intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 54 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k + Xanh-ài-ca laâ loaåi töí chûác àöåc quyïìn maâ caác thaânh viïn àöåc lêåp vïì mùåt saãn xuêët; ban quaãn trõ àaãm nhiïåm viïåc lûu thöng. + Túâ-rúát laâ töí chûác àöåc quyïìn àiïìu haânh têåp trung. Caác hoaåt àöång saãn xuêët, tiïu thuå saãn phêím àïìu do möåt ban quaãn trõ àaãm nhiïåm. Caác nhaâ tû baãn tham gia túâ-rúát mêët hïët quyïìn àöåc lêåp caã trong saãn xuêët vaâ tiïu thuå saãn phêím. + Cöng-xooác-xi-om laâ töí chúáp àöåc quyïìn cao, höîn húåp nhûäng nhaâ tû baãn lúán, nhûäng xanh-ài-ca, túâ-rúát... kïí caã nhûäng ngaânh khöng liïn quan vúái nhau vïì kyä thuêåt saãn xuêët. Töí chûác àöåc quyïìn naây thöëng nhêët vïì mùåt taâi chñnh vaâ phuå thuöåc vaâo möåt nhoám tû baãn kïëch xuâ. + Cöng-gú-lö-mï-raát laâ töí chûác luäng àoaån khöíng löì àùåt dûúái sûå kiïím soaát vïì taâi chñnh vaâ quaãn lyá chung cuãa möåt nhoám tû baãn àöåc quyïìn lúán nhêët. Quy mö vaâ phaåm vi cuãa noá vûúåt ra caã ngoaâi biïn giúái quöëc gia. - Baãn chêët kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn: Àöåc quyïìn ra àúâi tûâ tûå do caånh tranh, noá loaåi boã sûå thöëng trõ cuãa tûå do caånh tranh. Nhûng àöåc quyïìn khöng thuã tiïu àûúåc caånh tranh, maâ ngûúåc laåi, caånh tranh caâng trúã nïn gay gùæt. Baãn chêët kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn vêîn dûåa trïn cú súã chiïëm hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa vïì tû liïåu saãn xuêët. Quan hïå àöåc quyïìn giûä võ trñ thöëng trõ trong nïìn kinh tïë vúái sûå àöåc chiïëm caác nguöìn nguyïn liïåu, phûúng tiïån vêån taãi, thõ trûúâng vöën, nhên cöng. Vêîn giaá trõ thùång dû laâ quy luêåt kinh tïë cú baãn, song biïíu hiïån bïì ngoaâi cuãa noá àaä chuyïín tûâ quy luêåt lúåi nhuêån thaânh quy luêåt lúåi nhuêån àöåc quyïìn cao. Vúái sûå thöëng trõ cuãa àöåc quyïìn, mêu thuêîn vöën coá cuãa chuã nghôa tû baãn caâng thïm sêu sùæc. 20. Nguyïn nhên cuãa sûå chuyïín biïën chuã nghôa tû baãn thaânh chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác? Àùåc trûng, nhûäng hònh thûác biïíu hiïån vaâ cú chïë àiïìu tiïët nïìn kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 55 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr nhaâ nûúác? Chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác laâ hònh thûác phaát triïín cao cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn. Noá laâ sûå kïët húåp sûác maånh cuãa caác töí chûác àöåc quyïìn vúái sûác maånh nhaâ nûúác thaânh möåt cú chïë thöëng nhêët baão vïå lúåi ñch cuãa giai cêëp tû baãn àöåc quyïìn, duy trò vaâ cuãng cöë chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Tiïìn àïì khaách quan cho chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác ra àúâi laâ tñch tuå tû baãn vaâ têåp trung saãn xuêët trong àiïìu kiïån thöëng trõ cuãa caác töí chûác àöåc quyïìn cuâng vúái nhûäng nguyïn nhên trûåc tiïëp laâ haâng loaåt mêu thuêîn bïn trong vaâ bïn ngoaâi cuãa chuã nghôa àïë quöëc, àùåc biïåt laâ mêu thuêîn sêu sùæc giûäa tñnh chêët xaä höåi hoáa cuãa saãn xuêët vaâ sûå chiïëm hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa vïì tû liïåu saãn xuêët. Viïåc xaä höåi hoáa cao cuãa lûåc lûúång saãn xuêët do quaá trònh têåp trung, chuyïn mön hoáa, töí húåp liïn húåp hoáa nïìn saãn xuêët xaä höåi cuâng vúái nhûäng thaânh tûåu múái cuãa tiïën böå khoa hoåc - kyä thuêåt àaä taåo nïn möåt cú cêëu kinh tïë àöì söå; noá àoâi hoãi coá sûå àiïìu tiïët xaä höåi àöëi vúái quaá trònh saãn xuêët. Mùåt khaác, cuöåc caách maång khoa hoåc - kyä thuêåt àêíy nhanh quaá trònh xaä höåi hoáa lûåc lûúång saãn xuêët, biïën àöíi cú cêëu saãn xuêët. Àiïìu àoá àoâi hoãi lûúång tû baãn lúán àïí caãi taåo cú cêëu saãn xuêët, àöíi múái tû baãn cöë àõnh, nghiïn cûáu, thûåc nghiïåm, ûáng duång thaânh tûåu khoa hoåc - kyä thuêåt, nhûng caác töí chûác àöåc quyïìn khöng tûå giaãi quyïët nöíi, cêìn coá sûå tham gia cuãa nhaâ nûúác. - Sûå thu heåp hïå thöëng thuöåc àõa cuãa chuã nghôa àïë quöëc cuâng vúái sûå ra àúâi cuãa hïå thöëng àöëi lêåp laâ caác nûúác xaä höåi chuã nghôa, buöåc boån tû baãn àöåc quyïìn phaãi nùæm lêëy nhaâ nûúác, biïën nhaâ nûúác thaânh cöng cuå baão vïå, phuåc vuå lúåi ñch cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn. Vúái sûå caãi biïën naâo àoá vïì hònh thûác quan hïå saãn xuêët, nhûng chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác vêîn mang nhûäng àùåc trûng cú baãn cuãa phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa; noá chó laâ sûå http://ebooks.vdcmedia.com
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 56 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k phaát triïín úã mûác àöå cao cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn vúái nhûäng àùåc trûng sau: + Nhaâ nûúác thûåc hiïån chûác nùng àiïìu tiïët kinh tïë vô mö, laänh àaåo àúâi söëng kinh tïë tûâ möåt trung têm. + Nhaâ nûúác phuåc vuå toaân diïån nhu cêìu cuãa tû baãn àöåc quyïìn; ngûúåc laåi, tû baãn àöåc quyïìn nùæm vaâ sûã duång sûác maånh böå maáy nhaâ nûúác bùçng möåt hïå thöëng taác àöång qua laåi phûác taåp giûäa nhaâ nûúác vaâ caác töí chûác àöåc quyïìn. + Nhaâ nûúác tham gia coá mûác àöå viïåc àiïìu tiïët, giúái haån sûå tûå do hoaåt àöång cuãa tû baãn, gùæng àiïìu hoâa mêu thuêîn vaâ hêåu quaã tiïu cûåc do thöëng trõ cuãa àöåc quyïìn sinh ra. Nhûäng hònh thûác biïíu hiïån cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác: + Nhaâ nûúác laâ chuã kinh doanh, tûác laâ hònh thaânh, phaát triïín súã hûäu nhaâ nûúác: súã hûäu cuãa àöåc quyïìn nhaâ nûúác phuåc vuå lúåi ñch tû baãn àöåc quyïìn. Súã hûäu nhaâ nûúác hònh thaânh bùçng caách quöëc hûäu hoáa tû baãn chuã nghôa, àêìu tû xêy dûång múái, goáp cöí phêìn vúái tû baãn tû nhên... Nhaâ nûúác quöëc hûäu hoáa àïí cûáu tû baãn tû nhên khoãi phaá saãn; àêìu tû xêy dûång kïët cêëu haå têìng ñt lúåi nhuêån, vöën lúán; àêìu tû nghiïn cûáu, ûáng duång khoa hoåc - kyä thuêåt... + Nhaâ nûúác thûåc hiïån chñnh saách thu nhêåp: phên phöëi laåi thu nhêåp cuãa caác xñ nghiïåp nhaâ nûúác coá lúåi cho tû baãn àöåc quyïìn. Vúái "hïå thöëng baão hiïím xaä höåi" nhaâ nûúác àiïìu tiïët caác quan hïå phên phöëi, laâm lúåi cho caác töí chûác