intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p9

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p9

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 84 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Caác nguyïn tùæc phên phöëi noái trïn àûúåc biïíu hiïån úã caác hònh thûác thu nhêåp chuã yïëu laâ: + Tiïìn lûúng. Tiïìn lûúng laâ hònh thûác biïíu hiïån chuã yïëu cuãa nguyïn tùæc phên phöëi theo lao àöång. Thûåc chêët cuãa tiïìn lûúng laâ möåt phêìn thu nhêåp quöëc dên duâng àïí phên phöëi cho ngûúâi lao àöång dûúái hònh thûác tiïìn tïå, cùn cûá vaâo söë lûúång vaâ chêët lûúång lao àöång tûâng ngûúâi, àïí taái saãn xuêët sûác lao àöång. Coá hai hònh thûác tiïìn lûúng chuã yïëu laâ tiïìn lûúng theo thúâi gian vaâ tiïìn lûúng theo saãn phêím. Ngoaâi tiïìn lûúng, ngûúâi lao àöång coân coá thïí nhêån àûúåc tiïìn thûúãng; àoá laâ phêìn böí sung tiïìn lûúng àöëi vúái ngûúâi laâm viïåc coá kïët quaã, coá chêët lûúång cao hún. Tiïìn lûúng laâ àöång lûåc maånh meä, coá taác duång tñch cûåc thuác àêíy tiïën böå kinh tïë. Tuy nhiïn, tiïìn lûúng chó phaát huy àûúåc vai troâ àöång lûåc kinh tïë cuãa noá khi coá chïë àöå tiïìn lûúng àuáng àùæn, húåp lyá. + Lúåi nhuêån, lúåi tûác. Lúåi nhuêån, lúåi tûác laâ hònh thûác thu nhêåp tûâ nguyïn tùæc phên phöëi theo taâi saãn hay vöën. Àöëi vúái vöën tûå coá cuãa caác doanh nghiïåp tû nhên laâ vöën cöí phêìn cuãa cöí àöng trong caác xñ nghiïåp cöí phêìn, sau tûâng chu kyâ saãn xuêët kinh doanh, ngûúâi súã hûäu noá nhêån àûúåc thu nhêåp dûúái hònh thûác lúåi nhuêån hay lúåi tûác cöí phêìn. Àöëi vúái vöën cho vay, ngûúâi súã hûäu noá seä nhêån àûúåc thu nhêåp dûúái hònh thûác lúåi tûác. + Thu nhêåp tûâ quyä tiïu duâng cöng cöång. Hònh thûác thu nhêåp naây laâ biïíu hiïån cuãa nguyïn tùæc phên phöëi qua caác quyä phuác lúåi têåp thïí vaâ phuác lúåi xaä höåi, nhû trúå cêëp khoá khùn, sinh àeã, öëm àau, tai naån, nhaâ treã, hoåc têåp... Caác têìng lúáp dên http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 85 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr cû khaác nhêån àûúåc thu nhêåp naây dûúái hònh thûác tiïìn hûu trñ àöëi vúái ngûúâi nghó hûu, tiïìn trúå cêëp nuöi dûúäng ngûúâi giaâ, treã em, tiïìn cûáu tïë xaä höåi. + Thu nhêåp tûâ kinh tïë gia àònh. Kinh tïë gia àònh coá vai troâ rêët quan troång. Súã hûäu trong kinh tïë gia àònh laâ loaåi súã hûäu àùåc biïåt (vöën, taâi saãn) vaâ hoaåt àöång cuãa noá dûåa vaâo viïåc sûã duång lao àöång ngoaâi giúâ laâm viïåc úã xñ nghiïåp, cú quan, húåp taác xaä hoùåc cuãa nhûäng ngûúâi khaác trong gia àònh. Do àoá, thu nhêåp tûâ kinh tïë gia àònh cuäng thuöåc loaåi àùåc biïåt: vûâa gùæn vúái phên phöëi theo lao àöång vûâa gùæn vúái phên phöëi theo taâi saãn hoùåc vöën. Nhû vêåy, caác quan hïå phên phöëi, caác hònh thûác thu nhêåp trong thúâi kyâ quaá àöå rêët àa daång. Möåt ngûúâi lao àöång, möåt gia àònh coá thïí coá thu nhêåp tûâ tiïìn lûúng, tûâ lúåi nhuêån, lúåi tûác, tûâ kinh tïë gia àònh nïëu vûâa laâm viïåc úã xñ nghiïåp, cú quan, vûâa coá cöí phêìn, vûâa hoaåt àöång kinh tïë gia àònh. 32. Cú chïë kinh tïë laâ gò? Caác böå phêån cêëu thaânh cuãa noá? Thïë naâo laâ cú chïë thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác? 1. Cú chïë kinh tïë. Cú chïë kinh tïë laâ toaân böå hïå thöëng nhûäng taác àöång coá yá thûác vaâ coá töí chûác cuãa con ngûúâi àïën kinh tïë vô mö vaâ vi mö, phaãn aánh àuáng caác quy luêåt kinh tïë khaách quan, baão àaãm cho nïìn kinh tïë vêån haânh theo àõnh hûúáng muåc tiïu àaä xaác àõnh. Cú chïë kinh tïë mang tñnh khaách quan vaâ coá vai troâ quan troång trong viïåc nhêån thûác, phaãn aánh vaâ vêån duång quy luêåt khaách quan. Caác böå phêån cêëu thaânh cuãa cú chïë kinh tïë: - Caác phaåm truâ, quy luêåt taác àöång trong nïìn kinh tïë (nhû quy luêåt giaá trõ, quy luêåt cung - cêìu, quy luêåt caånh tranh, quy luêåt lûu thöng tiïìn tïå). http://ebooks.vdcmedia.com
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 86 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Phaáp luêåt, nhêët laâ phaáp luêåt vïì kinh tïë vúái tñnh àöìng böå vaâ hiïåu lûåc thûåc hiïån cuãa noá. - Thõ trûúâng. - Kïë hoaåch - yïëu töë baão àaãm nïìn kinh tïë haâng hoáa phaát triïín theo hûúáng muåc tiïu tûâng thúâi kyâ vaâ muåc tiïu àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. - Chñnh saách kinh tïë - xaä höåi vaâ viïåc thûåc hiïån noá trong hiïån thûåc kinh tïë (chñnh saách taâi chñnh quöëc gia, chñnh saách tiïìn tïå, tñn duång, giaá caã, kinh tïë àöëi ngoaåi...) nhû nhûäng àoân bêíy kñch thñch. - Caác cöng cuå kinh tïë khaác nhû: kinh tïë quöëc doanh, dûå trûä quöëc gia, haåch toaán kinh doanh... 2. Cú chïë thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác - Cú chïë thõ trûúâng laâ töíng thïí nhûäng möëi quan hïå kinh tïë, caác phaåm truâ kinh tïë vaâ quy luêåt kinh tïë coá quan hïå hûäu cú vúái nhau cuâng taác àöång àïí àiïìu tiïët cung - cêìu, giaá caã, cuâng nhûäng haânh vi cuãa nhûäng ngûúâi tham gia thõ trûúâng nhùçm giaãi quyïët ba vêën àïì cú baãn: saãn xuêët caái gò, saãn xuêët nhû thïë naâo vaâ saãn xuêët cho ai? Cú chïë thõ trûúâng coá mùåt tñch cûåc laâ chñnh nhûng cuäng coá mùåt tiïu cûåc vaâ tûå phaát. Vò vêåy, cú chïë thõ trûúâng phaãi coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác. Sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác nhùçm hûúáng sûå phaát triïín kinh tïë theo nhûäng muåc tiïu, phûúng hûúáng nhêët àõnh, haån chïë mùåt tiïu cûåc cuãa cú chïë thõ trûúâng, àiïìu tiïët vô mö nïìn kinh tïë... Caác cöng cuå àïí quaãn lyá laâ: phaáp luêåt, chñnh saách, caác àoân bêíy kinh tïë, kïë hoaåch, caác nguöìn dûå trûä kinh tïë. Trong àiïìu kiïån nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn, viïåc àöíi múái cú chïë kinh tïë vaâ töí chûác quaãn lyá àûúåc xêy dûång theo hûúáng chuã yïëu sau àêy: http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 87 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Xoáa boã triïåt àïí cú chïë têåp trung quan liïu bao cêëp, xêy dûång cú chïë vaâ töí chûác quaãn lyá phuâ húåp vúái sûå phaát triïín nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn coá kïë hoaåch, coá sûå àiïìu tiïët cuãa nhaâ nûúác. Àêy laâ phûúng hûúáng nhùçm dên chuã hoáa àúâi söëng kinh tïë, giaãi phoáng moåi nùng lûåc saãn xuêët, phaát triïín maånh meä lûåc lûúång saãn xuêët, múã röång phên cöng lao àöång xaä höåi vaâ nêng cao hiïåu quaã kinh tïë. - Tùng cûúâng chûác nùng vaâ caác cöng cuå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác vïì kinh tïë xaä höåi. Nhaâ nûúác thûåc hiïån chûác nùng quaãn lyá àöëi vúái moåi hoaåt àöång kinh tïë — xaä höåi thöng qua caác cöng cuå luêåt phaáp, kïë hoaåch vaâ caác chñnh saách kinh tïë xaä höåi, nhùçm taåo ra möi trûúâng saãn xuêët vaâ kinh doanh thuêån lúåi, àöìng thúâi tûâng bûúác kiïím soaát vaâ àiïìu tiïët caác hoaåt àöång saãn xuêët vaâ kinh doanh cuãa caác thaânh phêìn kinh tïë. - Phên cêëp quaãn lyá giûäa chñnh quyïìn trung ûúng vaâ àõa phûúng kïët húåp quaãn lyá theo ngaânh vaâ laänh thöí. Vêën àïì cú baãn vaâ quan troång nhêët laâ nêng cao àûúåc hiïåu lûåc vaâ chêët lûúång quaãn lyá nhaâ nûúác tûâ trung ûúng àïën caác àõa phûúng, cú súã. - Thûåc hiïån chïë àöå tûå chuã saãn xuêët - kinh doanh cuãa caác àún võ kinh tïë, nhêët laâ caác cú súã kinh tïë quöëc doanh, laâm cho caác cú súã thûåc hiïån àûúåc àêìy àuã nhêët quyïìn tûå chuã cuãa hoå vïì saãn xuêët kinh doanh, taâi chñnh, nhên lûåc, lao àöång, húåp àöìng vaâ liïn doanh kinh tïë, giao dõch thõ trûúâng v.v.. - Xêy dûång möåt hïå thöëng caán böå phuâ húåp vúái cú chïë múái àïí quaãn lyá nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn. Tñch cûåc àaâo taåo vaâ böìi dûúäng àöåi nguä caán böå quaãn lyá kinh tïë, thuöåc caác ngaânh, caác cêëp vaâ caác nhaâ kinh doanh thuöåc caác thaânh phêìn kinh tïë nhùçm àaáp ûáng yïu cêìu bûác thiïët cuãa nïìn kinh tïë - xaä höåi. 33. Vai troâ vaâ chûác nùng kinh tïë cuãa nhaâ nûúác? Trong quaãn lyá kinh tïë, nhaâ nûúác sûã duång nhûäng cöng cuå gò? http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 88 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 1. Vai troâ kinh tïë cuãa nhaâ nûúác. Trong bêët cûá xaä höåi naâo, nhaâ nûúác cuäng àïìu coá vai troâ kinh tïë. Nhûng úã möîi chïë àöå xaä höåi, vai troâ kinh tïë cuãa nhaâ nûúác coá nöåi dung vaâ biïíu hiïån thñch húåp vúái chïë àöå àoá. Nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa laâ nhaâ nûúác cuãa nhên dên lao àöång, àaåi biïíu cho lúåi ñch cuãa ngûúâi lao àöång. Vò vêåy, nhaâ nûúác coá vai troâ kinh tïë laâ töí chûác vaâ quaãn lyá toaân böå nïìn kinh tïë quöëc dên úã caã têìm vô mö lêîn têìm vi mö, trong àoá, quaãn lyá kinh tïë vô mö cuãa nhaâ nûúác laâ chuã yïëu. Nhaâ nûúác coá vai troâ kinh tïë trïn, vò: - Nhaâ nûúác, vúái tû caách laâ ngûúâi àaåi diïån cuãa toaân dên, coá nhiïåm vuå quaãn lyá àêët nûúác vïì mùåt haânh chñnh vaâ kinh tïë. - Nhaâ nûúác laâ ngûúâi àaåi diïån cho súã hûäu toaân dên vïì tû liïåu saãn xuêët, coá nhiïåm vuå quaãn lyá caác xñ nghiïåp thuöåc khu vûåc kinh tïë quöëc doanh. - Vai troâ quaãn lyá kinh tïë cuãa nhaâ nûúác goáp phêìn quan troång vaâo viïåc khùæc phuåc nhûäng yïëu keám, thuác àêíy nhûäng nhên töë tñch cûåc luön nêíy sinh trong nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn vêån àöång theo cú chïë thõ trûúâng àûa nïìn kinh tïë phaát triïín theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. 2. Chûác nùng kinh tïë cuãa nhaâ nûúác. Nhaâ nûúác coá nhûäng chûác nùng kinh tïë sau àêy: a) Chûác nùng quaãn lyá vô mö nïìn kinh tïë Trïn cú súã baão àaãm quyïìn tûå chuã kinh doanh cuãa caác doanh nghiïåp, nhaâ nûúác têåp trung thûåc hiïån töët chûác nùng quaãn lyá vô mö nïìn kinh tïë vúái nhûäng nöåi dung sau: Trûúác hïët, nhaâ nûúác taåo ra möi trûúâng vaâ àiïìu kiïån cho hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh. Àïí laâm àiïìu àoá, nhaâ nûúác phaãi baão àaãm sûå öín àõnh vïì chñnh trõ, kinh tïë xaä höåi cho moåi ngûúâi yïn têm saãn xuêët http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 89 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k kinh doanh, duy trò luêåt phaáp, trêåt tûå vaâ an toaân xaä höåi; thi haânh nhêët quaán caác chñnh saách vaâ thïí chïë theo hûúáng àöíi múái, öín àõnh möi trûúâng kinh tïë vi mö, khöëng chïë laåm phaát, àiïìu tiïët thõ trûúâng, ngùn ngûâa vaâ xûã lyá nhûäng àöåt biïën xêëu; xêy dûång cú súã haå têìng baão àaãm àiïìu kiïån cú baãn cho hoaåt àöång kinh tïë, hïå thöëng taâi chñnh tiïìn tïå, hïå thöëng phaáp chïë vaâ vùn hoáa - xaä höåi. - Dêîn dùæt vaâ höî trúå nhûäng nöî lûåc phaát triïín thöng qua kïë hoaåch vaâ caác chñnh saách kinh tïë, sûã duång coá troång àiïím caác nguöìn taâi lûåc têåp trung vaâ lûåc lûúång dûå trûä; phaát huy vai troâ cuãa kinh tïë quöëc doanh; taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi múã röång kinh tïë àöëi ngoaåi. - Hoaåch àõnh vaâ thûåc hiïån caác chñnh saách xaä höåi, baão àaãm sûå thöëng nhêët giûäa phaát triïín kinh tïë vaâ phaát triïín xaä höåi. - Quaãn lyá vaâ kiïím soaát viïåc sûã duång taâi saãn quöëc gia nhùçm baão töìn vaâ phaát triïín caác taâi saãn àoá, trong àoá coá böå phêån taâi saãn giao cho kinh tïë quöëc doanh. - Xêy dûång vaâ quaãn lyá nhûäng dûå trûä quöëc gia (lûúng thûåc, haâng hoáa thiïët yïëu, tiïìn tïå v.v...) àïí àiïìu tiïët kinh tïë vô mö. b) Chûác nùng quaãn lyá caác xñ nghiïåp thuöåc khu vûåc kinh tïë quöëc doanh Nhaâ nûúác quaãn lyá caác xñ nghiïåp thuöåc khu vûåc kinh tïë quöëc doanh vúái tû caách laâ ngûúâi chuã súã hûäu toaân dên. Song, nhaâ nûúác chó laâ ngûúâi chuã súã hûäu àaåi biïíu. Àöëi vúái khu vûåc kinh tïë quöëc doanh, nhaâ nûúác quaãn lyá giaán tiïëp vúái chûác nùng cuå thïí sau: - Quyïët àõnh phûúng hûúáng kinh doanh cuãa doanh nghiïåp vaâ nghôa vuå cuãa doanh nghiïåp àöëi vúái nhaâ nûúác. Quyïët àõnh thaânh lêåp xñ nghiïåp múái, hoùåc giaãi thïí xñ nghiïåp saãn xuêët vaâ kinh doanh yïëu keám, thua löî. http://ebooks.vdcmedia.com
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 90 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Böí nhiïåm hay miïîn nhiïåm giaám àöëc vaâ caác chûác danh khaác cuãa xñ nghiïåp. - Ban haânh nhûäng chñnh saách cêìn thiïët coá tñnh phaáp lïånh àöëi vúái doanh nghiïåp vaâ kiïím tra viïåc thûåc hiïån nhûäng chñnh saách àoá. 3. Nhûäng cöng cuå àïí nhaâ nûúác sûã duång trong quaãn lyá kinh tïë. - Xêy dûång, ban haânh vaâ thûåc thi luêåt phaáp àaáp ûáng yïu cêìu quaãn lyá kinh tïë - xaä höåi theo cú chïë thõ trûúâng. Xêy dûång vaâ ban haânh hïå thöëng luêåt kinh tïë, luêåt baão vïå möi trûúâng... - Tùng cûúâng kïë hoaåch hoáa vô mö trïn cú súã àöíi múái kïë hoaåch hoáa, chuyïín tûâ kïë hoaåch hoáa têåp trung quan liïu sang kïë hoaåch hoáa àõnh hûúáng, baão àaãm caác cên àöëi töíng thïí cú baãn cuãa nïìn kinh tïë. - Xêy dûång hïå thöëng kïë toaán, thöëng kï vaâ thöng tin kinh tïë phuåc vuå cho cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác vaâ quaãn lyá saãn xuêët, kinh doanh àaáp ûáng yïu cêìu kõp thúâi, chñnh xaác vaâ àêìy àuã. - Àöíi múái cùn baãn hïå thöëng taâi chñnh - tiïìn tïå. Chñnh saách taâi chñnh quöëc gia hûúáng vaâo viïåc taåo vöën vaâ sûã duång vöën coá hiïåu quaã trong toaân xaä höåi... Phêën àêëu cên bùçng ngên saách nhaâ nûúác möåt caách tñch cûåc; nuöi dûúäng vaâ phaát triïín caác nguöìn thu, chöëng thêët thu. Hoaân chónh phaáp chïë vïì thuïë laâm àoân bêíy kñch thñch vaâ hûúáng dêîn saãn xuêët kinh doanh, baão àaãm nguöìn thu ngên saách vaâ àiïìu tiïët thu nhêåp, thûåc hiïån cöng bùçng xaä höåi. Caãi töí hïå thöëng ngên haâng àïí hoaåt àöång coá hiïåu quaã. 34. Àùåc àiïím vaâ nöåi dung cuãa kïë hoaåch hoáa úã nûúác ta trong thúâi kyâ quaá àöå? Phûúng hûúáng àöíi múái chuã yïëu trong kïë hoaåch hoáa? 1. Àùåc àiïím kïë hoaåch hoáa trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta. Trïn cú súã nhêån thûác vaâ vêån duång caác quy luêåt khaách quan, nhêët laâ caác quy luêåt kinh tïë, nhaâ nûúác xêy dûång vaâ thûåc hiïån caác kïë hoaåch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi trong tûâng thúâi kyâ. http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 91 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Nïìn kinh tïë trong thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi laâ nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn nïn kïë hoaåch hoáa laâ möåt cöng cuå quan troång àïí nhaâ nûúác töí chûác vaâ quaãn lyá nïìn kinh tïë phaát triïín theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Àùåc àiïím kinh tïë quyïët àõnh àùåc àiïím cuãa kïë hoaåch hoáa trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta. Àoá laâ kïë hoaåch hoáa àõnh hûúáng gùæn liïìn vúái hoaåch àõnh caác chñnh saách kinh tïë vaâ hïå thöëng àoân bêíy kinh tïë, nhû giaá caã, thuïë, tñn duång, luêåt kinh doanh v.v.. Kïë hoaåch hoáa trûåc tiïëp chó diïîn ra trong möåt phaåm vi nhêët àõnh, coân chuã yïëu laâ kïë hoaåch hoáa giaán tiïëp. 2. Nöåi dung cuãa kïë hoaåch hoáa úã nûúác ta trong chùång àûúâng àêìu tiïn. Möîi thúâi kyâ nhêët àõnh coá nöåi dung kïë hoaåch hoáa thñch húåp àïí thûåc hiïån chiïën lûúåc kinh tïë - xaä höåi. Trong chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta, nöåi dung cuãa kïë hoaåch laâ xêy dûång vaâ thûåc hiïån kïë hoaåch phaát triïín nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn vêån haânh theo cú chïë thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác nhùçm àaåt àûúåc möåt cú cêëu kinh tïë cöng - nöng nghiïåp - dõch vuå hiïån àaåi gùæn vúái sûå phên cöng vaâ húåp taác quöëc tïë ngaây caâng sêu röång hún. Trong àiïìu kiïån nûúác ta, cêìn "tùng cûúâng kïë hoaåch hoáa vô mö trïn cú súã àöíi múái kïë hoaåch hoáa, chuyïín tûâ kïë hoaåch hoáa têåp trung quan liïu sang kïë hoaåch hoáa àõnh hûúáng, baão àaãm caác cên àöëi töíng thïí cú baãn cuãa nïìn kinh tïë (cên àöëi cung - cêìu; tiïìn - haâng; thu — chi; xuêët - nhêåp khêíu, tñch luäy - tiïu duâng...). Kïë hoaåch nhaâ nûúác coá chûúng trònh, dûå aán àêìu tû cuãa chñnh phuã baão àaãm àiïìu kiïån thûåc hiïån caác muåc tiïu lúán, ài àöi vúái viïåc thûåc hiïån caác chñnh saách àoân bêíy kinh tïë laâ chñnh àïí hûúáng dêîn vaâ höî trúå caác ngaânh, caác àõa phûúng vaâ cú súã phaát triïín theo àõnh hûúáng kïë hoaåch"1. 1 Chiïën lûúåc öín àõnh vaâ phaát triïín kinh tïë — xaä höåi àïën nùm 200, Nxb, Sûå thêåt, Haâ Nöåi, 1991, tr.26-27. http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 92 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Àïí thûåc hiïån àûúåc nöåi dung quan troång trïn, phaãi nêng cao chêët lûúång kïë hoaåch hoáa nïìn kinh tïë quöëc dên, lêëy thõ trûúâng laâm àöëi tûúång vaâ laâ cùn cûá quan troång nhêët.... nêng cao dêìn trònh àöå dûå baáo kinh tïë - xaä höåi trong cöng taác kïë hoaåch hoáa1. Nhû vêåy, àöíi múái cöng taác kïë hoaåch hoáa laâ möåt têët yïëu khaách quan, theo phûúng hûúáng: Möåt laâ, lêëy thõ trûúâng laâm cùn cûá vaâ àöëi tûúång chuã yïëu cuãa kïë hoaåch hoáa. Hai laâ, thay hïå thöëng chó tiïu phaáp lïånh aáp àùåt bùçng hïå thöëng chó tiïu cên àöëi mang tñnh àõnh hûúáng. Ba laâ, thûåc hiïån kïë hoaåch hoáa hai cêëp: cêëp nhaâ nûúác gùæn vúái kïë hoaåch hoáa vô mö vaâ cêëp cú súã gùæn vúái kïë hoaåch hoáa vi mö. Böën laâ, nêng cao trònh àöå dûå baáo kinh tïë - xaä höåi trong cöng taác kïë hoaåch hoáa. Nùm laâ, caãi tiïën hïå thöëng böå maáy laâm kïë hoaåch vaâ nêng cao trònh àöå cho àöåi nguä caán böå laâm kïë hoaåch. 35. Thïë naâo laâ haåch toaán kinh tïë? Taác duång vaâ nhûäng nguyïn tùæc cú baãn cuãa haåch toaán kinh tïë? 1. Haåch toaán kinh tïë laâ phaåm truâ kinh tïë xuêët hiïån gùæn liïìn vúái sûå xuêët hiïån caác xñ nghiïåp quöëc doanh; noá phaãn aánh caác quan hïå kinh tïë múái, khaác vïì chêët, giûäa nhaâ nûúác vaâ xñ nghiïåp, giûäa caác xñ nghiïåp vúái nhau, 1. Xem Baáo caáo Chñnh trõ cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng khoáa VI taåi Àaåi höåi Àaãng lêìn thûá VII giûäa xñ nghiïåp vúái caác töí chûác kinh tïë khaác, giûäa xñ nghiïåp vúái caán böå cöng nhên viïn... Haåch toaán kinh tïë coân laâ phûúng phaáp quaãn lyá saãn xuêët kinh doanh coá kïë hoaåch cuãa caác xñ nghiïåp quöëc doanh vaâ têåp thïí, dûåa trïn cú súã chuã àöång sûã duång möåt caách coá hïå thöëng caác quan hïå http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản