intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p3

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
4
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p3', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p3

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 24 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Nïëu giaá trõ laâ lao àöång xaä höåi cuãa nhûäng ngûúâi saãn xuêët haâng hoáa kïët tinh trong haâng hoáa thò lûúång giaá trõ chñnh laâ lûúång lao àöång xaä höåi hao phñ àïí saãn xuêët ra haâng hoáa. Trong saãn xuêët haâng hoáa, hao phñ lao àöång caá biïåt taåo thaânh giaá trõ caá biïåt cuãa haâng hoáa. Trïn thõ trûúâng, khöng thïí dûåa vaâo giaá trõ caá biïåt àïí trao àöíi maâ phaãi dûåa vaâo giaá trõ xaä höåi cuãa haâng hoáa. Giaá trõ xaä höåi cuãa haâng hoáa àûúåc tñnh bùçng thúâi gian lao àöång xaä höåi cêìn thiïët (têët yïëu) àïí saãn xuêët möåt loaåi haâng hoáa naâo àoá. Àoá laâ thúâi gian cêìn thiïët àïí saãn xuêët haâng hoáa trong àiïìu kiïån saãn xuêët trung bònh cuãa xaä höåi vúái trònh àöå kyä thuêåt trung bònh, trònh àöå thaânh thaåo trung bònh, cûúâng àöå lao àöång trung bònh. Thöng thûúâng thúâi gian lao àöång xaä höåi cêìn thiïët cuãa möåt loaåi haâng hoáa naâo àoá gêìn saát vúái thúâi gian lao àöång caá biïåt cuãa ngûúâi saãn xuêët àaåi böå phêån haâng hoáa àoá trïn thõ trûúâng. Giaá trõ haâng hoáa thay àöíi phuå thuöåc vaâo nùng suêët lao àöång. Nùng suêët lao àöång laâ hiïåu suêët cuãa lao àöång àûúåc ào bùçng söë lûúång saãn phêím taåo ra trong möåt àún võ thúâi gian, hoùåc lûúång thúâi gian lao àöång hao phñ àïí taåo ra möåt àún võ saãn phêím. Nùng suêët lao àöång phuå thuöåc vaâo trònh àöå kyä thuêåt cuãa ngûúâi lao àöång, mûác trang bõ kyä thuêåt cuãa lao àöång, phûúng phaáp töí chûác, quaãn lyá vaâ caác àiïìu kiïån tûå nhiïn. Tùng nùng suêët lao àöång thïí hiïån úã chöî: hao phñ lao àöång khöng tùng, nhûng söë lûúång saãn phêím laâm ra trong möåt àún võ thúâi gian tùng lïn, do àoá giaá trõ cuãa möåt dúån võ haâng hoáa giaãm xuöëng. Àiïìu àoá coá nghôa: giaá trõ cuãa haâng hoáa biïën àöíi tyã lïå nghõch vúái nùng suêët lao àöång. Cêìn phên biïåt tùng nùng suêët lao àöång vúái tùng cûúâng àöå lao àöång. Cûúâng àöå lao àöång laâ mûác àöå hao phñ lao àöång trong möåt àún võ thúâi gian. Tùng cûúâng àöå lao àöång seä laâm tùng thïm mûác hao phñ lao àöång, vaâ do àoá, laâm tùng söë lûúång saãn phêím möåt caách tûúng ûáng, vò vêåy giaá trõ möåt àún võ haâng hoáa khöng thay àöíi. http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 25 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Lao àöång cuãa ngûúâi saãn xuêët haâng hoáa coá trònh àöå thaânh thaåo khaác nhau. Noá àûúåc chia thaânh hai loaåi: lao àöång giaãn àún laâ lao àöång khöng cêìn reân luyïån, àaâo taåo vaâ lao àöång phûác taåp phaãi qua quaá trònh hoåc têåp reân luyïån... Trong cuâng möåt àún võ thúâi gian, lao àöång phûác taåp taåo ra nhiïìu giaá trõ hún lao àöång giaãn àún. Trong quaá trònh trao àöíi haâng hoáa, moåi lao àöång phûác taåp àïìu àûúåc quy thaânh böåi söë cuãa lao àöång giaãn àún trung bònh möåt caách tûå phaát trïn thõ trûúâng. 7. Tiïìn tïå xuêët hiïån nhû thïë naâo trong lõch sûã phaát triïín cuãa saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa? Baãn chêët vaâ chûác nùng cuãa tiïìn tïå? 1. Lõch sûã ra àúâi cuãa tiïìn tïå vaâ baãn chêët cuãa noá. Tiïìn tïå xuêët hiïån laâ kïët quaã cuãa quaá trònh phaát triïín cuãa saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa, vaâ cuäng laâ kïët quaã cuãa quaá trònh phaát triïín caác hònh thaái giaá trõ cuãa haâng hoáa. Hònh thaái giaá trõ àêìu tiïn laâ hònh thaái giaãn àún hay ngêîu nhiïn. Ngûúâi saãn xuêët laâm ra saãn phêím duâng khöng hïët (nhû luác àûúåc muâa chùèng haån), thûâa ngêîu nhiïn, àem trao àöíi vaâ ngêîu nhiïn gùåp möåt loaåi haâng hoáa naâo àoá; viïåc trao àöíi diïîn ra theo möåt tyã lïå cuäng ngêîu nhiïn vaâ giaãn àún: haâng àöíi lêëy haâng. Thñ duå: aHA = bHB ÚÃ hònh thaái naây, haâng hoáa thûá nhêët (aHA) biïíu hiïån giaá trõ cuãa noá úã haâng hoáa thûá hai (bHB), coân haâng hoáa thûá hai àoáng vai troâ laâ vêåt ngang giaá. Khi phên cöng lao àöång xaä höåi phaát triïín àïën mûác àöå naâo àoá, chuãng loaåi haâng hoáa trao àöíi trïn thõ trûúâng nhiïìu hún, thò möåt haâng hoáa coá thïë gùåp vaâ trao àöíi vúái nhiïìu haâng hoáa khaác. http://ebooks.vdcmedia.com
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 26 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Thñ duå: bHB hoùåc aHA coá thïí trao àöíi vúái cHC hoùåc dHD Àoá laâ hònh thaái giaá trõ múã röång. Khi phên cöng lao àöång xaä höåi phaát triïín hún nûäa, laâm cho saãn xuêët haâng hoáa cuäng phaát triïín, trao àöíi haâng hoáa trúã nïn thûúâng xuyïn vaâ phöí biïën hún. Àïí cho sûå trao àöíi àûúåc thuêån lúåi, ngûúâi ta choån möåt haâng hoáa naâo àoá laâm vêåt ngang giaá chung. Thñ duå: aHA bHB cHC coá thïí trao àöíi qua xHY dHD Àoá laâ hònh thaái chung cuãa giaá trõ. Vêåt ngang giaá chung coá thïí trao àöíi trûåc tiïëp vúái möåt haâng hoáa bêët kyâ. Noá trúã thaânh möi giúái, thaânh phûúng tiïån àïí trao àöíi. Khi saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa phaát triïín hún, thõ trûúâng àûúåc múã röång, ngûúâi ta choån baåc vaâ vaâng laâm vêåt ngang giaá chung laâ thuêån lúåi hún caã. Luác àoá, hònh thûác tiïìn cuãa giaá trõ ra àúâi. Khi baåc vaâ vaâng cuâng àûúåc duâng laâm chûác nùng tiïìn tïå thò chïë àöå tiïìn tïå goåi laâ chïë àöå song kim. Khi chó coân vaâng àöåc chiïëm vai troâ tiïìn tïå thò chïë àöå tiïìn tïå àûúåc goåi laâ chïë àöå baãn võ vaâng. Khi tiïìn tïå xuêët hiïån, thïë giúái haâng hoáa phên ra hai cûåc: möåt phña, laâ caác haâng hoáa thöng thûúâng; möåt phña laâ haâng hoáa àoáng vai troâ tiïìn tïå. Nhû vêåy, tiïìn tïå laâ möåt loaåi haâng hoáa àùåc biïåt, duâng laâm vêåt ngang giaá chung cho têët caã caác haâng hoáa, laâ sûå thïí hiïån chung cuãa giaá trõ vaâ lao àöång xaä höåi, noá biïíu hiïån quan hïå saãn xuêët giûäa nhûäng ngûúâi saãn xuêët haâng hoáa do quaá trònh phaát triïín http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 27 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k lêu daâi cuãa saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa taåo ra. Àoá laâ nguöìn göëc vaâ baãn chêët cuãa tiïìn tïå. 2. Chûác nùng cuãa tiïìn tïå. Tiïìn tïå coá nùm chûác nùng: a) Thûúác ào giaá trõ Tiïìn tïå laâm àûúåc thûúác ào giaá trõ vò baãn thên noá cuäng laâ möåt haâng hoáa, cuäng coá giaá trõ nhû caác haâng hoáa khaác. Àïí laâm àûúåc thûúác ào giaá trõ, möîi quöëc gia coá möåt àún võ tiïìn tïå nhêët àõnh. Giaá trõ cuãa möîi haâng hoáa àûúåc biïíu hiïån bùçng möåt söë tiïìn nhêët àõnh, àoá laâ giaá caã cuãa haâng hoáa. Giaá trõ laâ cú súã cuãa giaá caã, nhûng do quan hïå cung cêìu, giaá caã coá thïí lïn xuöëng xung quanh giaá trõ. Tuy vêåy, xeát trong phaåm vi toaân xaä höåi trong thúâi gian nhêët àõnh thò töíng söë giaá caã bùçng töíng söë giaá trõ cuãa haâng hoáa. b) Phûúng tiïån lûu thöng Laâm phûúng tiïån lûu thöng, tiïìn tïå àoáng vai troâ möi giúái, trung gian trong trao àöíi haâng hoáa vaâ dûúái hònh thûác tiïìn mùåt. Noá vêån àöång theo cöng thûác H-T-H (H = haâng; T = tiïìn). Söë lûúång tiïìn naây àûúåc xaác àõnh bùçng quy luêåt lûu thöng tiïìn tïå nhû sau: http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 28 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Söë Töíng söë Töíng söë Töíng söë Töíng söë giaá lûúång giaá caã giaá caã + giaá caã + caã haâng hoáa haâng hoáa - tiïìn haâng hoáa haâng hoáa baán chõu vaâng lûu thöng baán chõu khêëu trûâ àïën kyâ cêìn cho nhau thanh toaán thiïët ——————————————————————————————————————————— trong = Söë lêìn luên chuyïín trung bònh cuãa àún võ tiïìn tïå lûu thöng Söë lûúång tiïìn xaác àõnh trong cöng thûác naây laâ tiïìn vaâng. Khi phaát haânh tiïìn giêëy vûúåt quaá mûác cêìn thiïët seä dêîn àïën laåm phaát. c) Phûúng tiïån cêët trûä Khi laâm chûác nùng naây, tiïìn tïå ruát khoãi lûu thöng vaâ ài vaâo "kho" cêët trûä. Tiïìn cêët trûä phaãi coá àuã giaá trõ. Ngûúâi ta thûúâng cêët trûä vaâng vaâ baåc. d) Phûúng tiïån thanh toaán Kinh tïë haâng hoáa phaát triïín àïën möåt trònh àöå naâo àoá seä sinh ra viïåc mua baán chõu. Khi àoá, tiïìn coá chûác nùng laâm phûúng tiïån thanh toaán: traã tiïìn mua chõu, traã núå... Chûác nùng naây caâng phaát triïín, caâng laâm tùng thïm sûå phuå thuöåc lêîn nhau giûäa nhûäng ngûúâi saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa. e) Tiïìn tïå thïë giúái Khi trao àöíi haâng hoáa vûúåt khoãi biïn giúái möåt quöëc gia, quan hïå buön baán giûäa caác nûúác hònh thaânh, thò tiïìn tïå laâm chûác nùng tiïìn tïå thïë giúái. Tiïìn tïå laâ saãn phêím khaách quan cuãa lõch sûã phaát triïín saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa. Noá laâ loaåi haâng hoáa àùåc biïåt, àoáng vai troâ vêåt ngang giaá chung, laâm àûúåc nhiïìu chûác nùng phuåc vuå cho saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa. Trong xaä höåi coá giai cêëp, giai cêëp thöëng trõ http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 29 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k thûúâng sûã duång tiïìn tïå laâm cöng cuå phuåc vuå cho lúåi ñch cuãa giai cêëp mònh. 8. Cú súã khaách quan vaâ nhûäng taác duång cuãa quy luêåt giaá trõ trong nïìn saãn xuêët haâng hoáa. 1. Cú súã khaách quan vaâ yïu cêìu cuãa quy luêåt giaá trõ. Quy luêåt giaá trõ laâ quy luêåt kinh tïë cuãa nïìn saãn xuêët haâng hoáa. ÚÃ àêu coá saãn xuêët haâng hoáa thò úã àoá coá quy luêåt giaá trõ hoaåt àöång möåt caách khaách quan. Quy luêåt giaá trõ àoâi hoãi viïåc saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa, phaãi dûåa trïn cú súã hao phñ lao àöång xaä höåi cêìn thiïët, coá nghôa laâ: - Trong saãn xuêët, noá àoâi hoãi ngûúâi saãn xuêët luön luön coá yá thûác tòm caách haå thêëp hao phñ lao àöång caá biïåt xuöëng nhoã hún, hoùåc bùçng hao phñ lao àöång xaä höåi cêìn thiïët. - Trong lûu thöng, noá àoâi hoãi viïåc trao àöíi haâng hoáa phaãi dûåa trïn nguyïn tùæc ngang giaá. Quy luêåt giaá trõ hoaåt àöång thöng qua sûå lïn xuöëng cuãa giaá caã trïn thõ trûúâng. Noá coá möëi quan hïå hûäu cú vúái quy luêåt cung - cêìu. Khi cung lúán hún cêìu thò giaá caã nhoã hún giaá trõ. Khi cung nhoã hún cêìu thò giaá caã lúán hún giaá trõ. 2. Taác duång cuãa quy luêåt giaá trõ. Quy luêåt giaá trõ hoaåt àöång úã trong moåi phûúng thûác saãn xuêët coá saãn xuêët haâng hoáa, nhûng àùåc àiïím hoaåt àöång, vai troâ vaâ taác duång cuãa noá khaác nhau, vò noá bõ caác quy luêåt kinh tïë àùåc thuâ cuãa phûúng thûác saãn xuêët àoá chi phöëi. Trong àiïìu kiïån nïìn saãn xuêët haâng hoáa dûåa trïn cú súã chïë àöå tû hûäu giûä vai troâ thöëng trõ, quy luêåt giaá trõ hoaåt àöång möåt caách tûå phaát vaâ coá böën taác duång chuã yïëu sau: - Tûå phaát àiïìu tiïët caác yïëu töë saãn xuêët (tû liïåu saãn xuêët vaâ sûác lao àöång) vaâo caác ngaânh, caác khu vûåc khaác nhau cuãa nïìn saãn xuêët http://ebooks.vdcmedia.com
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 30 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k xaä höåi, thöng qua sûå biïën àöång cuãa cung - cêìu thïí hiïån qua giaá caã trïn thõ trûúâng. - Tûå phaát àiïìu tiïët lûu thöng haâng hoáa. Thöng qua sûå biïën àöång (chïnh lïåch) cuãa giaá caã, haâng hoáa tûâ núi coá giaá caã thêëp seä àûúåc di chuyïín vïì núi coá giaá caã cao. - Tûå phaát kñch thñch caãi tiïën kyä thuêåt, húåp lyá hoáa saãn xuêët, tùng nùng suêët lao àöång, laâm cho lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín. - Tûå phaát laâm phên hoáa ngûúâi saãn xuêët thaânh giaâu vaâ ngheâo. Trong àiïìu kiïån chuã nghôa xaä höåi coá nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn trong àoá thaânh phêìn kinh tïë nhaâ nûúác vaâ kinh tïë têåp thïí laâm nïìn taãng, coân thaânh phêìn kinh tïë nhaâ nûúác giûä vai troâ chuã àaåo thò vai troâ cuãa quy luêåt giaá trõ vïì cú baãn khöng coân nhû trûúác. Tuy nhiïn noá vêîn thûåc hiïån chûác nùng àiïìu tiïët, kñch thñch vaâ àaâo thaãi vöën coá cuãa noá. Trong àiïìu kiïån quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi, nïìn kinh tïë coân nhiïìu thaânh phêìn, coân nhiïìu loaåi quy luêåt àùåc thuâ hoaåt àöång àan xen vaâo nhau, laâm cho sûå hoaåt àöång cuãa quy luêåt giaá trõ vûâa coá tñnh tûå phaát vûâa coá tñnh tûå giaác, tuy vêîn coá àêìy àuã caác taác duång trïn. Vêën àïì quan troång laâ phaãi nhêån thûác vaâ vêån duång quy luêåt giaá trõ bùçng caác chñnh saách kinh tïë phuâ húåp trïn cú súã khoa hoåc, nhùçm thûåc hiïån coá hiïåu quaã nhûäng muåc tiïu kinh tïë - xaä höåi. 9. Thõ trûúâng laâ gò? Vai troâ cuãa noá trong nïìn saãn xuêët haâng hoáa. Quy luêåt cung - cêìu vaâ taác àöång cuãa noá trïn thõ trûúâng nhû thïë naâo? 1. Thõ trûúâng vaâ cú chïë thõ trûúâng a) Thõ trûúâng laâ núi diïîn ra möëi quan hïå kinh tïë giûäa nhûäng ngûúâi trao àöíi haâng hoáa theo quy luêåt cuãa saãn xuêët vaâ lûu thöng haâng hoáa; laâ töíng húåp caác möëi quan hïå lûu thöng haâng hoáa vaâ lûu thöng tiïìn tïå. http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 31 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Thõ trûúâng coá vai troâ quan troång: - Noá phaãn aánh nhanh nhêåy quan hïå cung cêìu, laâ núi phaát tñn hiïåu thöng tin vïì sûå biïën àöång cuãa nïìn kinh tïë, giuáp cho viïåc àiïìu chónh saãn xuêët, hònh thaânh nïn nhûäng tyã lïå cên àöëi giûäa saãn xuêët vaâ tiïu duâng, giûäa cung vaâ cêìu, giûäa saãn xuêët vaâ lûu thöng. - Thõ trûúâng laâ núi thûâa nhêån cuöëi cuâng cöng duång xaä höåi àöëi vúái saãn phêím vaâ lao àöång chi phñ àïí saãn xuêët ra noá. Do àoá, noá kñch thñch nhûäng ngûúâi saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa giaãm chi phñ saãn xuêët vaâ lûu thöng, caãi tiïën chêët lûúång, quy caách, mêîu maä, hònh thûác cho phuâ húåp nhu cêìu, thõ hiïëu ngûúâi tiïu duâng. b) Cú chïë thõ trûúâng laâ guöìng maáy hoaåt àöång cuãa hïå thöëng caác thõ trûúâng trong nïìn kinh tïë haâng hoáa, àiïìu tiïët quaá trònh saãn xuêët vaâ lûu thöng theo yïu cêìu khaách quan cuãa caác quy luêåt cuãa thõ trûúâng (quy luêåt giaá trõ, quy luêåt cung cêìu, quy luêåt caånh tranh, quy luêåt lûu thöng tiïìn tïå...). Vò vêåy, cú chïë thõ trûúâng quy àõnh nhûäng ngûúâi saãn xuêët vaâ trao àöíi haâng hoáa phaãi saãn xuêët theo cú cêëu húåp lyá chuãng loaåi haâng hoáa, giaá caã bao nhiïu, lûu thöng haâng hoáa nhû thïë naâo... Thõ trûúâng vaâ cú chïë thõ trûúâng coá nhûäng khuyïët têåt nhêët àõnh, nhû: - Tñnh tûå phaát dêîn túái sûå höîn àöån trong nïìn kinh tïë. - Kñch thñch lúåi ñch caá nhên, lúåi ñch cuåc böå, nhûng laåi xem nheå lúåi ñch xaä höåi, lúåi ñch toaân thïí. - Chó phaãn aánh nhu cêìu trûúác mùæt, khöng vaåch roä nhu cêìu tûúng lai. - Nhûäng chó söë kinh tïë nhû giaá caã, lúåi nhuêån,... thûúâng xuyïn biïën àöång laâm cho ngûúâi saãn xuêët vaâ lûu thöng haâng hoáa khoá àõnh hûúáng, thûúâng bõ àöång àöëi phoá, nhiïìu luác gêy ra sûå laäng phñ lao àöång xaä höåi. Nhêån thûác àûúåc nhûäng àùåc àiïím àoá, Nhaâ nûúác coá thïí sûã duång lûåc http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 32 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k lûúång dûå trûä vïì kinh tïë vaâ nhûäng chñnh saách phuâ húåp nhû kïë hoaåch, thuïë, húåp àöìng kinh tïë àïí cuâng vúái thõ trûúâng àiïìu khiïën sûå hoaåt àöång cuãa nïìn kinh tïë theo àõnh hûúáng vaâ muåc tiïu àaä xaác àõnh. 2. Quy luêåt cung - cêìu. a) Cú súã khaách quan cuãa quy luêåt cung cêìu Cung phaãn aánh khöëi lûúång saãn phêím haâng hoáa àûúåc saãn xuêët vaâ àûúåc àûa ra thõ trûúâng àïí thûåc hiïån (àïí baán). Cung do saãn xuêët quy àõnh, nhûng khöng àöìng nhêët vúái saãn xuêët. Cêìu phaãn aánh nhu cêìu tiïu duâng coá khaã nùng thanh toaán cuãa xaä höåi. Do àoá, cêìu khöng àöìng nhêët vúái tiïu duâng, vò noá khöng phaãi laâ nhu cêìu tûå nhiïn, nhu cêìu bêët kyâ theo nguyïån voång tiïu duâng chuã quan cuãa con ngûúâi, maâ phuå thuöåc vaâo khaã nùng thanh toaán. Cung - cêìu coá möëi quan hïå hûäu cú vúái nhau, thûúâng xuyïn taác àöång lêîn nhau trïn thõ trûúâng; úã àêu coá thõ trûúâng thò úã àoá coá quy luêåt cung - cêìu töìn taåi vaâ hoaåt àöång möåt caách khaách quan. b) Cung - cêìu taác àöång lêîn nhau Cêìu xaác àõnh cung vaâ ngûúåc laåi cung xaác àõnh cêìu. Cêìu xaác àõnh khöëi lûúång, chêët lûúång vaâ chuãng loaåi cung vïì haâng hoáa. Nhûäng haâng hoáa naâo tiïu thuå àûúåc múái àûúåc taái saãn xuêët. Ngûúåc laåi, cung taåo ra cêìu, kñch thñch tùng cêìu thöng qua phaát triïín söë lûúång, chêët lûúång, chuãng loaåi haâng hoáa, hònh thûác, quy caách vaâ giaá caã cuãa noá. Cung - cêìu taác àöång lêîn nhau vaâ aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën giaá caã. Àêy laâ sûå taác àöång phûác taåp theo nhiïìu hûúáng vaâ nhiïìu mûác àöå khaác nhau. Quy luêåt cung - cêìu taác àöång khaách quan vaâ rêët quan troång. Nïëu nhêån thûác àûúåc chuáng thò coá thïí vêån duång àïí taác àöång àïën hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh theo chiïìu hûúáng coá lúåi cho quaá trònh taái saãn xuêët xaä höåi. http://ebooks.vdcmedia.com
  10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 33 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr Nhaâ nûúác coá thïí vêån duång quy luêåt cung - cêìu thöng qua caác chñnh saách, caác biïån phaáp kinh tïë nhû: giaá caã, lúåi nhuêån, tñn duång, húåp àöìng kinh tïë, thuïë, thay àöíi cú cêëu tiïu duâng... àïí taác àöång vaâo caác hoaåt àöång kinh tïë theo quy luêåt cung - cêìu, duy trò nhûäng tyã lïå cên àöëi cung - cêìu möåt caách laânh maånh vaâ húåp lyá. 10. Sûå chuyïín hoáa tiïìn tïå thaânh tû baãn Chuã nghôa tû baãn ra àúâi khi coá hai àiïìu kiïån: coá möåt lúáp ngûúâi àûúåc tûå do vïì thên thïí nhûng laåi khöng coá tû liïåu saãn xuêët; vaâ tiïìn cuãa phaãi àûúåc têåp trung vaâo tay möåt söë ngûúâi, vúái möåt lûúång àuã lúán, àïí lêåp caác xñ nghiïåp. 1. Cöng thûác chung cuãa tû baãn. a) So saánh cöng thûác lûu thöng haâng hoáa giaãn àún vúái cöng thûác chung cuãa tû baãn Lûu thöng haâng hoáa giaãn àún vêån àöång theo cöng thûác: H-T-H (1). Trong cöng thûác naây, tiïìn tïå khöng phaãi laâ tû baãn. Tiïìn tïå chó trúã thaânh tû baãn trong nhûäng àiïìu kiïån nhêët àõnh. Moåi tû baãn àïìu xuêët hiïån tûâ möåt khöëi lûúång tiïìn nhêët àõnh vaâ vêån àöång theo cöng thûác: T-H-T’ (2). Àêy laâ cöng thûác chung cuãa tû baãn, vò moåi tû baãn àïìu vêån àöång theo cöng thûác naây. Giûäa cöng thûác (1) vaâ cöng thûác (2) coá nhûäng àiïím khaác nhau: - Vïì àiïím xuêët phaát vaâ kïët thuác quaá trònh vêån àöång trong cöng thûác 1 laâ H (Haâng); trong cöng thûác 2 laâ T (Tiïìn). - Vïì trònh tûå cuãa quaá trònh vêån àöång: Trong cöng thûác 1 baán trûúác, mua sau; trong cöng thûác 2 mua trûúác, baán sau. - Vïì muåc àñch cuãa quaá trònh vêån àöång: Trong cöng thûác 1 laâ giaá trõ sûã duång; trong cöng thûác 2 laâ giaá trõ. ÚÃ àêy, tiïìn thu vïì (T’) phaãi lúán hún tiïìn ûáng trûúác (T) möåt lûúång laâ t. Do àoá T’ = T + (T’. Söë tiïìn tröåi lïn so vúái tiïìn ûáng ra ban àêìu laâ giaá trõ thùång dû, kyá hiïåu laâ (m). http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản