intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p1

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

63
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p1', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p1

  1. Giáo trình coï mäüt hoàûc nhiãöu nguäön ám trình điều khiển các thiết 1. Træåìng håüp hình thành quy trong phoìng bị lọc obụinghiãûm ngæåìi ta âæa ra cängđiều hòaaïpkhôngphoìng L (dB) Càn cæï vaì thæûc trong kỹ thuật thæïc tênh mæïc suáút trong khí pr tæì mæïc cæåìng âäü ám LWr Lpr = LWr - 5.lgV - 3.lgf - 10.lgr + 25 (9-19) trong âoï : Lwr - Mæïc cæåìng âäü ám trong phoìng, dB V - Thãø têch cuía phoìng, ft3 f - Táön säú trung tám cuía daíi äúcta, Hz r - Khoaíng caïch tæì nguäön ám tåïi nåi thu nháûn, ft Nãúu trong phoìng coï nhiãöu nguäön ám thç tênh Lpr riãng reí vaì cäüng laûi âãø tênh täøng aïp sáúu ám taûi nåi thu nháûn. 2. Træåìng håüp coï nhiãöu miãûng thäøi khuyãúch taïn âàût saït tráön Trong caïc vàn phoìng vaì phoìng låïn trong toaì nhaì thæåìng coï nhiãöu miãûng thäøi . Nãúu säú læåüng låïn hån hay bàòng 4 vaì âäü âäü cao làõp âàût nhæ nhau thç mæïc aïp suáút ám trong phoìng åí âäü cao 5 ft caïch saìn âæåüc xaïc âënh nhæ sau : Lp5 = LWS - 5.lgX - 28.lgh + 1,3.lgN - 3.lgf + 31 (9-20) LWS - Mæïc cæåìng âäü ám thanh cuía miãûng thäøi, dB h - âäü cao cuía tráön, ft N - Säú miãûng thäøi X = F/h2 : F - Diãûn têch saìn do 1 miãûng thäøi âaím nháûn, ft2 3. Hiãûu æïng khäng gian Hiãûu æïng khäng gian laì sæû chãnh lãûch giæîa mæïc aïp suáút ám thanh vaì mæïc cæåìng âäü ám thanh trong phoìng Lp - Lw 9.1.3 Thiãút bë tiãu ám Trong kyî thuáût âiãöu hoaì khäng khê ngæåìi ta thæåìng sæí duûng caïc thiãút bë tiãu ám nhàòm giaím ám thanh phaït ra tæì caïc thiãút bë vaì doìng khäng khê chuyãøn âäüng truyãön âãún khu væûc xung quanh vaì âàûc biãût laì truyãön vaìo phoìng. Âäúi våïi caïc thiãút bë nhoí nhæ caïc quaût, FCu vaì AHU ngæåìi ta boüc kên thiãút bë bàòng caïc häüp tiãu ám âãø huït hãút caïc ám thanh phaït xaû tæì thiãút bë khäng âãø chuïng lan truyãön ra chung quanh Âäúi våïi caïc AHU låïn, phoìng maïy Chiller ngæåìi ta âàût trong caïc phoìng maïy kên coï boüc caïch ám. Âäúi våïi doìng khäng khê ngæåìi ta sæí duûng caïc häüp tiãu ám âàût trãn âæåìng âi. Caïc häüp tiãu ám naìy coï nhiãûm vuû huït hãút ám lan truyãön theo doìng khäng khê chuyãøn âäüng. Dæåïi âáy trçnh baìy cáúu taûo cuía häüp tiãu ám âàût trãn âæåìng äúng. W L A A-A D H h D A 191
  2. Hçnh 9-2 : Cáúu taûo häüp tiãu ám Trãn hçnh 9-2 laì cáúu taûo cuía häüp tiãu ám thæåìng âæåüc sæí duûng trong kyî thuáût âiãöu hoaì khäng khê. Cáúu taûo cuía häüp tiãu ám gäöm caïc låïp sau âáy (kãø tæì trong ra ngoaìi) : - Låïp tän coï âæûc läù Φ6, a=20mm - Låïp vaíi moíng - Låïp bäng huït ám - Låïp tän voí ngoaìi Häüp tiãu ám âæåüc âënh hçnh nhåì khung gäù bao quanh . Âäü daìy D cuía låïp bäng thuyí tinh nàòm trong khoaíng 100 ÷ 300mm. Âäü daìy caìng låïn khaí nàng huït ám caìng täút. Låïp trong cuìng laì låïp tän âuûc läù , caïc läù coï taïc duûng huït ám thanh, trong mäüt säú træåìng håüp ngæåìi ta sæí duûng læïåïi sàõt hoàûc læåïi nhæûa âãø thay thãú. 9.2 Loüc buûi 9.2.1 Khaïi niãûm Buûi laì mäüt trong caïc cháút âäüc haûi . Taïc haûi cuía buûi phuû thuäüc vaìo caïc yãúu täú : Kêch cåî buûi, näöng âäü buûi vaì nguäön gäúc buûi. - Nguäön gäúc: + Hæîu cå : Do caïc saín pháøm näng nghiãûp vaì thæûc pháøm nhæ thuäúc laï, bäng gäù, caïc saín pháøm näng saín, da, läng suïc váût + Buûi vä cå : Âáút, âaï, xi màng, amiàng, buûi kim loaûi - Kêch cåî haût: Buûi coï kêch cåî caìng beï taïc haûi caìng låïn do khaí nàng xám nháûp sáu, täön taûi trong khäng khê láu vaì khoï xæí lyï. + Ráút mën : 0,1 - 1 µm : 1 - 10 µm + Mën : > 10 µm + Thä - Näöng âäü : + Näöng âäü buûi cho pheïp trong khäng khê thæåìng cho theo noìng âäü äxit silic Baíng 9-18 Haìm læåüng SO2, % Näöng âäü cho pheïp Zb < 2 mm/m3 Z > 10 2 ÷ 10 2÷4 4÷6
  3. G'b, G"b - Læåüng buûi vaìo ra thiãút bë trong mäüt âån vë thåìi gian z'b, z"b - Näöng âäü buûi vaìo ra thiãút bë trong mäüt âån vë thåìi gian - Phuû taíi khäng khê : L (m3/h.m2) Læu læåüng læu thäng khäng khê tênh cho 1m2 diãûn têch bãö màût loüc. - Tråí læûc thuíy læûc ∆p = ξ.ρ.ω2/2: Tråí læûc thuíy læûc cuía thiãút bë loüc 9.2.2 Caïc thiãút bë loüc buûi vaì tênh toaïn Thiãút bë loüc buûi coï nhiãöu loaûi, tuyì thuäüc vaìo nguyãn lyï taïch buûi, hçnh thæïc bãn ngoaìi, cháút liãûu huït buûi maì ngæåìi ta chia ra : - Buäöng làõng buûi - Thiãút bë loüc buûi kiãøu xiclon - Thiãút bë loüc buûi kiãøu quaïn tênh - Thiãút bë loüc buûi kiãøu tuïi vaíi, læåïi loüc, thuìng quay. - Thiãút bë loüc buûi kiãøu ténh âiãûn 9.2.2.1 Buäöng làõng buûi. Buäöng làõng buûi coï cáúu taûo daûng häüp , khäng khê vaìo 1 âáöu vaì ra âáöu kia. Nguyãn tàõc taïch buûi cuía buäöng làõng buûi chuí yãúu laì : - Giaím täúc âäü häøn håüp khäng khê vaì buûi mäüt caïch âäüt ngäüt khi vaìo buäöng. Caïc haûi buûi máút âäüng nàng vaì råi xuäúng dæåïi taïc duûng cuía troüng læûc. - Duìng caïc vaïch chàõn, vaïch ngàn âãø khi khäng khê va âáûp vaìo caïc haût buûi bë máút âäüng nàng vaì råi xuäúng âaïy buäöng. - Ngoàût doìng khi chuyãøn âäüng trong buäöng. Trãn hçnh 9-3 trçnh baìy mäüt säú kiãøu daûng buäöng làõng buûi Buäöng làõng buûi âån giaín chè dæûa trãn nguyãn tàõc giaím täúc âäü âäüt ngäüt coï nhæåüc âiãøm laì hiãûu quaí khäng cao , chè âaût 50 ÷ 60% vaì phuû taíi khäng låïn. Buäöng làõng buûi coï nhiãöu ngàn vaì loaûi coï táúm chàõn hiãûu quaí cao hån . Trong caïc buäöng làõng buûi naìy khäng khê chuyãøn âäüng dêch dàõc hoàûc xoaïy troìn nãn khi va âáûp vaìo caïc táúm chàõn vaì vaïch ngàn seî máút âäüng nàng vaì råi xuäúng. Hiãûu quaí coï thãø âaût 85 ÷ 90% 193
  4. a) Buäöng làõng buûi âån giaîn b) Buäöng làõng buûi nhiãöu ngàn c) buäöng làõng buûi coï táúm chàõn Hçnh 9-3 : Caïc loaûi buäöng làõng buûi * Tênh toaïn buäöng làõng buûi âån giaín: - Chiãöu daìi täúi thiãøu cáön thiãút cuía buäöng làõng buûi âãø giæî laûi haût buûi coï âæåìng kênh d: 18µL Lmin = ,m (9-22) γ m .d 2 .B trong âoï : µ - Âäü nhåït âäüng hoüc cuía khäng khê, kg.s/m2 L - Læu læåüng khäng khê âi qua buäöng làõng , m3/s γm - Troüng læåüng âån vë cuía buûi, kg/m3 d - Âæåìng kênh haût buûi, m B - Chiãöu räüng buäöng làõng, m - Ngæåüc laûi, khi kêch thæåïc buäöng âaî xaïc âënh, ta coï thãø xaïc âënh âæåìng kênh haût buûi beï nháút maì buäöng coï khaí nàng giæî laûi : 18.µ .L d min = (9-23) γ m .B.l Caïc cäng thæïc trãn âáy chè tênh trong træåìng håüp khäng khê chuyãøn âäüng trong buäöng laì chaíy táöng. Thæûc tãú khäng täúc âäü khäng khê chuyãøn âäüng trong buäöng thæåìng choün laì 0,6 m/s. Khi âoï doìng khäng khê âang chaíy táöng. Khi chuyãøn sang chãú âäü chaíy räúi cäng thæïc trãn khäng coìn âuïng næîa. 9.2.2.2 Bäü loüc buûi kiãøu xiclän Bäü loüc buûi xiclon laì thiãút bë loüc buûi âæåüc sæí duûng tæång âäúi phäø biãún . Nguyãn lyï laìm viãûc cuía thiãút bë loüc buûi kiãøu xiclon laì låüi duûng læûc ly tám khi doìng khäng khê chuyãøn âäüng âãø taïch buûi ra khoíi khäng khê 194
  5. Hçnh 9-4 : Cáúu taûo loüc buûi kiãøu xiclon Nguyãn lyï laìm viãûc cuía thiãút bë loüc buûi xiclon nhæ sau : Khäng khê coï buûi láùn âi qua äúng 1 theo phæång tiãúp tuyãún våïi äúng truû 2 vaì chuyãøn âäüng xoaïy troìn âi xuäúng dæåïi phêa dæåïi, khi gàûp phãùu 3 doìng khäng khê bë âáøy ngæåüc lãn chuyãøn âäüng xoaïy trong äúng 4 vaì thoaït ra ngoaìi. Trong quaï trçnh chuyãøn âäüng xoaïy äúc lãn vaì xuäúng trong caïc äúng caïc haût buûi dæåïi taïc duûng cuía læûc ly tám va vaìo thaình, máút quaïn tênh vaì råi xuäúng dæåïi . ÅÍ âaïy xiclon ngæåìi ta coï làõp thãm van xaín âãø xaí buûi vaìo thuìng chæïa. Van xaí 5 laì van xaí keïp 2 cæía 5a vaì 5b khäng måí âäöng thåìi nhàòm âaím baío luän caïch ly bãn trong xiclon våïi thuìng chæïa buûi, khäng cho khäng khê loüt ra ngoaìi. * Tênh toaïn Xiclon : Âãø tênh toaïn ngæåìi ta giaí thiãút 1- Caïc haût buûi coï kêch thæåïc hçnh cáöu. 2- Læûc ly tám taïc duûng lãn haût buûi theo hæåïng baïn kênh cuía xiclon vaì boí qua læûc taïc duûng cuía troüng læûc. 3- Haût buûi âæåüc taïch ra khoíi khäng khê sau khi va chaûm vaì thaình xiclon Dæûa vaìo caïc giaí thiãút âoï ngæåìi ta âaî xaïc âënh âæåüc cåî haût buûi nhoí nháút coï thãø giæî laûi âæåüc trong xiclon vaì thåìi gian chuyãøn âäüng cuía haût buûi tæì luïc vaìo âãún luïc làõng âoüng dæåïi âaïy xiclon : γk ν R d = 3. . ln 2 , m . (9-24) π .n.Ω γ m R1 18.ν γ k R τ= . . ln 2 , s (9-25) Ω .d γ m 2 2 R1 trong âoï : ν - Âäü nhåït âäüng hoüc cuía khäng khê, m2/s γk, γm - Khäúi læåüng riãng cuía khäng khê vaì buûi, kg/m3 R1 - Baïn kênh cuía äúng thoaït khê , m R2 - Baïn kênh hçnh truû cuía xiclon, m Ω - Váûn täúc trung bçnh cuía haût buûi , s-1 9.2.2.3 Bäü loüc buûi kiãøu quaïn tênh Nguyãn lyï hoaût âäüng cuía thiãút bë loüc buûi kiãøu quaïn tênh laì dæûa vaìo læûc quaïn tênh cuía haût buûi khi thay âäøi chiãöu chuyãøn âäüng âäüt ngäüt. Trãn hçnh 9-5 trçnh baìy cáúu taûo cuía thiãút bë loüc buûi kiãøu quaïn tênh. Cáúu taûo goìm nhiãöu khoang äúng hçnh choïp cuût coï âæåìng kênh giaím dáön xãúp chäöng lãn nhau taûo ra caïc goïc håüp våïi phæång thàóng âæïng khoaíng 60o vaì khoaíng caïch giæîa caïc khoang äúng khoaíng tæì 5 ÷ 6mm. Khäng khê coï buûi âæåüc âæa qua miãûng 1 vaìo pháøu thæï nháút, caïc haût buûi coï quaï tênh låïn âi thàóng, khäng khê mäüt pháön âi qua khe håí giæîa caïc choïp vaì thoaït ra äúng 3. Caïc haût buûi âæåüc däön vaìo cuäúi thiãút bë . Thiãút bë loüc buûi kiãøu quaï tênh coï cáúu taûo vaì nguyãn lyï hoaût âäüng tæång âäúi âån giaín nhæng nhæåüc âiãøm laì hiãûu quía loüc buûi tháúp , âãø tàng hiãûu quaí loüc buûi ngæåìi ta thæåìng kãút håüp caïc 195
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2