn tæng sè viÖc lµm trong khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc. Lao ®éng cña hé kinh doanh c¸ thÓ lµ 3.802.057 ng­êi, cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n lµ 841.787 ng­êi. Trong 5 n¨m 1996 -2000 lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n t¨ng thªm 778.681 ng­êi (t¨ng 20,4%). Trong ®ã sè lao ®éng táng c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng thªm 487.4259 ng­êi ( t¨ng 137,57%); sè lao ®éng ë hé kinh doanh c¸ thÓ 50
  10. t¨mg thªm 292.222 ng­êi (t¨ng 8,92%). Sè lao ®éng qua thùc tÕ kh¶o s¸t ë hé kinh doanh c¸c thÓ lín h¬n nhiÒu so víi sè ®¨ng ký v× nhiÒu hé gia ®×nh chñ yÕu sö dông lao ®éng trong dßng hä, lao ®éng mang tÝnh thêi vô vµ lao ®éng n«ng nhµn kh«ng thÓ hiÖn trong b¸o c¸o thèng kª. ViÖc t¹o ra nhiÒu chç lµm viÖc míi ®· gãp phÇn thu hót nhiÒu lao ®éng táng x· héi, nhÊt lµ sè ng­êi trÎ tuæi hµng n¨m ®Õn tuæi lao ®éng ch­a cã viÖc lµm, gi¶i quyÕt sè d«i d­ tõ c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp nhµ n­íc do tinh gi¶n biªn chÕ vµ gi¶i thÓ. 51

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản