intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p4

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

48
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình điều khiển hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p4

  1. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 189 Âäü áøm baîo hoìa thåï Wbht : khi gäù áøm âàût trong mäi træåìng khä, gäù seî nhaí áøm cho âãún khi hãút næåïc tæû do chè coìn næåïc liãn kãút váût lyï. Âäü áøm tæång æïng cuía gäù luïc âoï goüi laì âäü áøm baîo hoìa thåï. Âäü áøm baîo hoa thåï chè phuû thuäüc cáúu taûo cuía gäù. Tuìy tæìng loaûi gäù Wbht coï thãø dao ì âäüng tæì 23 âãún 35%. Khi âäü áøm thay âäøi trong phaûm vi nhoí hån Wbht thç tênh cháút cå lyï cuía gäù thay âäøi âaïng kãø. Coìn khi âäü áøm thay âäøi trong phaûm vi låïn hån Wbht thç tênh cháút cå lyï cuía gäù thay âäøi khäng âaïng kãø. Do âoï, âãø xaïc âënh Wbht ngæåìi ta kiãøm tra tênh cháút váût lyï cuía gäù åí caïc âäü áøm khaïc nhau. Âäü áøm thæûc tãú : laì âäü áøm âo âæåüc taûi thåìi âiãøm thê nghiãûm. 2. Caïch xaïc âënh Âàût gäù trong häüp kim loaûi räöi sáúy khä âãún khäúi læåüng khäng âäøi. Gh +W − Gh + K W= × 100% Gh + K − Gh trong âoï : Gh+W - khäúi læåüng häüp chæïa gäù áøm træåïc khi sáúy Gh+K - khäúi læåüng häüp chæïa gäù khä sau khi sáúy Gh - khäúi læåüng häüp 3. Sæû aính hæåíng cuía âäü áøm âãún caïc tênh cháút khaïc cuía gäù a. Âäü áøm aính hæåíng âãún sæû co nåí thãø têch Âäü co ngoït laì âäü giaím khêch thæåïc vaì thãø têch khi sáúy khä. Næåïc mao quaín bay håi khäng laìm cho gäù co. Co chè xaíy ra khi máút næåïc liãn kãút váût lyï, khi âoï chiãöu daìy cuía voí tãú baìo giaím âi, caïc mixen xêch laûi gáön nhau laìm cho kêch thæåïc cuía gäù giaím âi. Træång nåí laì khaí nàng cuía gäù tàng kêch thæåïc vãö thãø têch khi huït næåïc vaìo thaình tãú baìo. Gäù bë træång nåí thãø têch khi huït næåïc giåïi haûn baîo hoìa thåï. Noïi chung, khi âäü áøm thay âäøi trong phaûm vi låïn hån Wbht thç sæû co nåí laì khäng âaïng kãø. Khi âäü áøm thay âäøi trong phaûm vi nhoí hån Wbht thç thãø têch gäù bë thay âäøi âaïng kãø : âäü áøm tàng thç thãø têch tàng vaì ngæåüc laûi. Sæû co nåí cuía gäù theo caïc phæång khaïc nhau laì khaïc nhau do gäù coï cáúu taûo khäng âäöng nháút. Mæïc âäü co nåí tàng dáön theo thæï tæû : phæång doüc thåï, xuyãn tám vaì tiãúp tuyãún. Caïc âaïnh giaï mæïc âäü co nåí cuía gäù : Caïch 1 : Âäü co tuyãût âäúi (mm/1m daìi) Caïch 2 : Âäü co tæång âäúi (%) L1 − L2 × 100% Âäü co daìi = L2 trong âoï : L1 - kêch thæåïc cuía gäù træåïc khi sáúy khä L2 - kêch thæåïc cuía gäù sau khi sáúy âãún traûng thaïi khä tuyãût âäúi V1 − V2 × 100% Âäü co thãø têch = V2 trong âoï : V1 - thãø têch cuía gäù træåïc khi sáúy khä V2 - thãø têch cuía gäù sau khi sáúy âãún traûng thaïi khä tuyãût âäúi
  2. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 190 Caïch 3 : Hãû säú co thãø têch Ko : laì âäü co tæång âäúi vãö thãø têch khi âäü áøm giaím âi 1%. V1 − V2 (100%) V2 Ko = W (100%) trong âoï : W - âäü áøm cuía gäù (%) khäng âæåüc væåüt quaï Wbht AÍnh hæåíng cuía âäü áøm âãún âäü træång nåí cua gäù coï thãø tháúy nhæ âäö thë sau : í Sæû træång nåí cuía gäù, 4 3 2 1 Wbh W,% Aính hæåíng cuía âäü áøm âãún âäü træång nåí 1 - Doüc thåï 2 - Xuyãn tám 3 - Tiãúp tuyãún 4 - Thãø têch b. Âäü áøm aính hæåíng âãún khäúi læåüng thãø têch Khäúi læåüng thãø têch cuía gäù phuû thuäüc âäü räùng vaì âäü áøm. Ngæåìi ta chuyãøn khäúi læåüng thãø têch cuía gäù åí âäü áøm báút kyì (W) vãö khäúi læåüng thãø têch åí âäü áøm tiãu chuáøn (18%). G 18% GW γ =γ γ = 18% =W 18% tc W ; o o o Vo Vo γ o = γ o [1 + (1 − K o )(18 − W )] tc W Dæûa vaìo khäúi læåüng thãø têch, gäù âæåüc chia thaình 5 loaûi : γo < 400 kg/m3 - Gäù ráút nheû : γo = 400 ÷ 500 kg/m3 - Gäù nheû : γo = 500 ÷ 700 kg/m3 - Gäù nheû væìa : γo = 700 ÷ 900 kg/m3 - Gäù nàng : û γo > 900 kg/m3 - Gäù ráút nàûngû : c. Âäü áøm aính hæåíng âãún cæåìng âäü Khi âäü áøm thay âäøi trong phaûm vi låïn hån giåïi haûn baîo hoìa thåï thç cæåìng âäü cuía gäù thay âäøi khäng âaïng kãø, coìn nhoí hån giåïi haûn baîo hoìa thåï thç cæåìng âäü cuía gäù thay âäøi âaïng kãø : âäü áøm tàng thç cæåìng âäü giaím vaì ngæåüc laûi. R W,% Wbh
  3. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 191 Vç cæåìng âäü cuía gäù phuû thuäüc âäü áøm, nãn cæåìng âäü thæí åí âäü áøm naìo âoï (W) phaíi chuyãøn vãö cæåìng âäü åí âäü áøm tiãu chuáøn (18%) theo cäng thæïc : R tc = R 18 = R W [1 + α (W − 18)] trong âoï :α - hãû säú âiãöu chènh âäü áøm, biãøu thë pháön tràm thay âäøi cæåìng âäü cuía gäù khi âäü áøm thay âäøi 1%. Giaï trë α thay âäøi tuìy theo loaûi cæåìng âäü vaì phæång cuía thåï gäù. W - âäü áøm cuía gäù (%), W ≤ Wbht d. Âäü áøm aính hæåíng âãún âäü bãön Gäù áøm æåït láu seî bë muûc naït, khi gäù khä áøm liãn tuûc seî bë cong vãnh, næït neí giaím âäü bãön cuía gäù. III. CÆÅÌNG ÂÄÜ 1. Khaïi niãûm Gäù coï cáúu taûo khäng âàóng hæåïng nãn cæåìng âäü cuía noï khäng âãöu theo caïc phæång khaïc nhau. Cæåìng âäü cuía gäù phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú nhæ : âäü áøm, khäúi læåüng thãø têch, tyí lãû pháön tràm cuía låïp gäù såïm vaì låïp gäù muäün, tçnh traûng khuyãút táût. Cæåìng âäü tiãu chuáøn cuía gäù laì cæåìng âäü cuía gäù åí âäü áøm 18%. 2. Caïch xaïc âënh a. Cæåìng âäü chëu neïn Neïn ngang thåï Neïn ngang thåï 2 x 2 x 3cm xuyãn tám tiãúp tuyãún Neïn doüc thåï r r r σ nx = σ nd + σ nn P σn = F Neïn cuûc bäü Neïn xiãn b. Cæåìng âäü chëu keïo Máùu laìm viãûc chëu keïo âæåüc chia ra : keïo doüc, keïo ngang thåï tiãúp tuyãún vaì xuyãn tám.
  4. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 192 R30 30 4 R60 40 20 20 10 100 30 90 30 100 Pk σk = 45 22.5 45 22.5 45 F Cæåìng âäü keïo doüc thåï låïn hån cæåìng âäü neïn doüc, vç khi keïo caïc thåï gäù âãöu laìm viãûc âãún khi bë âæït coìn khi neïn doüc caïc thåï bë taïch ra vaì gäù bë phaï hoaûi chuí yãúu do uäún doüc cuûc bäü tæìng thåï. c. Cæåìng âäü chëu uäún Cæåìng âäü chëu uäún cuía gäù khaï cao (nhoí hån cæåìng âäü keïo doüc vaì låïn hån cæåìng âäü neïn doüc). Caïc kãút cáúu laìm viãûc chëu uäún hay gàûp laì dáöm, xaì, vç keìo... Máùu thê nghiãûm uäún âæåüc mä taí nhæ sau : 40 40 30 80 80 80 30 Cæåìng âäü chëu uäún âæåüc tênh theo cäng thæïc : M σu = W d. Cæåìng âäü chëu træåüt Cæåìng âäü chëu træåüt âæåüc phán ra : træåüt doüc thåï, træåüt ngang thåï (tiãúp tuyãún vaì xuyãn tám) vaì càõt âæït thåï. Khi træåüt doüc phæång cuía taíi troüng truìng våïi phæång cuía thåï gäù. Khi taíi troüng væåüt quaï giåïi haûn thç liãn kãút giæîa caïc thåï seî bë phaï hoaûi, caïc thåï seî træåüt lãn nhau. Trong træåüt ngang thåï, taíi troüng seî tiãúp tuyãún hoàûc vuäng goïc våïi voìng tuäøi. Cäng thæïc chung âãø xaïc âënh cæåìng âäü chëu træåüt nhæ sau : Pmax σ= F trong âoï : Pmax - taíi troüng phaï hoaûi, daN F - tiãút diãûn chëu træåüt, cm2
  5. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 193 18 12 20 35 35 25 25 8 8 8 30 30 30 50 5 5 20 20 20 10 Træåüt doüc thåï Træåüt ngang thåï tiãúp tuyãún Træåüt ngang thåï xuyãn tám e. Cæåìng âäü chëu taïch Gäù chëu taïch ráút keïm, vç khi taïch liãn kãút giæîa caïc thåï bë phaï hoaûi khäng âäöng thåìi. Nãúu læûc taïch låïn nháút laì Fmax vaì chiãöu räüng màût chëu taïch laì a thç sæïc chëu taïch St seî âæåüc tênh bàòng cäng thæïc : Fmax St = a 4 20 4 20 15 10 40 Máùu thê nghiãûm chëu taïch a. Taïch doüc theo phæång tiãúp tuyãún b. Taïch doüc theo phæång xuyãn tám §4. SÁU TÁÛT VAÌ CAÏC BIÃÛN PHAÏP BAÍO QUAÍN GÄÙ I. CAÏC KHUYÃÚT TÁÛT CUÍA GÄÙ Nguyãn nhán sinh ra táût gäù chuí yãúu laì do cáúu taûo nhæ màõt gäù, u gäù, lãûch tám, hai tám, lãûch vaì vàûn thåï, láùn voí, v.v... Cuîng coï khi do con ngæåìi laìm cho cáy bë thæång maì sinh ra.
  6. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 194 1. Màõt cáy Màõt cáy coï 3 loaûi : - Màõt säúng : coìn cæïng, chàõc, dênh chàût vaìo thán gäù. - Màõt chãút : coï mäüt pháön hoàûc toaìn bäü råìi khoíi thán gäù, song váùn coìn cæïng, chæa muûc. - Màõt muûc : màõt gäù âaî muûc naït. Màõt laì táût chênh cuía gäù, màõt laìm cho thåï gäù bë læåün voìng dáùn âãún giaím khaí nàng chëu læûc cuía gäù nháút laì khi chëu keïo, neïn doüc thåï vaì khi chëu uäún. Màõt cáy coìn laìm gäù khoï gia cäng, giaím hiãûu quaí sæí duûng. 2. Vàûn thåï Gäù bë vàûn thåï laìm giaím cæåìng âäü, thay âäøi phæång chëu læûc cuía gäù. Màût khaïc, noï cuîng laìm cho gäù khoï gia cäng vaì khoï sæí duûng. Nhæîng cáy gäù åí vuìng coï gioï theo muìa thæåìng bë vàûn thåï. 3. Lãûch tám, hai tám Lãûch tám gäöm coï lãûch mäüt phêa vaì lãûch cuûc bäü. Hai tám laì hiãûn tæåüng trãn tiãút diãûn ngang cuía thán cáy coï hai loîi, thæåìng gàûp åí cáy gäù coï hai ngoün. Lãûch tám, hai tám laìm giaím hiãûu quaí sæí duûng gäù. Lãûch tám Hai tám 4. Cong queo Hiãûn tæåüng gäù cong queo laìm giaím cæåìng âäü doüc thåï cuía gäù vaì gáy laîng phê, khoï sæí duûng. II. SÁU, NÁÚM Náúm laì loaûi thæûc váût âån giaín nháút säúng nhåì trong caïc tãú baìo gäù vaì âäi khi gáy ra caïc hiãûn tæåüng hoïa lyï khaïc. Náúm phaït triãøn trong âiãöu kiãûn coï äxi, âäü áøm vaì nhiãût âäü thêch håüp. Gäù coï âäü áøm nhoí hån 20%, cuîng nhæ gäù ngám ngáûp trong næåïc thç khäng bë náúm phaï hoaûi. Náúm coï thãø laìm gäù bë biãún maìu, bë muûc vaì giaím tênh cháút cå lyï. Náúm coï thãø phaï hoaûi ngay khi cáy gäù coìn âang säúng, cáy gäù âaî chàût xuäúng hoàûc tiãúp tuûc phaï hoaûi gäù ngay trong caïc kãút cáúu cuía cäng trçnh.
  7. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 195 Sáu laì caïc loaûi cän truìng coï thãø âuûc gäù hoàûc duìng gäù laìm thæïc àn. Daûng khuyãút táût naìy xaíy ra trong cáy gäù âang låïn vaì cáy gäù âaî chàût xuäúng, coìn tæåi cuîng nhæ âaî khä. Noï laìm giaím tênh cháút cå hoüc vaì cháút læåüng cuía gäù âãún näùi phaíi boí âi. Ngoaìi ra, gäù taûi caïc cäng trçnh biãøn coìn bë phaï hoaûi do caïc loaûi giun biãøn (haì). III. CAÏC BIÃÛN PHAÏP BAÍO QUAÍN GÄÙ 1. Phoìng chäúng náúm vaì cän truìng Phoìng chäúng náúm vaì cän truìng nhàòm muûc âêch keïo daìi tuäøi thoü cuía gäù bàòng caïc biãûn phaïp sau : loaûi træì caïc âiãöu kiãûn sinh säúng cuía cän truìng, duìng hoïa cháút vaì sæí duûng thuäúc. a. Loaûi træì caïc âiãöu kiãûn sinh säúng cuía cän truìng Náúm vaì cän truìng sinh säúng nhåì vaìo khäng khê vaì thæïc àn trong gäù vaì phaït triãøn åí nhiãût âäü vaì âäü áøm thêch håüp. Coï thãø loaûi træì hai yãúu täú trãn bàòng caïch sáúy gäù åí 80 ÷ 100oC P P trong thåìi gian láu, hoàûc ngám dæåïi buìn âãø diãût sáu náúm vaì træïng sáu. b. Duìng hoïa cháút Hoïa cháút diãût náúm vaì cän truìng cáön baío âaím caïc tênh cháút sau âáy : - Coï khaí nàng diãût náúm vaì cän truìng maûnh - ÄØn âënh âäúi våïi mäi træåìng : coï taïc duûng láu daìi khäng bë næåïc cuäún âi - Khäng âäüc âäúi våïi ngæåìi vaì suïc váût. Khäng àn moìn gäù vaì caïc chi tiãút trong kãút cáúu gäù nhæ âinh, vêt, ke... - Dãù daìng ngáúm sáu vaìo gäù, khäng coï muìi hàõc c. Phæång phaïp sæí duûng thuäúc - Queït vaì phun ngoaìi màût : queït hay phun 2 âãún 3 låïp trãn màût, caïch naìy âån giaín, dãù laìm song thuäúc ngáúm khäng sáu, hao huût nhiãöu. - Ngám gäù vaìo dung dëch thuäúc : thuäúc ngáúm coï sáu hån phun vaì queït. - Táøm chán khäng coï aïp : taûo chán khäng âãø huït næåïc vaì khäng khê trong gäù, räöi ngám vaìo dung dëch thuäúc dæåïi aïp suáút 6atm. Phæång phaïp naìy ráút täút, thuäúc ngáúm sáu, song âàõt tiãön. - Táøm phán taïn : láúy gäù tæåi boïc voí, queït keo thuäúc 2 âãún 3 låïp, räöi boüc kên gäù bàòng giáúy dáöu, uí tæì 3 âãún 4 thaïng, sau âoï boïc giáúy, phåi khä. - Phæång phaïp thay thãú nhæûa : huït hãút nhæûa cáy vaì båm vaìo cáy gäù thuäúc træì sáu náúm 2. Phoìng chäúng haì Âãø phoìng chäúng haì ngæåìi ta thæåìng duìng caïc biãûn phaïp sau : - Duìng gäù cæïng (thiãút mäüc), gäù deío quaïnh (tãúch), gäù coï nhæûa (baûch âaìn) ... Nhæîng loaûi gäù cæïng, quaïnh laìm haì khoï âuûc, hoàûc vç såü nhæûa haì khäng baïm vaìo - Âãø nguyãn låïp voí cáy - Boüc ngoaìi gäù mäüt låïp voí kim loaûi - Boüc kãút cáúu gäù bàòng äúng ximàng amiàng, äúng saình - Duìng dáöu crãozät, CuSO4, ... B B
  8. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 196 ÅÍ næåïc ta coìn duìng phæång phaïp cäø truyãön laì thui cho gäù chaïy xeïm mäüt låïp moíng bãn ngoaìi. Phæång phaïp naìy sau 3 nàm phaíi thui laûi. 3. Baío quaín vaì phåi sáúy gäù Sáúy gäù laì biãûn phaïp laìm giaím âäü áøm cuía gäù, ngàn ngæìa muûc naït, tàng cæåìng âäü, haûn chãú sæû thay âäøi kêch thæåïc vaì hçnh daïng trong quaï trçnh sæí duûng. Caïc biãûn phaïp sáúy gäù âæåüc sæí duûng laì sáúy tæû nhiãn, sáúy phoìng, sáúy âiãûn, sáúy trong cháút loíng âun noïng. Trong âoï sáúy tæû nhiãn vaì sáúy phoìng laì chuí yãúu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2