intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành hệ thống vận dụng phương pháp phân đoạn mạng Wlan của vector khoảng cách p2

Chia sẻ: Sdsdg Thyrty | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành hệ thống vận dụng phương pháp phân đoạn mạng Wlan của vector khoảng cách p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống vận dụng phương pháp phân đoạn mạng wlan của vector khoảng cách p2', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành hệ thống vận dụng phương pháp phân đoạn mạng Wlan của vector khoảng cách p2

  1. 370 C¸ch thø 2 lµ truyÒn multicast. TruyÒn multicast ®−îc thùc hiÖn khi mét m¸y muèn göi gãi cho mét m¹ng con, hay cho mét nhãm n»m trong segment. C¸ch thø 3 lµ truyÒn qu¶ng b¸. TruyÒn qu¶ng b¸ ®−îc thùc hiÖn khi mét m¸y muèn göi cho tÊt c¶ c¸c m¸y kh¸c trong m¹ng. VÝ dô nh− server giö ®i mét th«ng ®iÖp vµ tÊt c¶ c¸c m¸y kh¸c trong cïng segment ®Òu nhËn ®−îc th«ng ®iÖp nµy. Khi mét thiÕt bÞ muèn göi mét gãi qu¶ng b¸ líp 2 th× ®Þa chØ MAC ®Ých cña frame ®ã sÏ lµ FF:FF:FF:FF:FF:FF theo sè thËp lôc ph©n. Víi ®Þa chØ ®Ých nh− vËy, mäi thiÕt bÞ ®Òu ph¶i nhËn vµ xö lý gãi qu¶ng b¸. MiÒn qu¶ng líp 2 cßn ®−îc xem miÒn qu¶ng b¸ MAC. MiÒn qu¶ng b¸ MAC bao gåm tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trong LAN cã thÓ nhËn ®−îc frame qu¶ng b¸ tõ mét host trong LAN ®ã. Switch lµ mét thiÕt bÞ líp 2. Khi switch nhËn ®−îc gãi qu¶ng b¸ th× nã sÏ göi ra tÊt c¶ c¸c port cña nã trõ port nhËn gãi vµo. Mçi thiÕt bÞ nhËn ®−îc gãi qu¶ng b¸
  2. 371 ®Òu ph¶i xö lý th«ng tin n»m trong ®ã. §iÒu nµy lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m¹ng v× tèn b¨ng th«ng cho môc ®Ých qu¶ng b¸. Khi hai switch kÕt nèi víi nhau, kÝch th−íc miÒn qu¶ng b¸ ®−îc t¨ng lªn. VÝ dô nh− h×nh 4.3.9.b-c, gãi qu¶ng b¸ ®−îc göi ra tÊt c¶ c¸c port cña Switch. 1 Switch 1 kÕt nèi víi Switch 2. Do ®ã gãi qu¶ng b¸ còng ®−îc truyÒn cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi vµo Switch 2. HËu qu¶ lµ l−îng b¨ng th«ng kh¶ dông gi¶m xuèng v× tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trong cïng mét miÒn qu¶ng b¸ ®Òu ph¶i nhËn vµ xö lý gãi qu¶ng b¸.
  3. 372 Router lµ thiÕt bÞ líp 3. Router kh«ng chuyÓn tiÕp c¸c gãi qu¶ng b¸. Do ®ã Router ®−îc sö dông ®Ó chia m¹ng thµnh nhiÒu miÒn ®ông ®é vµ nhiÒu miÒn qu¶ng b¸. 4.3.10. Th«ng tin liªn l¹c gi÷a Switch vµ m¸y tr¹m Khi mét m¸y tr¹m ®−îc kÕt nèi vµo mét LAN, nã kh«ng cÇn quan t©m ®Õn c¸c thiÕt bÞ kh¸c cïng kÕt nèi vµo LAN ®ã. M¸y tr¹m chØ ®¬n gi¶n lµ sö dông NIC ®Ó truyÒn d÷ liÖu xuèng m«i tr−êng truyÒn. M¸y tr¹m cã thÓ ®−îc kÕt nèi trùc tiÕp víi mét m¸y tr¹m kh¸c b»ng c¸p chÐo hoÆc lµ kÕt nèi vµo mét thiÕt bÞ m¹ng nh− hub, switch hoÆc router b»ng c¸p th¼ng. Switch lµ thiÕt bÞ líp 2 th«ng minh, cã thÓ häc ®Þa chØ MAC cña c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi vµo port cña nã. ChØ ®Õn khi thiÕt bÞ b¾t ®Çu truyÒn d÷ liÖu ®Õn switch th× nã míi häc ®−îc ®Þa chØ MAC cña thiÕt bÞ vµo b¶ng chuyÓn m¹ch. Cßn tr−íc ®ã nÕu thiÕt bÞ ch−a hÒ göi d÷ liÖu g× ®Õn switch th× switch ch−a nhËn biÕt g× vÒ thiÕt bÞ nµy.
  4. 373 Tæng kÕt Sau khi kÕt thóc ch−¬ng nµy, b¹n cÇn n¾m ®−îc c¸c ý quan träng sau: * LÞch sö vµ chøc n¨ng cña Ethernet chia sÎ, b¸n song c«ng. * §ông ®é trong m¹ng Ethernet * Microsegment. * CSMA/CD * C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng m¹ng * Chøc n¨ng cña repeater * Thêi gian truyÒn * Chøc n¨ng c¬ b¶n cña Fast Ethernet * Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng router, switch, vµ bridge * Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña switch * Thêi gian trÔ cña Ethernet switch * Sù kh¸c nhau gi÷a chuyÓn m¹ch líp 2 vµ líp 3 * ChuyÓn m¹ch ®èi xøng vµ bÊt ®èi xøng * Bé ®Öm * ChuyÓn m¹ch kiÓu store – and – forward vµ kiÓu cut – through. * Sù kh¸c nhau gi÷a hub, bridge vµ switch * Chøc n¨ng chÝnh cña switch * C¸c chÕ ®é chuyÓn m¹ch chÝnh cña switch
  5. 374 * TiÕn tr×nh häc ®Þa chØ cña switch * TiÕn tr×nh läc frame * MiÒn ®ông ®é va miÒn qu¶ng b¸.
  6. 375 CHƯƠNG 5: Switch Giíi thiÖu ThiÕt kÕ m¹ng lµ mét c«ng viÖc ®Çy th¸ch thøc chø kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh l¹i víi nhau. Mét hÖ thèng m¹ng ph¶i cã nhiÒu ®Æc ®iÓm nh− ®é tin cËy cao, dÔ dµng qu¶n lý vµ cã kh¶ n¨ng më réng. §Ó thiÕt kÕ mét hÖ thèng m¹ng víi ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc ®iÓm nh− vËy th× ng−êi thiÕt kÕ m¹ng cÇn ph¶i biÕt ®−îc r»ng mçi thµnh phÇn chÝnh trong m¹ng cã mét yªu cÇu thiÕt kÕ riªng biÖt. Sù c¶i tiÕn ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ m¹ng vµ kh¶ n¨ng cña m«i tr−êng m¹ng ®· lµm cho c«ng viÖc thiÕt kÕ m¹ng ngµy cµng trë nªn khã kh¨n h¬n. ViÖc sö dông nhiÒu lo¹i m«i tr−êng truyÒn kh¸c nhau vµ kÕt nèi LAN víi nhiÒu m¹ng bªn ngoµi ®· lµm cho m«i tr−êng m¹ng trë nªn phøc t¹p. Mét m¹ng ®−îc thiÕt kÕ tèt lµ m¹ng ®ã ph¶i t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng h¬n vµ Ýt cã trë ng¹i khi m¹ng ph¸t triÓn lín h¬n. Mét m¹ng LAN cã thÓ tr¶i réng trong mét phßng, trong mét toµ nhµ hay trªn nhiÒu toµ nhµ. Mét nhãm c¸c toµ nhµ thuéc vÒ mét tc, mét ®¬n vÞ th× ®−îc xem nh− lµ mét tr−êng ®¹i häc vËy. ViÖc thiÕt kÕ c¸c m¹ng LAN lín cÇn x¸c ®Þnh c¸c tÇng nh− sau: * TÇng truy cËp: kÕt nèi ng−êi dïng ®Çu cuèi vµo LAN * TÇng ph©n phèi: cung cÊp c¸c chÝnh s¸ch kÕt nèi gi÷a c¸c ng−êi dïng ®Çu cuèi LAN * TÇng trôc chÝnh: cung cÊp kÕt nèi nhanh nhÊt gi÷a c¸c ®iÓm ph©n phèi. Mçi mét tÇng trªn khi thiÕt kÕ cÇn ph¶i chän lùa switch phï hîp nhÊt ®Ó cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®Æc biÖt cña tÇng ®ã. C¸c ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng vµ yªu
  7. 37 6 cÇu kü thuËt cña mçi switch tuú thuéc vµo thiÕt kÕ cña mçi tÇng trong LAN. Do ®ã b¹n cÇn n¾m ®−îc vai trß cña mçi tÇng vµ chän lùa switch nh− thÕ nµo cho phï hîp víi tõng tÇng ®Ó b¶o ®¶m ho¹t ®éng tèi −u cho ng−êi dïng trong LAN. Sau khi hoµn tÊt ch−¬ng tr×nh nµy, c¸c b¹n cã thÓ thùc hiÖn ®−îc nh÷ng viÖc sau: * M« t¶ 4 môc tiªu chÝnh trong thiÕt kÕ LAN. * LiÖt kª c¸c ®iÓm quan träng cÇn l−u ý khi thiÕt kÕ LAN. * HiÓu ®−îc c¸c b−íc thiÕt kÕ hÖ thèng LAN * HiÓu ®−îc c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong thiÕt kÕ cÊu tróc 1,2 vµ 3. * M« t¶ m« h×nh thiÕt kÕ 3 tÇng. * X¸c ®Þnh chøc n¨ng cña tõng tÇng trong m« h×nh 3 tÇng nµy. * LiÖt kª c¸c Cisco switch sö dông cho tÇng truy cËp vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña chóng. * LiÖt kª c¸c Cisco switch sö dông cho tÇng ph©n phèi vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña chóng. * LiÖt kª c¸c Cisco switch sö dông cho tÇng trôc chÝnh vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña chóng. 5.1. ThiÕt kÕ LAN 5.1.1. C¸c môc tiªu khi thiÕt kÕ LAN B−íc ®Çu tiªn trong thiÕt kÕ LAN lµ thiÕt lËp vµ ghi l¹i c¸c môc tiªu cña viÖc thiÕt kÕ. Mçi mét tr−êng hîp hay mçi mét tæ chøc sÏ cã nh÷ng môc tiªu riªng. Cßn nh÷ng yªu cÇu sau lµ nh÷ng yªu cÇu th−êng gÆp trong hÇu hÕt c¸c thiÕt kÕ m¹ng:
  8. 377 * Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®−îc: ®−¬ng nhiªn yªu cÇu tr−íc nhÊt lµ m¹ng ph¶i ho¹t ®éng ®−îc. M¹ng ph¶i ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu c«ng viÖc cña ng−êi dïng, cung cÊp kÕt nèi gi÷a user vµ user, gi÷a user víi c¸c øng dông * Kh¶ n¨ng më réng: m¹ng ph¶i cã kh¶ n¨ng lín h¬n n÷a. ThiÕt kÕ ban ®Çu cã thÓ ph¸t triÓn lín h¬n n÷a mµ kh«ng cÇn nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n cña toµn bé thiÕt kÕ. * Kh¶ n¨ng thÝch øng: m¹ng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ víi mét c¸i nh×n vÒ nh÷ng kü thuËt ph¸t triÓn trong t−¬ng lai. M¹ng kh«ng nªn cã nh÷ng thµnh phÇn lµm giíi h¹n viÖc triÓn khai c¸c c«ng nghÖ kü thuËt míi vÒ sau nµy. * Kh¶ n¨ng qu¶n lý: m¹ng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó dÔ dµng qu¶n lý vµ theo dâi nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng æn ®Þnh cña hÖ thèng. 5.1.2. Nh÷ng ®iÒu cÇn quan t©m khi thiÕt kÕ LAN Cã nhiÒu tæ chøc muèn n©ng cÊp m¹ng LAN ®· cã cña m×nh hoÆc lËp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ vµ triÓn khai m¹ng LAN míi. Sù më réng trong thiÕt kÕ LAN lµ do sù ph¸t triÓn víi mét tèc ®é nhanh chãng cña c¸c c«ng nghÖ míi nh− Asynchoronous. Transfer Mode (ATM) ch¼ng h¹n, sù më réng nµy cßn lµ do cÊu tróc phøc t¹p cña LAN khi sö dông chuyÓn m¹ch LAN vµ m¹ng LAN ¶o (VLAN). §Ó tèi ®a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ l−îng b¨ng th«ng kh¶ dông, bµn cÇn quan t©m nh÷ng vÊn ®Ò sau khi thiÕt kÕ LAN: * Chøc n¨ng vµ vÞ trÝ ®Æt server * VÊn ®Ò ph¸t hiÖn ®ông ®é * Ph©n ®o¹n m¹ng * MiÒn qu¶ng b¸
  9. 378 Server cung cÊp dÞch vô chia sÎ tËp tin, m¸y in, th«ng tin liªn l¹c vµ nhiÒu dÞch vô øng dông kh¸c, server kh«ng thùc hiÖn chøc n¨ng nh− mét m¸y tr¹m th«ng th−êng. Server ch¹y c¸c hÖ ®iÒu hµnh ®Æc biÖt nh− NetWare, Windows NT, UNIX, vµ Linux. Mçi server th−êng giµnh cho mét chøc n¨ng riªng nh− Emai hoÆc chia sÎ tËp tin. Server cã thÓ ®−îc ph©n thµnh hai lo¹i: Server toµn hÖ thèng vµ server nhãm. Server toµn hÖ thèng cung cÊp dÞch vô cña nã ®Ó dïng cho mäi ng−êi dïng trong hÖ thèng m¹ng. VÝ dô nh− Email hay DNS lµ nh÷ng dÞch vô mµ mäi ng−êi trong tæ chøc ®Òu cÇn sö dông v× tÝnh chÊt tËp trung cña nh÷ng dÞch vô nµy. Cßn server nhãm th× chØ cung cÊp dÞch vô ®Ó phôc vô cho mét nhãm ng−êi dïng cô thÓ. VÝ dô nh− nh÷ng dÞch vô xö lý vµ chia sÎ tËp tin cã thÓ chØ phôc vô cho mét nhãm ng−êi dïng nµo ®ã th«i. Server toµn hÖ thèng nªn ®Æt ë tr¹m ph©n phèi chÝnh (MDF – Main distribution facility). Giao th«ng h−íng ®Õn server toµn hÖ thèng chØ ®i qua MDF th«i chø kh«ng ®i qua c¸c m¹ng kh¸c. N¬i ®Æt lý t−ëng cho c¸c server nhãm lµ ë tr¹m ph©n phèi trung gian gÇn nhãm ng−êi dïng mµ nã phôc vô nhÊt. Nh− vËy giao th«ng ®Õn c¸c server nµy chØ ®i trong m¹ng riªng cña IDF ®ã mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c m¹ng kh¸c. LAN switch líp 2 ®Æt trong MDF vµ c¸c IDF nªn cã ®−êng 100 Mb/s hoÆc h¬n dµnh cho c¸c server.
  10. 379 Ethernet node sö dông CSMA/CD. Mçi node ®Òu ph¶i chó ý ®Õn tÊt c¶ c¸c node kh¸c khi truy cËp vµo m«i tr−êng chia sÎ hay cßn gäi lµ miÒn ®ông ®é. NÕu hai node truyÒn d÷ liÖu cïng mét lóc th× ®ông ®é sÏ x¶y ra. Khi ®ông ®é x¶y ra, nh÷ng d÷ liÖu ®ang trªn ®−êng truyÒn sÏ bÞ huû bá vµ mét tÝn hiÖu b¸o nghÏn ®−îc ph¸t ra trong mäi m¸y trong miÒn ®ông ®é. Sau ®ã c¸c node ph¶i chê trong mét kho¶ng thêi gian ngÉu nhiªn råi míi truyÒn l¹i d÷ liÖu cña m×nh. §ông ®é x¶y ra nhiÒu qu¸ cã thÓ gi¶m l−îng b¨ng th«ng kh¶ dung trong m¹ng xuèng kho¶ng 35 – 40%. Do ®ã chóng ta cÇn chia nhá mét miÒn ®ông ®é thµnh nhiÒu miÒn ®ông ®é nhá h¬n, gióp gi¶m miÒn ®ông ®é trªn mçi miÒn vµ t¨ng l−îng b¨ng th«ng kh¶ dông cho mçi user. B¹n cã thÓ sö dông c¸c thiÕt bÞ líp 2 nh− brigde vµ switch ®Ó chia 1 LAN thµnh nhiÒu miÒn ®ông ®é nhá, cßn router ®−îc sö dông ®Ó chia nhá m¹ng ë líp 3.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản