intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành đường lối ứng dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p3

Chia sẻ: Sdsdg Thyrty | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối ứng dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách tài chính tín dụng Thực hiện chính sách tài chính, tín dụng đối với kinh tế tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Bảo đảm để kinh tế tư nhân tiếp cận và được hưởng các ưu đãi của Nhà nước cho kinh tế hộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho đầu tư theo các mục tiêu được Nhà nước khuyến khích. Nhà nước hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng chung (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc ) tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối ứng dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p3

  1. B¶ng 1: Doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh tõ 1991 ®Õn hÕt 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 §¬n vÞ: doanh nghiÖp N¨m Tæng T¨ng sè Doanh C«ng C«ng C«ng sè n¨m nghiÖp ty ty cæ ty hîp tr­íc t­ TNHH phÇn danh (%) nh©n 1991 132 76 49 7 1992 7.241 3112,87 3.034 1.144 63 1993 7.183 84,22 5.516 2.256 41 1994 7.460 -5,52 5.493 1.943 24 1995 5.729 -23,21 3.731 1.864 34 1996 5.522 -3,91 3.679 1.801 42 22
  2. 1997 3.760 -17 2.617 1.117 26 1998 3.121 47,86 1.998 1.044 79 1999 4.615 212,84 2.038 2.361 216 2000 14.438 - 6.468 7.244 726 3 9 9.946 - 4.589 4.912 445 - th¸ng 2001 Tæng 39.239 25.835 1.703 3 sè Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26-11-2001. * VÒ sè doanh nghiÖp thùc tÕ ho¹t ®éng TÝnh ®Õn ngµy 31-12-2000, c¶ n­íc cã 56.834 doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh, nh­ng sè doanh nghiÖp thùc tÕ 23
  3. ho¹t ®éng lµ 29-548 doanh nghiÖp (51,99%), c¸c doanh nghiÖp ch­a ho¹t ®éng 9.581 doanh nghiÖp (16,85%), sè doanh nghiÖp gi¶i thÓ chuyÓn sang lo¹i h×nh thøc kh¸c 18.887 doanh nghiÖp (24,44%), doanh nghiÖp ch­a t×m thÊy lµ 3.818 doanh nghiÖp (6,72%). Sè l­îng doanh nghiÖp thùc tÕ ho¹t ®éng tËp trung cao ë ngµnh th­¬ng m¹i, dÞch vô: 17.506 doanh nghiÖp chiÕm 59,3%; c«ng nghiÖp 6.979 doanh nghiÖp chiÕm 23,6%; c¸c ngµnh kh¸c 5.034 doanh nghiÖp chiÕm 17,05% (sè liÖu ®Õn ngµy 31-12-2000) (xem b¶ng 2). B¶ng 2: Sè l­îng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®ang ho¹t ®éng C¬ së §¬n N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m kinh vÞ 1996 1997 1998 1999 2000 2001/1996 doanh (%) Hé c¸ Hé 2.016.529 1.949.836 1981.306 1.981.306 2.054.178 145,61 thÓ 24
  4. Tû % 100 100 100 100 100 100 träng trong hé - C«ng hé 616.855 608.250 583.352 583.352 608.314 104,69 nghiÖp Tû % 30,6 31,2 29,4 29,4 29,6 träng trong hé - hé 1.102.619 1.022.385 1.058.385 1.058.542 1.088.606 100,61 Th­¬ng m¹i, dÞch vô Tû % 54,7 52,4 52,4 53,5 53,0 träng trong hé 25
  5. - C¸c hé 296.785 319.201 319.201 339.412 357.258 128,92 ngµnh kh¸c Tû % 14,7 16,4 16,4 17,1 17,4 träng trong hé Doanh DN 20.272 21.032 21.032 20.578 22.767 145,61 nghiÖp cña t­ nh©n Tû % 100 100 100 100 100 100 träng trong DN - C«ng DN 5.832 6.073 6.073 5.927 6.049 119,66 nghiÖp 26
  6. Tû % 30,6 31,2 31,2 29,4 29,6 träng trong DN - DN 12.695 13.010 13.010 12.494 14.234 138,67 Th­¬ng m¹i DV Tû % 54,7 52,5 52,5 53,5 53,1 träng trong DN - Ngµnh DN 1.745 1.949 1.949 2.157 2.484 288,48 kh¸c Tû % 14,7 16,3 17,1 17,3 17,9 träng trong DN 2. Vèn ®Çu t­ cña kinh tÕ t­ nh©n 27
  7. 2.1. Vèn cña hé kinh doanh c¸ thÓ Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ n¨m 2000 lµ 29.267 tû ®ång t¨ng 12,93% so víi n¨m 1999. Vèn ®Çu t­ cña hé kinh doanh c¸ thÓ n¨m 2000 chiÕm 81,54% trong tæng sè vèn ®Çu t­ cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ chiÕm 19,82% vèn ®Çu t­ x· héi. B¶ng 3: Vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn toµn x· héi n¨m 1999- 2000 §¬n vÞ: doanh nghiÖp TT ChØ tiªu §¬n N¨m N¨m T¨ng vÞ 1999 2000 so 1 Tæng sè vèn ®Çu t­ Tû 131.171 147.633 12,5 ph¸t triÓn x· héi ®ång 2 Khu vùc kinh tÕ t­ Tû 31.542 35.894 13,8 nh©n ®ång 28
  8. Trong tæng sè toµn x· % 24.05 24,31 héi - Doanh nghiÖp cña t­ Tû 5.628 6.627 17,7 nh©n ®ång + Tû träng trong toµn % 4,29 4,49 x· héi + Tû träng trong khu % 17,84 18,46 vùc t­ nh©n - Hé kinh doanh c¸ Tû 25.914 29.267 12,93 thÓ ®ång + Tû träng trong toµn % 19,76 19,82 x· héi + Tû träng trong khu % 82,16 81,54 vùc kinh tÕ t­ nh©n 29
  9. Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26-11-2001. Tæng vèn dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña hé kinh doanh c¸ thÓ lµ 63.668 tû ®ång, chiÕm 36,61% trong tæng sè vèn dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n (tÝnh ®Õn ngµy 31-12-2000). 2.2. Vèn cña doanh nghiÖp t­ nh©n. Vèn cña doanh nghiÖp t¨ng nhanh c¶ vÒ vèn ®¨ng ký kinh doanh, tæng vèn thùc tÕ sö dông vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn. Trong vèn ®¨ng ký cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn tõ n¨m 1991 ®Õn hÕt th¸ng 9 - 2001 ®¹t 50.795, 142 tû ®ång; n¨m 2000 t¨ng 87,5 lÇn so víi n¨m 1991. Trong ®ã doanh nghiÖp t­ nh©n ®¨ng ký 11.470,175 tû ®ång chiÕm 22,58%; c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®¨ng ký 29.064,160 tû ®ång chiÕm 57, 22%; c«ng ty cæ phÇn ®¨ng ký 10.260,770 tû ®ång, chiÕm 20,20% (xem b¶ng 5). 30
  10. B¶ng 4: Vèn ®¨ng ký thµnh phÇn doanh nghiÖp qua c¸c n¨m. §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m Tæng vèn Doanh C«ng ty C«ng ty C«ng ®¨ng ký nghiÖp t­ TNHH cæ phÇn ty nh©n hîp doanh 1991 158.155 24.095 52.560 81.500 - 1992 2.786.123 97.307 1.700.887 987.829 - 1993 4.288.556 1.375.187 2.304.943 608.426 - 1994 3.29.799 1.121.712 1.770.485 406.602 - 1995 3.070.176 953.985 1.916.507 199.684 - 1996 3.050.100 910.727 1.734.220 405.153 - 31
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2