àöåc quyïìn. + Nhaâ nûúác àiïìu tiïët nïìn kinh tïë bùçng viïåc sûã duång caác hïå thöëng taâi chñnh, tñn duång, taåo thõ trûúâng, can thiïåp vaâo quan hïå kinh tïë quöëc tïë. Vúái sûå xuêët hiïån cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác, cú chïë àiïìu tiïët nïìn saãn xuêët xaä höåi coá bûúác ngoùåt lúán. Àoá laâ sûå kïët húåp hûäu cú giûäa sûå àiïìu tiïët cuãa quan hïå thõ trûúâng vúái sûå àiïìu tiïët http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 57 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr têåp trung cuãa nhaâ nûúác. Caác töí chûác àöåc quyïìn àiïìu tiïët vi mö bùçng caác kïë hoaåch trïn cú súã nghiïn cûáu kyä lûúäng thõ trûúâng. Nhaâ nûúác giûä vai troâ àiïìu tiïët vô mö bùçng viïåc dûå baáo, dûå àoaán vaâ àõnh hûúáng tûâng thúâi kyâ, vúái caác cöng cuå chûúng trònh hoáa kinh tïë chñnh saách cú cêëu vaâ caác hïå thöëng taâi chñnh tñn duång, chñnh saách àêìu tû... Nhû vêåy, cú chïë àiïìu tiïët nïìn kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác taåo ra sûå phöëi húåp àiïìu tiïët húåp lyá hún tñnh tûå phaát cuãa cú chïë thõ trûúâng trong tûå do caånh tranh tû baãn chuã nghôa. 21. Chûáng minh rùçng tiïën lïn chuã nghôa xaä höåi laâ quaá trònh phaát triïín lõch sûã tûå nhiïn. Lõch sûã phaát triïín cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi laâ quaá trònh biïën àöíi cuãa nhûäng hònh thaái kinh tïë - xaä höåi kïë tiïëp nhau, thay thïë nhau, tûâ thêëp àïën cao: chïë àöå cöng xaä nguyïn thuãy, chïë àöå chiïëm hûäu nö lïå, chïë àöå phong kiïën, chïë àöå tû baãn chuã nghôa, vaâ têët yïëu chuyïín sang möåt chïë àöå xaä höåi múái, möåt nïìn vùn minh cao hún - chïë àöå xaä höåi chuã nghôa. Sûå phaát triïín têët yïëu cuãa lõch sûã àoá laâ do taác àöång cuãa quy luêåt quan hïå saãn xuêët phaãi phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët quy àõnh. Àêy laâ quy luêåt cú baãn cuãa sûå phaát triïín xaä höåi loaâi ngûúâi. Trong xaä höåi cöng xaä nguyïn thuãy, lûåc lûúång saãn xuêët thêëp keám, do àoá, saãn phêím xaä höåi coân ñt, ngûúâi nguyïn thuãy bùæt buöåc phaãi dûåa trïn chïë àöå cöng hûäu vïì tû liïåu saãn xuêët vaâ phên phöëi kiïíu bònh quên múái töìn taåi àûúåc. Khi lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín lïn möåt mûác àöå nhêët àõnh, ngûúâi lao àöång coá khaã nùng saãn xuêët àuã mûác söëng töëi thiïíu vaâ dû thûâa àöi chuát thò bùæt àêìu xuêët hiïån chïë àöå chiïëm hûäu nö lïå. Quan hïå saãn xuêët phong kiïën ra àúâi laåi laâm cho lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín lïn möåt bûúác múái. Nhûng khi lûåc lûúång saãn xuêët http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 58 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k phaát triïín hún nûäa, quan hïå saãn xuêët phong kiïën trúã nïn löîi thúâi, kòm haäm sûå phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët, noá àoâi hoãi coá möåt quan hïå saãn xuêët khaác tiïën böå hún, phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå phaát triïín cuãa noá. Thay thïë cho quan hïå saãn xuêët phong kiïën àoá laâ quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa. Cuöëi thúâi kyâ trung cöí, phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa hònh thaânh trong loâng xaä höåi phong kiïën. Sûå hònh thaânh vaâ phaát triïín cuãa phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa trong cöng nghiïåp àûúåc C.Maác khaái quaát thaânh ba giai àoaån: hiïåp taác giaãn àún, phên cöng cöng trûúâng thuã cöng vaâ maáy moác àaåi cöng nghiïåp. Nïìn àaåi cöng nghiïåp tû baãn chuã nghôa ngaây caâng phaát triïín, tñnh chêët xaä höåi hoáa lao àöång ngaây caâng cao, nhûng quan hïå saãn xuêët vêîn dûåa trïn chïë àöå chiïëm hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa, laâm cho quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa ngaây caâng trúã nïn khöng phuâ húåp vúái lûåc lûúång saãn xuêët do chñnh noá taåo ra. Tònh hònh àoá dêîn àïën mêu thuêîn giûäa lûåc lûúång saãn xuêët vúái quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa ngaây caâng gay gùæt, àïën mûác àöå naâo àoá, quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa têët yïëu phaãi bõ phaá vúä àïí thay thïë bùçng möåt quan hïå saãn xuêët múái, phuâ húåp hún, àoá laâ quan hïå saãn xuêët xaä höåi chuã nghôa. Mùåt khaác, trong quaá trònh phaát triïín cuãa noá, chuã nghôa tû baãn àaä taåo ra tiïìn àïì vêåt chêët - kyä thuêåt vaâ xaä höåi ngaây caâng àêìy àuã cho sûå ra àúâi xaä höåi múái cao hún noá - xaä höåi xaä höåi chuã nghôa. Phên tñch khoa hoåc sûå hònh thaânh vaâ phaát triïín cuãa chuã nghôa tû baãn, nhûäng mêu thuêîn nöåi taåi vaâ xu hûúáng vêån àöång cuãa noá, C.Maác cho rùçng phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa, khöng thïí töìn taåi vônh viïîn maâ laâ sûå quaá àöå lõch sûã. Dûå àoaán thiïn taâi àoá cuãa Maác àaä diïîn ra trong thûåc tïë. Cuöåc caách maång xaä höåi chuã nghôa Thaáng Mûúâi Nga vô àaåi àaä múã ra möåt thúâi àaåi múái, thúâi àaåi quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi. Sau Chiïën http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 59 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k tranh thïë giúái lêìn thûá hai, caách maång xaä höåi chuã nghôa àaä thaânh cöng trong möåt loaåt nûúác úã chêu Êu, chêu AÁ vaâ chêu Myä. Nhûng chuã nghôa xaä höåi vúái mö hònh kinh tïë kïë hoaåch hoáa têåp trung, quan liïu, bao cêëp ngaây caâng tñch tuå vaâ böåc löå nhûäng khuyïët têåt lúán, dêîn àïën tònh traång khuãng hoaãng. Trong tònh hònh àoá, caãi töí, caãi caách, àöíi múái laâ têët yïëu khaách quan vaâ phaãi àûúåc thûåc hiïån coá nguyïn tùæc, coá phûúng phaáp vaâ bûúác ài àuáng àùæn, nhùçm khùæc phuåc nhûäng khuyïët, nhûúåc àiïím cuãa mö hònh cuä, baão àaãm cho chuã nghôa xaä höåi phaát triïín vúái sûác söëng múái. Nhûng àaáng tiïëc laâ nhiïìu nûúác xaä höåi chuã nghôa qua caãi töí, caãi caách, àaä tûâ boã nhûäng nguyïn tùæc cuãa chuã nghôa xaä höåi, thûåc hiïån phûúng phaáp vaâ bûúác ài sai lêìm, laåi bõ chuã nghôa àïë quöëc vaâ keã thuâ caác loaåi lúåi duång nhûäng sai lêìm àoá àïí phaá hoaåi chuã nghôa xaä höåi... nïn àaä dêîn àïën hêåu quaã tai haåi khöng chó àöëi vúái àaãng cöång saãn, àöëi vúái dên töåc maâ àöëi vúái caã phong traâo caách maång trïn thïë giúái nhû chuáng ta àaä thêëy qua sûå suåp àöí cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa úã Liïn Xö vaâ úã caác nûúác Àöng Êu höìi cuöëi nhûäng nùm 80 - àêìu nhûäng nùm 90 cuãa thïë kyã XX. Mùåc duâ chuã nghôa tû baãn hiïån àang coân khaã nùng thñch nghi vúái àiïìu kiïån múái, nhûng nhûäng khuyïët têåt cú baãn, nhûäng mêu thuêîn chuã yïëu vaâ sûå laåc hêåu vïì mùåt lõch sûã cuãa noá àaä böåc löå roä raâng. Sûå phaát triïín cuãa loaâi ngûúâi lïn chuã nghôa xaä höåi laâ sûå tiïën hoáa húåp quy luêåt cuãa lõch sûã, mùåc duâ àoá laâ quaá trònh lêu daâi, phûác taåp vaâ khöng ñt khoá khùn, thêåm chñ phaãi traãi qua nhûäng bûúác luâi vaâ quanh co nhû giai àoaån hiïån nay. 22. Tñnh têët yïëu khaách quan vaâ thûåc chêët cuãa thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi? 1. Tñnh têët yïëu cuãa thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi: Xeát dûúái giaác àöå tiïën hoáa cuãa lõch sûã, thò chuã nghôa xaä höåi - giai àoaån thêëp cuãa xaä höåi cöång saãn phaãi laâ möåt xaä höåi vùn minh hún, http://ebooks.vdcmedia.com
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 60 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nhên àaåo hún vaâ noái chung phaãi coá trònh àöå phaát triïín cao hún, trûúác hïët trïn möåt söë mùåt vaâ cuöëi cuâng trïn têët caã caác mùåt, so vúái caác xaä höåi àaä coá trong lõch sûã. Chuã nghôa xaä höåi àang àûúåc xêy dûång úã nûúác ta coá caác àùåc trûng: - Do nhên dên lao àöång laâm chuã vaâ nïìn dên chuã xaä höåi chuã nghôa khöng ngûâng àûúåc xêy dûång vaâ tùng cûúâng. - Coá kinh tïë phaát triïín, àúâi söëng àûúåc nêng cao, dûåa trïn lûåc lûúång saãn xuêët hiïån àaåi vaâ chïë àöå cöng hûäu vïì caác tû liïåu saãn xuêët chuã yïëu. Coá nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn vêån haânh theo cú chïë thõ trûúâng dûúái sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. - Coá nïìn vùn hoáa tiïn tiïën, àêåm àaâ baãn sùæc dên töåc. - Con ngûúâi àûúåc giaãi phoáng khoãi aáp bûác, boác löåt, bêët cöng, laâm theo nùng lûåc, hûúãng theo lao àöång, coá cuöåc söëng êëm no, tûå do, haånh phuác, coá àiïìu kiïån phaát triïín toaân diïån caá nhên. - Caác dên töåc trong nûúác bònh àùèng, àoaân kïët vaâ giuáp àúä lêîn nhau cuâng phaát triïín, cuâng tiïën böå. - Coá quan hïå hûäu nghõ, húåp taác vaâ phaát triïín vúái nhên dên têët caã caác nûúác trïn thïë giúái. Àïí xêy dûång möåt xaä höåi vúái nhûäng àùåc àiïím nhû trïn, phaãi thûåc hiïån caác nhiïåm vuå quan troång: - Tiïën haânh xêy dûång, phaát triïín vaâ hoaân thiïån quan hïå saãn xuêët múái - quan hïå saãn xuêët xaä höåi chuã nghôa vúái nhiïìu hònh thûác vaâ bûúác ài thñch húåp phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. - Xêy dûång cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cho chuã nghôa xaä höåi. - Xêy dûång möåt chïë àöå xaä höåi múái - xaä höåi xaä höåi chuã nghôa, tûâng bûúác taåo ra nïìn dên chuã xaä höåi chuã nghôa, cuãng cöë vaâ hoaân thiïån nhaâ nûúác kiïíu múái "Nhaâ nûúác cuãa dên, do dên, vò dên". http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 61 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Nhûäng nhiïåm vuå trïn vö cuâng phûác taåp, khoá khùn vaâ nùång nïì; phaãi àûúåc thûåc hiïån qua möåt thúâi kyâ lõch sûã lêu daâi - thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi. 2. Thûåc chêët cuãa thúâi kyâ quaá àöå: a) Thúâi kyâ quaá àöå laâ thúâi kyâ coân töìn taåi nhûäng nhên töë cuãa xaä höåi cuä xen lêîn vúái nhûäng nhên töë cuãa xaä höåi múái, xaä höåi chuã nghôa. Vïì kinh tïë, coân töìn taåi nhiïìu thaânh phêìn: kinh tïë quöëc doanh, kinh tïë têåp thïí, kinh tïë tû baãn tû nhên, kinh tïë caá thïí vaâ kinh tïë tû baãn nhaâ nûúác. Kinh tïë gia àònh khöng phaãi laâ möåt thaânh phêìn kinh tïë àöåc lêåp, nhûng àûúåc khuyïën khñch phaát triïín maånh. Vïì xaä höåi, coân töìn taåi nhiïìu giai cêëp vaâ caác têìng lúáp dên cû khaác nhau. b) Thúâi kyâ quaá àöå laâ möåt thúâi kyâ coân töìn taåi nhiïìu mêu thuêîn, trong àoá, mêu thuêîn cú baãn laâ mêu thuêîn giûäa con àûúâng xaä höåi chuã nghôa vaâ con àûúâng tû baãn chuã nghôa diïîn ra gay gùæt. Àêëu tranh àïí giaãi quyïët caác mêu thuêîn maâ chuã yïëu laâ mêu thuêîn cú baãn, nhùçm xêy dûång thaânh cöng chuã nghôa xaä höåi laâ vêën àïì thuöåc vïì baãn chêët cuãa thúâi kyâ quaá àöå. c) Trïn cú súã khöng ngûâng cuãng cöë vaâ hoaân thiïån nhaâ nûúác cuãa dên do dên vaâ vò dên, tiïën haânh àöìng thúâi nhûäng caãi biïën caách maång trïn têët caã caác phûúng diïån, thûåc hiïån nhûäng nhiïåm vuå lõch sûã cuãa thúâi kyâ quaá àöå cuäng laâ möåt àùåc trûng thuöåc vïì baãn chêët cuãa thúâi kyâ quaá àöå. d) Thúâi kyâ quaá àöå laâ möåt thúâi kyâ lõch sûã àùåc biïåt vaâ lêu daâi. Àöå daâi cuãa thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi phuå thuöåc vaâo caác nhên töë sau: - Tiïën haânh thaânh cöng àïën àêu sûå nghiïåp àöíi múái theo àûúâng löëi cuãa Àaåi höåi VI, Àaåi höåi VII vaâ Àaåi höåi VIII cuãa Àaãng. http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 62 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Khaã nùng vaâ baãn lônh khai thaác caác thuêån lúåi do thúâi àaåi vaâ cöng cuöåc àöíi múái taåo ra cuäng nhû vûúåt qua nhûäng thaách thûác vaâ nguy cú nhû nguy cú tuåt hêåu, nguy cú chïåch hûúáng, nguy cú tham nhuäng vaâ nguy cú diïîn biïën hoâa bònh cuãa caác thïë lûåc thuâ àõch. - Khaã nùng vaâ baãn lônh khai thaác àïën mûác naâo, phaát huy àïën mûác naâo nöåi lûåc trïn cú súã khúi dêåy tinh thêìn yïu nûúác vaâ yïu chuã nghôa xaä höåi àïí àoáng goáp sûác ngûúâi, sûác cuãa cho sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác. Àöìng thúâi vúái phaát huy nöåi lûåc vaâ dûåa chñnh vaâo phaát huy nöåi lûåc maâ tranh thuã àïën mûác cao nhêët sûå húåp taác vaâ giuáp àúä tûâ bïn ngoaâi. Àïí àïì ra nhûäng chuã trûúng, chñnh saách vaâ biïån phaáp phuâ húåp, haån chïë nhûäng sai lêìm, phaãi chia thúâi kyâ quaá àöå ra nhiïìu chùång àûúâng. Caái khoá khùn nhêët laâ phaãi biïët tñnh àïën nhûäng nhiïåm vuå àùåc thuâ cuãa tûâng chùång àûúâng, àùåc biïåt quan troång laâ chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå. 23. Quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa vaâ chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta. 1. Quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa: Dûúái taác àöång cuãa quy luêåt quan hïå saãn xuêët phaãi phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët - quy luêåt chi phöëi sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi - thò têët caã caác nûúác, caác dên töåc duâ súám hay muöån àïìu ài lïn chûä nghôa xaä höåi. Trong thûåc tiïîn lõch sûã, coá nhûäng nûúác, nhûäng dên töåc phaát triïín tuêìn tûå tûâ hònh thaái kinh tïë — xaä höåi thêëp àïën hònh thaái kinh tïë - xaä höåi cao. Nhûng cuäng coá möåt söë nûúác, möåt söë dên töåc, trong nhûäng àiïìu kiïån nhêët àõnh, coá thïí phaát triïín vûúåt qua möåt hoùåc hai hònh thaái kinh tïë - xaä höåi. Chùèng haån, nûúác Myä vaâ Canaàa àaä boã qua chïë àöå phong kiïën àïí tiïën lïn chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Nûúác Öxtrêylia àaä boã qua chïë àöå chiïëm hûäu nö lïå vaâ chïë àöå phong kiïën àïí lïn chïë àöå tû baãn chuã nghôa v.v.. Sûå phaát triïín nhaãy voåt àoá http://ebooks.vdcmedia.com
  10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 63 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k khöng traái vúái quy luêåt cuãa sûå phaát triïín xaä höåi loaâi ngûúâi. Vò vêåy, trong thúâi àaåi ngaây nay, caác nûúác kinh tïë laåc hêåu, chûa qua giai àoaån phaát triïín chïë àöå tû baãn chuã nghôa cuäng coá khaã nùng quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi. Nhûng muöën biïën khaã nùng àoá thaânh hiïån thûåc phaãi coá nhûäng àiïìu kiïån nhêët àõnh. - Àiïìu kiïån bïn trong: Sûå nghiïåp caách maång nûúác àoá phaãi do àaãng caách maång chên chñnh cuãa giai cêëp cöng nhên laänh àaåo. Giai cêëp cöng nhên phaãi giaânh àûúåc chñnh quyïìn; hoaân thaânh cú baãn cuöåc caách maång dên töåc dên chuã; coá àûúâng löëi caách maång àuáng, coá phûúng phaáp caách maång khoa hoåc. - Àiïìu kiïån bïn ngoaâi: Coá sûå giuáp àúä vaâ húåp taác cuãa caác lûåc lûúång tiïën böå trïn thïë giúái. Trong thúâi àaåi ngaây nay, cuöåc caách maång khoa hoåc - kyä thuêåt phaát triïín hïët sûác maånh meä vaâ nhanh choáng, phên cöng lao àöång quöëc tïë ngaây caâng sêu sùæc, nïìn kinh tïë thïë giúái àaä hònh thaânh vaâ coá thõ trûúâng thöëng nhêët, caác nûúác àïìu coá nhu cêìu húåp taác, laâm ùn vúái nhau. Trong hoaân caãnh àoá, nïëu coá chñnh saách kinh tïë àöëi ngoaåi àuáng àùæn thò caác nûúác kinh tïë laåc hêåu vúái àêìy àuã caác àiïìu kiïån bïn trong, coá khaã nùng sûã duång tiïìm lûåc kinh tïë thïë giúái àïí quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa, xeát vïì mùåt kinh tïë laâ: - Chó boã qua sûå thöëng trõ cuãa quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa, chûá khöng boã qua (hay xoáa saåch) moåi quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa. - Chó boã qua nhûäng khuyïët têåt cuãa kinh tïë haâng hoáa hay kinh tïë thõ trûúâng, chûá khöng boã qua kinh tïë haâng hoáa hay kinh tïë thõ trûúâng. - Ài lïn chuã nghôa xaä höåi tûâ möåt nïìn kinh tïë saãn xuêët nhoã laâ chuã yïëu, thiïëu nhûäng tiïìn àïì kinh tïë vaâ tiïìn àïì vêåt chêët möåt caách http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản