intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p7

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p7

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 64 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nghiïm troång, thò khöng àûúåc boã qua caác quy luêåt phaát triïín tûå nhiïn cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. Nûúác ta coá khaã nùng vaâ àiïìu kiïån tiïën lïn chuã nghôa xaä höåi boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa, trong àoá coá nhûäng thuêån lúåi vaâ nhûäng khoá khùn nhêët àõnh. - Vïì thuêån lúåi: chuáng ta coá "chñnh quyïìn thuöåc vïì nhên dên, nûúác nhaâ ài vaâo giai àoaån hoâa bònh xêy dûång. Dên töåc ta laâ möåt dên töåc anh huâng, coá yá chñ vûún lïn maänh liïåt. Nhên dên ta coá loâng yïu nûúác nöìng naân, cêìn cuâ lao àöång vaâ saáng taåo, àaä xêy dûång àûúåc möåt söë cú súã vêåt chêët ban àêìu. Cuöåc caách maång khoa hoåc vaâ cöng nghïå hiïån àaåi, cuâng vúái xu thïë quöëc tïë hoáa àúâi söëng kinh tïë laâ möåt thúâi cú àïí phaát triïín". - Vïì khoá khùn: "Àêët nûúác traãi qua haâng chuåc nùm chiïën tranh, hêåu quaã àïí laåi coân nùång nïì, nhûäng taân dû cuãa thûåc dên, phong kiïën coân nhiïìu..."; hêåu quaã cuãa cú chïë têåp trung quan liïu bao cêëp, vúái sûác ò cuãa noá, khöng dïî gò xoáa ngay àûúåc. Trong àiïìu kiïån àoá, phaãi coá möåt chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi àuáng àùæn múái coá thïí àûa nûúác ta quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi; boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa. 2. Chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå ài lïn chuã nghôa xaä höåi úã nûúác ta: Thúâi kyâ quaá àöå laâ möåt thúâi kyâ lõch sûã lêu daâi coá nhiïìu biïën àöång. Àïí coá chuã trûúng, chñnh saách, biïån phaáp àuáng, cêìn thiïët phaãi phên thúâi kyâ quaá àöå thaânh nhûäng chùång àûúâng. Hiïån nay, nûúác ta vêîn àang úã chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå. Viïåc xaác àõnh chùång àûúâng àêìu tiïn coá yá nghôa lyá luêån vaâ thûåc tiïîn quan troång. - Noá xaác àõnh chöî àûáng, thûåc traång kinh tïë — xaä höåi nûúác ta, khùæc phuåc àûúåc sûå nhêån thûác giaãn àún vïì chuã nghôa xaä höåi. http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 65 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr - Giuáp chuáng ta tòm ra nhûäng àùåc trûng vaâ muåc tiïu kinh tïë xaä höåi phuâ húåp, tûâ àoá coá chuã trûúng, àûúâng löëi, chñnh saách vaâ biïån phaáp thñch húåp, traánh àûúåc sûå sai lêìm vaâ taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho chùång àûúâng tiïëp theo. Muåc tiïu cuãa chùång àûúâng àêìu tiïn laâ: Thöng qua àöíi múái toaân diïån, xaä höåi àaåt túái traång thaái öín àõnh, vûäng chùæc, taåo thïë phaát triïín nhanh úã chùång àûúâng tiïëp theo. Caác giaãi phaáp mêëu chöët: - Nêng cao yá chñ tûå lûåc tûå cûúâng, phaát huy moåi tiïìm nùng vêåt chêët vaâ trñ tuïå cuãa toaân dên töåc, caác ngaânh, caác àõa phûúng trong caã nûúác. - Múã röång quan hïå húåp taác quöëc tïë. - Phaát huy vai troâ àöång lûåc cuãa khoa hoåc vaâ cöng nghïå. - Sûã duång sûác maånh töíng húåp caác thaânh phêìn kinh tïë. - Xêy dûång nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn vêån haânh theo cú chïë thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Nhûäng muåc tiïu, chuã trûúng vaâ biïån phaáp trong chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta laâ thïí hiïån sûå vêån duång tû tûúãng cuãa Lïnin vïì chñnh saách kinh tïë múái vaâo àiïìu kiïån cuå thïí cuãa nûúác ta. 24. Tñnh têët yïëu khaách quan, àùåc àiïím vaâ xu hûúáng vêån àöång cú baãn cuãa nïìn kinh tïë haâng hoáa trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta? 1. Tñnh têët yïëu khaách quan cuãa sûå töìn taåi nïìn kinh tïë haâng hoáa trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta. Trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta, nhûäng àiïìu kiïån chung cuãa kinh tïë haâng hoáa vêîn töìn taåi: http://ebooks.vdcmedia.com
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 66 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k a) Phên cöng lao àöång xaä höåi khöng mêët ài maâ coân phaát triïín caã chiïìu röång lêîn chiïìu sêu. Sûå chuyïn mön hoáa vaâ húåp taác hoáa lao àöång àaä múã röång ra trïn phaåm vi quöëc tïë. b) Nïìn kinh tïë àaä vaâ àang töìn taåi vúái nhiïìu hònh thûác súã hûäu khaác nhau vïì tû liïåu saãn xuêët vaâ saãn phêím lao àöång. Trong möîi hònh thûác súã hûäu, coá nhiïìu àún võ kinh tïë àöåc lêåp vïì saãn xuêët, kinh doanh, do àoá, phaãi thöng qua hònh thaái haâng hoáa - tiïìn tïå àïí thûåc hiïån viïåc haåch toaán kinh doanh vaâ lûu thöng phên phöëi. Do nhûäng àiïìu kiïån trïn, nïìn kinh tïë haâng hoáa vêîn töìn taåi nhû laâ möåt têët yïëu khaách quan. Mö hònh "kinh tïë chó huy" hay mö hònh kïë hoaåch hoáa têåp trung quan liïu bao cêëp töìn taåi möåt thúâi àaä kòm haäm, thêåm chñ phuã àõnh kinh tïë haâng hoáa vaâ trïn thûåc tïë, chuáng ta àaä phaãi traã giaá. Trong thúâi gian gêìn àêy, nïìn kinh tïë nûúác ta àang chuyïín sang cú chïë thõ trûúâng, àaä thuác àêíy nïìn kinh tïë haâng hoáa phaát triïín. 2. Àùåc àiïím vaâ xu hûúáng vêån àöång cuãa nïìn kinh tïë haâng hoáa trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta: a) Nïìn kinh tïë nûúác ta àang trong quaá trònh chuyïín biïën tûâ nïìn kinh tïë haâng hoáa keám phaát triïín mang nùång tñnh tûå cêëp, tûå tuác thaânh nïìn kinh tïë haâng hoáa phaát triïín tûâ thêëp àïën cao. Àùåc àiïím naây xuêët phaát tûâ thûåc traång kinh tïë úã nûúác ta, biïíu hiïån úã caác mùåt: - Cú cêëu haå têìng saãn xuêët vaâ xaä höåi thêëp keám. - Trònh àöå cú súã vêåt chêët vaâ cöng nghïå trong caác xñ nghiïåp quöëc doanh laåc hêåu, khöng coá khaã nùng caånh tranh. - Kinh nghiïåm quaãn lyá kinh doanh non yïëu, thiïëu àöåi nguä caác nhaâ doanh nghiïåp coá têìm cúä. - Thu nhêåp cuãa ngûúâi lao àöång thêëp, sûác mua giaãm, dung lûúång thõ trûúâng nhoã beá. http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 67 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k b) Nïìn kinh tïë haâng hoáa dûåa trïn cú súã nïìn kinh tïë töìn taåi nhiïìu thaânh phêìn. Sûå töìn taåi cuãa cú cêëu kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn vaâ caác thaânh phêìn àïìu saãn xuêët haâng hoáa laâ möåt àùåc àiïím cuãa nïìn kinh tïë haâng hoáa trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta. Sûã duång sûác maånh töíng húåp cuãa nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn taåo khaã nùng àûa nïìn kinh tïë haâng hoáa thoaát khoãi tònh traång thêëp keám. Sûå thay àöíi cú cêëu ngaânh theo hûúáng kinh tïë dõch vuå phaát triïín nhanh choáng, coá taác duång laâm cho kinh tïë haâng hoáa phaát triïín, hònh thaânh möåt cú cêëu kinh tïë cöng - nöng nghiïåp vaâ dõch vuå theo hûúáng ngaây caâng hiïån àaåi. c) Nïìn kinh tïë haâng hoáa phaát triïín theo cú cêëu kinh tïë "múã" giûäa nûúác ta vúái caác nûúác trïn thïë giúái. Cú cêëu kinh tïë "kheáp kñn", tûå cung tûå cêëp gùæn liïìn vúái kinh tïë tûå nhiïn, saãn xuêët nhoã. Sûå ra àúâi cuãa nïìn kinh tïë haâng hoáa tû baãn chuã nghôa àaä laâm cho thõ trûúâng dên töåc gùæn vúái thõ trûúâng thïë giúái. Nïìn kinh tïë haâng hoáa vúái cú cêëu kinh tïë "múã" ra àúâi, bùæt nguöìn tûâ quy luêåt phên cöng vaâ húåp taác quöëc tïë vaâ tûâ quy luêåt phên böë vaâ phaát triïín khöng àïìu vïì taâi nguyïn, lao àöång vaâ thïë maånh cuãa möîi nûúác... Cú cêëu kinh tïë múã laâ àiïìu kiïån phaát triïín kinh tïë haâng hoáa trong nûúác vúái töëc àöå nhanh, hiïåu quaã lúán. Nïìn kinh tïë haâng hoáa theo cú cêëu kinh tïë "múã", phuâ húåp vúái chiïën lûúåc thõ trûúâng "hûúáng ngoaåi". Thöng qua hoaåt àöång xuêët, nhêåp khêíu àïí phaát huy nguöìn lûåc cuãa àêët nûúác, khai thaác sûác maånh vïì khoa hoåc vaâ cöng nghïå tiïn tiïën trïn thïë giúái. d) Phaát triïën kinh tïë haâng hoáa theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vúái vai troâ chuã àaåo cuãa kinh tïë quöëc doanh vaâ sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác. - Vai troâ àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa cuãa kinh tïë quöëc doanh. http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 68 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k + Trong cú cêëu kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn, kinh tïë quöëc doanh nùæm àûúåc caác ngaânh, caác lônh vûåc, caác cú súã kinh tïë troång yïëu vaâ then chöët nïn noá coá khaã nùng chi phöëi caác thaânh phêìn kinh tïë khaác phaát triïín theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. + Àïí laâm àûúåc vai troâ chuã àaåo, kinh tïë quöëc doanh phaãi phaát huy sûác maånh töíng húåp cuãa caác thaânh phêìn kinh tïë khaác; phaãi àöíi múái cú cêëu saãn xuêët, chiïën lûúåc kinh doanh; àöíi múái cöng nghïå, cú chïë quaãn lyá àïí coá thïí àuã sûác àûáng vûäng vaâ chiïën thùæng trong möi trûúâng húåp taác vaâ caånh tranh vúái caác thaânh phêìn kinh tïë khaác. - Vai troâ quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác - nhên töë baão àaãm cho àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa cuãa kinh tïë haâng hoáa. + Sûå phaát triïín kinh tïë haâng hoáa coá nhûäng taác duång tñch cûåc, nhûng cuäng coá nhûäng khuyïët têåt nhêët àõnh. Do àoá, àoâi hoãi phaãi coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác. + Muåc àñch vaâ àöång cú cuãa caác loaåi saãn xuêët haâng hoáa coân töìn taåi úã nûúác ta cuäng khöng giöëng nhau, thêåm chñ mêu thuêîn, loaåi trûâ nhau, cuäng àoâi hoãi phaãi coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác. + Do töìn taåi khaá lêu trong cú chïë kïë hoaåch hoáa têåp trung quan liïu, bao cêëp, nïn nhûäng cöng cuå àïí nhaâ nûúác sûã duång àiïìu haânh kinh tïë coân keám hiïåu lûåc, böå maáy nhaâ nûúác coân ñt kinh nghiïåm vaâ kiïën thûác vïì quaãn lyá kinh tïë theo cú chïë thõ trûúâng. Vò vêåy, phêën àêëu nêng cao nùng lûåc caác cöng cuå kinh tïë vaâ nêng cao trònh àöå quaãn lyá kinh tïë, nhêët laâ quaãn lyá kinh tïë vô mö cuãa nhaâ nûúác laâ hïët sûác cêìn thiïët. Caã trûúác mùæt vaâ lêu daâi. Caác àùåc àiïím vaâ xu hûúáng vêån àöång cuãa nïìn kinh tïë haâng hoáa úã nûúác ta trong thúâi kyâ quaá àöå bùæt nguöìn tûâ sûå chi phöëi cuãa caác quy luêåt kinh tïë thõ trûúâng vaâ tûâ vai troâ àõnh hûúáng cuãa kinh tïë quöëc doanh, vai troâ quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác. Caác àùåc àiïím trïn coá quan hïå mêåt thiïët vúái nhau phaãn aánh kïët quaã cuãa sûå phên tñch thûåc traång vaâ xu hûúáng vêån àöång nöåi taåi cuãa http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 69 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k quaá trònh hònh thaânh vaâ phaát triïín kinh tïë haâng hoáa úã nûúác ta hiïån nay vaâ trong tûúng lai. 25. Nhûäng àiïìu kiïån, phûúng hûúáng vaâ nhûäng giaãi phaáp mêëu chöët àïí phaát triïín kinh tïë haâng hoáa úã nûúác ta tûâ nay àïën nùm 2000. Àïí phaát triïín nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa, vêån àöång theo cú chïë thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cûãa nhaâ nûúác, phaãi taåo àûúåc nhûäng àiïìu kiïån sau: - Súám taåo ra sûå öín àõnh vïì chñnh trõ , kinh tïë, xaä höåi. ÖÍn àõnh vïì chñnh trõ coá nghôa laâ phaãi khùèng àõnh vai troâ laänh àaåo xaä höåi cuãa Àaãng cuâng vúái hïå thöëng chñnh trõ coá àuã uy tñn vaâ sûác maånh, baão àaãm àiïìu haânh àêët nûúác tiïën lïn theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. ÖÍn àõnh vïì kinh tïë chuã yïëu vaâ trûúác hïët laâ sûå öín àõnh vïì taâi chñnh, tiïìn tïå baão àaãm hoaåt àöång kinh tïë öín àõnh: kñch thñch àêìu tû phaát triïín. ÖÍn àõnh xaä höåi laâ taåo àûúåc niïìm tin cuãa nhên dên àöëi vúái laänh àaåo, àöëi vúái chïë àöå. - Xêy dûång cú súã haå têìng vêåt chêët vaâ haå têìng xaä höåi: xêy dûång, phaát triïín cú súã haå têìng vêåt chêët, nhû giao thöng, bûu àiïån, thöng tin, àiïån nûúác... nhùçm phuåc vuå töët phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ thu huát àêìu tû nûúác ngoaâi. Xêy dûång haå têìng xaä höåi chuã yïëu vaâ quan troång laâ hïå thöëng giaáo duåc, y tïë, baão hiïím, múã mang tri thûác, tùng cûúâng sûác khoãe cho chuã thïí xêy dûång nïìn kinh tïë haâng hoáa. - Xêy dûång hïå thöëng luêåt phaáp vaâ böå maáy àiïìu haânh àïí baão àaãm sûå öín àõnh cöng bùçng trong nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn. - Taåo àûúåc nhûäng têm lyá têåp quaán mang tñnh xaä höåi phuâ húåp vaâ coá lúåi cho nïìn kinh tïë haâng hoáa, nhû biïët kinh doanh, biïët laâm giaâu, thñch ûáng vúái cú chïë thõ trûúâng, khöng coân luyïën tiïëc mong chúâ bao cêëp, cam chõu ngheâo khoá... http://ebooks.vdcmedia.com
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 70 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Súám àaâo taåo àöåi nguä caác nhaâ quaãn lyá, kinh doanh gioãi thñch ûáng vúái thõ trûúâng, vûâa àuã nùng lûåc töí chûác phaát triïín kinh tïë haâng hoáa trong nûúác vûâa àuã nùng lûåc liïn doanh vúái nûúác ngoaâi. Phûúng hûúáng vaâ biïån phaáp mêëu chöët àïí phaát triïín kinh tïë haâng hoáa úã nûúác ta laâ: - Nhêët quaán chñnh saách kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vúái sûå àa daång hoáa caác loaåi hònh súã hûäu vúái nhiïìu hònh thûác töí chûác kinh doanh àïí sûã duång coá hiïåu quaã sûác maånh töíng húåp caác thaânh phêìn kinh tïë, khai thaác àûúåc moåi tiïìm nùng vïì vöën, lao àöång vaâ nghïå thuêåt kinh doanh trong moåi têìng lúáp dên cû. - Sùæp xïëp töí chûác laåi khu vûåc kinh tïë quöëc doanh àïí khu vûåc kinh tïë naây chó nùæm ngaânh, khêu, mùåt haâng then chöët, taåo àiïìu kiïån àûáng vûäng trong caånh tranh, kinh doanh coá hiïåu quaã, giûä àûúåc vai troâ chuã àaåo trong nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn. - Sûã duång töët caác hònh thûác cuãa kinh tïë tû baãn nhaâ nûúác, têån duång sûác maånh höîn húåp giûäa tû baãn trong vaâ ngoaâi nûúác caã vïì vöën, cöng nghïå vaâ taâi nùng quaãn lyá goáp sûác cuâng nhaâ nûúác phaát triïín kinh tïë. - Phên cöng vaâ hiïåp taác lao àöång theo hûúáng chuyïn mön hoáa kïët húåp vúái àa daång hoáa saãn xuêët kinh doanh; múã röång kinh tïë dõch vuå. Coi troång vaâ khuyïën khñch sûã duång lao àöång trñ tuïå ("chêët xaám"). Xaác àõnh ngaânh, mùåt haâng muäi nhoån; chuá troång kïët húåp phên cöng vaâ húåp taác lao àöång quöëc tïë. - Àêíy maånh nghiïn cûáu, ûáng duång thaânh tûåu khoa hoåc vaâ cöng nghïå múái. Vûâa phaát triïín kinh tïë theo chiïìu röång vûâa phaát triïín theo chiïìu sêu, tùng sûác caånh tranh trïn thõ trûúâng quöëc tïë. - Xêy dûång thõ trûúâng "hûúáng ngoaåi" àa daång vïì hònh thûác, chuãng loaåi, nêng cao chêët lûúång àaåt túái tiïu chuêín quöëc tïë, lêëy thõ trûúâng trong nûúác laâm cú súã. http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 71 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr - Thûåc hiïån chñnh saách àöëi ngoaåi coá lúåi cho sûå phaát triïín kinh tïë haâng hoáa, nghôa laâ múã röång quan hïå àa daång vïì hònh thûác, àa phûúng vïì nguöìn. Trïn nguyïn tùæc cuâng coá lúåi, khöng can thiïåp vaâo nöåi böå cuãa nhau, khöng phên biïåt chïë àöå chñnh trõ - xaä höåi. Àoá laâ nhûäng biïån phaáp mêëu chöët àïí phaát triïín kinh tïë haâng hoáa úã nûúác ta. 26. Sûå cêìn thiïët khaách quan vaâ lúåi ñch cuãa sûå töìn taåi nïìn kinh tïë coá nhiïìu thaânh phêìn? Àùåc àiïím cuãa caác thaânh phêìn kinh tïë? Trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta, sûå töìn taåi cú cêëu kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn laâ têët yïëu vaâ coá lúåi, vò: - Coá nhûäng thaânh phêìn kinh tïë do lõch sûã àïí laåi vaâ coân coá lúåi cho sûå phaát triïín kinh tïë, nhû kinh tïë tû baãn tû nhên, kinh tïë caá thïí. - Do chñnh saách caãi taåo xaä höåi cuä, naãy sinh nhûäng thaânh phêìn kinh tïë múái, nhû chuã nghôa tû baãn nhaâ nûúác, caác loaåi hònh húåp taác xaä. - Do yïu cêìu xêy dûång xaä höåi múái, hònh thaânh caác thaânh phêìn kinh tïë múái nhû kinh tïë quöëc doanh. Sûå töìn taåi nhiïìu thaânh phêìn kinh tïë khùæc phuåc àûúåc tònh traång àöåc quyïìn, taåo ra sûå caånh tranh; àoá laâ àöång cú thuác àêíy nïìn kinh tïë haâng hoáa phaát triïín. Mùåt khaác, chó riïng kinh tïë quöëc doanh vaâ kinh tïë têåp thïí chûa coá àuã khaã nùng thay thïë caác thaânh phêìn kinh tïë khaác àïí phaát triïín nïìn kinh tïë coá hiïåu quaã, laâm ra nhiïìu saãn phêím nhêët cho xaä höåi. Phaát triïín nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn laâ àùåc trûng cú baãn cuãa nïìn kinh tïë quaá àöå vûâa laâ têët yïëu, cêìn thiïët, vûâa laâ phûúng tiïån àïë àaåt muåc àñch cuãa nïìn saãn xuêët xaä höåi. Noá vûâa taåo cú súã laâm chuã vïì kinh tïë, vûâa baão àaãm kïët húåp haâi hoâa hïå thöëng lúåi ñch kinh tïë. Àoá chñnh laâ àöång lûåc cuãa sûå phaát triïín. Viïåc múã àûúâng cho caác thaânh phêìn kinh tïë khaác phaát triïín laâ sûå cúãi troái sûác saãn xuêët, khai thaác àûúåc moåi tiïìm nùng, kñch thñch àûúåc moåi nguöìn nhên taâi, vêåt lûåc, chêët xaám goáp phêìn phaát triïín saãn xuêët, taåo nhiïìu cuãa caãi cho xaä http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 72 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k höåi, giaãi quyïët cöng ùn viïåc laâm cho haâng triïåu lao àöång trong luác Nhaâ nûúác chûa coá àuã àiïìu kiïån thu huát moåi lûåc lûúång lao àöång xaä höåi. Viïåc sûã duång cú cêëu kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn khöng nhûäng giaãi phoáng sûác saãn xuêët, khai thaác moåi khaã nùng phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët trong nûúác, maâ coân têån duång sûác maånh kinh tïë quöëc tïë, tranh thuã sûå àêìu tû, húåp taác quöëc tïë, khùæc phuåc tònh traång biïåt lêåp cuãa nïìn kinh tïë nûúác ta vúái nïìn kinh tïë thïë giúái, vûâa giaãi quyïët cöng ùn viïåc laâm, múã röång ngaânh nghïì trong nûúác, khai thaác töët mùåt haâng xuêët khêíu muäi nhoån coá hiïåu quaã, têån duång thïë maånh cuãa àêët nûúác. Cuöëi cuâng, sûå töìn taåi nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn vûâa laâ chiïën lûúåc kinh tïë lêu daâi, vûâa laâ cú súã thûåc hiïån chiïën lûúåc xaä höåi: xoáa dêìn mùåc caãm ngoaâi biïn chïë nhaâ nûúác, giaãi quyïët naån thêët nghiïåp, sûå luyïën tiïëc vúái cú chïë bao cêëp, "hiïån vêåt hoáa" trao àöíi... Trong cú cêëu kinh tïë mhiïìu thaânh phêìn, möîi thaânh phêìn kinh tïë coá àùåc àiïím riïng. Kinh tïë quöëc doanh dûåa trïn súã hûäu toaân dên vïì tû liïåu saãn xuêët vúái caác hònh thûác xñ nghiïåp cöng, nöng, thûúng nghiïåp quöëc doanh, nùæm giûä, kinh doanh, khai thaác nhûäng taâi nguyïn, nhûäng ngaânh then chöët, nùæm caác maåch maáu cuãa nïìn kinh tïë quöëc dên. Phûúng thûác quaãn lyá khoa hoåc hún, trònh àöå lûåc lûúång saãn xuêët, quan hïå xaä höåi vaâ quan hïå phên phöëi cuäng cao hún caác thaânh phêìn kinh tïë khaác. Noá àûúåc têåp trung xêy dûång khöng ngûâng lúán maånh àïí àuã nùng lûåc giûä vai troâ chuã àaåo cuãa nïìn kinh tïë theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa àöëi vúái caác thaânh phêìn kinh tïë khaác. - Kinh tïë têåp thïí dûåa trïn loaåi hònh súã hûäu têåp thïí vïì tû liïåu saãn xuêët (trûâ ruöång àêët thuöåc súã hûäu toaân dên), duúái caác hònh thûác húåp taác xaä, têåp àoaân saãn xuêët trong nöng nghiïåp, tiïíu thuã cöng nghiïåp hay trong lônh vûåc lûu thöng, dõch vuå. Xeát vïì trònh àöå lûåc lûúång saãn xuêët, quaãn lyá, trònh döå xaä höåi hoáa thò kinh tïë têåp thïí thêëp hún kinh tïë quöëc doanh, nhûng noá cuäng àûúåc xêy dûång, cuãng cöë vaâ cuâng vúái kinh tïë quöëc doanh laâ nïìn taãng cuãa nïìn kinh tïë quöëc dên xaä höåi chuã http://ebooks.vdcmedia.com
  10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 73 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nghôa. - Kinh tïë tû baãn tû nhên dûåa trïn hònh thûác súã hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa vïì tû liïåu saãn xuêët vaâ trïn cú súã quan hïå boác löåt lao àöång laâm thuï (tuy coá giúái haån). Noá àûúåc pheáp hoaåt àöång trong nhûäng ngaânh nhaâ nûúác khöng cêìn thiïët nùæm giûä, nhûng nùçm trong khuön khöí phaáp luêåt quy àõnh. Giai cêëp àaåi diïån cho noá laâ giai cêëp tû saãn khöng coân nùæm giûä chñnh quyïìn, nhûng àûúåc pheáp hoaåt àöång kinh doanh, àûúåc pheáp sûã duång vöën, vêåt tû kyä thuêåt vaâ nghïå thuêåt quaãn lyá kinh doanh, taåo ra cuãa caãi vêåt chêët cho xaä höåi, goáp phêìn thuác àêíy nïìn kinh tïë haâng hoáa phaát triïín. Noá coá thïí liïn doanh vúái nhaâ nûúác bùçng nhiïìu hònh thûác. - Kinh tïë caá thïí dûåa trïn hònh thûác súã hûäu caá thïí vïì tû liïåu saãn xuêët vaâ lao àöång cuãa baãn thên. Noá hoaåt àöång trïn phaåm vi röång, caã thaânh thõ, nöng thön, trïn moåi lônh vûåc, ngaânh nghïì. Loaåi hònh kinh tïë naây phên taán manh muán; kyä thuêåt, nùng suêët lao àöång thêëp. Trong cú chïë caånh tranh, noá dïî bõ phên hoáa. Kinh tïë caá thïí hoùåc àöåc lêåp, hoùåc caá thïí tham gia húåp taác xaä, hoùåc liïn kïët vúái caác doanh nghiïåp lúán vúái nhiïìu hònh thûác. Trïn thûåc tïë, giûäa caác thaânh phêìn kinh tïë coá möëi quan hïå vûâa thöëng nhêët vûâa mêu thuêîn, cho nïn trong quaá trònh vêån àöång hoùåc àöåc lêåp, hoùåc coá xu hûúáng àan kïët vúái nhau hònh thaânh caác loaåi hònh súã hûäu höîn húåp vúái nhûäng hònh thûác töí chûác kinh doanh àa daång. Möåt trong nhûäng hònh thûác kinh tïë quaá àöå laâ chuã nghôa tû baãn nhaâ nûúác, dûåa trïn cú súã höîn húåp vïì súã hûäu tû liïåu saãn xuêët, àûúåc nhaâ nûúác sûã duång àïí phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët coá lúåi cho chuã nghôa xaä höåi. Chuã nghôa tû baãn nhaâ nûúác àûúåc nhaâ nûúác sûã duång vúái caác hònh thûác: xñ nghiïåp cöng tû húåp doanh (nhaâ nûúác vaâ nhaâ tû baãn cuâng goáp vöën kinh doanh); xñ nghiïåp liïn doanh vúái tû baãn nûúác ngoaâi, kinh tiïu àaåi lyá gia cöng àùåt haâng, hay caác hònh thûác tö nhûúång... http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản