intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p5

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
3
download

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p5', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p5

  1. 2. C¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhµ n­íc. §Ó thÓ hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó c¸c chøc n¨ng cña Nhµ n­íc th× ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i cã hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. HÖ thèng c«ng cô ®ã bao gåm hÖ thèng luËt ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ (chÝnh s¸ch tµi chÝnh, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tµi kho¸, chÝnh s¸ch tÝn dông...) vµ c¸c kÕ ho¹ch nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶. a.HÖ thèng luËt ph¸p: Nhµ n­íc sö dông vµ ban hµnh hÖ thèng ph¸p luËt ®Æc biÖt lµ luËt kinh tÕ nh»m t¹o ra hµnh lang ph¸p lý an toµn cho s¶n xuÊt kinh doanh, duy tr× ®­îc kû c­¬ng trËt t­ vÒ kinh tÕ vµ x· héi, h­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p. Ph¸p luËt lµ c«ng cô c­ìng chÕ hµnh vi cña doanh nghiÖp nÕu nh­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ hä lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chung cña toµn x· héi. - Ph¸p luËt lµ c«ng cô t¹o ra m«i tr­êng tù do kinh doanh tù do c¹nh tranh lµnh m¹nh cho c¸c doanh nghiÖp bëi v× nhê cã ph¸p luËt mµ c¸c doanh nghiÖp biÕt m×nh ph¶i lµm nh÷ng g× vµ nh÷ng g× m×nh ®­îc lµm. Trªn c¬ së nh÷ng ®iÒu ph¸p luËt cho phÐp th× ®­îc ph¸p luËt b¶o hé quyÒn tù do, b¶o vÖ 37
  2. lîi Ých vµ ngoµi nh÷ng ®iÒu luËt ph¸p nghiªm cÊm th× c¸c doanh nghiÖp cã quyÒn ®­îc lµm tÊt c¶ nh÷ng g× mµ kh¶ n¨ng cña hä cho phÐp. Ng­îc l¹i nªó v­ît qu¸ giíi h¹n th× sÏ bÞ ph¸p luËt c­ìng chÕ. ChÝnh v× vËy mµ ph¸p luËt Nhµ n­íc rÊt cã hiÖu lùc. §ã lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó Nhµ n­íc can thiÖp vµo nÒn kinh tÕ mét c¸ch gi¸n tiÕp, ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®i ®óng h­íng ®óng ph¸p luËt. Nh­ vËy Nhµ n­íc dïng ph¸p luËt ®Ó t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®êi sèng kinh tÕ, chi phèi m¹nh mÏ c¸c quan hÖ kinh tÕ. Thùc tiÔn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö ®· cho thÊy kh«ng Ýt tr­êng hîp ph¸p luËt ®ãng vai trß lµ ng­êi dÉn ®­êng cho c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, khai ph¸ nh÷ng lé tr×nh míi cho kinh tÕ ph¸t triÓn, thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi. Tuy nhiªn còng kh«ng Ýt tr­êng hîp do sù kh¾t khe chÆt chÏ cña ph¸p luËt hay do sù ph¸p luËt l¹c hËu chËm ®æi míi mµ ph¸p luËt trë thµnh lùc c¶n k×m h·m sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ. Thùc ra ph¸p luËt kh«ng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh tíi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vµ ng­îc l¹i sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ hoµn toµn kh«ng phô thuéc vµo b¶n th©n luËt ph¸p mµ c¸i chÝnh lµ phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cña Nhµ n­íc trong viÖc x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ tæ chøc thÓ hiÖn ph¸p luËt ë tõng m« h×nh kinh tÕ cô thÓ. 38
  3. VÒ ph­¬ng diÖn lý luËn, ph¸p luËt lµ yÕu tè quan träng cña kiÕn tróc th­îng tÇng, cã vai trß chÝnh trÞ chi phèi m¹nh mÏ chÝnh s¸ch x· héi. Tr­íc kia, nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ tËp trung quan liªu bao cÊp hÖ thèng ph¸p luËt ®­a ra nh­ lµ mÖnh lÖnh v× vËy vai trß cña ph¸p luËt ®èi víi kinh tÕ lµ rÊt mê nh¹t. §Õn nay khi chuyÓn nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc th× vai trß cña ph¸p luËt lµ rÊt to lín vµ thùc sù ®· ph¸t huy søc m¹nh. Nã kh«ng chØ ®iÒu chØnh quan hÖ x· héi nãi chung mµ ®i s©u h¬n ph¸p luËt ®iÒu chØnh quan hÖ kinh tÕ nãi riªng. Ph¸p luËt ®ang ®ãng vai trß cña ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh chÝnh yÕu ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ. Nã më ®­êng cho c¸c quan hÖ kinh tÕ míi ph¸t sinh, cñng cè c¸c qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ ®¶m b¶o cho c¸c qu¸ tr×nh nµy diÔn ra cã trËt tù cã hÖ thèng kh«ng thÓ ®¶o ng­îc ®­îc. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta hiÖn nay ®· sö dông ph¸p luËt nh­ lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thay thÕ cña qu¸ tr×nh CNH - H§H trong nÒn KTTT më, võa ®¶m b¶o héi nhËp quèc tÕ võa ®¶m b¶o ®Þnh h­íng XHCN. QuyÒn tù do kinh doanh sù b×nh ®¼ng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®­îc ghi trong hiÕn ph¸p vµ trªn thùc tÕ quyÒn nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ khi c¸c chñ thÓ kinh tÕ ho¹t ®éng trong m«i tr­êng ph¸p lý b×nh ®¼ng. Nhµ n­íc sö dông ph¸p luËt ®ã kiÓm so¸t qu¸ tr×nh vËn ®éng nÒn kinh tÕ tõ quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung 39
  4. cÇu vµ quy luËt tù do c¹nh tranh lµ ®Æc thï cña KTTT. Bµi häc vÒ khñng ho¶ng tµi chÝnh ë khu vùc §«ng Nam ¸ b¾t ®Çu tõ Th¸i Lan sang Hµn Quèc, In®onªsia... §· chØ râ sù yÕu kÐm cña c¬ chÕ kiÓm so¸t ®èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ. V× vËy vai trß ph¸p luËt trong viÖc quy ®Þnh chÕ ®é kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ cùc kú quan träng. Nã cßn cho phÐp nÒn KTTT cña n­íc ta hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ mét c¸ch an toµn vµ cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c Nhµ n­íc cßn sö dông c«ng cô luËt ph¸p trong ph©n phèi. Lµm theo n¨ng lùc h­ëng theo lao ®éng vèn lµ nguyªn t¾c cña CNXH do vËy ph¸p luËt t¹o ra sù b×nh ®¼ng cho mäi c¸ nh©n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸ nh©n ®­îc h­ëng ®óng víi ®ãng gãp cña m×nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. b. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ HÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ gióp cho Nhµ n­íc cã thÓ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Mçi chÝnh s¸ch kinh tÕ lµ mét hµnh lang h­íng dÉn ho¹t ®éng ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, h­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp hµnh ®éng mét c¸ch phï hîp ®èi víi lîi Ých cña toµn x· héi. Mçi chÝnh s¸ch kinh tÕ ®Òu cã thÓ t¸c ®éng vÒ c¶ hai phÝa cung vµ cÇu: 40
  5. * ChÝnh s¸ch tµi chÝnh: trong c¬ chÕ thÞ tr­êng viÖc ph©n phèi tµi chÝnh ®­îc thÓ hiÖn trªn thÞ tr­êng theo c¸c c¸c qui luËt cña thÞ tr­êng thËm chÝ cßn tån t¹i thÞ tr­êng tµi chÝnh mµ ë ®ã diÔn ra ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n ®¸p øng quan hÖ cung - cÇu vÒ nguån lùc tµi chÝnh. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cµng trë nªn phong phó ®a d¹ng t¸c ®éng tíi mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. Nhµ n­íc sö dông chÝnh s¸ch tµi chÝnh nh­ lµ mét bé phËn quan träng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý vÜ m« chñ yÕu cña Nhµ n­íc cã vai trß cùc kú quan träng trong qu¸ tr×nh thÓ hiÖn ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng. - Nhµ n­íc sö dông chÝnh s¸ch tµi chÝnh nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc lµ mét ®Þnh h­íng c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh nÒn tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh v÷ng ch¾c. Kinh nghiÖm thùc tiÔn chøng tá mét nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn tÊt yÕu sÏ kÐo theo mét nÒn tµi chÝnh èm yÕu ng©n s¸ch th©m hôt. Sù c©n b»ng ng©n s¸ch Nhµ n­íc chñ yÕu dùa vµo t¨ng tr­ëng kinh tÕ v× vËy ®Ó nguån tµi chÝnh kh«ng bÞ th©m hôt th× Nhµ n­íc ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý b»ng ph¸p luËt, kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch. 41
  6. - ChÝnh s¸ch tµi chÝnh cã t¸c dông ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh CNH -H§H ®Êt n­íc: ®Ó tiÕn hµnh CNH - H§H th× ®ßi hái ph¶i cã ®Çu t­. Muèn vËy ph¶i cã mét nÒn tµi chÝnh thÆng d­ míi gi¶i quyÕt ®­îc nhu cÇu vèn. §Ó t¨ng møc vèn ph¶i gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng theo h­íng tiÕt kiÖm. §iÒu nµy còng gi¶i quyÕt phÇn nµo yªu cÇu KTTT. - ChÝnh s¸ch tµi chÝnh gãp phÇn tÝch cùc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«: §Ó æn ®Þnh kinh tÕ, ®ßi hái ph¶i cã mét ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµnh m¹nh mµ c¸c kho¶n chi ®­îc trang tr¶i tõ thuÕ. V× vËy Nhµ n­íc ®· sö dông c«ng cô tµi chÝnh ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn ®ång thêi kÕt hîp víi c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« kh¸c ®Ó kiÓm so¸t vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t t¹o m«i tr­êng thu©n lîi cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn trong tr¹ng th¸i æn ®Þnh víi hiÖu qu¶ cao. * ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ: chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch lín cña Nhµ n­íc, lµ c«ng cô s¾c bÐn ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, vai trß quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®­îc thÓ hiÖn. - Nhµ n­íc sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó ®iÒu tiÕt khèi l­îng tiÒn tÖ trong l­u th«ng cho phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Ng©n hµng Nhµ n­íc cã thÓ ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cho khèi l­îng tiÒn tÖ t¨ng lªn hoÆc gi¶m 42
  7. xuèng nh»m duy tr× mèi quan hÖ c©n ®èi sè hµng ho¸ víi l­îng tiÒn. - Nhµ n­íc sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kÕt hîp chÝnh s¸ch tµi chÝnh thÓ hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tøc lµ ®Èy lïi l¹m ph¸t k×m chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i gi¸ trÞ tiÒn trong n­íc t¹o m«i tr­êng æn ®Þnh cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi nhÞp ®é cao vÒ bÒn v÷ng. Th«ng qua sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a ng©n hµng Nhµ n­íc vµ ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó thu hót nguån vèn nhµn rçi trong x· héi ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra viÖc lµm, gi¶m tû lÖ ng­êi thÊt nghiÖp. - Nhµ n­íc sö dông chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp - dÞch vô san c¬ cÊu"c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - dÞch vô".Nhµ n­íc ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiÒn tÖ ë n«ng th«n ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña n«ng d©n ®­a n«ng nghiÖp thµnh ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng thÓ hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®ång thêi th«ng qua chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nh»m n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n á n«ng th«n rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. Th«ng qua ho¹t ®éng cña 43
  8. thÞ tr­êng tiÒn tÖ cho vay víi l·i suÊt æn ®Þnh nh»m thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chª thÞ tr­êng n©ng cao tÝnh tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thóc ®Èy c¹nh tranh lµnh m¹nh. * ChÝnh s¸ch tÝn dông, chÝnh s¸ch ngo¹i hèi còng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý cña nhµ n­íc. Nhµ n­íc sö dông chÝnh s¸ch ngo¹i hèi nh»m thÓ hiÖn c¸c nghiÖp vô hèi ®o¸i, tæ chøc vµ ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng hèi ®o¸i trong n­íc theo dâi diÔn biÕn cña c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ... nh»m t×m kiÕm nguån tµi trî, nguån vèn tõ n­íc ngoµi vµ thu hót kiÒu hèi, æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i nh»m k×m chÕ l¹m ph¸t æn ®Þnh gi¸ c¶ trong n­íc, tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ nî n­íc ngoµi. VÒ chÝnh s¸ch tÝn dông, th«ng qua c¸c ng©n hµng trung ­¬ng, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ c¸c nhµ doanh nghiÖp vay vèn ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt. Nhµ n­íc sö dông chÝnh s¸ch tÝn dông nh»m thÓ hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®ång thêi t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông. * ChÝnh s¸ch tµi chÝnh ®èi ngo¹i. 44
  9. Nhµ n­íc sö dông chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nh»m tiÕp nhËn viÖn trî hoÆc vay vèn tõ n­íc ngoµi, tiÕp nhËn vèn liªn doanh, chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a trong n­íc víi n­íc ngoµi. Sö dông chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®èi ngo¹i nh»m thùc hiÖn c¸c quan hÖ quèc tÕ, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ liªn quan tíi nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu. Nhµ n­íc th«ng qua ®ã ®iÒu chØnh sao cho hîp lý nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong n­íc ph¸t triÓn. * ChÝnh s¸ch lao ®éng tiÒn l­¬ng: Nhµ n­íc ®· vµ ®ang tõng b­íc ®æi míi chÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý Nhµ n­íc mµ ®Ønh cao lµ viÖc Quèc héi Ban hµnh bé luËt lao ®éng. VÒ lao ®éng, Nhµ n­íc ®· ban hµnh NghÞ quyÕt 120/H§BT x©y dùng viÖc lµm quèc gia gi¶i quyÕt cho h¬n mét triÖu viÖc lµm gãp phÇn gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp. Nhµ n­íc ®ang tõng b­íc chuyÓn h×nh thøc biªn chÕ suèt ®êi sang lµm viÖc theo hîp ®ång nh»m gi¶i phãng n¨ng lùc t¹o nªn sù chuyÓn dÞch lao ®éng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nhµ n­íc còng ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m c©n ®èi l¹i lùc l­îng lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh nghÒ gi÷a n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp, gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ lµm gi¶m bít sù l·ng phÝ lao ®éng. 45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản