intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành hệ thống vận dụng phương pháp phân đoạn mạng Wlan của vector khoảng cách p3

Chia sẻ: Sdsdg Thyrty | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành hệ thống vận dụng phương pháp phân đoạn mạng Wlan của vector khoảng cách p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống vận dụng phương pháp phân đoạn mạng wlan của vector khoảng cách p3', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành hệ thống vận dụng phương pháp phân đoạn mạng Wlan của vector khoảng cách p3

  1. 380 Gãi qu¶ng b¸ lµ gãi d÷ liÖu cã ®Þa chØ MAC ®Ých lµ: FF: FF: FF:FF:FF:FF. MiÒn qu¶ng b¸ lµ tËp hîp c¸c thiÕt bÞ cã thÓ nhËn ®−îc gãi qu¶ng b¸ xuÊt ph¸t tõ bÊt kú thiÕt bÞ nµo trong tËp hîp ®ã. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ nhËn ®−îc ®Òu ph¶i xö lý th«ng tin trong ®ã, viÖc xö lý gãi qu¶ng b¸ nµy lµm gi¶m l−îng b¨ng th«ng cña mçi host. ThiÕt bÞ líp 2 cã thÓ thu nhá kÝch th−íc miÒn ®ông ®é nh−ng kh«ngthÓ thu nhá kÝch th−íc cña miÒn qu¶ng b¸. ChØ cã router míi cã thÓ võa thu nhá kÝch th−íc miÒn ®ông ®é võa thu nhá kÝch th−íc miÒn qu¶ng b¸ ë líp 3.
  2. 381 5.1.3. Ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ LAN §Ó cã 1 m¹ng LAN ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña ng−êi sö dông, LAN cÇn ®−îc thiÕt kÕ vµ triÓn khai theo 1 kÕ ho¹ch víi ®Çy ®ñ hÖ thèng c¸c b−íc sau: * Thu thËp c¸c yªu cÇu vµ mong ®îi cña ng−êi sö dông m¹ng * Ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu vµ c¸c yªu cÇu thu thËp ®−îc * ThiÕt kÕ cÊu tróc LAN líp 1, 2 vµ 3 * Ghi nhËn l¹i c¸c b−íc triÓn khai m¹ng vËt lý vµ logic Qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin sÏ gióp cho b¹n x¸c ®Þnh vµ lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò hiÖn t¹i cña hÖ thèng m¹ng. Nh÷ng th«ng tin nµy cã thÓ bao gåm lÞch sö ph¸t triÓn tæ chøc, t×nh tr¹ng hiÖn t¹i, dù ¸n ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch ho¹t ®éng vµ qu¶n lý, hÖ thèng v¨n phßng vµ ph−¬ng thøc lµm viÖc, quan ®iÓm cña nh÷ng ng−êi sÏ sö dông m¹ng LAN. Sau ®©y lµ nh÷ng c©u b¹n nªn hái khi thu thËp th«ng tin: * Nh÷ng ng−êi nµo sÏ sö dông hÖ thèng m¹ng
  3. 382 * Kü n¨ng cña hä ë møc nµo? * Quan ®iÓm cña hä vÒ m¸y tÝnh vµ c¸c øng dông m¸y tÝnh lµ g×? * C¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch vÒ tæ chøc ®−îc ph¸t triÓn nh− thÕ nµo? * Cã d÷ liÖu nµo cÇn c«ng bè trong ph¹m vi giíi h¹n kh«ng? * Cã ho¹t ®éng nµo cÇn giíi h¹n kh«ng? * Nh÷ng giao thøc nµo ®−îc phÐp ch¹y trªn m¹ng? * CÇn hç trîc c¸c m¸y tÝnh ®Ó bµn kh«ng? * Ai lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®Þa chØ LAN? §Æt tªn, thiÕt kÕ cÊu tróc vµ cÊu h×nh? * Tµi nguyªn vÒ nh©n lùc, phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña tæ chøc lµ nh÷ng g×? Nh÷ng nguån tµi nguyªn nµy hiÖn ®ang ®−îc liªn kÕt vµ chia sÎ nh− thÕ nµo? Nguån tµi chÝnh mµ tæ chøc cã thÓ dµnh cho m¹ng lµ bao nhiªu? Ghi nhËn l¹i toµn bé c¸c yªu cÇu trªn cho phÐp chóng ta −íc l−îng ®−îc chi phÝ vµ kho¶ng thêi gian ®Ó triÓn khai dù ¸n thiÕt kÕ LAN. Mét ®iÓm rÊt quan träng mµ b¹n cÇn n¾m ®−îc lµ nh÷ng vÊn ®Ò ho¹t ®éng ®ang tån t¹i trong hÖ thèng m¹ng ®· cã. TÝnh kh¶ dông ®o l−êng møc ®é h÷u Ých cña hÖ thèng m¹ng, cã nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh kh¶ dông, bao gåm nh÷ng yÕu tè sau: * Th«ng l−îng * Thêi gian ®¸p øng * Kh¶ n¨ng truy cËp vµo tµi nguyªn m¹ng
  4. 383 Mçi kh¸ch hµng ®Òu cã ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ tÝnh kh¶ dông cña m¹ng. VÝ dô: kh¸ch hµng cÇn truyÒn tho¹i vµ video trªn m¹ng. Nh÷ng dÞch vô nµy ®ßi hái nhiÒu b¨ng th«ng h¬n l−îng b¨ng th«ng ®ang cã trªn m¹ng. §Ó t¨ng l−îng b¨ng th«ng kh¶ dông, cÇn ph¶i thªm nhiÒu tµi nguyªn vµo m¹ng nh−ng nh− vËy th× chi phÝ sÏ t¨ng theo. Do ®ã thiÕt kÕ m¹ng ph¶i lµm sao cung cÊp ®−îc kh¶ n¨ng sö dông lín nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. Sau khi ph©n tÝch vÒ tÝnh kh¶ dông, b−íc tiÕp theo lµ ph©n tÝch c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng m¹ng vµ ng−êi sö dông m¹ng ®ã. VÝ dô khi cµng cã nhiÒu øng dông m¹ng vÒ tho¹i vµ video th× nhu cÇu vÒ b¨ng th«ng m¹ng cµng t¨ng lªn nhiÒu h¬n. Mét thµnh phÇn n÷a trong b−íc ph©n tÝch nµy lµ ®¸nh gi¸ yªu cÇu cña ng−êi dïng. Mét m¹ng LAN mµ kh«ng thÓ cung cÊp th«ng tin nhanh chãng vµ chÝnh x¸c cho ng−êi sö dông lµ mét m¹ng LAN v« dông. Do ®ã yªu cÇu cña tæ chøc vµ yªu cÇu cña c¸c nh©n viªn trong tæ chøc ®ã ph¶i gÆp nhau. B−íc kÕ tiÕp lµ quyÕt ®Þnh cÊu tróc tæng thÓ cña LAN thÓ tho¶ m·n mäi yªu cÇu cña ng−êi sö dông. Trong gi¸o tr×nh nµy, chóng ta chØ tËp trung vµo cÊu tróc h×nh Sao vµ h×nh sao më réng. CÊu tróc h×nh Sao vµ h×nh sao më réng sö dông kü thuËt Ethernet 802,3 CSMA/CD. CÊu tróc h×nh Sao CSMA/CD ®ang lµ cÊu h×nh thèng trÞ hiÖn nay. ThiÕt kÕ cÊu tróc LAN cã thÓ ®−îc ph©n thµnh 3 b−íc theo 3 m« h×nh OSI nh− sau: • Líp M¹ng • Líp liªn kÕt d÷ liÖu • Líp vËt lý B−íc cuèi cïng trong thiÕt kÕ LAN lµ ghi nhËn l¹i c¸c cÊu tróc vËt lý vµ luËn lý cña hÖ thèng m¹ng. CÊu tróc vËt lý cña m¹ng lµ s¬ ®å kÕt nèi vËt lý cña c¸c
  5. 384 thµnh phÇn trong m¹ng LAN. Cßn thiÕt kÕ luËn lý lµ c¸ch ph©n dßng d÷ liÖu trong m¹ng. Nã còng bao gåm c¶ s¬ ®å tªn vµ ®Þa chØ ®−îc sö dông trong thiÕt kÕ LAN. S¬ ®å thiÕt kÕ LAN Hå s¬ thiÕt kÕ LAN bao gåm nh÷ng thµnh phÇn quan träng sau: • S¬ ®å cÊu tróc theo líp OSI • S¬ ®å LAN luËn lý • S¬ ®å LAN vËt lý • B¶ng ¸nh x¹ vÞ trÝ, ®Þa chØ vµ t×nh tr¹ng sö dông cña tõng thiÕt bÞ trong LAN (cut - sheet) • S¬ ®å VLAN luËn lý • S¬ ®å luËn lý líp 3 • S¬ ®å ®Þa chØ
  6. 385
  7. 386 Mét trong nh÷ng phÇn quan träng nhÊt mµ b¹n cÇn quan t©m khi thiÕt kÕ m¹ng lµ c¸p vËt lý. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸p sö dông cho LAN ®Òu dùa trªn c«ng nghÖ Fast Ethernet. Fast Ethernet lµ Ethernet ®−îc n©ng cÊp tõ 10Mb/s lªn 100 Mb/s vµ cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng song c«ng. Fast Ethernet vÉn sö dông cÊu tróc luËn lý h×nh bus h−íng qu¶ng b¸ chuÈn Ethernet cña 10BASE – T vµ ph−¬ng ph¸p CSMA/CD cho ®Þa chØ MAC.
  8. 387 Nh÷ng vÊn ®Ò trong thiÕt kÕ líp 1 bao gåm lo¹i c¸p sö dông, th−êng lµ c¸p ®ång hay c¸p quang vµ cÊu tróc tæng thÓ cña hÖ thèng c¸p. Mçi tr−êng c¸p líp 1 cã nhiÒu lo¹i nh− 10/100 BASE – TX CAT5, 5e hoÆc 6 UTP, STP, 100 BASE – FX c¸p quang vµ chuÈn TIA/EIA – 568 – A vÒ c¸ch bè trÝ vµ kÕt nèi d©y. B¹n nªn ®¸nh gi¸ cÈn thËn ®iÓm m¹nh ®iÓm m¹nh vµ yÕu cña cÊu tróc m¹ng v× mét hÖ thèng m¹ng tån t¹i víi chÝnh hÖ thèng c¸p bªn d−íi cña nã. HÇu hÕt c¸c sù cè m¹ng ®Òu x¶y ra ë líp 1. Do ®ã khi cã bÊt kú dù ®Þnh thay ®æi quan träng nµo th× b¹n cÇn kiÓm tra toµn bé hÖ thèng c¸p ®Ó x¸c ®Þnh khu vùc cÇn n©ng cÊp hoÆc ®i d©y l¹i.
  9. 388 B¹n nªn sö dông c¸p quang cho c¸c ®−êng trôc chÝnh trong thiÕt kÕ c¸p UTP CAT 5e nªn sö dông cho ®−êng c¸p horizotal, lµ nh÷ng ®−êng c¸p nèi tõ hép c¾m d©y cña mçi host kÐo vÒ tr¹m tËp trung d©y. ViÖc n©ng cÊp c¸p cÇn ph¶i ®−îc thùc hiÖn −u tiªn so víi c¸c thay ®æi cÇn thiÕt kh¸c. Ngoµi ra b¹n cÇn ®¶m b¶o lµ toµn bé hÖ thèng c¸p t−¬ng thÝch víi chuÈn c«ng nghiÖp nh− chuÈn TIA/EIA – 568 – A ch¼ng h¹n. ChuÈn TIA/EIA – 568 – A quy ®Þnh r»ng mäi thiÕt bÞ trong m¹ng cÇn ®−îc kÕt nèi vµo mét vÞ trÝ trung t©m b»ng c¸p horizontal. Kho¶ng c¸ch giíi h¹n cña c¸p CAT 5e lµ UTP lµ 100m. Trong cÊu tróc h×nh sao ®¬n chØ cã mét tñ nèi d©y lµ MDF. Tõ hép c¾m d©y cña mçi host (Outlet) ta kÐp c¸p horizaontal vÒ MDF råi kÕt nèi vµo c¸c bé tËp trung d©y HCC (Horizontal Cross Connect patch panel) ®Æt trong MDF. Patch cord lµ nh÷ng sîi c¸p ng¾n ®−îc sö dông ®Ó kÕt nèi c¸p horizontal vµo por cña switch líp 2. Tuú theo phiªn b¶n switch, ®−êng uplink sÏ kÕt nèi tõ switch vµo cæng Ethernet cña router líp 3 b»ng c¸p patch cord. Nh− vËy lµ host ®Çu cuèi ®· cã kÕt nèi vËt lý hoµn chØnh vµo cæng cña router.
  10. 389 Khi hÖ thèng m¹ng lín, cã nhiÒu host n»m ngoµi giíi h¹n 100m cña c¸p CAT 5e UTP th× b¹n cÇn cã nhiÒu h¬n mét tñ nèi d©y. B»ng c¸ch thiÕt lËp nhiÒu tñ nèi d©y b¹n sÏ t¹o ra nhiÒu vïng bao phñ. Tñ nèi d©y thø hai ®−îc gäi lµ tr¹m ph©n phèi trung gian IDF (Intermediate distribution facilities). ChuÈn TIA/EIA – 568 – A quy ®Þnh r»ng IDF ®−îc kÕt nèi vµo MDF b»ng c¸p vertical hay cßn gäi lµ c¸p trôc chÝnh (backbone). C¸p vertical ®−îc kÐo tõ IDF ®Õn MDF vµ ®−îc kÕt nèi vµo bé tËp trung c¸p VCC (Vertical Cros Connect patch panel) ®Æt trong MDF. Chóng ta th−êng sö dông c¸p quang cho ®−êng c¸p vertical v× ®−êng c¸p nµy th−êng dµi h¬n giíi h¹n 10 m cña c¸p CAT 5e UTP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản