intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p8

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
4
download

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p8', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p8

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ATROPIN Atropin lµ mét alcaloid chiÕt xuÊt tõ c©y belladon, c©y cµ ®éc duîc vµ c©y thiªn tiªn tö - Thuèc ®éc b¶ng A. 1. TÝnh chÊt Bét tinh thÓ tr¾ng, kh«ng mïi, dÔ tan trong n−íc vµ cån, vÞ ®¾ng, dÔ bÞ ch¸y. Khi sê vµo thÊy nhên tay. Trong thó y th−êng dïng d−íi d¹ng Atropin Sulfat. 2. T¸c dông Atropin lµ thuèc cã t¸c dông huû Colin, nghÜa lµ cã t¸c dông chän läc lµm tª liÖt hÖ ph¶n øng M. Colin, phong bÕ sù dÉn truyÒn c¸c rung ®éng thÇn kinh tõ ngän c¸c d©y thÇn kinh hËu h¹ch tiÕt Colin tíi c¸c c¬ quan chi phèi. Atropin cã t¸c dông sau: - Gi¶m tiÕt dÞch c¸c tuyÕn tiªu ho¸, chèng co bãp c¬ tr¬n, gi¶m nhu ®éng cña ruét, d¹ dµy, vµ c¸c c¬ tr¬n kh¸c ë ®éng vËt. - T¨ng nhÞp tim, lµm co m¹ch m¸u (trõ m¹ch m¸u phæi vµ tim). - Lµm gi¶m ®au t¹i chç. - Lµm gi·n khÝ qu¶n, phÕ qu¶n, gi·n ®ång tö m¾t. 3. ChØ ®Þnh Atropin ®−îc dïng trong nh÷ng tr−¬ng hîp sau: - Chøng ®au bông ngùa do co th¾t ruét (nÕu dïbg qïa liÒu vµ kÐo dµi g©y liÖt ruét). - Chøng co giËt, co th¾t thùc qu¶n ë tr©u, bß, lîn, ngùa. - Chøng thuû thòng phæi, phï phæi, khã thë cña ngùa, tr©u, bß - Trong tr−êng hîp bÞ ngÊt (khi g©y mª b»ng Eter, Chloroform). Gi¶i ®éc khi bÞ ngé ®éc bëi Pilocarpin, Dipterex, Arecolin vµ Morphin, Chloroform - c¸c thuèc trõ s©u lo¹i hîp chÊt l©n h÷u c¬ (Phosphore). - Øa ch¶y nhiÒu, bÞ n«n nhiÒu cña c¸c loµi gia sóc - Gi¶m ®au trong phÉu thuËt m¾t (nhÊt lµ ®èi víi chã) - B«i vÕt th−¬ng ®Ó gi¶m ®au. 4. LiÒu l−îng Tiªm d−íi da: Atropin Sulfat 1/2000 (0,05%) - Ngùa: 10-80 mg/ngµy - Tr©u, bß: 30-100 mg/ngµy - Lîn: 10-30 mg/ngµy - Chã: 1-2 mg/ngµy 95
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Tiªm ngµy 1 lÇn Nhá m¾t Atropin Sulgat 1% B«i vÕt th−¬ng: - Thuèc mì víi tû lÖ: 160mg Atropin sulfat, 20mg vad¬lin. Chó ý: NÕu tróng ®éc Atropin - cã thÓ gi¶i ®éc b»ng c¸ch tiªm Morfin chlohydrat vµo d−íi da. 96
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k NOVOCAIN Novocain cßn bäi lµ Procain lµ dÉn xuÊt cña Cocain, lµ mét alcaloid chiÕt xuÊt tõ c©y Coca. 1. TÝnh chÊt Novocain lµ tinh thÓ tr¾ng vÞ ®¾ng, tan m¹nh trong n−íc, duíi t¸c dông cña ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é Novocain bÞ ph©n huû vµ mÊt ho¹t tÝnh. Novocain Ýt ®éc h¬n cocain, trong ®iÒu trÞ th−êng dïng d−íi d¹ng: Novocain benzoat, Novocain chlohydrat. 2. T¸c dông Novocain t¸c dông chñ yÕu lµ g©y tª, vµ gi¶m ®au. V× Novocain lµm øc chÕ kh¶ n¨ng nhËn c¶m cña c¸c ngän d©y thÇn kinh c¶m gi¸c - nªn øc chÕ vµ c¾t ®øt sù dÉn truyÒn c¸c xung ®éng bÖnh lý tõ c¬ quan néi t¹ng, c¬ quan ngo¹i biªn lªn thÇn kinh trung −¬ng. LiÒu nhá Novocain h−ng phÊn thÇn kinh - t¨ng chøc phËn dinh d−ìng cña c¬ thÓ do ®ã mµ cã t¸c dông ch÷a bÖnh. 3. ChØ ®Þnh Novocain ®−îc dïng trong nh÷ng tr−êng hîp sau: - G©y tª trong c¸c tr−êng hîp tiÓu phÉu thuËt: ThiÕn ho¹n c¸c lo¹i gia sóc, mæ ®Î, c¾t bá tö cung, mæ c¸c lo¹i u bÖnh, röa vÕt th−¬ng ngo¹i khoa ë gia sóc. - Cã thÓ g©y tª tuû sèng, vïng l−ng h«ng ë gia sóc. - G©y tª trong c¸c tr−êng hîp chÊn th−¬ng, n¹o vÐt vÕt th−¬ng - Ch÷a bong g©n, s−ng khíp, sai khíp, c¸c bÖnh vÒ khíp - Ch÷a co giËt, ®au bông, co th¾t khÝ qu¶n, khã thë c¸c lo¹i gia sóc. - Ch÷a viªm tö cung tr©u bß phèi hîp víi c¸c kh¸ng sinh - Ch÷a suy dinh d−ìng, phï thòng phèi hîp víi Vitamin B1 ë tr©u, bß, lîn. 4. LiÒu l−îng * G©y tª t¹i chç: Tiªm d−íi da theo c¸ch g©y tª thÊm dïng dung dÞch Novocain 2-3%: - Tr©u, bß, ngùa: 0,5-1,5 g/lÇn - Lîn, dª, cõu: 0,15-0,3 g/lÇn - Chã: 0,02 g/lÇn * Ch÷a khã thë, co giËt, ®au bông: Tiªm tÜnh m¹ch dung dÞch Novocain 1-5% - Tr©u, bß, ngùa: 0,5-1,5 g/lÇn 97
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Lîn, dª, cõu: 0,15-0,3 g/lÇn * Ch÷a ®au l−ng: Tiªm d−íi da dung dÞch 2-3% - liÒu nh− trªn *G©y tª ngoµi mµng cøng - Tiªm dung dÞch 1% trong n−êc sinh lý trong phÉu thuËt thêi gian ng¾n (kho¶ng 1 giê). - Tiªm dung dÞch 2% khi phÉu thuËt kÐo dµi (2-3 giê) cã thÓ kÕt hîp víi Adrenalin. * G©y tª trong phÉu thuËt nh·n khoa: nhá dung dÞch 1% * Tiªm th¼ng vµo bao khíp: ch÷a bong g©n, s−ng khíp dïng dung dÞch 2-3%. * Tiªm vµo ®éng m¹ch chñ bông dung dÞch Novocain 1%. * Phong bÕ vÕt th−¬ng, chÊn th−¬ng: Tiªm d−íi da dung dÞch Novocain 0,25%. * Ch÷a suy dinh d−âng, phï thòng: Tiªm dung dÞch 0,25-0,5% 98
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Ch−¬ng 4 CHÕ PHÈM DïNG TRONG SINH S¶N VËT NU¤I HUYÕT THANH Ngùa CHöA (Gonadotropin huyÕt thanh) HuyÕt thanh ngùa chña (H.T.N.C) hay cßn gäi lµ PMS (Pregnant Mare Seum) ®−îc chÕ tõ m¸u ngùa c¸i cã chöa tõ 50-100 ngµy. Trong huyÕt thanh ngùa chöa cã chøa hai lo¹i kÝch tè ®ã lµ FS (Folliculo stimulin hormon) vµ LH (Luteino stimulin hormon). §¬n vÞ UI t−¬ng øng víi 25mg mÉu chuÈn quèc tÕ. HTNC thuéc lo¹i prolan A. HuyÕt thanh phô n÷ cã chöa còng chøa Prolan B. 1. T¸c dông ë gia sóc ®ùc: KÝch tè FSH cã t¸c dông t¨ng c−êng sù ph¸t dôc cña th−îng b× èng sinh tinh nhá, t¹o ra tinh trïng KÝch tè LH cã t¸c dông thóc ®Èy sù ph¸t dôc cña tæ chøc kÏ ë tinh hoµn ®Ó tiÕt ra Adrogen g©y nªn sù kÝch dôc cña con ®ùc. ë gia sóc c¸i: FSH cã t¸c dông kÝch thÝch trøng chÝn. LH cã t¸c dông tiÕp theo lµ kÝch thÝch rông trøng. Tû lÖ FSH/LH ph¶i thÝch hîp (LH ph¶i lín h¬n) th× sù rông trøng ®−îc dÔ dµng. Khi kÕt hîp víi Gonadotropin th× HTNC g©y ®éng dôc ë gia sóc c¸i tèt h¬n. 2. ChØ dÞnh HTNC ®−îc dïng trong c¸c tr−êng hîp sau: - Lµm t¨ng tÝnh h¨ng sinh dôc, t¨ng sè l−îng tinh trïng, chèng chøng v« tinh trïng cña c¸c gia sóc ®ùc - Lµm t¨ng sù ®éng dôc cña gia sóc c¸i, kÝch thÝch ®éng dôc sím ë nh÷ng gia sóc c¸i chËm ®éng dôc hay trong mïa kh«ng ®éng dôc. - G©y ®éng dôc hµng lo¹t ë gia sóc c¸i. - KÝch thÝch gia sóc c¸i chöa nhiÒu thai, ®Î nhiÒu con. 3. LiÒu l−îng + Gia sóc ®ùc: Tiªm b¾p thÞt - Tr©u, bß, ngùa tr−ëng thµnh: 100-3000 UI 3 ngµy tiªm 1 lÇn. Tiªm nh¾c l¹i 4 lÇn. 99

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản