intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối ứng dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p4

Chia sẻ: Sdsdg Thyrty | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
3
download

Giáo trình hình thành đường lối ứng dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối ứng dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối ứng dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p4

  1. 1997 2.548.098 701.667 1.563.862 282.569 - 1998 2769.731 652.858 1.479.724 637.149 - 1999 5.483.098 877.744 2.898.925 1.706.429 - 2000 13.831.465 2.813.544 7.985.190 3.032.731 - 9h/2001 9.510.841 1.941.349 5.656.857 1.912.635 - 50.795.142 11.470.175 29.064.160 10.260.770 - Tæng Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, ban kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26 - 11 -2001. TÝnh tõ khi cã luËt doanh nghiÖp ®Õn hÕt th¸ng 4 -2002 c¶ n­íc cã trªn 41.000 doanh nghiÖp míi thµnh lËp víi tæng sè vèn ®¨ng ký t­¬ng ®­¬ng 3,6 tû USD. Tæng vèn thùc tÕ sö dông cña doanh nghiÖp còng t¨ng nhanh. N¨m 2000 lµ 110.071 tû ®ång, t¨ng 38,46% so víi n¨m 1999; trong ®ã cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n t¨ng 32
  2. 40%, doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng 37,64%, c«ng ty cæ phÇn t¨ng 36,7% (xem b¶ng 6). N¨m 2000 khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· ®Çu t­ mau 20,3% cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· cæ phÇn ho¸. B¶ng 5: Tæng vèn thùc tÕ sö dông cña doanh nghiÖp §¬n vÞ: Tû ®ång TT Nguån vèn N¨m N¨m T¨ng so n¨m 1999 2000 tr­íc % 79.493,2 110.71,9 38,46 Tæng sè 1 Doanh nghiÖp t­ 11.828,2 16.281,1 37,64 nh©n 2 C«ng ty TNHH 37.426,6 52.426,8 40 3 C«ng ty cæ phÇn 30.230,76 41.353,6 36,79 33
  3. 4 C«ng ty hîp 7,3 10,3 41,09 doanh Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26 - 11 - 2001. Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng c¶ vÒ l­îng vèn vµ tû träng trong tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ cña toµn x· héi. Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t¨ng tõ 5.628 tû ®ång n¨m 1999 lªn 6.627 tû ®ång n¨m 2000; t¨ng 17,7%; tû träng trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n t¨ng tõ 17,84% n¨m 1999 lªn 18,46% n¨m 2000; tû träng trong tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi tõ 4.29% n¨m 1999 lªn 4,49% n¨m 2000 (xem b¶ng 5). N¨m 2000, tæng sè vèn sö dông cña c¸c doanh nghiÖp. 3. VÒ lao ®éng cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. TÝnh tõ n¨m 1996 ®Õn nay sè lao ®éng lµm viÖc táng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n phi n«ng nghiÖp trong c¸c n¨m ®Òu t¨ng trõ n¨m 1997. So víi tæng sè lao ®éng toµn x· héi th× 34
  4. khu vùc nµy chiÕm tû lÖ kho¶ng 11% qua c¸c n¨m, riªng n¨m 2000 lµ 12% (xem b¶ng 6). N¨m 2000, lao ®éng táng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, kÓ c¶ khu vùc n«ng nghiÖp lµ 21.017.326 ng­êi, chiÕm 65,3% lao ®éng cã viÖc lµm th­êng xuyªn trong c¶ n­íc. Trong c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp, sè lao ®éng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n n¨m 2000 lµ 4.643.844 lao ®éng, t¨ng 20,12% so víi n¨m 1996; b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 194.670 lao ®éng, t¨ng 4,75% n¨m. Trong 4 n¨m tõ 1997 ®Õn n¨m 2000 riªng khu vùc nµy thu hót thªm 997.019 lao ®éng, gÊp 6,6 lÇn so víi khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc. TÝnh tõ n¨m 1996 ®Õn nay, lao ®éng trong c«ng nghiÖp t¨ng nhiÒu h¬n ngµnh th­¬ng m¹i, dÞch vô. N¨m 2000 so víi n¨m 1996 lao ®éng trong c«ng nghiÖp thªm ®­îc 363.442 ng­êi, t¨ng 20,68%; trong khi lao ®éng th­¬ng m¹i, dÞch vô thªm ®­îc 271.476 ng­êi. Lao ®éng c«ng nghiÖp ë doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng nhanh h¬n ë hé kinh doanh c¸ thÓ; n¨m 2000 so víi n¨m 1996, lao ®éng c«ng nghiÖp ë doanh nghiÖp t¨ng 114,02%;l lao ®éng c«ng nghiÖp ë hé kinh doanh c¸ thÓ chØ t¨ng ®­îc 6,4% (xem b¶ng 6). 35
  5. B¶ng 6: Lao ®éng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n TT ChØ §¬n N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m 2000 tiªu vÞ 1996 1997 1998 1999 1 Tæng Ng­êi 3.865.163 3.66.825 3.816.942 4.097.455 4.643.844 sè lao ®éng Tû % 11,2 10,3 10,3 10,9 2.121.228 träng so víi tæng sè lao ®éng x· héi 1.1 C«ng Ng­êi 1.757.786 1.655.862 1.623.971 1.786.509 45,68 nghiÖp TT % 45,48 45,16 42,54 43,61 1.7535.824 trong khu 36
  6. vùc t­ nh©n 1.2 Th­¬ng Ng­êi 1.592.574 1.451.751 1.517.821 1.598.356 37,38 m¹i, dÞch vô C¸c % 41,2 559.212 39,77 39,00 786.792 ngµnh kh¸c 1.3 TT Ng­êi 514.803 15,25 675.150 712.590 16,94 trong khu vùc t­ nh©n 2 Lao Ng­êi 354.328 396.705 17,69 17,39 841.787 ®éng trong doanh nghiÖp 37
  7. 2.1 C«ng Ng­êi 233.078 252.657 435.907 539.533 498.847 nghiÖp TT % 65,78 63,85 273.819 322.496 59,26 träng trong doanh nghiÖp 2.2 Th­¬ng Ng­êi 65,78 63,85 62,81 59,77 59,26 m¹i, dÞch vô TT % 17,03 20,22 62,81 59,77 22,75 träng trong doanh nghiÖp 2.3 C¸c Ng­êi 60.314 79.998 22,86 22,3 191.507 ngµnh kh¸c 38
  8. TT % 17,03 20,22 99.618 120.317 22,75 träng trong doanh nghiÖp 3 Lao Ng­êi 3.510.835 3.271.120 3.381.035 3.557.922 3.802.057 ®éng trong hé kinh doanh c¸ thÓ 3.1 C«ng Ng­êi 1.524.708 1.403.205 1.350.152 1.464.013 1.622.381 nghiÖp Tû % 43,43 42.9 39.93 41,15 42,67 träng trong hé 3.2 Th­¬ng Ng­êi 1.531.638 1.388.701 1.455.351 1.501.636 1.584.391 m¹i, 39
  9. dÞch vô Tû % 43,63 42,45 43,04 42,21 41,67 träng trong hé 3.3 C¸c Ng­êi 45.489 479.214 575.532 592.273 595.285 ngµnh kh¸c Tû % 12,94 14,65 17,03 16,64 15,66 träng trong hé Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26-11-2001. 4. T¨ng tr­ëng s¶n xuÊt kinh doanh (GDP) khu vùc kinh tÕ t­ nh©n 40
  10. Tæng s¶n phÈm trong n­íc cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n t¨ng tr­ëng liªn tôc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N¨m 1996 GDP khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®¹t 68.518 tû ®ång, ®Õn n¨m 2000 lªn 86.929 tû ®ång, t¨ng b×nh qu©n 7%/n¨m. T­¬ng øng GDP cña hé kinh doanh c¸ thÓ tõ 52.169 tû ®ång n¨m 1996 lªn 66.142 tû ®ång n¨m 2000, t¨ng b×nh qu©n 7%/n¨m; cña doanh nghiÖp tõ 14.780 tû ®ång lªn 20.787 tû ®ång, t¨ng b×nh qu©n 7,1%/n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n xÊp xØ tèc ®é t¨ng GDP toµn bé nÒn kinh tÕ (xem b¶ng). 41

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản